Ioncam airgid thirim nach n-áirítear sa tástáil mhaoine

Réamhrá

Ní mór duit tástáil acmhainne a chomhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht leasa shóisialaigh. Tá do foinsí ioncaim go léir (mar shampla, ioncam (airgead tirim, fostaiocht, caipiteal agus cothabháil) measúnaithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.

De réir reachtaíocht Leasa Shóisialaigh, áfach, ní chomhairtear rudaí áirithe agus measúnú á dhéanamh ar d'acmhainn le haghaidh íocaíocht leasa shóisialaigh. Mínionn an doiciméad seo ioncam (airgead tirim) a n-áirítear sa tástáil acmhainne amháin. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa doiciméad maidir leis an tástáil acmhainne.

Ioncam ó chíos

Má tá íocaíocht chúnaimh sóisialta sheachtainiúil, Liúntas Leasa Forlíontach nó Íocaíocht Teaghlaigh Oibre á fáil agat, is féidir leat a mhéid le €14,000 sa bhliain a thuilleamh as seomra i d’áit chónaithe féin a ligean ar cíos sa bhliain agus ní dhéanfaidh sé difear do d’íocaíocht. Ba cheart duit a sheiceáil má dhéanfaidh seomra a ligean ar cíos i d'áit chónaithe difear d’aon íocaíochtaí eile atá á bhfáil agat, cosúil le Liúntas Breosla.

Is é an neamhaird ioncaim uasta €269.23 sa tseachtain (€14,000 sa bhliain). Caithfidh an duine a fhaigheann seomra ar cíos i do theach an seomra a úsáid ar feadh 28 lá i ndiaidh a chéile, ar a laghad. Ní thabharfar an neamhaird ioncaim duit má tá seomra á ligean ar cíos agat d’fhostaí nó do neasghaolta leat.

Is éard is daoine muinteartha den neasteaghlach:

 • Do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do pháirtnéir
 • Do leanbh, nó céile do linbh
 • Do thuismitheoir, do leastuismitheoir nó do thuismitheoir céile
 • Do shiblín, leas-siblíní nó siblíní céile san áireamh
 • Do sheantuismitheoir nó do gharleanbh
 • D’aintín nó d’uncail
 • Do nia nó do neacht

Má tá Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) nó Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach) á fháil agat faoi láthair agus dá mbeifeá i do chónaí leat féin murach sin, ní dhéantar measúnú ar aon ioncam ó chíos (níos mó ná €14,000 sa bhliain).

Ní dhéantar measúnú ar an Íocaíocht Aitheantais Cóiríochta a íoctar as cóiríocht a sholáthar do dhídeanaithe ón Úcráin sa tástáil mhaoine d’íocaíocht chúnaimh shóisialta sheachtainiúil, Liúntas Leasa Forlíontach nó Íocaíocht Teaghlaigh Oibre.

Rialacha

Seo a leanas an ioncam nach n-áirítear sa tástáil acmhainne do na scéimeanna uile seachas Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh (FIT), Liúntas Leasa Forlíontach agus Liúntas Cíosa (Ní hionann Liúntas Cíosa agus Forlíonadh Cíosa):

 • Aon íocaíocht a dhéanann an Roinn Sóisialaí (DSP) (seachas i gcás Liúntas Cuardaitheora Poist ina mbíonn íocaíocht uasta i gceist)
 • Íocaíocht ar bith ón Roinn Sóisialaí (seachas i gcás an Liúntais Cuardaitheora Poist - Féach ‘Íocaíocht uasta mar Liúntas Cuardaitheora Poist’ thíos
 • Liúntas Leasa Forlíontach
 • Ioncam ó áitreabh atá measúnaithe de réir a luacha chaipitiúil.
 • Íocaíocht ar bith ó Bhallstát AE eile atá comhfhreagrach le Sochar Linbh.
 • Ioncam ó eagraíochtaí carthanachta neamh-bhrabúis aitheanta
 • Liúntas Soghluaiseachta ón Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • Liúntas cúram altrama ón FSS
 • Liúntas Cúram Baile
 • Deontas Cúram Baile ón FSS
 • Liúntais le haghaidh Cláir Teagaisc Bhaile ón Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Íocaíochtaí faoi scéim iompair scoile na Roinne Oideachais agus Scileanna do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
 • Deontais do thuismitheoirí a bhfuil a leanaí ag freastal ar bhunscoil i gceantair Gaeltachta, mar aon le hioncam ó lóistín a chur ar fáil do mhic léinn a dhéanann staidéar ar an nGaeilge i gceantair Gaeltachta.
 • Suim airgid ar bith a fhaigheann daoine mar liúntas oiliúna le linn dóibh a bheith ar chúrsa oiliúna athshlánaithe faoi stiúir eagraíochta atá formheasta ag an Aire Sláinte
 • Íocaíochtaí cúitimh do dhaoine a bhfuil Heipitíteas C nó VEID tolgtha acu ó thairgí fola fabhtacha, mar aon le hioncam ó infheistíochtaí an airgid sin
 • Íocaíochtaí cúitimh ón mBord um Shásamh i leith Foras Cónaithe, mar aon le hioncam ó infheistíochtaí an airgid sin
 • Íocaíochtaí cúitimh do dhaoine a bhfuil míchumas orthu de thoradh Tailídimíde mar aon le hioncam ó infheistíochtaí an airgid sin
 • €104 in aghaidh na bliana ó Arm-phinsin áirithe. Áirítear Pinsean Arm na Breataine sa liosta seo
 • Íocaíochtaí faoi Chiste Sparánachta 1916 ón Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Ranníocaíochtaí CPCS
 • Aon aisíocaíochtaí a rinneadh faoin Scéim Aisíocaíochta Teach Altranais le céile nó le páirtnéir sibhialta an duine ar gearradh táillí iomarcacha orthu
 • Na híocaíochtaí a leanas le do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir: Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, Liúntas um Fhilleadh ar Obair nó Dreasacht Phoist Pháirtaimseartha, íocaíochtaí ó FÁS nó ón Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) (gan Fostaíocht Pobail a áireamh).
 • Ioncam áirithe ó chíos – féach ‘Ioncam ó chíos’ thuas

Íocaíochtaí cúitimh

Ní dhéanann daoine a bhfuil cineálacha áirithe cúitimh faighte acu an t-ioncam sin a mheasúnú sa tástáil mhaoine do gach scéim cúnaimh shóisialta lena n-áirítear Íocaíocht Teaghlaigh Oibre agus Liúntas Leasa Forlíontach. Ní dhéantar an cúiteamh seo a leanas a mheasúnú

 • Trí bhinsí cúitimh éagsúla agus na cúirteanna do dhaoine a bhfuil Heipitíteas C acu
 • Ag an mBord um Shásamh Institiúidí Cónaithe
 • Daoine a bhfuil míchumais orthu de bharr Tailidimíd
 • Dámhachtainí a íoctar le mná tar éis fhoilsiú Thuarascáil Choimisiún Magdalen
 • Íocaíochtaí arna ndámhachtain ag Bord an Chiste Reachtúil d'Institiúidí Cónaithe
 • Íocaíochtaí a bronnadh faoin Scéim Siomfómaimeolaíochta ex Gratia
 • Íocaíochtaí arna ndámhachtain faoin Scéim um Shásamh Ospidéal Lourdes 2007
 • Íocaíochtaí arna ndámhachtain faoin Scéim Íocaíochta Ospidéil Lourdes
 • htaí arna ndámhachtain faoin Scéim Cúitimh d'Íospartaigh Stardust
 • Íocaíochtaí ex gratia atá molta ag an bhFiosrúchán Scópála ar Chlár Scagtha CervicalCheck
 • Íocaíochtaí faoin bpacáiste de bhearta tacaíochta a bunaíodh in 2018 do mhná a diagnóisíodh le hailse cheirbheacs ó 2008 i leith
 • Íocaíochtaí a rinne Seirbhís Íospartaigh agus Marthanóra Thuaisceart Éireann (MTÉ) de réir an Ordaithe Íospartaighagus Marthanóirí (Tuaisceart Éireann) 2006

Ní fhéadtar aon ioncam breise airgid thirim a chur san áireamh le haghaidh íocaíochtaí aonair leasa shóisialaigh. Cuireann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuilleadh faisnéise ar fáil faoi ioncam breise airgid nach gcuirtear san áireamh sa tástáil mhaoine le haghaidh íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 12 Meán Fómhair 2022