Searmanais phósta reiligiúnacha agus tuata

Réamhrá

In Éirinn, le bheith i dteideal pósadh go dlíthiúil, caithfidh an bheirt agaibh:

Féadfaidh tú pósadh i searmanas sibhialta, searmanas reiligiúnach, nó searmanas tuata agus tá gach ceann acu chomh bailí agus chomh ceangailteach faoi dhlí na hÉireann. Ionas go mbeidh pósadh dlíthiúil, caithfidh sollúnóir an searmanas a dhéanamh. Is é sollúnóir an téarma a úsáidtear do dhaoine atá ceadúnaithe ag an Stát chun póstaí a dhéanamh.

Searmanas shibhialta

Is searmanais phósta tuata ceangailteach ó thaobh dlí iad searmanais shibhialta agus iad déanta ag cláraitheoir. Oibríonn an cláraitheoir don Stát.

Is féidir searmanais shibhialta a eagrú in oifig chláraithe, nó is féidir le cláraitheoirí taisteal chun searmanais shibhialta a dhéanamh i seomra nó in ionad ceadaithe. Go ginearálta, ní dhéanann cláraitheoirí ach searmanais sa chontae ina bhfuil siad lonnaithe. Ní féidir searmanais shibhialta a reáchtáil ach laistigh d’uaireanta oibre oifige an chláraitheora.

Ní féidir trácht ar bith a dhéanamh ar rud ar bith reiligiúnach nó spioradálta i do shearmanas. Má tá tú ag pleanáil do phósadh trí shearmanas sibhialta, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís cláraithe sibhialta sa cheantar ina bhfuil sé ar intinn agat pósadh chun comhairle a fháil ar conas dul ar aghaidh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad Searmanais pósta sibhialta.

Searmanais reiligiúnacha

Is iad sollúnóirí reiligiúnacha cláraithe na reiligiúin seanbhunaithe a dhéanann searmanais reiligiúnacha . Is gnách go mbíonn siad ar siúl ina n-áiteanna adhartha agus déantar an searmanas de réir chreideamh agus fhealsúnachtaí an fhorais nó na heaglaise áirithe. Má tá tú ag pósadh trí shearmanas reiligiúnach, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis an fhorais reiligiúnaigh lena mbaineann chun treoir a fháil maidir le conas dul ar aghaidh.

Searmanais thuata

Aithnítear searmanais thuata go dlíthiúil in Éirinn má dhéanann sollúnaí tuata cláraithe iad. Is iad forais a bhfuil dearcadh acu nach n-áiríonn aon rud reiligiúnach nó spioradálta a dhéanann searmanais tuata. Is iad searmanais dhaonna cha an cineál searmanais tuata is coitianta in Éirinn. Más mian leat pósadh trí shearmanas tuata, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis an fhorais tuata lena mbaineann chun comhairle a fháil ar conas dul ar aghaidh.

Cé gur féidir searmanas pósta a dhéanamh de réir nósanna agus deasghnátha an fhorais nó na heaglaise, tá ceanglais áirithe ann nach mór a chomhlíonadh d’fhonn go mbeidh aon phósadh dlíthiúil.

Rialacha

Foirm Chláraithe Pósta

Cibé má roghnaíonn tú searmanas reiligiúnach, tuata nó sibhialta beidh Foirm Clárúcháin Pósta (MRF) ag teastáil uait. Féadfaidh tú do MRF a fháil trí fhógra 3 mhí a thabhairt don chláraitheoir go bhfuil sé ar intinn agat pósadh ag seirbhís cláraithe sibhialta. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sheirbhís cláraithe sibhialta áitiúil chun coinne a dhéanamh leis an gcláraitheoir. Is féidir leat an córas áirithinte ar líne a úsáid freisin ag crsappointments.ie.

Má chomhlíonann tú na riachtanais fógra 3 mhí agus mura bhfuil aon bhac ann go bpósfaidh tú, eiseoidh an cláraitheoir MRF duit a thabharfaidh cead duit pósadh. Ba cheart duit an MRF a thabhairt don duine a bheidh ag sollúnú an phósta roimh an searmanas pósta.

Clár na Sollúnóirí

Caithfidh duine ar bith a dhéanann sollúnú ar phósadh a bheith ar Chlár na Sollúnóirí a choinníonn agus a nuashonraíonn Oifig an Ard-Chláraitheora. Liostaíonn sé cláraitheoirí sibhialta agus baill na bhforas reiligiúnach agus tuata éagsúla atá ainmnithe ag údaráis ábhartha na bhforas sin mar shollúnóirí.

Is féidir clárúcháin shealadacha a eagrú do sollúnóirí póstaí reiligiúnacha agus tuata dóibh siúd ar mian leo ach pósadh ar leith a shollúnú nó póstaí a shollúnú ar feadh tréimhse áirithe ama.

Ionas Posta

Is fútsa atá sé an t-ionad a roghnú don searmanas bunaithe ar an gcineál pósta atá uait agus ar ionaid údaraithe a bheith ar fáil.

Ní mór gach pósadh (bíodh sé sibhialta, reiligiúnach nó tuata) tarlíú in ionaid atá oscailte don phobal.

An Searmanas Pósta

Cé gur féidir an searmanas pósta a dhéanamh de réir nósanna agus deasghnátha an fhorais reiligiúnaigh nó thuata, mar chuid den searmanas caithfidh tú féin agus do chéile beartaithe 2 dhearbhú a dhéanamh:

  • Nach eol duit aon bhac ar an bpósadh
  • Go nglacann tú lena chéile mar fhear céile/bean chéile/céile

Finnéithe

Caithfear an searmanas a dhéanamh i láthair 2 fhinnéithe atá 18 mbliana d’aois nó níos sine.

An pósadh a chlárú

Braitheann an chaoi a gcláróidh tú do phósadh ar an gcineál searmanas a bhíonn agat. Má phósann tú i searmanas reiligiúnach nó tuata, díreach tar éis an tsearmanais phósta, ba cheart duit féin agus do chéile, an 2 fhinnéithe agus an duine a rinne an pósadh a shollúnú an MRF a shíniú. Ba cheart duit an MRF a chur ar ais laistigh de mhí chuig cláraitheoir chun an pósadh a chlárú. Ní gá é a chur ar ais chuig an gcláraitheoir a d’eisigh é. Ní bheidh tú in ann deimhniú pósta sibhialta a fháil go dtí go gcuirfidh tú an MRF ar ais chuig cláraitheoir agus go mbeidh an pósadh cláraithe go sibhialta.

Má phósann tú searmanas pósta sibhialta, cláróidh an cláraitheoir a stiúrann an searmanas an pósadh.

Ateangaire a úsáid

Mura bhfuil tú féin, do chéile beartaithe, ceachtar den bheirt fhinnéithe nó an sollúnóir líofa go leor sa teanga ina bhfuil an searmanas á reáchtáil chun an searmanas a thuiscint, ansin caithfear seirbhísí ateangaire a sholáthar.

Tuilleadh Eolais

Tabhair cuairt ar gov.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na rudaí a chaithfidh tú a dhéanamh má tá sé ar intinn agat pósadh pósadh in Éirinn.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Deireadh Fómhair 2021