Riachtanais fógartha don phósadh

Cad é fógra faoi phósadh?

Caithfidh duine ar bith a bheartaíonn pósadh in Éirinn fógra 3 mhí, ar a laghad, a thabhairt don Chláraitheoir ag seirbhís chlárúcháin shibhialta. Seo an dlí in Éirinn agus baineann sé le gach pósadh sibhialta, reiligiúnach agus saolta. Tugtar fógra rúin pósta air seo, amanna.

Má bhíonn gach rud in ord, tabharfaidh an Cláraitheoir Foirm Chlárúcháin Pósta (FCP) daoibh. Tá an FCP cosúil le ceadúnas pósta. Tugann sé údarú nó cead pósta daoibh.

Conas fógra a thabhairt maidir leis an rún atá agat pósadh

Ní mór duit fógra a thabhairt maidir le do rún pósadh do Chláraitheoir 3 mhí ar a laghad roimh dháta beartaithe an phósta.

Ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

•Déan teagmháil le do Sheirbhís um Chlárúchán Sibhialta áitiúil chun foirm fógartha pósta poist a fháil. Nuair a bhíonn an fhoirm comhlánaithe agat, is féidir leat an fhoirm a sheoladh ar ais tríd an bpost nó trí ríomhphost.

•Déan teagmháil leis an tSeirbhís um Chlárúchán Sibhialta chun coinne fógartha pósta a dhéanamh leis an gCláraitheoir. Chomh maith leis sin, is féidir leat coinne fógartha pósta a chur in áirithe ar líne.

Nuair a dhéanann tú coinne leis an gCláraitheoir, inseofar duit faoin eolas agus faoi na doiciméid nach mór duit a thabhairt leat (féach 'Doiciméid riachtanacha' thíos.)

Ní gá gurb é an Cláraitheoir an Cláraitheoir don cheantar ina bhfuil cónaí ort nó a bhfuil sé beartaithe agat pósadh ann. Má tá sé beartaithe agat searmanas sibhialta a eagrú do do phósadh agus más amhlaidh go mbeidh an pósadh á shollúnú ag Cláraitheoir difriúil, ní mór duit teagmháil a dhéanamh freisin le hOifig an Chláraitheora don cheantar a bhfuil sé beartaithe agat pósadh ann.

Níl feidhm leis an gceanglas fógra 3 mhí a thabhairt i gcás páirtithe sibhialta a bhfuil a bpáirtíocht shibhialta cláraithe in Éirinn (féach 'Páirtithe sibhialta' thíos).

Cáipéisíocht a theastóidh uaibh

Sula bhfreastalóidh sibh ar bhur gcoinne fógra, caithfidh tú féin agus do chéile an cháipéisíocht agus na táillí ábhartha a bhailiú, an méid seo a leanas ina measc:

•Cáipéisí pearsanta, ar nós teastais bhreithe

•Eolas faoi bhur bpósadh a bheidh ag teacht aníos agus finnéithe

•Foirm Ghabhála Sonraí agus táillí

•Táille fógra

Cáipéisí pearsanta

Go ginearálta, beidh ort féin agus do chéile beartaithe an bhunchóip (nó cóip dheimhnithe) agus fótachóip dhaite den mhéid seo a leanas a thabhairt libh:

•Bhur bpas mar aitheantas

•Teastas breithe – Má eisíodh bhur dteastas i dtír lasmuigh den AE, b’fhéidir go dteastóidh apastail nó fíorú lena dheimhniú gur teastas fíor é. Is féidir le hambasáidí na hÉireann thar lear cáipéisí áirithe a cruthaíodh thar lear a fhíorú ionas go mbeidh siad inghlactha lena n-úsáid in Éirinn. Seiceáil le bhur seirbhís chlárúcháin shibhialta áitiúil chun a fháil amach go díreach cad atá ag teastáil. Ón 16 Feabhra 2019, murar eisíodh bhur dteastas breithe in Éirinn ach i mballstát eile de chuid an AE, níl apastail ná fíorú ag teastáil uaidh a thuilleadh.

•Foraithní colscartha deiridh i ndáil le gach colscaradh roimhe sin más duine colscartha duine agaibh – déan teagmháil leis an gCláraitheoir i gcomhair treoracha dá mba cholscaradh eachtrach a bhí ann

•Foraithní scaoilte i ndáil le gach páirtnéireacht shibhialta roimhe seo má tá scaoileadh páirtnéireachta sibhialta agaibh

•Foraithne neamhnithe deiridh agus litir ón gcúirt ábhartha lena ndeimhnítear nár taisceadh achomharc ar bith, má bhí sibh i bpáirtnéireacht shibhialta nó i bpósadh ar chuir cúirt Éireannach ar neamhní iad

•Deimhniú báis céile éagtha agus deimhniú pósta shibhialta má tá ceachtar agaibh in bhur mbaintreach (fir)

•Deimhniú báis páirtnéara shibhialta éagtha agus do dheimhniú páirtnéireachta sibhialta má tá ceachtar agaibh in bhur mbaintreach (fir)

•Fianaise cháipéisíochta de stádas inimirce mura saoránach de chuid na hÉireann ná de bhallstát an AE aon duine díobh

Eolas faoi bhur bpósadh a bheidh ag teacht aníos agus finnéithe

Beidh oraibh eolas a sholáthar faoin bpósadh a bheartaíonn sibh tabhairt faoi, ar nós an mhéid seo a leanas:

•Cibé acu an searmanas sibhialta, saolta nó reiligiúnach a bheidh ann

•Dáta agus láthair bheartaithe an phósta

•Sonraí faoi shollúnóir beartaithe an phósta

•Ainmneacha agus dátaí breithe na beirte finnéithe molta

•Teastaíonn uimhir PSP i gcomhair gach páirtí a sheirbheálann fógra rúin chun pósta, a mbíonn seoladh reatha nó amach anseo sa Stát acu

Foirm Ghabhála Sonraí agus táillí

Ba cheart duit an an Fhoirm Ghabhála Sonraí (pdf) a íoslódáil agus é a thabhairt leat.

Caithfidh sibh táille fógra a íoc freisin. Is é an táille fógra €200 agus ní féidir é a aisíoc. Gearrtar táille fógra laghdaithe €50 i gcás lánúineacha comhghnéis atá i bpáirtnéireacht shibhialta cheana féin, is é sin, tá siad cláraithe in Éirinn agus beartaíonn siad pósadh anois.

Ag oifig an Chláraitheora

Beidh oraibh dearbhú a shíniú i láthair an Chláraitheora nuair a bhuailfidh sibh leis an gCláraitheoir féin, nach eol daoibh aon bhac dlíthiúil atá ar bhur phósadh beartaithe.

Eiseoidh an Cláraitheoir aitheantas daoibh beirt agus do shollúnóir beartaithe an phósta ina ndeimhneofar dáta fála an fhógra. Ní thugtar cead chun pósta daoibh leis sin.

Má soláthraíodh gach eolas riachtanach agus nach ann d’aon bhac ar an bpósadh, is amhlaidh a eiseoidh an Cláraitheoir foirm chlárúcháin pósta daoibh. Teastóidh seo uaibh go bpósfar sibh agus go mbeidh sibh in ann bhur bpósadh a chlárú.

Coinne fógra pósta

•Nuair a bhuaileann tú féin agus do chéile le bheith leis an gCláraitheoir san oifig Seirbhíse um Chlárúchán Sibhialta, beidh ort dearbhú a shíniú, i láthair an Chláraitheora, go bhfuil tú saor chun pósta agus nach bhfuil aon chol dlí a bhféadfadh tionchar a bheith aige ar do phósadh beartaithe ar eolas agat.

•Eiseoidh an Cláraitheoir admháil don bheirt agaibh agus don sollúnóir a bheidh i mbun an phósta agus deimhneofar dáta admhála an fhógra. Ní thugann sé seo cead chun pósta duit. Chomh maith leis sin, beidh ort an táille fógra €200 a íoc.

•Má tá an t-eolas riachtanach ar fad curtha ar fáil agus mura bhfuil aon chol dlí luaite leis an bpósadh, eiseoidh an Cláraitheoir Foirm Chlárúcháin Pósta. Is doiciméad tábhachtach é seo. Beidh an doiciméad seo ag teastáil uait chun pósadh agus chun do phósadh a chlárú.

•Má tá tús curtha agat cheana féin le do thréimhse fógra 3 mhí ach más gá duit do bhainis a chur ar atráth, tá do MRF bailí le haghaidh 6 mhí i ndiaidh dháta bunaidh do bhainise.

•Má tá dáta athsceidealaithe do bhainise laistigh den tréimhse 6 mhí seo, is féidir do MRF a leasú. Chun é seo a dhéanamh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís um chlárúchán sibhialta áitiúil ar thug tú fógra maidir le do rún pósadh ar dtús.

•Má tá dáta athsceidealaithe do bhainise i ndiaidh na tréimhse 6 mhí seo, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar thug tú fógra ar dtús agus dáta nua do bhainise a chur ar fáil. Ní mór duit é seo a dhéanamh 3 mhí ar a laghad roimh dháta nua do bhainise. Beidh ort bualadh leis an gCláraitheoir arís chun MRF nua a fháil. Ní bheidh ort aon táille a íoc.

•Tá liosta d’Oifigí Clárúcháin Shibhialta le fáil ar shuíomh gréasáin FSS. Is féidir leat coinne fógra le Cláraitheoir i Seirbhís um Chlárúchán Sibhialta a chur in áirithe ar an teileafón, nó ar líne trí ríomhphost a sheoladh chuig crsappointments.ie. Tá sonraí teagmhála do Chláraitheora áitiúil le fáil ó d’Oifig Sláinte Áitiúil freisin.

Má tá sibh ar bheagán Béarla

Má tá eolas teoranta agat nó ag do chéile beartaithe, ag na finnéithe nó ag an sollúnóir ar an mBéarla, caithfidh sibh ateangaire a sholáthar. Caitheann an t-ateangaire bheith ag oibriú le cuideachta infhíoraithe aistriúcháin agus bheith i láthair don fhógra rúin pósta agus don phósadh araon.

Cad é Foirm Chlárúcháin Pósta?

Teastaíonn Foirm Chlárúcháin Pósta (FCP) ó lánúineacha chun go bpósfar in Éirinn iad. Tá sé cosúil le ceadúnas sa mhéid go mbronnann sé údarú ar lánúin pósadh. A fhad agus nach bhfuil aon bhac (bacainn) ar an bpósadh, tabharfaidh an Cláraitheoir FCP daoibh. Caithfidh sibh an FCP a thabhairt ansin don duine a dhéanfaidh bhur bpósadh a shollúnú. Teastaíonn an FCP freisin chun bhur bpósadh a chlárú tar éis go bpósfar sibh, agus is cáipéis thábhachtach é dá bharr.

Má thugann sibh an cháipéisíocht riachtanach go léir (féach ‘Cáipéisíocht a theastóidh uaibh’ thuas) chuig bhur gcoinne fógra pósta leis an gCláraitheoir, b’fhéidir go mbeidh an Cláraitheoir ábalta an FCP a eisiúint láithreach.

Mura dtitfidh an pósadh amach laistigh de 6 mhí i ndiaidh dháta an phósta a thugtar ar an FCP, beidh FCP nua ag teastáil má bheartaíonn sibh pósadh go fóill. Beidh oraibh tabhairt faoin bpróiseas fógra arís.

Aimsigh eolas breise ar na riachtanais fógra ar láithreán gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse (FSS).

An FCP a shíniú

Ba cheart daoibh an FCP a thabhairt do pé duine a dhéanfaidh bhur bpósadh a shollúnú roimh an searmanas pósta.

Ba cheart duitse agus do chéile, an 2 fhinné agus an duine a dhéanfaidh bhur bpósadh a shollúnú an FCP a shíniú díreach i ndiaidh an tSearmanais Phósta. Teastaíonn an cháipéis shínithe seo chun bhur bpósadh a chlárú.

Páirtnéirí sibhialta

Má thit bhur searmanas páirtnéireachta sibhialta amach sa Stát agus más mian libh do pháirtnéir sibhialta a phósadh, caithfidh sibh freastal ar an gCláraitheoir trí choinne ar a laghad 5 lá (nó mar a dheimhníonn a Cláraitheoir) roimh dháta beartaithe an tsearmanais chun dearbhú a shíniú ina láthair nach bhfuil aon bhac ar an bpósadh.

Má thit bhur searmanas páirtnéireachta sibhialta amach thar lear, beidh oraibh fógra 3 mhí a thabhairt don Chláraitheoir go mbeartaíonn sibh pósadh agus na réamhriachtanais chaighdeánacha a shásamh do phósadh bailí.

Fógra poist mura féidir libh freastal i bpearsan

Má tá ceachtar díobh ag cónaí thar lear nó mura féidir libh freastal ar oifig clárúcháin shibhialta mar gheall ar bhreoiteacht, ba cheart daoibh teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir chun cead a fháil d’fhógra 3 mhí a dhéanamh sa phost. Má thugtar cead, seolfaidh an Cláraitheoir foirm chugaibh nach mór daoibh a líonadh agus a sheoladh ar ais.

Beidh oraibh socruithe a dhéanamh go fóill chun casadh leis an gCláraitheoir ar a laghad 5 lá sula bpósfar sibh chun an fhoirm dhearbhaithe a shíniú. Is gá seo a dhéanamh sular féidir Foirm Chlárúcháin Pósta a eisiúint.

Orduithe Díolúine Cúirte

I gcúinsí speisialta ar leith, mar shampla, i gcás tinneas an-tromchúiseach, b'fhéidir go mbeadh ar bhur gcumas Ordú Díolúine Cúirte a fháil a thugann cead don phósadh dul chun cinn gan an fógra trí mhí a thabhairt. Ba chóir daoibh dul i dteagmháil leis an gCúirt Chuarda Teaghlaigh nó an Ard-Chúirt sa cheantar ina gcónaíonn ceachtar díobh chun teacht ar shonraí faoi conas leanúint ar aghaidh.

Is nós imeachta neamhfhoirmiúil é seo. Is féidir libh iarratas a sheoladh isteach (gan aturnae a fhostú). Níl aon táille cúirte i gceist ar iarratas ar Ordú Díolúine Cúirte. Má fhostaíonn sibh aturnae chun ionadaíocht a dhéanamh daoibh, áfach, beidh oraibh é/í a íoc. Ní mór daoibh na nithe seo a leanas a thaispeáint don chúirt:

•Go bhfuil cúiseanna maithe le bhur n-iarratas

•Go bhfuil deonú Ordú Díolúine den sórt seo ar son shárleas na bpáirtithe sa phósadh atá beartaithe.

Má thugtar Ordú Díolúine Cúirte daoibh, beidh oraibh fós socruithe a dhéanamh chun bualadh leis an gCláraitheoir ar a laghad 5 lá sula bpósfar sibh chun an dearbhú a dhéanamh. Is gá seo a dhéanamh sular féidir Foirm Chlárúcháin Pósta a eisiúint.

Bhur bpósadh a chur siar

Má tá tús curtha agat cheana féin le do thréimhse fógra 3 mhí ach más gá duit do bhainis a chur ar atráth, tá do MRF bailí le haghaidh 6 mhí i ndiaidh dháta bunaidh do bhainise.

Má tá dáta athsceidealaithe do bhainise laistigh den tréimhse 6 mhí seo, is féidir do MRF a leasú. Chun é seo a dhéanamh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís um chlárúchán sibhialta áitiúil ar thug tú fógra maidir le do rún pósadh ar dtús.

Má tá dáta athsceidealaithe do bhainise i ndiaidh na tréimhse 6 mhí seo, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar thug tú fógra ar dtús agus dáta nua do bhainise a chur ar fáil. Ní mór duit é seo a dhéanamh 3 mhí ar a laghad roimh dháta nua do bhainise. Beidh ort bualadh leis an gCláraitheoir arís chun MRF nua a fháil. Ní bheidh ort aon táille a íoc.

Diúltú chun Foirm Chlárúcháin Pósta a eisiúint

Faoin Acht um Chlárú Sibhialta, 2004 (arna leasú ag an Acht um Chlárú Sibhialta (Leasú), 2014), tá an ceart ag an gCláraitheoir imscrúdú agus cinneadh a dhéanamh faoi cibé acu an pósadh áisiúlachta ar chuspóirí inimirce a bheadh sa phósadh a bheartaítear nó a mhalairt. Cuirfidh Cláraitheoir a mheasann gurbh ionann pósadh beartaithe agus pósadh áisiúlachta an cheist faoi bhráid Príomhchláraitheora.

Má dhéanann an Príomhchláraitheoir an cinneadh, tar éis imscrúdú a dhéanamh, gurbh ionann bhur bpósadh beartaithe, bunaithe ar fhianaise, agus pósadh áisiúlachta, ní eiseofar Foirm Chlárúcháin Pósta daoibh agus cuirfear an Roinn Dlí agus Cirt ar an eolas. Is féidir libh an diúltú seo a achomharc leis an gCúirt Chuarda Teaghlaigh.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Tá liosta d’Oifigí Clárúcháin Shibhialta le fáil ar shuíomh gréasáin FSS. Is féidir leat coinne fógra le Cláraitheoir i Seirbhís um Chlárúchán Sibhialta a chur in áirithe ar an teileafón, nó ar líne trí ríomhphost a sheoladh chuig crsappointments.ie. Tá sonraí teagmhála do Chláraitheora áitiúil le fáil ó d’Oifig Sláinte Áitiúil freisin.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Deireadh Fómhair 2021