Sochar Máithreachais

Cad is Sochar Máithreachais ann?

Is íocaíocht é Sochar Máithreachais a dhéantar le mná atá ar shaoire mháithreachais ón obair agus atá clúdaithe ag árachas sóisialta (ÁSPC).

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais 6 seachtaine ar a laghad sula mbeartaíonn tú dul ar shaoire mháithreachais (12 sheachtain má tá tú féinfhostaithe).

Leanfaidh roinnt fostóirí ag íoc leat ar shaoire mháithreachais agus iarrfaidh siad go n-íocfar do Shochar Máithreachais leo. Ba cheart duit do chonradh fostaíochta a sheiceáil le fáil amach cad a bhaineann leat.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat cheana féin agus má tá tú ag obair, féadfaidh tú Sochar Máithreachais ar leathráta a fháil – féach ‘Sochar Máithreachais Leathráta’ thíos.

Sochair eile teaghlaigh

Áirítear ar shochair leasa shóisialaigh eile do thuismitheoirí: Sochar Atharthachta, Sochar Tuismitheora, Íocaíocht Teaghlaigh Oibre, Sochar Uchtaíoch, Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora agus Sochar Linbh.

Conas cáiliú le haghaidh Sochar Máithreachais

Chun Sochar Máithreachais a fháil, ní mór duit:

 • Go leor ranníocaíochtaí ÁSPC (árachas sóisialta).
 • Saoire mháithreachais dheimhnithe – féach ‘Deimhniú saoire ón obair’ thíos

Ranníocaíochtaí ÁSPC (árachas sóisialta).

Chun Máithreachas a fháil ní mór duit líon áirithe ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha a bheith agat agus a bheith i bhfostaíocht inárachais suas go dtí an chéad lá de do shaoire mháithreachais.

Féadfaidh do ranníocaíochtaí ÁSPC teacht ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostaíocht. Is iad na haicmí ÁSPC a áirítear don Sochar Máithreachais ná A, E, H agus S.

Tá baill d’Óglaigh na hÉireann a íocann ÁSPC ag Aicme H árachaithe le haghaidh Sochar Máithreachais ach ní íoctar é fad a bhíonn siad i mbun seirbhíse.

Déileáiltear leis an am a chaitear ar an Íocaíocht Paindéimeach Dífhostaíochta (PUP) COVID-19 agus ar an Scéim Fóirdheontas Pá Fostaíochta (SFPF) COVID-19 amhail is gur lean tú ag déanamh ranníocaíochtaí árachais ag do ghnáth-aicme árachais shóisialaigh.

Cé mhéad ranníocaíocht ÁSPC atá de dhíth orm?

Má tá tú fostaithe, caithfidh tú:

 • Ar a laghad 39 seachtaine d’ÁSPC íoctha sa tréimhse 12 mhí roimh an gcéad lá de do shaoire mháithreachais

 • Ar a laghad 39 seachtain d'ÁSPC íoctha ó thosaigh an chéad obair agus ar a laghad 39 seachtaine d'ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair sa bhliain chánach ábhartha nó sa bhliain chánach tar éis na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire mháithreachais in 2024, is é 2022 an bhliain chánach ábhartha agus is í 2023 an bhliain ina dhiaidh sin.

 • Ar a laghad 26 seachtaine d'ÁSPC íoctha sa bhliain chánach ábhartha agus ar a laghad 26 seachtaine ÁSPC íoctha sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire mháithreachais in 2024, is é 2022 an bhliain chánach ábhartha agus is í 2021 an bhliain roimhe sin.

Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC seo agus go raibh tú féinfhostaithe sular thosaigh tú ag obair mar fhostaí, d’fhéadfá na coinníollacha ranníocaíochta do dhaoine féinfhostaithe a chomhlíonadh sa bhliain chánach ábhartha – féach thíos.

Má tá tú féinfhostaithe, caithfidh tú a bheith i bhfostaíocht inárachais agus:

 • 52 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire mháithreachais in 2024, is é 2022 an bhliain chánach ábhartha.

 • 52 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire mháithreachais in 2024, is é 2021 an bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha.

 • 52 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach tar éis na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má tá tú ag dul ar shaoire mháithreachais in 2024, is é 2023 an bhliain chánach tar éis na bliana cánach ábhartha.

Ní dhámhtar ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme S do bhliain ar leith go dtí go mbíonn cáin atá dlite íoctha agat don bhliain sin. Chun cáiliú do Shochar Máithreachais, ní mór do cháin ioncaim agus dliteanais ÁSPC (go bhfuil tábhacht leis an mbliain chánach ábhartha) a íoc.

Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC seo agus go raibh tú i bhfostaíocht inárachais sular tháinig tú féinfhostaithe, d’fhéadfá na coinníollacha ranníocaíochta d’fhostaithe a chomhlíonadh sa bhliain chánach ábhartha – féach na coinníollacha ÁSPC do dhaoine fostaithe thuas.

Má d'oibrigh tú i dtír eile

Má bhí tú fostaithe sa RA nó i dtír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE agus má tá ranníocaíocht ÁSPC lán-ráta amháin íoctha agat in Éirinn, is féidir leat do thaifead árachais sa tír sin a chomhcheangal le do ranníocaíochtaí ÁSPC Éireannacha chun cabhrú leat cáiliú don Sochar Máithreachais. . Chun seo a dhéanamh, ní mór duit a bheith i bhfostaíocht inárachais in Éirinn faoi láthair agus do ranníocaíocht ÁSPC is déanaí a bheith íoctha agat in Éirinn

Fág deimhniú ón obair

Fostaí: Caithfidh gach fostaí a saoire mháithreachais a bheith deimhnithe ag a bhfostóir. Ní mór duit teastas ó do dhochtúir a thabhairt do d’fhostóir ag dearbhú cathain a bheidh do leanbh ag iompar clainne. Caithfidh d’fhostóir foirm MB2: Teastas Fostóra le haghaidh Sochar Máithreachais (pdf) a chomhlánú ansin.

Má thagann deireadh le do chonradh fostaíochta laistigh de 16 seachtaine ó dheireadh na seachtaine ina bhfuiltear ag súil le do leanbh, íoctar do Shochar Máithreachais an lá tar éis deireadh do fhostaíocht. Ní mór duit na coinníollacha ÁSPC a chomhlíonadh agus ní mór do d’fhostóir foirm MB2 (mar atá thuas) a chomhlánú.

Féinfhostaithe: Má tá tú féinfhostaithe ní mór do dhochtúir foirm MB3: Teastas Dochtúra le haghaidh Sochar Máithreachais (pdf) a chomhlánú chun dáta dlite do linbh a dheimhniú.

Cá fhad a íoctar Sochar Máithreachais?

Íoctar Sochar Máithreachais ar feadh 26 seachtaine (156 lá). Ní dhéantar an Domhnach a chomhaireamh.

Ní mór 2 sheachtain ar a laghad agus gan níos mó ná 16 seachtaine de shaoire a ghlacadh roimh dheireadh na seachtaine ina bhfuil an leanbh ag breith.

Chun a chinntiú go nglacann tú an t-íosmhéid de shaoire mháithreachais 2 sheachtain roimh bhreith do linbh, ní mór duit do shaoire mháithreachais a thosú ar an Luan roimh an tseachtain ina bhfuiltear ag súil le do leanbh. Mar shampla, más é Dé Céadaoin 16 Deireadh Fómhair 2024 an dáta dlite duit, is é Dé Luain 7 Deireadh Fómhair 2024 an dáta is déanaí chun tús a chur le do shaoire mháithreachais.

Féadfaidh tú 16 seachtaine breise de shaoire mháithreachais gan phá a ghlacadh díreach tar éis do Shochar Máithreachais íoctha 26 seachtaine. Níl an tréimhse seo clúdaithe ag Sochar Máithreachais ach beidh tú i dteideal ranníocaíochta árachais shóisialaigh chun sochair do gach seachtain de shaoire gan phá a ghlacann tú (suas go dtí uasmhéid 16).

Breitheanna roimh am

Má rugadh do leanbh roimh am (roimh an dáta a raibh tú le tosú ar do shaoire mháithreachais) íoctar do Shochar Máithreachais ar feadh 26 seachtaine ó dháta breithe do linbh móide tréimhse bhreise tar éis dheireadh 26 seachtaine. Beidh an Sochar Máithreachais breise mar an gcéanna leis an am idir dáta breithe iarbhír do linbh agus dáta tosaithe ionchasach do shaoire mháithreachais agus an Sochar Máithreachais.

Cuirtear síneadh leis an tsaoire mháithreachais don tréimhse bhreise seo freisin.

Do Shochar Máithreachais a fháil go luath

Chun dáta tosaigh do Shochar Máithreachais a thabhairt ar aghaidh go dtí dáta breithe do linbh, ní mór duit cóip de theastas breithe do linbh a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) nó litir ón ospidéal ag dearbhú dáta iarbhír an linbh. breith.

Do Shochar Máithreachais breise a fháil

Roimh dheireadh na chéad 26 seachtaine den Sochar Máithreachais, ní mór duit litir a chur chuig an RCS ón ospidéal ag deimhniú an dáta breithe iarbhír agus líon na seachtainí iompair ag a rugadh do leanbh. Ba ghá an fhaisnéis seo chun a chinntiú go bhfaigheann tú do theidlíocht iomlán.

Léiríonn an sampla seo a leanas conas a oibríonn an Sochar Máithreachais breise.

Sampla - rugadh leanbh i seachtaine 30

B’fhéidir go raibh sé beartaithe agat do shaoire mháithreachais agus do Shochar Máithreachais a thosú ag seachtain 37 de do thoircheas, 2 sheachtain roimh dheireadh na seachtaine a raibh do leanbh dlite.

Má rugadh do leanbh i seachtain 30 de do thoircheas (thart ar 7 seachtaine sula raibh sé beartaithe agat Sochar Máithreachais a thosú) tá Sochar Máithreachais á éileamh agat fós ar feadh na 26 seachtaine caighdeánach ó dháta breithe. Féadfaidh tú 7 seachtaine breise a éileamh ag deireadh na 26 seachtaine, áfach, mar sin mairfidh do Shochar Máithreachais go dtí go mbeidh do leanbh thart ar 33 seachtaine d’aois.

Marbh-bhreitheanna agus breith anabaí

Má tá marbh-bhreith nó breith anabaí agat agus má tá meáchan breithe 500 gram ar a laghad ag do leanbh nó ag am ar bith tar éis an 24ú seachtain toirchis (ó thús an 25ú seachtain) tá tú i dteideal 26 seachtaine de shaoire mháithreachais. Tá tú i dteideal 26 seachtain de Shochar Máithreachais freisin, ar choinníoll go gcomhlíonann tú na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC).

Chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais tar éis marbhbhreithe, ní mór duit litir a sheoladh ó do dhochtúir leis an bhfoirm iarratais ar Shochar Máithreachais, ag deimhniú an dáta breithe a bhfuiltear ag súil leis, an dáta breithe iarbhír agus líon seachtainí an toirchis.

Ospidéalú an linbh

Féadfaidh tú na 12 sheachtain deiridh de do Shochar Máithreachais a chur siar ar feadh suas le 6 mhí má tá do leanbh san ospidéal. Caithfidh go raibh do Shochar Máithreachais á íoc agat ar feadh 14 seachtaine ar a laghad agus caithfidh gur ghlac tú ar a laghad 4 seachtaine de shaoire mháithreachais tar éis do do leanbh a bhreith.

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig Rannóg an tSochair Mháithreachais más mian leat do Shochar Máithreachais a chur siar.

Athosclófar do Shochar Máithreachais nuair a gheobhaidh Rannóg an tSochair Mháithreachais deimhniú scríofa uait go bhfuil do leanbh scaoilte ón ospidéal agus nuair a dheimhníonn d’fhostóir go bhfuil tú i dteideal do shaoire mháithreachais a cuireadh siar a atosú.

Leanfaidh d’íocaíocht go dtí go gcríochnóidh do theidlíocht ar Shochar Máithreachais.

Ag dul ar ais ag obair

Is féidir leat obair dheonach, obair ionadaíoch poiblí (mar shampla, comhairleoir nó TD) agus cúrsaí oideachais a dhéanamh fad is atá Sochar Máithreachais á fháil agat. Cuirfear stop le d’íocaíocht, áfach, má théann tú i mbun fostaíochta inárachais (íoctha).

Má tá sé ar intinn agat filleadh ar an bhfostaíocht níos luaithe ná mar a luaigh tú ar d’fhoirm iarratais, ní mór duit é sin a chur in iúl do Rannóg an tSochair Mháithreachais 2 sheachtain ar a laghad roimh do ‘dáta fillte ar an obair’ nua.

Íocaíocht thar lear

AE, LEE agus an Eilvéis: Más saoránach den AE/LEE nó den Eilvéis tú, is féidir leat Sochar Máithreachais a fháil d’aon tréimhse de do shaoire mháithreachais a chaith tú i dtír eile den AE/LEE nó san Eilvéis. Is féidir leat taisteal aon áit thar lear (lasmuigh den AE/LEE agus an Eilvéis) agus Sochar Máithreachais a fháil ar feadh 6 seachtaine ar a mhéad.

Saoránaigh neamh-AE/LEE/na hEilvéise: Is féidir le saoránaigh de thíortha seachas an AE/LEE nó an Eilvéis taisteal áit ar bith lasmuigh d’Éirinn agus Sochar Máithreachais a fháil ar feadh 6 seachtaine ar a mhéad.

Chun go n-íocfar do Shochar Máithreachais agus tú thar lear, ní mór duit an Roinn a chur ar an eolas sula dtaistealaíonn tú.

Saoránaigh AE/LEE

Is féidir le saoránaigh an AE/LEE agus na hEilvéise Sochar Máithreachais a fháil ar feadh aon tréimhse dá saoire mháithreachais a chaitear i dtír eile den AE/LEE (lena n-áirítear an Eilvéis).

Cuireann tú in iúl do Rannóg an tSochair Mháithreachais go bhfuil sé ar intinn agat dul thar lear.

Ráta an tSochair Mháithreachais

Ráta an tSochair Mháithreachais 2024

Sochar Máithreachais

Ráta seachtainiúil

Íocaíocht chaighdeánach

€274

Íocaíocht bhreise don pháirtí agus don leanbh

Má tá duine fásta nó leanaí cleithiúnacha agat, cuirtear an ráta socraithe den Sochar Máithreachais i gcomparáid leis an ráta Sochar Breoiteachta a d’íocfaí leat dá mbeifeá as láthair ón obair de bharr breoiteachta. Íoctar leat an ráta is airde den dá ráta.

Cé go dtosaíonn an ráta Sochar Breoiteachta (IB) ó ráta pearsanta níos ísle (€232 in 2024), féadann sé íocaíochtaí breise do do theaghlach a áireamh, agus seo an fáth, ag brath ar imthosca do pháirtí agus cé mhéad leanaí atá agat, an féadfaidh an ráta a íoctar leat a bheith níos airde ná an ráta socraithe Sochar Máithreachais. Ní chuireann tú isteach ar IB, ach méadófar do Shochar Máithreachais go dtí an ráta IB má tá sé níos airde.

Sampla (rátaí 2024):

Tá Mary i dteideal ráta socraithe an tSochair Mháithreachais de €274. Tá a páirtí dífhostaithe agus ag síniú le haghaidh creidmheasanna dífhostaíochta. Tá beirt leanaí acu faoi 12 bhliain d'aois.

Dá bhfaigheadh sí Sochar Breoiteachta gheobhadh sí €478 (is é seo an ráta pearsanta den Sochar Breoiteachta + Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe + Méaduithe do Dhá Leanbh Cáilithe faoi 12). Ní féidir léi níos lú Sochar Máithreachais a fháil ná mar a gheobhadh sí dá mbeadh sí tinn agus Sochar Breoiteachta á fháil aici. Ar an gcúis seo, gheobhaidh sí Sochar Máithreachais de €478.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil ag do chleithiúnaí aosaithe, ní bhfaighidh tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe (MDFC) ach is féidir go bhfaighidh tú Méadú do Leanbh Cáilithe ar leathráta (IQC).

Cáileoidh tú le haghaidh MCC ar ráta iomlán agus MLC lán-ráta má tá do chleithiúnaí aosaithe dífhostaithe agus ag síniú le haghaidh creidmheasanna nó ag tuilleamh níos lú ná €100.01 in aghaidh na seachtaine.

Má tá do chleithiúnaí aosaithe ag tuilleamh idir €100.01 agus €310 in aghaidh na seachtaine, gheobhaidh tú ráta barrchaolaithe MFC agus ráta iomlán MLC. Má tá do chleithiúnaí aosaigh ag tuilleamh idir €310.01 agus €400 in aghaidh na seachtaine, ní bhfaighidh tú IQA ach gheobhaidh tú MLC leath-ráta. Má thuilleann do chleithiúnaí aosaigh níos mó ná €400 in aghaidh na seachtaine, ní bhfaighidh tú IQA nó MLC.

Cánachas ar Shochar Máithreachais

Tá Sochar Máithreachais inchánach. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim ar chánachas ar Shochar Máithreachais.

Conas a dhéantar an íocaíocht

Íoctar Sochar Máithreachais go díreach isteach i do chuntas bainc. Íoctar é gach seachtain roimh ré.

Má tá d’fhostóir ag íoc leat agus tú ar saoire mháithreachais ón obair, is féidir leat é a fháil íoctha go díreach isteach i gcuntas bainc d’fhostóra.

Sochar Máithreachais leath-ráta maraon le híocaíocht leasa shóisialaigh eile

Is féidir Sochar Máithreachais leath-ráta a íoc, má cháilíonn tú do Shochar Máithreachais agus má tá ceann ar bith de na híocaíochtaí seo a leanas á fháil agat:

 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Pinsean Baintrí agus Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).
 • Pinsean Baintrí agus Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach).
 • Sochar nó Liúntas Banchéile Thréigthe
 • Liúntas Banchéile Príosúnaigh
 • Pinsean Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin Scéim Sochar Báis Díobhálacha Ceirde

Má tá cúram lánaimseartha á sholáthar agat do dhuine eile, féadfaidh tú Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil in éineacht le do Shochar Máithreachais lán-ráta.

Íocaíocht Teaghlaigh ar Obair (WFP) agus Sochar Máithreachais ar an ráta iomlán agus is féidir iad a íoc ag an am céanna. Ní cháileoidh bean torrach nach bhfuil aon leanaí eile aici don WFP go dtí go rugadh a leanbh.

Conas iarratas a dhéanamh ar ShocharMáithreachais

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais 6 seachtaine ar a laghad roimh duit dul ar shaoire mháithreachais.

Má tá tú féinfhostaithe, ba cheart duit iarratas a dhéanamh 12 sheachtain ar a laghad roimh duit dul ar shaoire mháithreachais.

Iarratais ar line

Déan iarratas ar líne ar Shochar Máithreachais ag MyWelfare.ie má tá cuntas MyGovID fíoraithe agat.

Líon isteach na ceisteanna ar líne agus uaslódáil na doiciméid tacaíochta (foirm MB2 nó MB3 chomhlánaithe).

Caithfidh d’fhostóir an fhoirm MB2 a chomhlánú.

Ní mór do do dhochtúir an fhoirm MB3 a chomhlánú mura bhfuil tú ag obair nó má tá tú féinfhostaithe. Ní ghearrfaidh do dhochtúir aon táille ort as an bhfoirm MB3 a chomhlánú.

Iarratais poist

Líon isteach foirm iarratais ar Shochar Máithreachais (pdf) agus seol chuig Rannóg an tSochair Mháithreachais sa Roinn Coimirce Sóisialaí í.

Áirítear ar an bhfoirm roinn MB2 nach mór d’fhostóir a chomhlánú.

Mura bhfuil tú ag obair nó má tá tú féinfhostaithe, caithfidh tú cuid den fhoirm a fháil comhlánaithe ag do dhochtúir. Ní ghearrfaidh do dhochtúir aon táille ort as an gcuid MB3 den fhoirm a chomhlánú.

Tá an fhoirm seo ar fáil freisin tríd an bpost ag an seoladh atá liostaithe thíos.

Achomhairc

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh faoi d’iarratas ar Shochar Máithreachais, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Ba cheart duit achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá ón gcinneadh a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratasar Shochar Máithreachais

Rannóg an tSochair Mháithreachais

Roinn Coimirce Sóisialaí

Bóthar Mhic Artúir
Bun Crannacha
Dún na nGall
Éire
F93 CH79

Teil: (01) 471 5898 or 0818 690 690
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 9 Eanáir 2024