Scéimeanna Leasa Forlíonacha

 • Tugann cuntas ar an Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh; lena n-áirítear, an bhuníocaíocht agus na fordheontais éagsúla de réir na scéime.
 • Liúntas Leasa Forlíontach é íocaíocht do dhaoine incháilithe atá gan ioncam. Cur síos gairid ar na coinníollacha teidlíochta ar Liúntas Leasa Forlíontach lena n-áirítear an scrúdú maoine.

 • Tá forlíonta breise seachtainiúla do riachtanais speisialta teasa agus aistí bia ar fáil faoin Liúntas Breise Leasa.

 • Is íocaíocht é Forlíonadh Ús Morgáiste a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí. Soláthraíonn sé tacaíocht ghearrthéarmach chun cabhrú leat d’aisíocaíochtaí úis morgáiste a íoc. Ó 1 Eanáir 2014, tá deireadh leis an scéim Forlíonadh Ús Morgáiste d'iarratasóirí nua agus ní ghlacfar aon iarratas nua ón dáta seo.

 • Léirítear na céimeanna a bhaineann leis an bhForlíonadh ús morgáiste atá agat a ríomh.

 • B’fhéidir go mbeadh daoine a bhíonn ag fáil íocaíocht leas sóisialach incháilithe le haghaidh Forlíonta Cíosa lena chinntiú nach dtitfidh a n-ioncam faoi íosleibhéal tar éis dóibh a gcíos a íoc.

 • Léirítear na céimeanna a bhaineann leis an bhForlíonadh Cíosa atá agat a ríomh.

 • Cuireann an scéim seo cúnamh airgeadais éigeandála ar fáil do theaghlaigh nach bhfuil in ann íoc as costais do riachtanais riachtanacha díreach tar éis tuilte.

 • Forlíonadh Cíosa agus athruithe ar do chúinsí

 • Íoctar Íocaíochtaí Riachtanas Breise le daoine a bhfuil riachtanais riachtanacha agus eisceachtúla acu nach féidir leo freastal orthu as a n-ioncam seachtainiúil. Is féidir é a íoc as costais sochraide agus billí breosla. Ní mór ioncam íseal a bheith agat.

 • Tá ionadaithe na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (tugadh Oifigigh Leasa Pobail (CWOanna) orthu roimhe seo) freagrach as riar laethúil na Scéime Liúntais Leasa Fhorlíontaigh. Is féidir leat níos mó faisnéise a fháil faoina bhfeidhm agus faoina gcuid freagrachtaí.