Bileog Oibre: Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora agus ioncam ón obair

Bileog Oibre

Má tá Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (ÍTA) á fáil agat, cabhróidh an bhileog oibre seo leat oibriú amach conas a rachaidh glacadh le post i bhfeidhm ar d’ioncam seachtainiúil.

Céim 1: Faigh conas a rachaidh ioncam ó obair i bhfeidhm ar d’Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

Faigh d’ioncam inmheasúnaithe ón obair (féach Nóta 1 thíos) €_______

Is ionann ioncam inmheasúnaithe agus d’ioncam comhlán lúide ÁSPC, ranníocaíochtaí pinsin agus suibscríbhinní ceardchumainn.

Nótá 1

Bain €165 ó do thuilleamh seachtainiúil (má tá an tuilleamh faoi bhun €165, coinneoidh tú d'ÍTA iomlán). Déantar leath de do thuilleamh seachtainiúil os cionn €165 a mheasúnú mar ioncam.

Ráta nua d'Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

Chun do ráta nua ÍTA a fháil, seiceáil SW 19 Rátaí Íocaíochta Leasa Shóisialaigh le fáil amach cé mhéid atá iníoctha le do mhaoin.

Céim 2: Faigh d’ollioncam seachtainiúil iomlán nua

Is ionann d’ioncam seachtainiúil iomlán agus do ráta nua Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora agus d’ioncam ón obair roimh cháin.

Ráta nua d'Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (féach Céim 1 thuas) €_______
Cuir ioncam comhlán seachtainiúil ón obair leis €_______
Ioncam comhlán seachtainiúil €_______

Céim 3: Faigh do ghlanioncam seachtainiúil iomlán nua

Is ionann d’ioncam seachtainiúil iomlán agus do ráta nua Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora agus d’ioncam ó obair tar éis cánach.

Ón ríomh seo beidh tú in ann a fháil amach an bhfuil tú níos fearr as ó thaobh airgeadais de.

Ioncam comhlán seachtainiúil €______
Níos lú Muirear Sóisialta Uilíoch - féach Nóta 2 thíos €_______
Níos lú ÁSPC a íoctar gach seachtain - féach Nóta 3 thíos €______
Níos lú cáin ioncaim íoctha gach seachtain - féach Nóta 4 thíos €_______
Glanioncam iomlán €_______


Cuimhnigh, b’fhéidir go mbeidh ort costais feighlíochta leanaí agus taistil a íoc as do ghlanioncam

Nótá 2

Íocfaidh tú Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) ar d’ioncam comhlán ón obair (má tá d’ioncam iomlán os cionn €13,000). Ní íocann tú MSU ar d’íocaíocht ÍTA.

Nótá 3

Íocann tú ÁSPC ar ioncam ó do chuid oibre amháin, ní ar d’Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora. Má thuilleann tú níos lú ná €352 sa tseachtain ní íocann tú ÁSPC ar bith. Ní íocann tú ÁSPC ach do na seachtainí a oibríonn tú.

Nótá 4

Íocann tú cáin ioncaim (ÍMAT) ar d’ioncam go léir: is é sin d’ioncam comhlán seachtainiúil (féach Céim 2 thuas).

Chun an méid cáin ioncaim a íocann tú gach seachtain a ríomh, iolraigh d’ioncam comhlán seachtainiúil faoi 20% chun an méid iomlán cánach ioncaim iníoctha gach seachtain a fháil.

Ioncam comhlán iomlán 20% €_______
Níos lú Creidmheas Cánach seachtainiúil (féach thíos le haghaidh ríomh)

Cáin ioncaim iomlán íoctha gach seachtain €______

Tabhair faoi deara go ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim d’íocaíocht ÍTA a chódú i ndáiríre i gcoinne do chreidmheasanna cánach agus banda ráta - ní léiríonn an bhileog oibre seo duit ach conas a rachaidh ioncam ó obair i bhfeidhm ar d'ÍTA a oibriú amach.

Tugtar scoithphointe do ráta caighdeánach ar an méid is féidir leat a thuilleamh sula dtosaíonn tú ag íoc an ráta cánach níos airde (40%). Is féidir leat samplaí a fheiceáil de conas cáin ioncaim a ríomh ag baint úsáide as na rátaí cánach seo agus scoithphointe an ráta chaighdeánaigh.

Creidmheas Cánach don bhliain 2024

Creidmheas Cánach Pearsanta:€1,875
CuirCreidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil(má tá sé incháilithe): €1,750
CuirCreidmheas Cánach Fostaí:€1,875
Creidmheas Cánach Iomlán:€5,500

Roinn le 52 chun creidmheas cánach seachtainiúil a fháil

Creidmheas Cánach Seachtainiúil: €105.77

Liúntais sa bhreis

Liúntais eile atá saor ó cháin

D’fhéadfá a bheith in ann Faoiseamh Ús Morgáiste agus faoiseamh cánach ar chostais leighis a éileamh.

Más tionónta thú i gcóiríocht phríobháideach ar cíos, b’fhéidir go mbeifeá in ann faoiseamh cánach a éileamh ar chíos a íocadh.

Más tuismitheoir atá baintreach thú, féadfaidh tú Creidmheas Cánach Tuismitheora Baintreach a éileamh.

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil faoi chreidmheasanna agus faoisimh chánach.

Sochair tánaisteacha

Ba cheart duit do chárta leighis a choinneáil ar feadh 3 bliana ón dáta a thosaíonn tú ag obair – seiceáil le do Cheantar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte áitiúil.

Forlíonadh Cíosa

Is féidir leat ár mbileog oibre ar Fhorlíonadh Cíosa a Ríomh chun a fheiceáil conas a rachaidh ioncam ó obair i bhfeidhm ar d’Fhorlíonadh Cíosa.

Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht (WFP)

Féadfaidh tú WFP a éileamh má tá tú ag obair ar a laghad 19 uair an chloig in aghaidh na seachtaine, nó 38 uair sa choicís, agus má thiteann d’ioncam faoi bhun na tairsí ioncaim do mhéid do theaghlaigh.

Níl an Íocaíocht Teaghlaigh Oibre inchánach agus ní chuireann sé isteach ar shochair thánaisteacha.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25 Eanáir 2024