Do cheadúnas tiomána a athrú go ceadúnas tiomána Éireannach

Réamhrá

Féadfaidh tú ceadúnas tiomána eisithe ag ballstát AE nó ballstát LEE (an Iorua, Lichtinstéin agus an Íoslainn) a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach.

Féadfaidh tú freisin ceadúnas tiomána eisithe ag stáit aitheanta áirithe a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach. Féach ‘Stáit aitheanta thíos’.

Is féidir tiomáint ar do cheadúnas tiomána ón Úcráin faoi chosaint shealadach agus tú in Éirinn. Ní féidir leat do cheadúnas Úcránach a mhalartú ar cheadúnas Éireannach a thuilleadh. Tá tuilleadh eolais le fáil inár leathanach maidir le teacht go hÉirinn ón Úcráin.

Má d’eisigh tír nach n-aithnítear í chun críche malartaithe ceadúnais tiomána do cheadúnas tiomána, ní féidir leat do cheadúnas a mhalartú ar cheadúnas Éireannach. Beidh ort an nós imeachta iomlán chun cheadúnas tiomána a fhail a leanúint ag tosú leis an tástáil teoirice tiománaí. Mar sin féin, nuair a bheidh do chead foghlaimeora agat, ní bheidh ort ach 6 cheacht d’oiliúint tiománaí riachtanach (EDT) a dhéanamh in ionad na 12 cheacht mar is gnách.

Stáit aitheanta

Féadfaidh tú do cheadúnas a mhalartú má d’eisigh tír AE nó LEE é. Más mian leat do cheadúnas AE nó LEE a mhalartú, ní mór duit é sin a dhéanamh laistigh de 10 mbliana óna dháta éaga. Féadfaidh tú ceadúnas RA a mhalartú freisin.

Má d'eisigh tír atá lasmuigh den AE nó LEE é, is féidir leat iarratas a dhéanamh chun é a mhalartú ar cheadúnas Éireannach má d'eisigh ceann de na tíortha thíos do cheadúnas:

 • An Astráil
 • Ceanada (ach gach cúige - féach an nóta thíos)
 • Giobráltar
 • Geansaí
 • Oileán Mhanann
 • An tSeapáin
 • Geirsí
 • An Afraic Theas
 • Poblacht na Cóiré (An Chóiré Theas)
 • An Eilvéis
 • An Nua-Shéalainn
 • An Téaváin

Nóta: Féadfaidh tú ceadúnas Ceanadach a d’eisigh na cúigí seo a leanas a mhalartú:

 • Ontario
 • Manitoba
 • Talamh an Éisc
 • British Columbia
 • Saskatchewan
 • Alberta

Ní féidir gach catagóir ceadúnais a mhalartú i ngach cás. Féadfaidh tú níos mó a léamh faoi na rialacha sonracha malairte a rialaíonn gach tír agus críoch atá liostaithe thuas ar Láithreán Gréasáin NDLS.

Caithfidh tú do cheadúnas a mhalartú laistigh de bhliain óna dháta éaga.

Ceadúnais a malartaíodh roimhe seo

Má eisíodh do cheadúnas bunaidh i dtír neamh-aitheanta, agus má rinne tú é a mhalartú ar cheadúnas i dtír aitheanta, ní féidir leat do cheadúnas a mhalartú ar cheadúnas Éireannach.

Ag tiomáint ar cheadúnas eachtrach inÉirinn

Má tá ceadúnas tiomána eisithe agat ag ballstát AE nó LEE is féidir leat tiomáint in Éirinn fad is atá do cheadúnas reatha bailí. Más mian leat do cheadúnas tiomána a mhalartú ar cheadúnas tiomána coibhéiseach Éireannach nuair a rachaidh sé in éag, ní mór duit é sin a dhéanamh laistigh de 10 mbliana ó rachaidh do cheadúnas tiomána in éag.

Ceadúnais na UK

Breathnaítear ar cheadúnas tiomána UK mar cheadúnas ó stát aitheanta chun críocha malairte. Féach ‘stáit aitheanta’ thíos. Is féidir leat tuilleadh a léamh freisin ar shuíomh Gréasáin an NDLS.

Stáit aitheanta

Má d’eisigh ceann de na tíortha nó na críocha atá liostaithe i ‘stáit aitheanta’ thuas do cheadúnas, féadfaidh tú tiomáint in Éirinn ar feadh suas le bliain amháin agus tú ar cuairt, ar choinníoll go bhfuil do cheadúnas bailí.

Má ta gnáthchónaí agat in Éirinn, ba cheart duit do cheadúnas tiomána a mhalartú nó tús a chur leis an bpróiseas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána Éireannach. Meastar go bhfuil gháthchónaí ort in Éirinn más gnách go gcónaíonn tú anseo ar feadh 185 lá ar a laghad i ngach bliain féilire mar gheall ar naisc phearsanta agus cheirde.

Ceadúnas Úcránach

Is féidir tiomáint faoi chosaint shealadach ar do cheadúnas tiomána ón Úcráin agus tú in Éirinn. Ní féidir leat é a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach a thuilleadh. Má tá tú tar éis do cheadúnas tiomána ón Úcráin a mhalartú cheana féin ar cheadúnas Éireannach, is féidir leat iarraidh go gcuirfí ar ais chugat é, nó leanúint ar aghaidh ag tiomáint ar do cheadúnas Éireannach ar feadh bliana ón dáta eisiúna.

Tá tuilleadh eolais faoi seo le fáil inár leathanach maidir le teacht go hÉirinn ón Úcráin.Ceadúnas Úcránach

Ceadúnais eile

Má eisíodh do cheadúnas i dtír nach bhfuil mar chuid den AE, denn LEE ná ar liosta na stát aitheanta, agus má tá ceadúnas tiomána náisiúnta agus cead tiomána idirnáisiúnta agat ó do thír dhúchais, féadfaidh tú tiomáint in Éirinn ar feadh thréimhse do chuairte shealadaí (suas le 12 mhí).

Má fhanfaidh tú in Éirinn níos mó ná 12 mhí, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána Éireannach ach beidh ort an nós imeachta iomlán um cheadúnas tiománaí a leanúint. Is féidir leat a bhfuil le déanamh agat a léamh inár ndoiciméad ar Ag foghlaim conas tiomáint in Éirinn.

Rataí

Is é €55 an táille ar chead tiomána eachtrach a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach.

Níl tástálacha radharc súl nó scrúduithe míochaine riachtanacha saor in aisce.

Conas iarratas a dhéanamh chun docheadúnas a mhalartú

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun do cheadúnas a mhalartú ar líne nó go pearsanta ag ionad de chuid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnú Tiomána (NDLS).

Má tá do cheadúnas tiomána caillte nó éagtha, teastóidh litir teidlíochta ón údarás ceadúnaithe sa stát a d’eisigh do cheadúnas. Más i dteanga seachas Béarla é seo, caithfidh tú aistriúchán deimhnithe a sholáthar.

B’fhéidir go mbeidh ort tuarascáil leighis a chur isteach le d’iarratas. Tá eolas ag an NDLS maidir le cathain a theastaíonn tuarascáil leighis.

Iarratas a dhéanamh ar líne

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun do cheadúnas a mhalartú ar líne. Teastóidh na rudaí seo a leanas uait:

 • Cárta Seirbhísí Poiblí agus MyGovID fíoraithe
 • Do cheadúnas reatha
 • Cruthúnas ar do sheoladh má tá do sheoladh difriúil leis an seoladh a thug tú nuair a fuair tú do Chárta Seirbhísí Poiblí
 • Cruthúnas go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn mura saoránach de chuid an AE nó an LEE tú
 • Foirm tuairisce leighis más gá
 • Tuarascáil radharc na súl comhlánaithe
 • Táille iarratais €55 (mura bhfuil tú 70 nó níos sine)
 • Deimhniú Inniúlachta Gairmiúla (CPC) do thiománaithe gairmiúla

Beidh ort do cheadúnas a sheoladh chuig an NDLS nuair a bheidh an fhoirm ar líne comhlánaithe agat.

Ag déanamh iarratais i bpearsa

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh i bpearsa ag ceann de na hionaid NDLS. Caithfidh tú coinne a dhéanamh fad a fhanfaidh srianta COVID-19 i bhfeidhm. Ba chóir duit na rudaí seo a leanas a thabhairt leat chuig do choinne:

Má tá cead agat fanacht in Éirinn faoin Treoir um Chosaint Shealadach agus má tá do cheadúnas Úcránach á mhalartú agat ar cheadúnas Éireannach, léigh ár leathanach faoi theacht go hÉirinn ón Úcráin. Inseoidh sé seo duit cad iad na cáipéisí a chaithfidh tú a thabhairt leat.

Tuilleadh eolais agusteagmhálacha

Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnas Tiomána faisnéis do shealbhóirí ceadúnas tiomána eachtraigh ar a láithreán gréasáin.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil: 0818 700 800
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 Iúil 2023