Clárú pósadh

Clárú pósta

Is mar a chéile an próiseas chun pósadh a chlárú in Éirinn má tá tú ag pósadh in oifig chláraithe, nó ag searmanas reiligiúnach nó tuata. Léigh faoi na cineálacha éagsúla searmanais pósta in Éirinn.

Sula bpósann tú

Sula bpósann tú, caithfidh tú féin agus an duine ar mian leat pósadh fógra a thabhairt don Chláraitheoir ag do Sheirbhís Chlárúcháin Shibhialta áitiúil go bhfuil sé ar intinn agat pósadh. Ní mór duit é seo a dhéanamh i láthair go pearsanta, ar a laghad 3 mhí roimh dháta do phósta. Léigh tuilleadh faoi na ceanglais maidir le fógra a thabhairt do phósadh.

Má tá tú i bpáirtnéireacht shibhialta cheana féin agus más mian leat pósadh, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir a threoróidh tú tríd an bpróiseas. Is féidir an fógra a thabhairt d’aon Chláraitheoir. Aimsigh do Sheirbhís Chlárúcháin Shibhialta áitiúil.

Cad is Foirm Fhógra Pósta ann?

Nuair a thugann tú fógra go bhfuil sé ar intinn agat pósadh, agus mura bhfuil aon bhac (bacainn) ar do phósadh, eiseoidh an Cláraitheoir Foirm Chláraithe Pósta (FCP) duit a thabharfaidh cead pósadh duit. Teastaíonn FCP uait chun pósadh in Éirinn. Tá an FCP ag teastáil freisin chun do phósadh a chlárú, mar sin is doiciméad tábhachtach é.

Ba chóir duit an FCP a thabhairt do dhuine ar bith a bheidh ag sollúnú do phósadh roimh shearmanas an phósta. Díreach tar éis an tsearmanais phósta ba chóir duit féin agus do chéile, an bheirt fhinnéithe agus an duine atá ag sollúnú an phósta an FCP a shíniú.

Do pósadh a chlárú

Má phósann tú trí shearmanas sibhialta, cláróidh an Cláraitheoir a rinne an pósadh a shollúnú an pósadh leis an faisnéis ar an FCP chomh luath agus is féidir tar éis an tsearmanais.

Má phósann tú trí shearmanas reiligiúnach nó tuata, ba chóir duit an FCP a thabhairt do Chláraitheoir ag Seirbhís um Chlárú Sibhialta laistigh de mhí amháin chun an pósadh a chlárú. Ní gá é a chur ar ais chuig an gCláraitheoir céanna a thug duit é.

Ní féidir leat do theastas pósta a fháil go dtí go gclárófar do phósadh.

Clárú póstaí lasmuigh d'Éirinn

De ghnáth cláraítear póstaí saoránach Éireannach thar lear sa tír ina dtarlaíonn siad. Níl aon ról ag Oifig an Ard-Chláraitheora (stór lárnach sibhialta do thaifid a bhaineann le breitheanna, básanna agus póstaí in Éirinn) i gclárú póstaí saoránach(í) Éireannacha a tharlaíonn thar lear, nó ag tabhairt comhairle maidir le póstaí den sórt sin. Níl póstaí a tharlaíonn lasmuigh den Stát cláraithe in Éirinn.

Glacfar le do theastas pósta thar lear de ghnáth chun críocha oifigiúla in Éirinn nuair is gá duit fianaise a thaispeáint go bhfuil tú pósta. Má tá an teastas i dteanga iasachta, ní mór duit aistriúchán oifigiúil nó aistriúchán ó ghníomhaireacht aitheanta aistriúcháin a sholáthar.

Rátaí

Ní ghearrtar aon táille as pósadh a chlárú, nó as earráidí ar theastas pósta a cheartú. Gearrtar táillí ar chóipeanna de theastais.

Is iad seo a leanas na táillí a ghearrtar ar dheimhniú:

 • €20 ar theastas caighdeánach iomlán
 • €5 ar chóip neamhdheimhnithe d'iontráil sa Chlár
 • €10 le teastas a bheith fíordheimhnithe (ar fáil ó Oifig an Ard-Chláraitheora amháin)
 • €0 ar Fhoirm Chaighdeánach Ilteangach

Ó 2019 i leith, is féidir Foirm Chaighdeánach Ilteangach (MSF) a iarraidh ar theastais bhreithe, bháis, phósta agus páirtnéireachta sibhialta. Is é is cuspóir do MSF aistriúchán ar an doiciméad poiblí a chur ar fáil agus deimhnithe á gcur faoi bhráid na n-údarás i mBallstát eile de chuid an Aontais. Ní mór duit an teanga AE a theastaíonn uait don MSF a roghnú, agus ní mór í a iarraidh ag an am céanna leis an uair a dhéanann tú iarratas ar an deimhniú.

Ag fáil cóip de do theastas pósta

Chun cóip de theastas pósta a fháil, beidh ort dáta (nó neasdáta mura bhfuil sé ar eolas) agus áit an phósta a thabhairt, agus ainmneacha iomlána na lánúine sular phós siad.

Má phós tú in Éirinn (trí shearmanas sibhialta, tuata nó reiligiúnach) is féidir leat cóip de do theastas pósta a ordú ar líne (deimhnithe caighdeánacha iomlána amháin), tríd an bpost ag baint úsáide as foirm iarratais (pdf), ar an nguthán nó i láthair go pearsanta ag aon tSeirbhís um Chlárú Sibhialta.

Beidh ort dáta an phósta (nó neasdáta mura bhfuil sé ar eolas) agus áit an phósta a sholáthar, agus ainmneacha iomlána na lánúine sular phós siad.

Taighde teaghlaigh

Coinníonn Oifig an Ard-Chláraitheora saoráid taighde teaghlaigh ar a dtugtar Seomra Taighde an GRO ag Sráid Werburgh, Baile Átha Cliath 2, áit ar féidir leat innéacsanna na gclár a chuardach agus fótachóipeanna de thaifid a cheannach. Más mian leat cóipeanna deimhnithe d’iontrálacha a ordú, féadfaidh tú é sin a dhéanamh ó Oifig an Ard-Chláraitheora i Ros Comáin (féach sonraí teagmhála thíos).

Tá seirbhís siúl isteach sa Seomra Taighde faoi láthair ar an Máirt amháin, 10am - 12.30pm, 2pm - 4.30pm. Tá seirbhís ríomh-phoist ar fáil 5 lá na seachtaine ag GOResearchRoom@welfare.ie.

Is féidir leat innéacsanna na gclár a chuardach lena n-áirítear:

 • Breitheanna a cláraíodh ar oileán na hÉireann idir 1 Eanáir 1864 agus 31 Nollaig 1921 san áireamh, agus i bPoblacht na hÉireann ó 1922 ar aghaidh
 • Básanna a cláraíodh ar oileán na hÉireann idir 1 Eanáir 1864 agus 31 Nollaig 1921 san áireamh agus i bPoblacht na hÉireann ó 1922 ar aghaidh
 • Póstaí a cláraíodh ar oileán na hÉireann idir 1 Aibreán 1845 agus 31 Nollaig 1921 san áireamh agus i bPoblacht na hÉireann ó 1922 ar aghaidh
 • Uchtálacha intíre a cláraíodh in Éirinn ó 10 Iúil 1953 ar aghaidh

Is féidir leat taifid stairiúla eaglaise agus sibhialta de bhreitheanna, de phóstaí agus de bhásanna a fháil ar irishgenealogy.ie freisin.

 • Breitheanna 1864-1922
 • Póstaí 1845-1947
 • Básanna 1878-1972

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
F42 VX53
Ireland

Teil: +353 90 663 2900
Facs: +353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.gov.ie/gro
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 9 Eanáir 2024