Tástálacha tiomána

Réamhrá

Is é an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) a dhéanann tástáil ar thiománaithe in Éirinn. Ní mór go n-éireoidh leat i dtástáil tiomána chun ceadúnas tiomána iomlán Éireannach a fháil.

Cloch mhíle shuntasach is ea foghlaim conas thiomáint agus tástáil tiomána a bhaint amach. Mar sin féin, is féidir leis an tástáil tiomána strus agus imní a chruthú freisin, agus tá a lán daoine neamhchinnte faoi a bhfuil i gceist leis an tástáil agus faoin gcaoi ar chóir dóibh ullmhú.

Nuashonrú ar an SNTC

Caithfidh tú diosca an SNTC atá bailí a bheith agat chun tabhairt faoi do thástáil tiomána, nó ní leanfaidh an choinne ar aghaidh - agus b’fhéidir go gcaillfidh tú do tháille. Má tá coinne agat do thástáil tiomána a bheidh ag teacht aníos ach má d’éag SNTC d’fheithicle, caithfidh tú áirithint do thástála tiomána a athsceidealú trí thairseach MyRoadSafety.

Mura féidir leat coinne a fháil ag do rogha ionad an SNTC, is féidir leat d’fheithicil a chur le liosta tosaíochta trí láithreán gréasáin an SNTC nó cuir glaoch ar 01 4135992. Déanfaidh an SNTC a ndícheall freastal ort le ham agus dáta atá áisiúil. Is féidir tástáil a dhéanamh ar do ghluaisteán a fhaide le 90 lá roimh an dáta a bheidh an tástáil le déanamh agus ní dhéanfaidh sé difear do dháta éagtha an deimhnithe.

Tá sé mar aidhm ag an doiciméad seo treoir agus comhairle phraiticiúil a sholáthar maidir le tástálacha tiomána in Éirinn. Tá eolas ann faoi:

 • Cad a theastaíonn uait chun tástáil a dhéanamh
 • Iarratas a dhéanamh ar thástáil
 • Ag ullmhú do thástáil
 • Cad air a ndéanfar tástáil ort
 • Toradh tástála a achomharc

Amanna feithimh tástálacha tiomána

Chruthaigh Covid-19 moilleanna, mar sin, d’fhéadfadh nach ndéanfar coinne a thairiscint duit go ceann tamaill.

Seolfar cuireadh chugat le do thástáil tiomána a chur in áirithe. Is féidir leat úsáid a bhaint as meastóir tréimhse feithimh le tástáil tiomána ar líne an ÚSB le tréimhsí feithimh a sheiceáil.

Tugtar tús áite do choinní ar an mbealach seo a leanas:

 1. Oibrithe bunriachtanacha túslíne: custaiméirí a dtugtar tús áite dóibh ar glacadh lena n-iarraidh ar thástáil éigeandála.
 2. Atástálacha: daoine ar theip ina dtástáil orthu agus a chuir isteach uirthi athuair. Bíonn tréimhse íosta 6 seachtaine ann idir an tráth a theip ort i do thástáil agus an tráth a thugtar cuireadh duit cur isteach ar atástáil.
 3. Dáta cáilitheachta agus iarratais: dá luaithe a chuir tú isteach air, is é is luaithe a gheobhaidh tú coinne, chomh fada agus a bhí tú incháilithe tabhairt faoi thástáil ag an am a rinne tú iarratas.

Nuair a fhaigheann tú do chuireadh le tástáil a chur in áirithe, beidh 10 lá agat le coinne a roghnú. Mura bhfuil tú réidh le tabhairt faoi thástáil, tá go maith, ní gá duit tástáil a chur in áirithe agus is féidir leat thú féin a chur leis an scuaine chuiridh níos déanaí.

Is féidir leat eolas breise a fháil faoi conas do thástáil tiomána a chur in áirithe ó láithreán gréasáin an ÚSB.

Cad a theastaíonn uaim chun tástáila dhéanamh?

Sula ndéanann tú iarratas chun tástáil tiomána a dhéanamh, ní mór duit a chinntiú go bhfuil tú incháilithe le haghaidh tástála. Chun tástáil tiománaithe a dhéanamh in Éirinn, ní mór duit:

 • Gach oiliúint éigeantach a chríochnú. Le haghaidh tástálacha gluaisteán, ciallaíonn sé seo go mbeidh ort gach ceann de na 12 sheisiún den Oiliúint Riachtanach Tiománaí (EDT) a bheith críochnaithe agat le Teagascóir Tiomána Faofa RSA (ADI). Is féidir leat sonraí faoi ADIanna atá lonnaithe ar fud na tíre a fháil. Ar an gcaoi chéanna, chun tástáil gluaisrothair a dhéanamh, beidh ort na modúil Oiliúna Bunúsacha Tosaigh (IBT) go léir atá oiriúnach don chatagóir gluaisrothair (pdf) is mian leat a thiomáint a chríochnú. Is féidir leat mioneolas faoi na riachtanais seo a léamh i lámhleabhar RSA ‘Ag foghlaim conas tiomáint’ (pdf).
 • Ceadúnas foghlaimeora a bheith agat. Ní mór duit ceadúnas foghlaimeora a bheith agat atá oiriúnach don chatagóir feithicle is mian leat a thiomáint. I gcás gluaisteán, gluaisrothar agus feithiclí oibre, de ghnáth ní féidir leat tástáil tiomána a dhéanamh ar feadh 6 mhí ar a laghad tar éis duit do chéad cheadúnas foghlaimeora a fháil. Mar sin féin, tá eisceachtaí ann maidir leis an riail seo, go háirithe do dhaoine a bhfuil ceadúnas iomlán acu i dtír (dlínse) nach bhfuil comhaontú malartaithe ceadúnais ag Éirinn léi.
 • Rochtain a bheith agat ar fheithicil ionadaíoch. Éilíonn an dlí go dtugann duine ar bith atá ag freastal ar thástáil tiomána, feithicil ionadaíoch don Chatagóir Ceadúnaithe inar mian leo ceadúnas tiomána a fháil. D’fhoilsigh an RSA eolas faoi fheithiclí ionadaíocha don tástáil tiomána (PDF). Is féidir leat mioneolas faoi riachtanais feithiclí a léamh freisin i bhfoilseachán RSA ‘Seicliosta dod' Thástáil Tiomána’ (pdf).
 • Teacht a bheith agat ar fheithicil ionadaíoch. Ceanglaítear sa dlí go dtagann aon duine a fhreastalaíonn ar thástáil tiomána i láthair le feithicil atá sa Chatagóir Cheadúnaithe inar mian leo ceadúnas a fháil chun tiomáint. D’fhoilsigh an ÚSB eolas ar fheithiclí ionadaíocha don tástáil tiomána (PDF). Caithfidh d’fheithicil a bheith in ord. Caithfidh d’fheithicil a bheith ródacmhainneach, caithfidh L-phlátaí bailí a bheith ar taispeáint uirthi chun tosaigh agus ar cúl, agus caithfidh bundiosca an SNTC bailí a bheith ar taispeáint, más infheidhme. Is féidir leat eolas mionsonraithe a fháil ar riachtanais feithicle i bhfoilseachán ‘Seicliosta do do Thástáil Tiomána’ de chuid an ÚSB.

Conas a dhéanaim iarratas arthástáil?

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh agus do tháillí a íoc as do thástáil ar líne ag RSA.ie. Teastóidh cárta dochair nó creidmheasa agus seoladh ríomhphoist bailí uait.

Nó de rogha air sin is féidir leat foirm iarratais le haghaidh tástáil tiomána (pdf) a íoslódáil agus iarratas a dhéanamh tríd an bpost. Is féidir leat cóip den fhoirm ábhartha a fháil freisin ó d’Oifig Mhótarchánach áitiúil.

Caithfidh an táille cheart a bheith ann le d’fhoirm iarratais chomhlánaithe. Ba cheart íocaíocht a dhéanamh ar líne nó le seic, le hordú poist nó le hordú airgid. Ba chóir iad seo a chrosáil agus a bheith iníoctha leis an RSA. Níl na táillí inaisíoctha.

Déantar tástáil ag ionaid tástála ar fud na tíre. Nuair is féidir, eagrófar do thástáil san ionad a ainmneoidh tú ar d’fhoirm iarratais.

Athraíonn na hamanna feithimh ó chontae go contae, mar sin moltar duit iarratas a dhéanamh ar thástáil thart ar 6 mhí sula rachaidh do dhara ceadúnas foghlaimeora in éag. Tá an tástáil caighdeánach agus úsáideann gach ionad tástála na nósanna imeachta tástála céanna.

 
Catagóir Feithicle Táille
Catagóirí A, A2, A1, B, BE, AM agus W. €85
Gach catagóir eile €120
Tástáil Tiomána CPC (Catagóir Bus agus Trucaile) Cuid 1 - €120

Cuid 2 - €32

Más gá duit do thástáil tiomána a chealú, ní mór duit fógra 10 lá a thabhairt d’fhonn aisíocaíocht ar do tháille a fháil. Féadfaidh tú do thástáil a chealú ar líne trí láithreán gréasáin an RSA a úsáid. Má chealaíonn tú níos mó ná dhá thástáil, ní bheidh tú i dteideal aisíocaíochta agus ní mór duit iarratas nua a dhéanamh.

Ag ullmhú agus ag déanamh tástála

Tá tástáil tiomána deartha chun a chinntiú:

 • Go bhfuil tú eolach ar Rialacha an Bhóthair
 • Go bhfuil an t-eolas agus an scil agat chun tiomáint go hinniúil de réir na rialacha sin
 • Go bhfuil tú in ann tiomáint agus aird cheart á dtabhairt agat ar shábháilteacht agus ar áisiúlacht úsáideoirí eile bóithre

Maireann an tástáil thart ar 30 go 40 nóiméad, ag brath ar na coinníollacha tráchta. Ag tús na tástála, cuirfear ceisteanna teicniúla ort faoi rialacha an bhóthair, faoi fheidhmiúlacht do chairr, agus b’fhéidir go n-iarrfar ort codanna éagsúla a chur in iúl faoin mboinéid, mar shampla conas leibhéil ola a sheiceáil, nó cén chuid é an t-inneall.

Ansin tiomáinfidh tú timpeall cúig mhíle faoi choinníollacha éagsúla bóthair agus tráchta agus scrúdófar tú ar do scileanna praiticiúla.

Ag ullmhú dod' thástáil

Chun ullmhú do do thástáil ba chóir duit:

Chruthaigh an RSA láithreán gréasáin tiomnaithe, passthetest.ie a thugann raon eolais tacaíochta agus físeán teagaisc saor in aisce faoi conas go n-éireoidh leat ido thástáil tiomána.

D’fhoilsigh an RSA leabhrán úsáideach ‘Seicliosta do do Thástáil Tiomána’ (pdf) chun cabhrú leat ullmhú do lá do thástála. Tugann sé sonraí praiticiúla faoi na rudaí a mbeifeá ag súil leo ar lá do thástála agus na rudaí a chaithfidh tú a thabhairt leat chuig an ionad tástála. Is féidir leat féachaint freisin ar fhíseán faoi cad a tharlóidh le linn na tástála tiomána féin.

Seiceálacha teicniúla

Ar dtús cuirfear roinnt ceisteanna ort ar Rialacha an Bhóthair. Ansin, má tá tástáil tiomána á dhéanamh agat do chatagóirí B (carr), EB (carr le leantóir) agus W (feithicil oibre), ní mór duit roinnt seiceálacha teicniúla a mhíniú.

Tabharfaidh an teagascóir tú amach chuig d’fheithicil agus fiafróidh sé duit conas a dhéanfá seiceáil theicniúil ar thrí cinn díobh seo a leanas: stiúradh, bonnán, coscáin, boinn, soilse, frithchaiteoirí, táscairí, ola innill, fuarthán, agus leacht nite gaothscátha. Chun rochtain a fháil ar chuid de na codanna seo, beidh ort a thaispeáint conas an boinéad a oscailt agus a dhúnadh go daingean. Tá eolas níos mionsonraithe ag an RSA maidir le seiceálacha teicniúla do gach mótarfheithicil.

Má tá tástáil á déanamh agat do chatagóirí C1, C, EC1 agus EC (trucail agus trucailí agus leantóirí), iarrfar ort conas a dhéanfá seiceáil theicniúil ar thrí cinn de na míreanna céanna thuas. Chun rochtain a fháil ar chuid de na codanna seo, b’fhéidir go mbeidh ort an bhoinéid agus painéil áirithe a oscailt agus a dhúnadh go daingean. Féadfaidh tú mioneolas a fháil faoi Dheimhniú Inniúlachta Gairmiúla (CPC) a fháil do bhusanna agus trucailí ar shuíomh Gréasáin an RSA.

Tástáil phraiticiúil ar scileanna

Tógfaidh sé thart ar 30 nóiméad an chuid phraiticiúil de do thástáil a chur díot. Tabharfaidh an scrúdaitheoir treoracha soiléire duit le linn na tástála, ach mura dtuigeann tú rud éigin, iarr air/uirthi é a rá arís. Ná bí buartha má dhéanann tú botún le linn na tástála. B’fhéidir nach mbeidh sé chomh tromchúiseach agus a cheapfá agus b’fhéidir nach gciallódh sé go bhfuil teip ort.

Déanfar tú a mheas sna cásanna seo a leanas:

 • An carr a chur ag gluaiseacht
 • An carr a thiomáint i dtrácht
 • Stopadh
 • Ag cúlú timpeall cúinne
 • Aischasadh a dhéanamh
 • tosú in éadan cnoic Páirceáil

I measc na ngnéithe de do chuid tiomána a ndéanfar measúnú orthu tá:

 • Suíomh ar an mbóthair
 • scoitheadh agus dul thar úsáideoirí eile
 • Réamh-mheas agus breathnóireacht
 • Scátháin agus comharthaí a úsáid
 • Dul chun cinn
 • Luas
 • Soilse tráchta a chomhlíonadh
 • Comharthaí bóthair agus marcálacha bóthair
 • Úsáid cheart a bhaint as rialtáin d’fheithicle

Féadfaidh tú a bheith ag súil freisin go ndéanfaidh tú roinnt casadh ar chlé agus ar dheis, go ndéanfaidh tú timpeallán agus go stadfaidh tú ag soilse tráchta. Ag pointe éigin le linn do thástála, iarrfaidh an scrúdaitheoir ort comharthaí láimhe a léiriút.

Do thoradh a fháil

Nuair a fhillfidh tú ar an ionad tástála, tabharfaidh do scrúdaitheoir tú ar ais isteach sa seomra scrúdaithe chun an toradh a thabhairt duit. Má éiríonn leat, tabharfar Deimhniú Inniúlachta duit, atá bailí ar feadh dhá bhliain. Nuair a bheidh an deimhniú seo agat, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána iomlán. Má theipeann ort iarratas a dhéanamh ar cheadúnas iomlán le linn na tréimhse dhá bhliain, beidh ort do thástáil tiomána a dhéanamh arís.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, nach ceadúnas é Deimhniú Inniúlachta, agus nach féidir le tiománaí a bhfuil ceann aige/aici tiomáint ar mhótarbhealach, a phlátaí ‘L’ a bhaint nó tiomáint gan tionlacan go dtí go bhfuil a cheadúnas iomlán acu. Caithfidh duine ar a chéad cheadúnas tiomána iomlán plátaí ‘N’ a thaispeáint ar a f(h)eithicil ar feadh tréimhse 2 bhliain.

Má theipeann ort i do thástáil tiomána, tabharfar liosta mionsonraithe duit de do bhotúin. Ba cheart duit staidéar a dhéanamh ar an liosta agus oibriú ar na botúin sula ndéanann tú tástáil tiomána eile. Má theip ort i dtástáil tiomána le déanaí, de ghnáth ní bheidh tú in ann tástáil eile a sceidealú ar feadh tréimhse trí seachtaine.

Tástálacha tiomána gluaisrothar

Tá an tástáil gluaisrothair cosúil leis an tástáil le haghaidh gluaisteán agus feithiclí oibre. Molann an RSA duit ullmhú do do thástáil ghluaisrothair trí staidéar ar an leabhrán Rialacha an Bhóthair (pdf) agus trí chleachtadh marcaíochta a dhéanamh a oiread agus is féidir ar gach cineál bóthair agus i ngach cineál coinníollacha tráchta.

Féadfaidh ar mhioneolas a fháil faoin tástáil ghluaisrothair agus faoin gcóras ceadúnaithe gluaisrothar (pdf) ar láithreán gréasáin an RSA. Tá roinnt físeán teagaisc curtha ar fáil ag an RSA freisin chun tacú le marcaigh ag foghlaimeoirí agus iad ag ullmhú do thástáil.

Seiceálacha teicniúila

Ar dtús cuirfear roinnt ceisteanna ort ar Rialacha an Bhóthair. Ansin, má tá tástáil tiomána á dhéanamh agat do chatagóirí B (carr), EB (carr le leantóir) agus W (feithicil oibre), ní mór duit roinnt seiceálacha teicniúla a mhíniú.

Tabharfaidh an teagascóir tú amach chuig d’fheithicil agus fiafróidh sé duit conas a dhéanfá seiceáil theicniúil ar thrí cinn díobh seo a leanas: stiúradh, bonnán, coscáin, boinn, soilse, frithchaiteoirí, táscairí, ola innill, fuarthán, agus leacht nite gaothscátha. Chun rochtain a fháil ar chuid de na codanna seo, beidh ort a thaispeáint conas an boinéad a oscailt agus a dhúnadh go daingean. Tá eolas níos mionsonraithe ag an RSA maidir le seiceálacha teicniúla do gach mótarfheithicil.

Má tá tástáil á déanamh agat do chatagóirí C1, C, EC1 agus EC (trucail agus trucailí agus leantóirí), iarrfar ort conas a dhéanfá seiceáil theicniúil ar thrí cinn de na míreanna céanna thuas. Chun rochtain a fháil ar chuid de na codanna seo, b’fhéidir go mbeidh ort an bhoinéid agus painéil áirithe a oscailt agus a dhúnadh go daingean. Féadfaidh tú mioneolas a fháil faoi Dheimhniú Inniúlachta Gairmiúla (CPC) a fháil do bhusanna agus trucailí ar shuíomh Gréasáin an RSA.

Tástáil phraiticiúil ar scileanna

Tógfaidh sé thart ar 30 nóiméad an chuid phraiticiúil de do thástáil a chur díot. Tabharfaidh an scrúdaitheoir treoracha soiléire duit le linn na tástála, ach mura dtuigeann tú rud éigin, iarr air/uirthi é a rá arís. Ná bí buartha má dhéanann tú botún le linn na tástála. B’fhéidir nach mbeidh sé chomh tromchúiseach agus a cheapfá agus b’fhéidir nach gciallódh sé go bhfuil teip ort.

Déanfar tú a mheas sna cásanna seo a leanas:

 • An carr a chur ag gluaiseacht
 • An carr a thiomáint i dtrácht
 • Stopadh
 • Ag cúlú timpeall cúinne
 • Aischasadh a dhéanamh
 • tosú in éadan cnoic Páirceáil

I measc na ngnéithe de do chuid tiomána a ndéanfar measúnú orthu tá:

 • Suíomh ar an mbóthair
 • scoitheadh agus dul thar úsáideoirí eile
 • Réamh-mheas agus breathnóireacht
 • Scátháin agus comharthaí a úsáid
 • Dul chun cinn
 • Luas
 • Soilse tráchta a chomhlíonadh
 • Comharthaí bóthair agus marcálacha bóthair
 • Úsáid cheart a bhaint as rialtáin d’fheithicle

Féadfaidh tú a bheith ag súil freisin go ndéanfaidh tú roinnt casadh ar chlé agus ar dheis, go ndéanfaidh tú timpeallán agus go stadfaidh tú ag soilse tráchta. Ag pointe éigin le linn do thástála, iarrfaidh an scrúdaitheoir ort comharthaí láimhe a léiriút.

Do thoradh a fháil

Nuair a fhillfidh tú ar an ionad tástála, tabharfaidh do scrúdaitheoir tú ar ais isteach sa seomra scrúdaithe chun an toradh a thabhairt duit. Má éiríonn leat, tabharfar Deimhniú Inniúlachta duit, atá bailí ar feadh dhá bhliain. Nuair a bheidh an deimhniú seo agat, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána iomlán. Má theipeann ort iarratas a dhéanamh ar cheadúnas iomlán le linn na tréimhse dhá bhliain, beidh ort do thástáil tiomána a dhéanamh arís.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, nach ceadúnas é Deimhniú Inniúlachta, agus nach féidir le tiománaí a bhfuil ceann aige/aici tiomáint ar mhótarbhealach, a phlátaí ‘L’ a bhaint nó tiomáint gan tionlacan go dtí go bhfuil a cheadúnas iomlán acu. Caithfidh duine ar a chéad cheadúnas tiomána iomlán plátaí ‘N’ a thaispeáint ar a f(h)eithicil ar feadh tréimhse 2 bhliain.

Má theipeann ort i do thástáil tiomána, tabharfar liosta mionsonraithe duit de do bhotúin. Ba cheart duit staidéar a dhéanamh ar an liosta agus oibriú ar na botúin sula ndéanann tú tástáil tiomána eile. Má theip ort i dtástáil tiomána le déanaí, de ghnáth ní bheidh tú in ann tástáil eile a sceidealú ar feadh tréimhse trí seachtaine.

Murab é an Béarla do chéad teanga

Tástálacha i nGaeilge

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar do thástáil tiomána a dhéanamh trí Ghaeilge. Chun seo a dhéanamh, comhlánaigh an leagan Gaeilge den fhoirm iarratais (pdf) agus cuir isteach é mar is gnách.

Tástálacha do dhaoine nach labhraíonn Béarla

Murab é an Béarla do chéad teanga, b’fhéidir go mbeidh ateangaire in éineacht leat don chéad chuid den tástáil ina fhreagraíonn tú ceisteanna ar Rialacha an Bhóthair agus ina ndéanann tú seiceálacha teicniúla. Mar sin féin, ní féidir le do ateangaire a bheith mar theagascóir tiomána agus ní féidir leis/léi tú dul i dteannta leat ar an gcuid phraiticiúil den tástáil.

Tástálacha do dhaoine atá faoimhíchumas

Ba cheart duit Rannóg Tástála Tiománaithe an RSA a chur ar an eolas roimh ré má:

 • Ta fadhb throm éisteachta agat
 • Tá tú srianta maidir le do ghluaiseachtaí nó má tá aon mhíchumas ort a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do thiomáint
 • Thiomáineann tú feithicil oiriúnaithe

Cinnteoidh sé seo nach mbeidh aon mhoill ort ar lá do thástála. Tá an chuid is mó d’ionaid tástála tiomána in Éirinn inrochtana do chathaoireacha rothaí, ach ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’ionad roghnaithe roimh do thástáil chun é seo a dhearbhú. Ba chóir duit a thabhairt faoi deara freisin má rinneadh an fheithicil a úsáideann tú don tástáil a oiriúnú chun freastal ar mhíchumas (e.g. tá rialtáin bhreise aici), déanfar é seo a thaifeadadh ar do cheadúnas tiomána iomlán.

Déantar tiománaithe faoi mhíchumas a thástáil ar an gcaighdeán céanna agus ar an mbealach céanna le tiománaithe eile, ach déanann scrúdaitheoir oilte go speisialta ar theicnící tiomána faoi mhíchumas an tástáil. Is féidir leat eolas úsáideach ar mheasúnú agus ar theagasc tiománaithe a fháil ó shuíomh Gréasáin Chumann Tiománaithe faoi Mhíchumas na hÉireann (DDAI).

Féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfar tástáil ort ar an eolas atá agat ar Rialacha an Bhóthair i d’fheithicil, seachas san ionad tástála, más mian leat. Má tá lagú éisteachta ort, is féidir le hateangaire cabhrú leat ceisteanna a fhreagairt ar Rialacha an Bhóthair. Mar sin féin, ní gá gurb é do ateangaire do theagascóir tiomána agus ní féidir leo dul i dteannta leat ar an gcuid phraiticiúil de do thástáil.

Má tá tú faoi mhíchumas, nó má tá tú bodhar nó lagéisteacht ort, tabharfar beagán ama breise duit tástáil phraiticiúil na scileanna a dhéanamh. Mar sin féin, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil cead agat tiomáint níos moille le linn do thástála; ní mór duit an dul chun cinn céanna a choinneáil ar an mbóthar agus atá ag gach tiománaí eile de réir luasteorainneacha náisiúnta.

Achomharc a dhéanamh ar thoradh dothástála

Mura bhfuil tú sásta le torthaí do thástála tiomána, is féidir achomharc a dhéanamh. Éistfidh breitheamh ina shuí leis féin, gan ghiúiré, le hachomhairc i gcoinne torthaí tástála tiomána.

Chun imeachtaí achomhairc a thosú, ní mór duit d’achomharc a chur isteach le d’Oifig Cúirte Dúiche áitiúil ar tháille €25.

Níl aon chúiteamh airgeadais ar fáil i gcásanna achomhairc tástála tiomána. Ní bhfaighidh tú aon chúiteamh as aon chostais a bhaineann le do thástáil a theipeadh nó leis an achomharc a dhéanamh. Ní féidir le breitheamh Cúirte Dúiche ach ceann amháin de dhá chinneadh a dhéanamh i gcás achomhairc tástála tiomána:

 • Diúltaítear do d’achomharc . Aontaíonn an breitheamh le cinneadh an tástálaí tiomána gur theip ort i do thástáil.

 • Glacfar le d’achomharc. Tá an breitheamh sásta nár rinneadh do thástáil tiomána i gceart. Ansin tabharfar tástáil tiomána eile duit, saor in aisce. Má ordaíonn an breitheamh tástáil eile a dhéanamh, caithfidh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt socrú a dhéanamh go ndéanfaidh tástálaí eile í.

Tuilleadh eolais

Mura ndéanann tú iarratas ar thástáil tiomána ar líne, seol d’fhoirm chomhlánaithe iarratais agus an táille go dtí Rannóg Thástáil na dTiománaithe san Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre ag an seoladh thíos.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 29 Lúnasa 2023