Sochar Uchtaíoch

Cad is Sochar Uchtaíoch ann?

Is íocaíocht é Sochar Uchtaíoch a dhéantar le tuismitheoir atá ar saoire uchtaíoch ón obair agus atá clúdaithe ag árachas sóisialach (ÁSPC).

Íoctar Sochar Uchtaíoch ar feadh 24 seachtaine ón dáta a d’uchtaigh tú do leanbh.

Chun 24 seachtaine iomlán an tSochair Uchtaíoch a fháil, caithfidh do shaoire uchtaíoch tosú ar an dáta uchtála.

Má tá leanbh ag uchtáil ag lánúin, ní féidir ach le tuismitheoir amháin iarratas a dhéanamh ar Shochar Uchtaíoch. Is féidir leis an tuismitheoir nach bhfuil ag fáil Sochar Uchtaíoch iarratas a dhéanamh ar shaoire atharthachta agus ar Shochar Atharthachta.

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Uchtaíoch 6 seachtaine sula mbeartaíonn tú dul ar shaoire uchtaíoch (12 sheachtain má tá tú féinfhostaithe).

Má cheapann tú gur diúltaíodh Sochar Uchtaíoch duit go héagórach, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh seo.

Conas cáiliú le haghaidh SocharUchtaíoch

Chun Sochar Uchtaíoch a fháil, ní mór duit:

 • I ndóthain ranníocaíochtaí ÁSPC (árachas sóisialta) a bheith agat
 • Saoire uchtaíoch dheimhnithe ón obair más fostaí thú – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos
 • Deimhniú Socrúcháin (lena n-uchtú baile) nó Dearbhú Oiriúnachta (le huchtú idir tíortha) a sholáthar – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Ranníocaíochtaí ÁSPC (árachas sóisialta)

Íoctar Sochar Uchtaíoch le tuismitheoir a bhfuil líon áirithe ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha aige nó aici agus atá i bhfostaíocht inárachais suas go dtí an chéad lá dá saoire uchtaíoch.

Má tá leanbh ag uchtáil ag lánúin, ní féidir ach le tuismitheoir amháin iarratas a dhéanamh ar Shochar Uchtaíoch agus ar shaoire uchtaíoch. Ní úsáidtear ach ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC) an tuismitheora a dhéanann iarratas ar Shochar Uchtaíoch.

Féadfaidh do ranníocaíochtaí ÁSPC teacht ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostaíocht. Is iad na haicmí ÁSPC a áirítear don Sochar Uchtaíoch ná A, E, H agus S

Tá baill d’Óglaigh na hÉireann a íocann ÁSPC ag Aicme H árachaithe le haghaidh Sochar Uchtaíoch, ach ní íoctar é fad a bhíonn siad i mbun seirbhíse.

Déileáiltear leis an am a chaitear ar an Íocaíocht Paindéimeach Dífhostaíochta (PUP) COVID-19 agus ar an Scéim Fóirdheontas Pá Fostaíochta (SFPF) COVID-19 amhail is gur lean tú ag déanamh ranníocaíochtaí árachais ag do ghnáth-aicme árachais shóisialaigh.

Líon na ranníocaíochtaí ÁSPC a theastaíonn uait

Má tá tú fostaithe, chun cáiliú don Sochar Uchtaíoch ní mór duit a bheith i bhfostaíocht inárachais díreach roimh an gcéad lá de do shaoire uchtaíoch agus ar a laghad:

 • 39 seachtaine ÁSPC íoctha sa tréimhse 12 mhí roimh dháta uchtála do linbh

 • 39 seachtainí ÁSPC íoctha ó thosaigh an chéad obair agus ar a laghad 39 seachtaine ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe sa bhliain chánach ábhartha nó sa bhliain tar éis na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire uchtaíoch in 2024, is é 2022 an bhliain chánach ábhartha agus is é 2023 an bhliain chánach i ndiaidh na bliana cánach ábhartha.

 • 26 seachtaine ÁSPC íoctha sa bhliain chánach ábhartha agus ar a laghad 26 seachtaine ÁSPC íoctha sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire uchtaíoch in 2024, is é 2022 an bhliain chánach ábhartha agus is é 2021 an bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha.

Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC seo agus go raibh tú féinfhostaithe sular thosaigh tú ag obair mar fhostaí, d’fhéadfá na coinníollacha ranníocaíochta do dhaoine féinfhostaithe a chomhlíonadh sa bhliain chánach ábhartha – féach thíos.

Má tá tú féinfhostaithe, caithfidh tú:

 • 52 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach ábhartha

 • 52 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire uchtaíoch in 2024, is é 2021 an bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha.

 • 52 ranníocaíocht cháilitheach ÁSPC íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach tar éis na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire uchtaíoch in 2024, is é 2023 an bhliain chánach tar éis na bliana cánach ábhartha.

Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC seo agus go raibh tú i bhfostaíocht inárachais sular tháinig tú féinfhostaithe, d’fhéadfá na coinníollacha ranníocaíochta d’fhostaithe a chomhlíonadh sa bhliain chánach ábhartha – féach coinníollacha ÁSPC d’fhostaithe thuas.

Ní dhámhtar ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme S do bhliain ar leith go dtí go mbíonn cáin atá dlite íoctha agat don bhliain sin. Chun cáiliú le haghaidh Sochar Uchtaíoch, ní mór do cháin ioncaim agus dliteanais ÁSPC (go bhfuil tábhacht leis an mbliain chánach ábhartha) a íoc.

Má d'oibrigh tú i dtír eile

Má bhí tú fostaithe sa RA nó i dtír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE agus má tá ranníocaíocht ÁSPC lán-ráta amháin íoctha agat in Éirinn, is féidir leat do thaifead árachais sa tír sin a chomhcheangal le do ranníocaíochtaí ÁSPC Éireannacha chun cabhrú leat cáiliú don Sochar Uchtaíoch. . Chun seo a dhéanamh, ní mór duit a bheith i bhfostaíocht inárachais in Éirinn faoi láthair agus do ranníocaíocht ÁSPC is déanaí a bheith íoctha agat in Éirinn.

Cá fhad a íoctar SocharUchtaíoch?

Íoctar Sochar Uchtaíoch ar feadh 24 seachtaine ón dáta a d’uchtaigh tú do leanbh. Chun 24 seachtaine iomlán an tSochair Uchtaíoch a fháil, caithfidh do shaoire uchtaíoch tosú ar an dáta uchtála.

Féadfaidh tú 16 seachtaine breise de shaoire uchtaíoch gan phá a ghlacadh díreach tar éis do Shochar Uchtaíoch 24 seachtaine íoctha. Níl an tréimhse seo clúdaithe ag Sochar Uchtaíoch ach is féidir leat ranníocaíocht chreidiúnaithe árachais shóisialaigh a fháil le haghaidh gach seachtain de shaoire gan phá a ghlacann tú (suas go dtí uasmhéid 16).

Ráta an tSochair Uchtaíoch

Ráta seachtainiúil an tSochair Uchtaíoch 2024

Sochar Uchtaíoch

Ráta seachtainiúil

Íocaíocht chaighdeánach

€274

Íocaíocht bhreise don pháirtí agus don leanbh

Má tá duine fásta nó leanaí cleithiúnacha agat, cuirtear an ráta caighdeánach den Sochar Uchtaíoch i gcomparáid leis an ráta den Sochar Breoiteachta a d’íocfaí leat dá mbeifeá as láthair ón obair de bharr breoiteachta. Íoctar leat an ráta is airde den dá ráta.

Cánachas ar Shochar Uchtaíoch

Gearrtar cáin ar Shochar Uchtaíoch. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim maidir le cáin ar Shochar Uchtaíoch.

Conas a íoctar Sochar Uchtaíoch

Íoctar Sochar Uchtaíoch go díreach isteach i do chuntas bainc. Íoctar é gach seachtain roimh ré.

Má tá d’fhostóir ag íoc leat agus tú ar saoire uchtaíoch ón obair, is féidir leat é a fháil íoctha go díreach isteach i gcuntas bainc d’fhostóra.

Íocaíocht thar lear

An AE, an LEE agus an Eilvéis: Más saoránach an AE/an LEE nó na hEilvéise thú, is féidir leat Sochar Uchtaíoch a fháil d’aon tréimhse de do shaoire uchtaíoch a chaith tú i dtír eile an AE/an LEE nó san Eilvéis. Is féidir leat taisteal áit ar bith thar lear (lasmuigh den AE/an LEE agus an Eilvéis) agus Sochar Uchtaíoch a fháil ar feadh 6 seachtaine, ar a fhaide.

Saoránaigh Neamh-AE/an LEE/na hEilvéise: Is féidir le saoránaigh thíortha seachas an AE/an LEE agus an Eilvéis taisteal áit ar bith lasmuigh d’Éirinn agus Sochar Uchtaíoch a fháil ar feadh 6 seachtaine, ar a fhaide.

Chun go n-íocfar Sochar Uchtaíoch leat fad a bhíonn tú thar lear, caithfidh tú fógra a thabhairt don Roinn sula dtaistealaíonn tú

Sochar Uchtaíoch ar leathráta maraon le híocaíocht leasa

Is féidir Sochar Uchtaíoch ar leathráta a íoc, má cháilíonn tú do Shochar Uchtaíoch agus má tá ceann ar bith de na híocaíochtaí seo a leanas á fháil agat:

 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Pinsean Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Pinsean Neamh-ranníocach)
 • Sochar Banchéile Thréigthe
 • Liúntas Banchéile Príosúnaigh
 • Pinsean Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin scéim Sochar Báis Díobhálacha Ceirde

Má tá cúram lánaimseartha á sholáthar agat do dhuine eile, féadfaidh tú Liúntas Cúramóra leath-ráta a fháil in éineacht le do Shochar Uchtaíoch ar ráta iomlán.

Íocaíocht Teaghlaigh ar Obair (WFP) agus Sochar Uchtaíoch ar ráta iomlán agus is féidir iad a íoc ag an am céanna.

Conas iarratas a dhéanamh ar ShocharUchtaíoch

Chun iarratas a dhéanamh líon isteach Foirm AB1 don Sochar Uchtaíoch (pdf).

Más fostaí thú, caithfidh d’fhostóir Cuid 4 den fhoirm a chomhlánú. Ní mór duit Deimhniú Socrúcháin (le haghaidh uchtálacha baile) nó Dearbhú Oiriúnachta (le haghaidh uchtálacha idir tíortha) a thabhairt do d’fhostóir ag deimhniú an uchtaithe. Ní mór duit é seo a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ón dáta a thagann an leanbh faoi do chúram.

Más fostaí nó féinfhostaithe tú, ní mór duit freisin Deimhniú Socrúcháin (le haghaidh uchtálacha baile) nó Dearbhú Oiriúnachta (le haghaidh uchtálacha idir tíortha) a thabhairt don rannóg Sochar Uchtaíoch sa RCS.

Ní íocfar Sochar Uchtaíoch leat go dtí go bhfaigheann an RCS Deimhniú Socrúcháin nó Dearbhú Oiriúnachta.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoin ndoiciméad atá uait le haghaidh Sochar Uchtaíoch.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

Rannóg an tSochair Uchtaíoch

Roinn Coimirce Sóisialaí

Bóthar Mhic Artúir
Bun Crannacha
Buncrana
Dún na nGall
Éire

Teil: (01) 471 5898
Lóghlao: 0818 690 690 (Note: the rates charged for using 0818 (Lo-call) numbers may vary)
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 9 Eanáir 2024