Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair

Cad é an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair?

Cuidíonn an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (BTWFD) le teaghlaigh aistriú ó leas sóisialach isteach san fhostaíocht. Tugann sé tacaíocht airgeadais do dhaoine a bhfuil leanaí acu a stopann ag éileamh íocaíocht cuardaitheora poist nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora toisc go bhfuil siad ag obair nó ag tosú ar an obair. Cuimsíonn obair fostaíocht nó féinfhostaíocht.

Íoctar an BTWFD go ceann suas le 2 bhliain. Íocfar Méadú seachtainiúil do Leanbh Cáilithe leat (suas go dtí 4 leanbh ar a mhéid) don chéad bhliain fostaíochta. Íocfar leath den mhéid seachtainiúil sa dara bliain.

Chun cáiliú don BTWFD, caithfidh tú féin agus gach ball de do theaghlach (lena n-áirítear do chleithiúnaí aosaithe) gach íocaíocht leasa shóisialaigh príomhúil a shíniú. Is féidir an BTWFD a íoc leis an Íocaíocht Teaghlaigh Oibre agus roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh neamh-bhunscoile eile. Is féidir leat freisin roinnt sochar breoiteachta gearrthéarmacha agus gortaithe a éileamh le BTWFD ar feadh suas le 36 lá - féach 'Íocaíochtaí eile agus BTWFD' thíos.

Ní mór duit an coinníoll gnáthchónaithe a shásamh chun BTWFD a fháil.

Conas cáiliú don Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair

Is féidir leat an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (BTWFD) a fháil má tá leanbh cáilithe amháin ar a laghad agat agus má tá ceann de na híocaíochtaí seo a leanas á fáil agat:

Ní mór duit éirí as d’íocaíocht cháilitheach a éileamh chun BTWFD a fháil.

Mura bhfuil tú i bhfostaíocht inárachais nó i bhféinfhostaíocht cheana féin, ní mór duit dul i mbun fostaíochta laistigh de 4 seachtaine ó d’íocaíocht bhunaidh nó scéim bhunaidh a fhágáil. Caithfidh an fhostaíocht a bheith sa Stát.

Féadfaidh tú am ar íocaíocht cuardaitheora poist a chumasc leis an am a chaitear ar scéim cháilitheach chun na ceanglais incháilitheachta a chomhlíonadh. Má chuaigh tú ó íocaíocht cháilitheach go scéim cháilitheach agus má aimsigh tú obair ansin, féadfaidh tú dul díreach isteach sa scéim BTWFD gan a bheith ort síniú ar ais le do bhuníocaíocht.

Is iad na scéimeanna cáilitheacha ná:

 • Fostaíocht Phobail
 • Tús
 • Scéim Shóisialta na Tuaithe
 • Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas
 • Scéim Tionscnamh Poist

Má bhí tú fostaithe nó féinfhostaithe agus go raibh Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (OFP) á fáil agat agus go bhfuil deireadh tagtha le d’ÍTA toisc go bhfuil an teorainn aoise sroichte ag do leanbh is óige d’fhéadfá a bheith i dteideal BTWFD – mura gcláraíonn tú do phríomhíocaíocht leasa shóisialaigh eile.

Is féidir an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair a íoc leis an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (WFP) agus ní chuirtear san áireamh í sa tástáil acmhainne don WFP.

Is féidir an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (BTWFD) a íoc le Sochar Máithreachais agus Sochar Atharthachta freisin.

Íocaíochtaí eile agus BTWFD

Níl tú incháilithe don BTWFD má tá tú féin nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ag fáil príomhíocaíocht leasa shóisialaigh nó má tá tú ar scéim fostaíochta nó oiliúna. Ní féidir leat BTWFD a fháil do leanbh a bhfuil MLC nó MFC á íoc ar a shon nó a bhfuil íocaíocht á fáil acu ina gceart féin. Ní íoctar BTWFD leis an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair.

Is féidir BTWFD a íoc leis na híocaíochtaí seo a leanas (chugat féin nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir):

 •  Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua
 • Sochar Linbh
 • Sochar Míthreorach agus Sochar Báis (faoin scéim maidir le sochar díobhálacha ceirde)
 • Liúntas Cúraim Baile
 • Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht
 • Íocaíocht Riachtanas Breise
 • Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach)
 • Sochar Breoiteachta agus Sochar Díobhála (faoin scéim maidir le sochar díobhálacha ceirde) ar feadh 36 lá
 • Forlíonadh Ús Morgáiste
 • Forlíonadh Cíosa
 • Deontas Baintrí nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Ní dhéantar BTWFD a mheasúnú mar acmhainn d’Fhorlíonadh Cíosa.

Féadfaidh tú BTWFD agus Sochar Breoiteachta nó Sochar Díobhála a éileamh (faoin scéim maidir le sochar díobhála ceirde ) ar feadh 36 lá (6 seachtaine). Cuirfear do BTWFD ar fionraí tar éis an 36ú lá de d’éileamh ar Shochar Breoiteachta nó Díobhála.

Pinsean Stáit (Ranníocach) agus BTWFD

Ó Eanáir 2024, is féidir leat do Phinsean Stáit (Ranníocach) a éileamh am ar bith idir 66 agus 70 bliain d’aois.

Má dhéanann tú éileamh ar do phinsean a iarchur go dtí tar éis 66 bliana d’aois, agus má cháilíonn tú don BTWFD, b’fhéidir go mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh nó leanúint ar aghaidh ag fáil BTWFD go dtí go mbainfidh tú 70 bliain d’aois amach. Ní mór duit na gnáthchoinníollacha cáilitheacha go léir a chomhlíonadh, lena n-áirítear teacht ó íocaíocht ábhartha.

Má tá tú 66 bliana d’aois nó níos sine, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar BTWFD ag baint úsáide as feidhmchlár páipéir atá ar fáil ó d’Oifig áitiúil Intreo nó d’Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Cá fhad a íoctar an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair?

Mairfidh BTWFD ar feadh suas le 2 bhliain, má fhanann tú ag obair.

Má éilíonn tú príomhíocaíocht leasa shóisialaigh ag am ar bith laistigh den tréimhse 2 bhliain, cuirfear deireadh leis an íocaíocht BTWFD. Má éilíonn do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht, stopfaidh an íocaíocht BTWFD freisin.

Má chailleann tú do phost agus má éilíonn tú íocaíocht leasa shóisialaigh stopann an BTWFD ach d’fhéadfadh sé atosú má fhaigheann tú post nua – go dtí uasmhéid de 2 atosú do gach éilitheoir.

Ráta Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair

Tá an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (BTWFD) bunaithe ar an ráta Méadaithe do Leanbh Cáilithe (IQC) a bhí á fháil agat le d’íocaíocht leasa shóisialaigh. Íoctar é do gach leanbh (faoi réir teorann 4 leanbh).

Má bhí IQC laghdaithe á fháil agat le d’íocaíocht, gheobhaidh tú an méid céanna laghdaithe BTWFD i do chéad bhliain, agus ansin leath den mhéid sin sa dara bliain.

Ó Eanáir 2024, is é an BTWFD iomlán ná €46 do leanbh faoi 12 bliana d’aois agus €54 do leanbh atá 12 bliana d’aois agus níos sine. Sa dara bliain, laghdaítear é go €23 do leanbh faoi 12 bliana d'aois agus €27 do leanbh atá 12 bliana d'aois agus níos sine.

Ráta seachtainiúil na Díbhinne Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair ó Eanáir 2024

Aois an linbh

Ráta iomlán don chéad bhliain

Leathráta don dara bliain

Faoi 12

€46

€23

12 nó os a chionn

€54

€27

Íocfar go seachtainiúil thú i riaráiste trí Ríomhaistriú Airgid (EFT) amháin.

Níl BTWFD inchánach.

Conas iarratas a dhéanamh ar an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair

Chun iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm iarratais ar Dhíbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (pdf) agus seol ar ais í, mar aon leis na doiciméid tacaíochta ábhartha, chuig d’Ionad Intreo áitiúil nó chuig d’Oifig áitiúil den Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil ar an scéim. Míneoidh siad conas a oibríonn an próiseas iarratais agus tabharfaidh siad an fhoirm iarratais duit. Is féidir leat an fhoirm a fháil ar líne freisin (pdf).

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh i leith d’éileamh.

Go ginearálta íoctar BTWFD leat ó dháta d’éilimh. Is féidir le hoifigigh bhreithiúna BTWFD a shiardhátú ar feadh suas le 6 mhí ó d’éileamh má bhí cúis mhaith leis an moill.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas ar an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair

Seol d’iarratas ar an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair chuig d’Ionad Intreo nó Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 18 Aibreán 2024