Cártaí cuairte DG

Réamhrá

Mura bhfuil tú incháilithe do chárta leighis d’fhéadfá a bheith i dteideal cárta cuairte DG. Ligeann cárta cuairte DG duit cuairt a thabhairt ar dhochtúir teaghlaigh (GP) rannpháirteach saor in aisce.

Ní chlúdaíonn an cárta cuairte DG táillí ospidéil. Níl drugaí ar oideas saor in aisce ach d’fhéadfadh go mbeadh siad clúdaithe ag an Scéim Íocaíochta Drugaí. Clúdaíonn an cárta cuairte DG cuairteanna ar sheirbhísí DG lasmuigh d’uaireanta oibre. Clúdaítear tástálacha fola chun riocht a dhiagnóiseadh nó chun monatóireacht a dhéanamh air.

Chun cáiliú do chárta cuairte DG, ní mór duit na rialacha incháilitheachta thíos a chomhlíonadh agus a bheith i do ghnáthchónaí in Éirinn. Caithfidh go raibh tú, nó go bhfuil sé ar intinn agat a bheith, i do chónaí in Éirinn ar feadh bliana ar a laghad. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi theidlíocht do sheirbhísí sláinte poiblí.

Athruithe atá le teacht ar incháilitheacht chárta cuairte DG in 2023

Beidh cártaí cuairte DG ar fáil do dhaoine ar an ioncam meánach nó níos lú in 2023.

Déanfar an teorainn ioncaim sheachtainiúil don chárta cuairte DG a mhéadú in dhá chéim, ar dtús ar 11 Meán Fómhair 2023 agus arís ar an 13 Samhain 2023.

Beidh na tairseacha ioncaim seachtainiúla do gach duine os cionn agus faoi 66 mar an gcéanna ón 11 Meán Fómhair 2023.

Beidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar chárta cuairte DG ag baint úsáide as córas iarratais tiomnaithe ar líne. Déanfar an leathanach seo a nuashonrú de réir mar a bheidh níos mó sonraí ar fáil.

Teorainneacha ioncaim sheachtainiúla chárta cuairte DG ó 11 Meán Fómhair 2023 agus 13 Samhain 2023


Catagóir
Faoi 70 bliain d'aois ón 11 Meán Fómhair 2023 Faoi 70 bliain d'aois ón 13 Samhain 2023
Duine singil ina chónaí ina aonar €361 €418
Duine singil a chónaíonn le teaghlach €322 €373
Lánúin phósta nó in aontíos céileachais €524 €607
Duine atá ina dtuismitheoir aonair le leanaí cleithiúnacha  €524 €607

Má tá leanaí nó cleithiúnaithe agat in oideachas tríú leibhéal, gheobhaidh tú liúntas breise freisin.

Má tá tú os cionn 70 bliain d’aois níl aon teorainn ioncaim agat chun cárta cuairte DG a fháil, leanfar leis seo.

Cé atá in ann cárta cuairte DG a fháil

Is féidir le gach leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois cárta cuairte DG a fháil. Faigh amach faoin gcárta cuairte DG do leanaí.

Má fhaigheann tú Sochar CúramóraLiúntas Cúramóra ag ráta iomlán nó leathráta, tá tú i dteideal cárta cuairte DG.

Tá an cárta cuairte LG ar fáil do gach duine os cionn 70 bliain d’aois gan tástáil ioncaim.

Má tá tú faoi 70 bliain d’aois, déantar tástáil acmhainne ar an gcárta cuairte LG. Is é sin le rá go ndéanann FSS measúnú ar d’ioncam mar chuid den phróiseas iarratais.

Teorainneacha ioncaim do dhaoine faoi 70 bliain d’aois

Is ionann na rialacha chun d’ioncam a mheasúnú agus atá ann do thástáil acmhainne an chárta leighis do dhaoine faoi 70 bliain d’aois ach tá na teorainneacha ioncaim do chárta cuairte an DG níos airde ná na teorainneacha don chárta leighis.

Méadófar na tairseacha ioncaim seachtainiúla an 11 Meán Fómhair 2023 agus arís ar an 13 Samhain 2023. Mura bhfuil tú incháilithe anois is féidir leat seiceáil thuas an mbeidh tú in ann cárta cuairte DG a fháil ag an am sin.

Teorainn ioncaim sheachtainiúil chárta cuairte DG go dtí 11 Meán Fómhair 2023

Catagóir
Daoine faoi bhun 66 bliain d’aois Daoine idir 66 agus 69 bliain d’aois
Duine singil a chónaíonn leis/léi féin €304 €333
Duine singil a chónaíonn lena t(h)eaghlach €271 €286
Lánúin phósta nó chomhchónaithe (nó tuismitheoir aonair ag a bhfuil leanaí cleithiúnaí) €441 €492
Liúntas le haghaidh gach duine den chéad bheirt leanaí faoi bhun 16 €57 €57
Liúntas le haghaidh an tríú linbh agus gach leanbh ina dhiaidh sin faoi bhun 16 €61.50 €61.50
Liúntas le haghaidh gach duine den chéad bheirt leanaí os cionn 16 (gan ioncam ar bith) €58.50 €58.50
Liúntas le haghaidh an tríú linbh agus gach leanbh os cionn 16 ina dhiaidh sin (gan ioncam ar bith) €64 €64
Gach cleithiúnaí os cionn 16 atá ag tabhairt faoi oideachas tríú leibhéal lánaimseartha gan cúnamh deontais €117 €117

*Tabhair faoi deara go bhfuil na teorainneacha ioncaim seo comhlán lúide cáin, MSU agus ÁSPC

Tá na costais seo a leanas incheadaithe, a ardaíonn an teorainn ioncaim:

 • Costais chúram leanaí.
 • Cíos (gan aon suimeanna a íocadh trí Fhorlíonadh Cíosa nó Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta san áireamh).
 • Íocaíochtaí morgáiste réasúnta (tar éis liúntas morgáiste agus faoiseamh cánach a bheith asbhainte) ar áras an teaghlaigh agus ar thalamh nó ar réadmhaoin eile.
 • Árachas cosanta morgáiste agus árachas saoil gaolmhar.
 • Árachas tí.
 • Íocaíochtaí cothabhála a dhéanann tú.
 • Costais tí altranais, altranais phríobháideacha nó cúram baile duit féin nó do do chéile.
 • Costais taistil chun na hoibre:
 • Costas iompair phoiblí.
 • Costais tiomána más gá carr, ag ráta 30 cent an mhíle/18 cent an km. If a couple needs two cars to travel to work, a double allowance applies. Is féidir costas páirceála a chur san áireamh.
 • Ranníocaí réasúnta i dtreo costas carr- chomhthiomsaithe.

Cleithiúnaithe daoine os cionn 70 bliain d’aois

Má tá tú os cionn 70 bliain d’aois tá tú i dteideal cárta cuairte DG.

Má tá tú os cionn 70 agus má tá cleithiúnaithe agat atá faoi 70 bliain d’aois, mar shampla céile, páirtnéir sibhialta nó páirtnéir comhchónaithe, d’fhéadfadh do chleithiúnaithe cáiliú do chárta cuairte DG freisin má tá d’ioncam faoi leibhéal áirithe.

Is ionann na rialacha chun méid d’ioncaim a mheasúnú agus atá ann do thástáil acmhainne an chárta leighis do dhaoine faoi 70 bliain d’aois, ach tá na teorainneacha ioncaim dohttps://www.citizensinformation.ie/en/health/medical-cards-and-gp-visit-cards/medical-card-means-test-under-70s/chárta cuairte DG níos airde ná na teorainneacha don chárta leighis:

 • Má tá céile, páirtnéir sibhialta nó páirtnéir comhchónaithe agat, is é an teorainn le haghaidh d’ioncam comhcheangailte ná €1,400 in aghaidh na seachtaine, gan an chéad €72,000 de choigilteas nó infheistíochtaí comhchosúla a áireamh.
 • Mura bhfuil céile, páirtnéir sibhialta nó páirtí comhchónaí agat, is é an teorainn ioncaim ná €700 in aghaidh na seachtaine, gan an chéad €36,000 de choigilteas nó infheistíochtaí comhchosúla a áireamh.

Ioncam thar an teorainn

Nuair a dhéanann tú iarratas ar chárta cuairte DG, déanfar measúnú ar d’iarratas ar chárta leighis ar dtús. Mura gcáilíonn tú do chárta leighis, déanfar measúnú ort le haghaidh cárta cuairte DG.

Má tá d’ioncam os cionn na teorann le haghaidh cárta leighis nó cárta cuairte DG, d’fhéadfá cáiliú fós le haghaidh cárta roghnach dá mbeadh do chostais leighis ina gcúis le cruatan airgeadais gan é.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chárta roghnach, ba cheart duit faisnéis faoi chostais leighis do theaghlaigh a chur san áireamh i d’iarratas.

Achomhairc

Má dhiúltaítear d’iarratas ar chárta cuairte DG, gheobhaidh tú litir ó FSS chun tú a chur ar an eolas. Leagfar amach sa litir freisin na fáthanna ar diúltaíodh do d’iarratas.

Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, is féidir go ndéanfaí athbhreithniú air. B’fhéidir gur athraigh do chúinsí nó b’fhéidir gur fhág tú roinnt eolais ábhartha ón mbuniarratas.

Mura bhfuil tú sásta leis an athbhreithniú is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an Oifig Achomhairc i do Cheantar FSS. Is féidir leat freisin sonraí teagmhála na hOifige Achomharc a fháil sa litir diúltaithe ó FSS.

Déanfaidh an Oifig Achomharc athmheasúnú ar d’iarratas. Is iad baill foirne FSS nach raibh baint acu le cinneadh a dhéanamh ar d’iarratas bunaidh a dhéanfaidh é seo.

Léirmheasanna

Déantar do theidlíocht ar chárta cuairte DG a athbhreithniú go tréimhsiúil. Tá sé seo amhlaidh toisc go bhféadfadh do chúinsí athrú. Mura gcuireann tú d’fhoirm athbhreithnithe ar ais, seans nach n-eiseofar do chárta cuairte DG.

Má sheolann tú d’fhoirm athbhreithnithe ar ais faoin dáta tugtha ach leanann an próiseas athbhreithnithe ar aghaidh thar dháta éaga do chárta, féadfar bailíocht an chárta a shíneadh ionas gur féidir leat leanúint ar aghaidh ag úsáid é agus an t-athbhreithniú ar siúl. Déantar an síneadh ama ar bhonn míosa agus mar sin moltar dul i dteagmháil leis an Aonad um Chlárú Cliant chun a dheimhniú go bhfuil síneadh curtha le do chárta agus go leanann sé de bheith bailí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas ar chárta cuairte DG

Faoi 70 bliain d'aois

Má tá tú faoi 70 bliain d’aois, úsáideann tú an próiseas iarratais céanna chun iarratas a dhéanamh ar chárta cuairte DG agus a bhaineann le cárta leighis. Mar chuid den phróiseas iarratais ar chárta cuairte DG, déanfar do theidlíocht do chárta leighis a mheas freisin.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne ar chárta leighis nó ar chárta cuairte DG ar medicalcard.ie.

Mar mhalairt air sin, is féidir leat foirm iarratais a íoslódáil le haghaidh an chárta cuairte DG agus cárta leighis (pdf).

Os cionn 70 bliain d’aois

Le haghaidh an chárta cuairte DG do dhaoine atá 70 bliain d’aois agus níos sine, is féidir leat clárú don chárta ar líne ar gpvisitcard.ie, is féidir leat an fhoirm chlárúcháin do dhaoine atá 70 bliain d’aois agus níos sine a íoslódáil (pdf) nó is féidir leat glaoch ar 0818 22 44 78 chun foirm chlárúcháin a iarraidh.

Má tá tú os cionn 70, le cleithiúnaí atá faoi 70, agus má cheapann tú go bhféadfadh d’ioncam a bheith faoi bhun na teorann, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chártaí cuairte DG don bheirt agaibh. Chun é seo a dhéanamh, úsáideann tú an fhoirm iarratais ar chárta leighis caighdeánach/cárta cuairte DG (pdf) agus cuireann tú sonraí d'ioncam san áireamh. (Le haghaidh na dteorainneacha ioncaim ábhartha, féach ‘Cleithiúnaí daoine os cionn 70 bliain d’aois’ thuas).

Cúramóirí

Má fhaigheann tú Sochar Cúramóra nó Liúntas Cúramóra ag ráta iomlán nó leathráta, tá tú i dteideal cárta cuairte DG. Is féidir leat clárú le haghaidh an chárta cuairte DG do chúramóirí ar líne nó tríd an bpost.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas ar chárta cuairte DG

Déan teagmháil le Íosghlao 0818 22 44 78 nó le d’Oifig Sláinte Áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil ar chártaí cuairte DG. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an Aonad um Chlárú Cliant freisin. Seo an áit a seolann tú an fhoirm iarratais chomhlánaithe chuig:

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Deireadh Fómhair 2023