Bileog oibre: Conas d'íocaíocht teaghlaigh oibre a ríomh

Bhileog oibre

Cuideoidh an bhileog oibre seo leat méid na hÍocaíochta Teaghlaigh Oibre a fhéadfá a fháil a ríomh (2024)

Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin atá ar fáil d'fhostaithe pósta nó neamhphósta le leanaí is ea an Íocaíocht Teaghlaigh Oibre (WFP) (ar a dtugtaí Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT) roimhe seo).

Chun cáiliú don WFP, ní mór do mheánioncam seachtainiúil iomlán do theaghlaigh a bheith faoi bhun méid áirithe do mhéid do theaghlaigh. Íocann WFP 60% den difríocht idir ioncam iomlán do theaghlaigh agus an teorainn ioncaim a bhaineann le do theaghlach.

Chun do ráta seachtainiúil WFP a fháil amach, ríomh d'ioncam teaghlaigh iomlán ar dtús. Ar an dara dul síos, tóg d'ioncam iomlán teaghlaigh ón uasteorainn ioncaim atá leagtha síos do mhéid do theaghlaigh (féach an tábla thíos).

Is é an ráta WFP a fhaigheann tú 60% den difríocht idir ioncam iomlán do theaghlaigh agus an teorainn ioncaim a bhaineann le do theaghlach, slánaithe suas go dtí an euro is gaire.

Meastóir Sochair Oibre

Is féidir leat meastóir tairbhe na hoibre a úsáid freisin ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun cabhrú leat na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann le hobair lánaimseartha a mheas.

Ríomhann an meastóir an méid iomlán a gheofá dá nglacfá le hobair lánaimseartha (lena n-áirítear aon Íocaíocht Teaghlaigh Oibre) agus déanann sé comparáid idir seo agus an méid atá á fháil agat in íocaíochtaí cuardaitheora poist (Forlíonadh Cíosa san áireamh).

Céim 1: Ríomh d'iocam iomlán

Ioncam seachtainiúil glan ó fhostaíocht - féach Nóta ____________

Cuir glanioncam seachtainiúil ó fhéinfhostaíocht leis - féach Nóta 2 ____________

Cuir íocaíochtaí leasa shóisialaigh leis - féach Nóta 3 ____________

Cuir ioncam le pinsin cheirde ____________

Ioncam ó chothabháil a chur leis seo - féach Nóta 4 ____________

Ioncam Teaghlaigh Iomlán ___________

Nóta 1

Ioncam seachtainiúil teaghlaigh ó fhostaíocht is ea d'ioncam seachtainiúil ó fhostaíocht agus ioncam seachtainiúil do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora ó fhostaíocht.

Is é an tuilleamh glan do chuspóirí WFP ná pá comhlán lúide cáin, ÁSPC, Muirear Sóisialta Uilíoch agus aoisliúntas.

Má tá ioncam ó fhostaíocht ag leanbh cleithiúnach ní chuirtear san áireamh é.

Nóta 2

Cuimsíonn glanioncam seachtainiúil ó fhéinfhostaíocht an glanioncam seachtainiúil ó fhéinfhostaíocht tú féin agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir araon. Má tá ioncam ó fhéinfhostaíocht ag leanbh cleithiúnach, ní chuirtear san áireamh é.

Nóta 3

Cuirtear ioncam ó roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh san áireamh. Cuirtear gach ioncam ó íocaíochtaí cúramóra san áireamh. Mar sin féin, ní chuirtear na híocaíochtaí seo a leanas san áireamh:

  • Sochar Linbh
  • Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach) agus Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
  • Liúntas Leasa Forlíontach
  • Liúntas Cúram Baile
  • Liúntas Linbh Altrama
  • Forlíonadh Cíos

Nóta 4

Déantar measúnú ar gach ioncam ó chothabháil, seachas íocaíochtaí cothabhála do leanbh. Má tá tú ag fáil cothabhála ó níos mó ná duine amháin, cuirtear na híocaíochtaí uile le chéile agus déantar an t-iomlán a mheasúnú mar acmhainn.

Is féidir do chostais tithíochta (do chíos nó d'aisíocaíocht morgáiste) suas go huasmhéid €95.23 in aghaidh na seachtaine a fhritháireamh in aghaidh íocaíochtaí cothabhála. Déantar leath an iarmhéid a mheasúnú ansin mar acmhainn. Ní féidir leat do chostais tithíochta a fhritháireamh in aghaidh íocaíochtaí cothabhála le haghaidh WFP, má tá sin déanta agat cheana sa tástáil mhaoine le haghaidh íocaíochta leasa shóisialaigh eile.

Ní dhéantar measúnú ar shochair neamh-ghlanairgid mar acmhainn. Mar shampla, má dhéanann iarchéile nó páirtí íocaíochtaí cíosa nó morgáiste faoi chomhaontú cothabhála, ní dhéantar measúnú air.

Ní féidir Íocaíocht Teaghlach Oibre amháin a dhéanamh i leith aon teaghlaigh, ní féidir leis an tuismitheoir óna bhfuil tú ag fáil cothabhála a bheith ag fáil WFP.

Céim 2: Tóg d'ioncam iomlán ón uasteorainn ioncaim do mhéid do theaghlaigh

Sa tábla thíos, faigh an teorainn uasta ioncaim do theaghlach leis an líon leanaí atá agat. Ón uasteorainn ioncaim seo do mhéid do theaghlaigh, tóg d'ioncam iomlán teaghlaigh.

Teorainneacha ioncaim an ITF ó 4 Eanáir 2024

Líon leanaí:

Ioncam seachtainiúil teaghlaigh níos lú ná:

Leanbh amháin

€645

Beirt leanaí

€746

Triúr leanaí

€847

Ceathrar leanaí

€938

Cúigear leanaí

€1,064

Seisear leanaí

€1,180

Seachtar leanaí

€1,316

Ochtar leanaí

€1,412

Mar shampla, má tá triúr leanbh agat agus €350 an t-ioncam teaghlaigh iomlán seachtainiúil agat. Is é €847 an t-uasioncam teaghlaigh do theaghlach de do mhéid (féach an tábla thuas).

Is é an difríocht idir €350 agus €847 ná €497.

Céim 3: Faigh 60% den difríocht idir ioncam iomlán do theaghlaigh agus an uasteorainn ioncaim atá leagtha síos do theaghlach de do mhéid

Chun an ráta WFP a fháil gheobhaidh tú: ríomh 60% den difríocht idir ioncam iomlán do theaghlaigh agus an uasteorainn ioncaim atá leagtha síos do theaghlach de do mhéid.

Mar shampla, má tá triúr leanbh agat agus €350 an t-ioncam teaghlaigh iomlán seachtainiúil agat. Is é €847 an t-uasioncam teaghlaigh do theaghlach de do mhéid (féach an tábla thuas). Is é an difríocht idir €350 agus €847 ná €497.

Is é do ráta WFP ná 60% de €497. Sa chás seo, is é €298.20 60% de €497. Is é €298 (ráta cruinn) do ráta WFP.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Meitheamh 2024