Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Cad é an Íocaíocht do Theaghlaighi bhFostaíocht

Is íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin í an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht(ITF) d’fhostaithe a bhfuil leanaí acu. Tacaíonn sé le daoine atá ar phá íseal. Tugadh Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT) ar ITF.

Ní mór duit a bheith i d’fhostaí chun ITF a fháil. Ní féidir leat é a fháil má tá tú féinfhostaithe amháin.

Ní mór leanbh amháin ar a laghad a bheith agat a chónaíonn leat de ghnáth nó a dtugann tú tacaíocht airgeadais dóibh. Caithfidh do leanbh a bheith faoi 18 (nó idir 18 agus 22 má tá siad in oideachas lae lánaimseartha).

Chun ITF a fháil, caithfidh do mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh a bheith faoi mhéid áirithe do mhéid do theaghlaigh. Is ionann an íocaíocht ITF a fhaigheann tú agus 60% den difríocht idir do mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh agus teorainn ioncaim an ITF do mhéid do theaghlaigh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ‘Ráta na hÍocaíochta do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Ní chuirtear ITF san áireamh sa tástáil acmhainne do chárta leighis.

Rialacha chun an Íocaíocht do Theaghlaighi bhFostaíocht a fháil

Is íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é ITF d’fhostaithe a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas:

 • Oibrigh 38 uair an chloig nó níos mó sa choicís (in aon teaglaim uaireanta). Féadfaidh tú d’uaireanta seachtainiúla a chomhcheangal le huaireanta do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora chun an coinníoll seo a chomhlíonadh. Ní féidir leat am a chaitear i bhféinfhostaíocht (nó ar Fhostaíocht Pobail, Tús, JobBridge nó Scéim Shóisialta Tuaithe) a úsáid chun an coinníoll seo a chomhlíonadh.
 • Is dócha go mairfidh do phost 3 mhí ar a laghad
 • Tá ar a laghad leanbh amháin agat a chónaíonn leat de ghnáth
 • Tuilleann tú níos lú ná an teorainn ioncaim ITF atá socraithe do mhéid do theaghlaigh

Ní mór duit a bheith fostaithe, cáin agus ÁSPC a íoc i Stát na hÉireann. Faoi rialacháin an AE b’fhéidir go mbeifeá in ann ITF a éileamh má tá do leanaí ina gcónaí thar lear agus má tá siad ag braith ort.

Íoctar ITF ar feadh bliana (52 seachtain) chomh fada agus a chomhlíonann tú na coinníollacha. Ní athraíonn sé má théann do thuilleamh ó obair suas nó síos i rith na bliana sin. Tar éis 52 seachtain, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh arís ar ITF. Is féidir le roinnt athruithe ar do chás dul i bhfeidhm ar do ITF - féach thíos.

Printíseacht agus ITF

Is féidir leat an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht a fháil más printíseach tú chomh maith agus a chomhlíonann tú na rialacha chun ITF a fháil - féach thuas.

Is gnách go mbíonn printíseacht ag malartú ar oiliúint lasmuigh den láthair oibre in ionad oideachais agus oiliúint ar an láthair oibre in ionad oibre d’fhostóra. Chun críche ITF, meastar printísigh a bheith i bhfostaíocht dá bhfostóir agus iad in oiliúint sa láthair oibre agus lasmuigh den láthair.

Athruithe a d’fhéadfadh tionchar a bheithacu ar d’Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Athruithe ar do chás pearsanta

Is féidir d’éileamh a athmheasúnú agus is féidir go bhfaighidh tú méadú ar do ráta seachtainiúil ITF sna 2 chás seo a leanas:

 • Má thosaíonn tú ag tabhairt aire do leanbh breise
 • Má bhí Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (ÍTA) á fáil agat agus go bhfuil deireadh tagtha le d’íocaíocht toisc go bhfuil teorainn aoise an ÍTA bhainte amach ag do leanbh is óige

Athruithe ag an obair

Má laghdaítear do phá ón obair, fanfaidh do ITF mar a chéile. Ní mhéadóidh sé. Ach, nuair a thagann deireadh le do ITF is féidir leat iarratas a dhéanamh arís le sonraí faoi d’ioncam nua níos ísle.

Má thiteann líon na n-uaireanta a oibríonn tú gach seachtain faoi bhun 38 uair sa choicís, níl tú i dteideal ITF a thuilleadh. Ba cheart duit an rannóg ITF den Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) a chur ar an eolas má tharlaíonn sé seo. Féach ‘cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Má bhogann tú chuig post nua, cuirfear deireadh le do theidlíocht reatha ar ITF agus ní mór duit é sin a chur in iúl do rannóg ITF na RCS. Is féidir leat iarratas a dhéanamh arís ar ITF do do phost nua.

Má chailleann tú do phost, níl tú i dteideal ITF a thuilleadh. Ní mór duit an rannóg ITF den RCS a chur in iúl.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile agusan Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua

Má tá WFP á fháil agat, d’fhéadfá a bheith i dteideal an Liúntais Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua a fháil.

Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair

Is féidir an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (BTWFD) agus WFP a íoc le chéile. Ní chuirtear an BTWFD san áireamh sa tástáil ioncaim don WFP.

Tuismitheoireacht ina n-aonar

Más tuismitheoir aonair thú, d’fhéadfá a bheith i dteideal WFP de bhreis ar d’Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Sochar Banchéile ThréigthePinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

Saoire mháithreachais, uchtaíoch, atharthachta thuismitheora

Nuair a bhíonn tú ar shaoire mháithreachais, ar shaoire uchtaíoch, ar shaoire atharthachta nó ar shaoire tuismitheora, tá tú i dteideal go gcaithfí leat ar an mbealach céanna agus a bhíonn tú ag obair. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat WFP a éileamh má chomhlíonann tú coinníollacha an WFP agus má tá leanbh agat cheana féin. Ní cháilíonn bean torrach nach bhfuil aon leanaí eile aici don WFP go dtí go rugadh an leanbh.

Ní féidir leat leanúint le WFP a éileamh:

 • Má ghlacann tú saoire mháithreachais bhreise nó saoire uchtaíoch gan phá
 • Má chailleann tú do phost tar éis filleadh ar an obair
 • Má éiríonn tú as do phost

Sochar Uchtaíoch, Máithreachais, Atharthachta agus Tuismitheora

Féadfaidh tú leanúint de do WFP a fháil le do Shochar Uchtaíoch, Sochar Máithreachais, Sochar Atharthachta agus Sochar Tuismitheora, chomh fada agus a chomhlíonann tú na critéir cháilitheacha don dá cheann.

Sochar Breoiteachta agus Sochar Díobhála

Má tá WFP á fháil agat agus má éiríonn tú tinn, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh ag fáil WFP le Sochar Breoiteachta ar feadh suas le 36 lá (6 seachtaine). Baineann sé seo le gach tréimhse bhreoiteachta ar leith.

Má tá WFP á fháil agat agus ní féidir leat oibriú mar gheall ar bhreoiteacht cheirde nó galair cheirde, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh ag fáil WFP le do Shochar Díobhála ar feadh suas le 36 lá (6 seachtaine).

Íocaíochtaí nach féidir a éileamh le WFP

Ní féidir leat WFP a fháil, má tá tú ar cheann de na scéimeanna seo nó íocaíochtaí leasa shóisialaigh:

Is féidir le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir WFP a éileamh fad is atá ceann de na híocaíochtaí seo á fháil agat. Ní íocfar Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe a thuilleadh, áfach, agus déanfar d’íocaíocht leasa shóisialaigh a mheasúnú mar ioncam dá WFP. Cuirfear isteach ar aon Mhéadú do Leanbh Cáilithe (IQC).

Ar an gcaoi chéanna, má tá ceann de na híocaíochtaí seo á fáil ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, féadfaidh tú cáiliú le haghaidh WFP, ach ní íocfar IQA leo a thuilleadh ar do shon.

Cothabháil agus an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Más tuismitheoir scartha thú, féadfaidh tú cur isteach ar ITF má chomhlíonann tú na coinníollacha cáilitheacha agus:

 • Tá tú i do chónaí leis na leanaí nó
 • Tá tú ag cothabháil go hiomlán d’iar-chéile, d’iarpháirtnéir sibhialta nó d’iar-chomhchónaitheoir lena bhfuil na leanaí ina gcónaí

Ciallaíonn cothabháil go hiomlán nach mór an chothabháil a íocann tú, an t-iarratasóir ITF, a bheith mar phríomhioncam do iar-chéile, d'iar-pháirtnéir sibhialta nó d'iar-chomhchónaitheoir. Ní féidir ioncam níos mó ná €100 sa tseachtain a bheith ag do iar-chéile ina gceart féin agus ní féidir leo a bheith pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí.

Bronntar ITF ort ar feadh 52 seachtain. Ciallaíonn sé seo nach féidir le hiarpháirtí atá san áireamh i d’éileamh ITF ITF a fháil ina cheart féin nó a bheith san áireamh in éileamh duine eile ar ITF, le linn na tréimhse 52 seachtaine sin.

Cothabháil a íoc

Más tuismitheoir scartha thú agus go bhfuil cothabháil á híoc agat, d’fhéadfá cáiliú le haghaidh ITF. Chun cáiliú, ní mór duit a bheith ag cothú go hiomlán an tuismitheoir a bhfuil na leanaí ina gcónaí leo. Toisc nach féidir ach íocaíocht amháin a dhéanamh do theaghlach, ní fhéadfaidh an tuismitheoir a bhfuil tú ag íoc cothabhála dó/di a bheith ag fáil ITF. Ní mór duit fianaise scríofa a sholáthar ón duine seo chun a thaispeáint go bhfuil sé/sí ag fáil cothabhála

Má tá tú ag íoc cothabhála go dtí dara teaghlach mar gheall ar ordú cúirte nó comhaontú atá ceangailteach ó thaobh dlí, ní bhainfear méid na híocaíochta cothabhála sin ón ioncam atá le measúnú don ITF.

Cothabháil a fháil

Déantar cothabháil a mheasúnú sa tástáil acmhainne don ITF. Áirítear leis seo cothabháil duitse agus cothabháil duitse d’aon duine de do leanaí. Má tá tú ag fáil cothabhála ó níos mó ná duine amháin, suimítear na híocaíochtaí go léir le chéile agus measúnaítear an t-iomlán mar d’acmhainn.

Ní áireofar cuid den íocaíocht chothabhála a chaitheann tú ar thithíocht mar ioncam don tástáil acmhainne ITF. Is féidir do chostais tithíochta (d’aisíocaíocht chíosa nó mhorgáiste) suas go huasmhéid €95.23 in aghaidh na seachtaine a fhritháireamh in aghaidh íocaíochtaí cothabhála. Déantar leath an iarmhéid a mheasúnú ansin mar acmhainn. Ní mór duit cruthúnas ar chíos nó ar íocaíochtaí morgáiste a sholáthar.

Ní féidir leat do chostais tithíochta a úsáid (fritháireamh) ar an mbealach seo le haghaidh íocaíochtaí cothabhála ach amháin murar bhain tú úsáid astu cheana féin i dtástáil acmhainne d’íocaíocht leasa shóisialaigh eile.

Ní dhéantar sochair neamhairgid a mheas mar acmhainn. Mar shampla, má dhéanann iar-chéile nó iar-pháirtí do chíos nó d’íocaíochtaí morgáiste faoi chomhaontú cothabhála ní dhéantar é a mheasúnú.

Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi a ndéantar cothabháil a mheas mar acmhainn.

Rátaí Íocaíochta do Theaghlaigh ibhFostaíocht

Déanfaidh an RCS measúnú ar ioncam do theaghlaigh i dtástáil acmhainne. Déanann sé d’ioncam iomlán a chur i gcomparáid leis an teorainn ioncaim ITF do mhéid do theaghlaigh.

Má thuilleann tú níos lú ná an teorainn ioncaim ITF, féadfaidh tú ITF a fháil.

Beidh do ITF cothrom le 60% den difríocht idir teorainn ioncaim an ITF do mhéid do theaghlaigh agus d’ioncam inmheasúnaithe. Cuirtear comhioncam lánúine (atá pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí) san áireamh agus ioncam inmheasúnaithe á ríomh.

Ioncam inmheasúnaithe

Tugtar ioncam inmheasúnaithe ar ioncam a chuirtear san áireamh don Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

 • Is iad na príomh-mhíreanna a áirítear mar ioncam ná:
 • Do thuilleamh inmheasúnaithe agus tuilleamh inmheasúnaithe do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheora. (Is éard atá i dtuilleamh inmheasúnaithe ná pá comhlán lúide cáin, ÁSPC an fhostaí, an Muirear Sóisialta Uilíoch agus aoisliúntas (lena n-áirítear Tobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí agus ranníocaíochtaí le Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta.) Déantar ioncam ó oibriú mar chúntóir baile a mheas.
 • Ioncam breise atá agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ón bhfostaíocht (amhail pá as ragobair, bónais, liúntais nó coimisiún).
 • Aon ioncam atá agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ó fhéinfhostaíocht.
 • Ioncam ó phinsin ghairme
 • Ioncam a d’fhéadfadh a bheith agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir lena n-áirítear íocaíochtaí leasa shóisialaigh.
 • Gach ioncam teaghlaigh ó íocaíochtaí cúramóra (Liúntas do Chúramóirí nó Sochar do Chúramóirí).
 • Ioncam cíosa ó réadmhaoin nó talamh a ligean ar cíos (ní mheasúnaítear an luach caipitiúil). Measúnaítear an t-ollioncam cíosa agus ní féidir leat íocaíochtaí morgáiste nó costais eile a asbhaint. Ní chuirtear ioncam áirithe ó chíos san áireamh sa tástáil mhaoine – féach ‘Ioncam ó chíos’ thíos.

Go ginearálta, cuirtear gach cúiteamh airgeadais san áireamh. Mar sin féin, ní dhéantar cineálacha áirithe cúitimh a mheas mar ioncam. Is féidir leat teacht ar liosta íocaíochtaí cúitimh nach bhfuil measúnaithe mar ioncam.

Ní dhéanann tástáil ioncaim ITF measúnú ar chaipiteal. Áirítear leis seo réadmhaoin ar leatsa tú, cuntais bhainc agus gluaisteáin.

Íocaíochtaí nach bhfuil san áireamh

Ní áirítear na híocaíochtaí seo a leanas mar ioncam teaghlaigh:

 • Sochar Linbh
 • Íocaíochtaí caomhnóra
 • Liúntas Leasa Forlíontach
 • Liúntas Cúraim Baile
 • Liúntas Linbh Altramais
 • Liúntas Cíosa do thionóntaí a mbíonn tionchar ag dírialú cíosa orthu
 • Forlíonadh Cíosa
 • Liúntas Breosla
 • Ndeontas cothabhála SUSI
 • Ioncam ó eagraíocht charthanach
 • Ioncam ó chóiríocht a chur ar fáil do mhic léinn atá ag déanamh staidéir ar an nGaeilge i gceantair Ghaeltachta faoi scéim arna riaradh ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
 • Iocaíochtaí faoin gCiste Sparánachta 1916 ón Roinn Oideachais
 • Íocaíochtaí Ollscoil a dhéantar faoi Scoláireachtaí Ardoideachais d'Fhoghlaimeoirí Aosacha suas le huasmhéid de €7,000 in aghaidh na bliana
 • Íocaíochtaí faoi scéim iompair scoile na Roinne Oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
 • Aon ioncam a d’fhéadfadh a bheith ag do leanaí

Ioncam ó chíos

Measúnaítear an t-ioncam cíosa ó réadmhaoin nó talamh a ligean ar cíos agus ní féidir leat íocaíochtaí morgáiste nó costais eile a asbhaint.

Is féidir leat a mhéid le €14,000 sa bhliain a thuilleamh as seomra a ligean ar cíos i d’áit chónaithe agus ní dhéanfaidh sé difear do d’Íocaíocht Teaghlaigh Oibre, áfach.

Is é an neamhaird ioncaim uasta €269.23 sa tseachtain (€14,000 sa bhliain). Caithfidh an duine a fhaigheann seomra ar cíos i do theach an seomra a úsáid ar feadh 28 lá i ndiaidh a chéile, ar a laghad. Ní thabharfar an neamhaird ioncaim duit má tá seomra á ligean ar cíos agat d’fhostaí nó do neasghaolta leat.

Is éard is daoine muinteartha den neasteaghlach:

 • Do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do pháirtnéir
 • Do leanbh, nó céile do linbh
 • Do thuismitheoir, do leastuismitheoir nó do thuismitheoir céile
 • Do shiblín, leas-siblíní nó siblíní céile san áireamh
 • Do sheantuismitheoir nó do gharleanbh
 • D’aintín nó d’uncail
 • Do nia nó do neacht

Ní dhéantar measúnú ar an Íocaíocht Aitheantais Cóiríochta a íoctar as cóiríocht a sholáthar do dhídeanaithe ón Úcráin sa tástáil mhaoine d’Íocaíocht Teaghlaigh Oibre.

Ioncam a ríomh le haghaidh ITF

Ríomhann an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) do thuilleamh inmheasúnaithe thar thréimhse áirithe ama.

Toisc go n-íoctar ITF thar 52 seachtain, déanann an RCS iarracht do mheántuilleamh a ríomh thar thréimhse ama chomhchosúil. De ghnáth úsáidfidh siad do mheántuilleamh suas go dtí dáta d’iarratais. Má tá tú nuafhostaithe, ríomhtar do mheánioncam seachtainiúil ón uair a thosaigh tú ag obair leis an bhfostóir sin.

Má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir féinfhostaithe, úsáidtear a (h)ioncam thar an tréimhse 12 mhí sula ndéanann tú iarratas chun a mheánioncam seachtainiúil nó a hioncam seachtainiúil a ríomh.

Arís, le cáiliú, caithfidh do mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh a bheith faoi bhun theorainn ioncaim an ITF do mhéid do theaghlaigh.

Teorainneacha ioncaim an ITF ó 4 Eanáir 2024

Líon leanaí:

Ioncam seachtainiúil teaghlaigh níos lú ná:

Leanbh amháin

€645

Beirt leanaí

€746

Triúr leanaí

€847

Ceathrar leanaí

€938

Cúigear leanaí

€1,064

Seisear leanaí

€1,180

Seachtar leanaí

€1,316

Ochtar leanaí

€1,412

Má cháilíonn tú don ITF, gheobhaidh tú íosmhéid de €20 in aghaidh na seachtaine. Is féidir leat freisin meastóir sochair oibre an RCS a úsáid chun an méid iomlán a gheobhaidh tú ag obair a oibriú amach (lena n-áirítear aon Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht). Déanann sé comparáid freisin idir an méid seo agus an méid atá á fháil agat in íocaíochtaí cuardaitheora poist (Forlíonadh Cíosa san áireamh).

Má tá ITF á fháil agat, d’fhéadfá a bheith i dteideal an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua a fháil freisin.

Conas iarratas a dhéanamh ar anÍocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Chun iarratas a dhéanamh líon isteach foirm iarratais ar Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (pdf). Is féidir leat cóip den fhoirm seo a fháil i d’Ionad Intreo nó d’Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Is féidir leat cabhair a fháil chun é a líonadh isteach in Ionad Intreo, in Oifig Brainse Leasa Shóisialaigh nó in Ionad Eolais do Shaoránaigh.

Chun a chinntiú go ndéantar d’iarratas ar ITF a phróiseáil chomh tapa agus is féidir, ba chóir duit do dhuillíní pá is déanaí a sheoladh le d’fhoirm iarratais.

Déan Iarratas Ar Líne

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht ar líne ag MyWelfare.ie má tá cuntas fíoraithe MyGovID agat.

Beidh ort do shonraí bainc agus faisnéis a sholáthar maidir le d’ioncam (agus ioncam do pháirtí) agus na duillíní pá is déanaí.

Achomhairc

Má cheapann tú gur diúltaíodh ITF duit go héagórach, féadfaidh tú an cinneadh seo a achomharc.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

Seol d’fhoirm iarratais chomhlánaithe Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht chuig:

Rannóg na hÍocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Roinn Coimirce Sóisialaí

An Rannóg um Athnuachan ÍTO
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Oilibhéir Pluincéad
Leitir Ceanainn
Contae Dhún na nGall
F92 T449

Uaireanta Oscailte: Líne gutháin: 10:00rn - 4.00in, Luan go hAoine.
Teil: 074 916 4575
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 15 Feabhra 2024