Na híocaíochtaí do theaghlaigh agus leanaí

Eolas

Soláthraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí íocaíochtaí leasa shóisialaigh chun cúnamh a thabhairt do theaghlaigh agus go háirithe do leanaí. Tá go leor cineál teaghlach agus is í an aidhm atá leis na híocaíochtaí leasa shóisialaigh ná tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a bhfuil géarghá acu le cúnamh airgeadais. Féach anseo i gcomhair níos mó faisnéise ar an réimse leathan cearta agus teidlíochtaí do theaghlaigh.

Íocaíochtaí

Is é Sochar Leanaí an íocaíocht is coitianta do theaghlaigh le leanaí. Tá tú i dteideal an íocaíocht sin a fháil nuair atá leanaí cleithiúnacha agat, a shásaíonn na coinníollacha iomchuí.

Cuirfear do chúinsí teaghlaigh agus nithe eile san áireamh agus íocaíochtaí eile á meas, mar shampla an bhfuil do dhóthain ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha agat, an bhfuil tú ar ioncam íseal.

Ciallaíonn Sochar Sláinte agus Sábháilteachta íocaíocht do mhná dá ndeonaítear saoire sláinte agus sábháilteachta agus a bhfuil a ndóthain ranníocaíochtaí ÁSPC acu. Tugann d'fhostóir saoire sláinte agus sábháilteachta duit nuair nach féidir leis/léi deireadh a chur le riosca áirithe duitse le linn duit a bheith torrach, ag tabhairt na cíche nó ag obair i rith na hoíche agus nuair nach féidir leis/léi dualgas eile saor ó riosca a thabhairt duit.

Íoctar Sochar Máithreachais ar feadh 26 seachtain le mná atá ar saoire máithreachais óna bhfostaíocht nuair atá méid áirithe ÁPSC ( Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa) íoctha acu.

Íoctar Sochar Uchtála ar feadh 24 seachtaine le tuismitheoir linbh uchtaithe. Má tá lánúin ag uchtáil linbh, is féidir le tuismitheoir amháin iarratas a dhéanamh ar Shochar Uchtála. Caithfidh tú coinníollacha ranníocaíochta árachais shóisialta (ÁPSC) áirithe a shásamh ar do thaifead árachais féin.

Íocaíocht nua is ea Sochar Atharthachta a íoctar le daoine atá ar shaoire atharthachta agus a bhfuil atá méid áirithe ÁPSC íoctha acu.

Is íocaíocht é Sochar Tuismitheora a íoctar le daoine atá ar saoire thuismitheora ón obair agus a íocann méid áirithe ÁSPC. Faigheann gach tuismitheoir íocaíocht 7 seachtaine i gcéad 2 bhliain an linbh tar éis breithe nó uchtála. Tá sé ar fáil d'aon leanbh a rugadh nó a uchtaíodh an 1 Iúil 2022 nó ina dhiaidh.

Ciallíonn Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora íocaíocht do mhná agus fir atá ag tógáil clainne gan páirtí. Ní mór duit tástáil acmhainne agus an coinníoll gnáthchónaí a shásamh. Má tá tú ag obair, is féidir leat a bheith i dteideal Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil. Ní gá duit Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a fháil chun an chreidiúint chánach seo a éileamh a fháil.

Socrú speisialta is ea socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist faoin scéim Liúntas Cuardaitheora Poist a bhfuil de chuspóir aige tacú le tuismitheoirí aonair chun an lucht saothair a iontráil fad a bhíonn leanaí óga acu. Tá an íocaíocht seo ar fáil do dhaoine nach bhfuil ag comhchónaí agus a bhfuil a leanbh is óige idir 7 agus 13 bliana d’aois,

Is féidir íocaíocht leasa shóisialaigh a íoc leis an duine atá ag tabhairt aire do leanbh dílleachta suas go 18 mbliana d'aois nó suas go 22 má tá sé nó sí in oideachas lánaimseartha. Tá trí íocaíocht dhifriúla ann agus is féidir le leanbh nó lena gcaomhnóir cáiliú le haghaidh ceann de na híocaíochtaí seo má tá an bheirt thuismitheoir marbh, nó má tá tuismitheoir amháin marbh nó má theipeann air / uirthi soláthar a dhéanamh don pháiste agus mura bhfuil an tuismitheoir eile anaithnid, nó má tá sé tréigthe nó gan é a sholáthar don leanbh.

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Díbhinne Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair cabhrú le teaghlaigh bogadh ó leas sóisialta go fostaíocht. Tugann sé tacaíocht airgeadais do dhaoine a bhfuil leanaí cáilithe acu a théann i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht agus mar thoradh air sin stopann siad ag éileamh íocaíocht cuardaitheora poist nó íocaíocht theaghlaigh

Is í aidhm an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ná cúnamh a thabhairt éide scoile agus coisbhirt a cheannach do leanaí ag freastal ar scoil in Éirinn. Feidhmíonn an scéim seo ó 1 Meitheamh go dtí 30 Meán Fómhair gach bliain. Le cáiliú, caithfidh meánioncam do theaghlaigh a bheith faoi bhun méid áirithe nó caithfidh íocaíochtaí áirithe leasa sóisialaigh a bheith agat.

Is íocaíocht é Íocaíocht Banchéile Thréigthe do mhná atá tréigthe ag a bhfear céile agus nach bhfuil aon leanaí cleithiúnacha acu. Dúnadh an scéim seo d'iarratais nua in Eanáir 1997.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Iúil 2022