Iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána

Réamhrá

Nuair a fhaigheann tú pas i dtástáil tiomána, tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána don chatagóir feithicle dá ndearnadh tástáil ort. Tugtar míniú sa doiciméad seo ar conas iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas tiomána tar éis duit pas a fháil i dtástáil tiomána. Gheobhaidh tú faisnéis i ndoiciméid eile faoi na nithe seo:

D’fhonn iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána, ní mór gnáthchónaí a bheith ort in Éirinn. Meastar go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn má bhíonn cónaí ort anseo go hiondúil ar feadh 185 lá i ngach bliain féilire ar a laghad mar gheall ar cheangal pearsanta agus ceirde.

Ceanglaítear ort do cheadúnas tiomána a iompar leat i gcónaí agus tú ag tiomáint. Tá rialacha an bhóthair ar fáil ag rulesoftheroad.ie.

Athruithe 2013

Tá freagracht ar an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre as ceadúnú tiománaithe anois agus bhunaigh sé seirbhís nua, an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS). De bhreis air sin, tá an próiseas iarratais athraithe anois agus ní mór duit dul chuig ceann amháin de na hionaid nua de chuid an NDLS agus iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas tiomána. Mar chuid den phróiseas iarratais duine le duine, déantar do ghrianghraf agus do shíniú a ghabháil go digiteach. Ní mór duit doiciméadúchán breise a thabhairt leat chun do chéannacht a dheimhniú.

Tugadh ceadúnas tiomána cárta phlaistigh nua isteach in ionad an cheadúnais tiomána pháipéir. Is tionscnamh de chuid an AE é sin ar mhaithe le stíl shlán dhlúth cheadúnais a thabhairt isteach i ngach ballstát.

Tháinig méadú ar líon na gcatagóirí ceadúnas tiomána agus tháinig athrú ar an riachtanas aoise íosta le haghaidh catagóirí áirithe freisin. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar láithreán Gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Srianta ar thiománaithe nuacheadúnaithe

Tá srianadh i bhfeidhm maidir le ceadúnais tiomána Chatagóir A (gluaisrothar) a eisíodh roimh an 19 Eanáir 2013. Cuireann an srianadh seo teorainn leis an sealbhóir ceadúnais gluaisrothair (le carr cliathánach nó gan é) ag a bhfuil teorainn chumhachta de 25 Kw nó níos lú a thiomáint. Fanann an srianadh seo i bhfeidhm ar feadh 2 bhliain ón uair a chríochnaíonn tú do thástáil tiomána gluaisrothair don chatagóir seo agus tar éis duit do láncheadúnas tiomána a fháil don chatagóir seo. Ní bhaineann an srianadh seo le ceadúnais tiomána Chatagóir A a eisíodh ón 19 Eanáir 2013 i leith. Más rud é go sealbhaíonn tú ceadúnas tiomána chatagóir A lena mbaineann an srianadh seo agus gur mian leat an srianadh a bhaint sula mbeidh 2 bhliain caite, beidh ort modúl dul chun cinn 5 (agus modúl 1 agus modúl 3 mura ndearnadh iad cheana) d’Oiliúint Bhunúsach Tosaigh (IBT) a dhéanamh ar ghluaisrothar ag a bhfuil cumhacht os cionn 40 kW.

Tá laghdú go 20 mg/100 ml d’fhuil ar na huasteorainneacha alcóil do thiománaithe le haghaidh tiománaithe atá ina gcéad 2 bhliain ar láncheadúnas tiomána.

Tá tuilleadh eolais ar bhearta molta eile ar fáil ar láithreán Gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Rialacha

Tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána sa chás go bhfuair tú pas sa tástáil tiomána le haghaidh na catagóire feithicle sin laistigh den 2 bhliain roimhe. Más rud é go bhfuil an Deimhniú Inniúlachta a eisíodh duit níos mó ná dhá bhliain d’aois, beidh ort pas a fháil sa tástáil tiomána an athuair.

Fad an cheadúnais

Tréimhse an Cheadúnais Tiomána Catagóirí Ceadúnais
10 mbliana Grúpa 1 - Gluaisrothair, Gluaisteáin agus Tarracóirí
5 bliana Grúpa 2 - Busanna, Trucailí agus Feithiclí Altacha

Deimhneoidh d’aois agus do dhea-shláinte an fad ar féidir an ceadúnas a eisiúint dó.

Aois Téarma an Cheadúnais
Faoi 65 bliain Ceadúnas 10 mbliana ar a fhaide * - Gluaisteáin agus Gluaisrothair, nó

Ceadúnas 5 bliana ar a fhaide * - Trucailí agus Busanna

65-71 bliain Ceadúnas a éagfaidh ag deireadh an lae roimh do bhreithlá 75 bliain, ar a dhéanaí. tabhair faoi deara, le do thoil, áfach, go mairfidh aon chatagóirí ghrúpa 2 (trucailí agus busanna) ar feadh fad uasta cúig bliana a d’fhéadfadh éag sula mbaineann an tiománaí 75 bliain d’aois amach.
72-74 bliain Ceadúnas 3 bliana
75 bliain nó níos sine Ceadúnas 3 bliana nó ceadúnas 1 bhliain (faoi réir deimhniúchán inniúlachta tiomána a eisíonn do dhochtúir)

*Is féidir ceadúnas bliana nó trí bliana a eisiúint nuair nach féidir ceadúnas téarma níos faide a cheadú ar chúiseanna leighis.

Is í an aois atá i gceist d’aois ar dháta an iarratais.

Catagóirí feithiclí

Tá mótarfheithiclí roinnte i gcatagóirí éagsúla chun críocha ceadúnú tiománaithe. Is féidir tuilleadh faisnéise a léamh inár ndoiciméad maidir le catagóirí feithiclí agus aoiseanna íosta tiománaithe.

Féadfaidh catagóir do cheadúnais tiomána teidlíocht a thabhairt duit i leith ceadúnas tiomána le haghaidh catagóirí áirithe eile ceadúnas tiomána. Féach ‘Tuilleadh eolais’ thíos.

Rátaí

Ó mhí Eanáir 2013, tá an costas ar cheadúnais tiomána mar seo a leanas:

 • Tá €55 ar cheadúnas tiomána deich mbliana
 • Tá €55 ar cheadúnas tiomána busanna nó trucailí cúig bliana
 • Tá €35 ar cheadúnas tiomána trí bliana
 • Tá €25 ar cheadúnas tiomána bliana

Tá €35 ar chatagóir nua a chur le do cheadúnas tiomána reatha.

Is féidir le tiománaithe atá os cionn 70 bliain d’aois a gceadúnas tiomána a fháil saor in aisce.

Tá faisnéis faoi fhoirmeacha inghlactha íocaíochta ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) murar ghlac ionad de chuid an NDLS le d’iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora cheana féin agus murar deimhníodh do chéannacht. Ní gá duit grianghraif a chur ar fáil le d’iarratas ach ní mór duit doiciméid bhreise a thabhairt leat chun a dheimhniú gur tusa an duine atá ag déanamh iarratas ar an gceadúnas tiomána.

Más rud é go bhfuil ceadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána Éireannach agat, caithfidh tú fianaise ar d’Uimhir PSP agus cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt leat. Más rud é nach bhfuil ceadúnas foghlaimeora ná ceadúnas tiomána Éireannach agat, caithfidh tú aitheantas fótagrafach, cruthúnas ar do theidlíocht chónaitheachta, fianaise ar d’Uimhir PSP agus cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt leat. Féach ‘Cruthúnas céannachta’ thíos.

Déanann tú iarratas ar cheadúnas tiomána ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais do cheadúnas tiomána (D401) atá ar fáil ó ionaid an NDLS, ó ionaid tástála tiomána, ó ionaid tástála teoirice tiomána agus ó stáisiúin na nGardaí. Is féidir freisin an fhoirm iarratais do cheadúnas tiomána (pdf) a íoslódáil mar aon le nótaí treorach (pdf).

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le d’fhoirm iarratais chomhlánaithe:

 • Do cheadúnas foghlaimeora reatha nó is déanaí eisiúint. Más rud é go ndearnadh do cheadúnas foghlaimeora a chailleadh nó a ghoid, caithfidh an fhoirm iarratais a bheith sínithe agus stampáilte ag Garda sa Stáisiún is gaire duit de chuid an Gharda Síochána
 • Do cheadúnas tiomána reatha más rud é go bhfuil tú ag cur catagóir le do cheadúnas tiomána
 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • Deimhniú Inniúlachta
 • An táille chuí - féach Rátaí thuas

Iarratais phoist

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí chasadh an phoist más rud é gur ghlac ionad de chuid an NDLS le d’iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora cheana féin agus gur deimhníodh do chéannacht. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí chasadh an phoist chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána ag an seoladh thíos.

Foirm Tuairisce Míochaine

Beidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chatagóirí ceadúnas tiomána C, C1, D, D1, CE, C1E, DE nó D1E(busanna agus trucailí) murar chuir tú tuairisc mhíochaine is infheidhme fós ar fáil cheana.

Ní beidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chatagóirí ceadúnas tiomána AM, A1, A2, A, B, BE nó W (gluaisrothair, gluaisteáin agus feithiclí oibre) murar:

 • Go mbeidh tú 70 bliain d’aois nó níos sine ar an gcéad lá den tréimhse a bhfuil an ceadúnas á eisiúint ina leith nó
 • Go bhfuil sain-mhíchumas ná riochta ort (féach an fhoirm iarratais)

Is féidir an fhoirm tuairisce míochaine (pdf) a íoslódáil (ní mór é a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ba cheart do liachleachtóir cláraithe do scrúdú dochtúra a dhéanamh agus an fhoirm a chomhlánú ina dhiaidh sin. Ní mór duit an dearbhú ar an bhfoirm tuairisce míochaine a shíniú i láthair an liachleachtóra chláraithe. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin.

Foirm tuairisce radharc na súl

Beidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait mura bhfuil spéaclaí ná lionsaí tadhaill de dhíth ort a thuilleadh. Is féidir foirm tuairisce radharc na súl (pdf) a íoslódáil (ba cheart leathanach 1 agus leathanach 2 a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin tar éis í a dhéanamh.

Cruthúnas céannachta

Glactar leis na doiciméid seo a leanas mar chruthúnas céannachta:

 • Aitheantas fótagrafach

  - Pas Éireannach

  - Pas reatha le haghaidh gach saoránaigh nach as Éirinn dóibh

  - Cárta aitheantais náisiúnta reatha le haghaidh shaoránaigh an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Teastas eadóirseachta Éireannach

  - Ceadúnas tiomána reatha na Ríochta Aontaithe (grianghraf)

  - Cárta Seirbhísí Poiblí reatha

  - Doiciméad taistil Éireannach reatha (arna eisiúint ag SEIÉ)

 • Cruthúnas ar do theidlíocht chónaitheachta

  - Teastas breithe fadfhoirme de chuid na hÉireann/na Ríochta Aontaithe nó teastas uchtaithe

  - Clárú breithe thar lear

  - Pas Éireannach

  - Pas reatha le haghaidh gach saoránaigh de chuid an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Cárta aitheantais náisiúnta reatha le haghaidh shaoránaigh an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Teastas eadóirseachta Éireannach

  - Teastas Cláraithe Reatha (cárta GNIB) le haghaidh na saoránach nach as an AE/an LEE/an Eilvéis dóibh

 • Fianaise ar d’Uimhir PSP

  - Cárta Seirbhísí Poiblí/Cárta Seirbhísí Sóisialta

  - Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ón Roinn Leasa Shóisialaigh lena léirítear UPSP

  - P21/Measúnú Cánach/Fógra faoi chreidmheasanna cánach

  - Admháil ar íocaíocht leasa shóisialaigh

  - Cárta leighis/Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí (SID)

  - Duillín pá nó P60/P45

 • Cruthúnas ar sheoladh baile (Féach an Nóta thíos)

  - Bille fóntais ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifís chábla/leathanbhanda

  - Comhfhreagras le cuideachta árachais

  - Ráiteas ó do bhanc/do chumann foirgníochta/do chomhar creidmheas- Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó ó na Coimisinéirí Ioncaim

  - Comhfhreagras oifigiúil eile ó ghníomhaireacht Stáit de chuid na hÉireann, amhail ranna rialtais; FSS; Clár na dToghthóirí/cárta vótála; an Lár-Oifig Iontrála; an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe nó coláiste tríú leibhéal/gníomhaireacht oiliúna

Tabhair faoi deara: Ní fhéadann doiciméid chruthúnais ar sheoladh baile bheith níos mó ná 6 mhí d’aois ag dáta an iarratais. Ní ghlactar le billí fón póca ná le ráitis ó chártaí siopa/ó chuideachtaí catalóige.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart iarratas ar cheadúnas tiomána a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) - féach ‘Conas Iarratas a Dhéanamh’ thuas. Is féidir leat coinne a chur in áirithe ar líne.

Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána faisnéis maidir le hiarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána ar fáil ar a láithreán Gréasáin.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil: 0818 700 800
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Deireadh Fómhair 2022