Sochar Tuismitheora

Réamhrá

Is teidlíochtaí reachtúla nua iad Sochar Tuismitheora agus saoire thuismitheora atá ar fáil do thuismitheoirí sa chéad 2 bhliain tar éis bhreith nó uchtáil a linbh. Tá siad ar fáil i gcás leanaí a rugadh nó a uchtaíodh tar éis an 1 Iúil 2022.

Íoctar Sochar Tuismitheora fad is atá tú ar saoire thuismitheora ón obair má tá go leor ranníocaíochtaí árachais shóisialta (ÁSPC) agat.

Ní mór duit a bheith ar saoire thuismitheora chun Sochar Tuismitheora a fháil. Mar sin féin, is féidir cáiliú le haghaidh saoire thuismitheora agus gan cáiliú le haghaidh Sochar Tuismitheora (mar shampla, mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC).

Tá gach tuismitheoir i dteideal Sochar Tuismitheora le linn saoire thuismitheora. Is féidir leat 7 sheachtain i ndiaidh a chéile nó 5 sheachtain ar leith a thógáil.

Ní íoctar Sochar na dTuismitheoirí ach uair amháin le haghaidh breitheanna aonair agus ilbhreitheanna araon. Mar shampla, má bhíonn cúpla agat nó má uchtaíonn tú 2 leanbh ag an am céanna, gheobhaidh tú íocaíocht amháin.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat cheana féin, ansin is féidir leat Sochar Tuismitheora leathráta a fháil

Rialacha maidir le Sochar Tuismitheora

Íoctar Sochar Tuismitheora sa chéad 2 bhliain i ndiaidh bhreith nó uchtáil an linbh.

Ní mór duit fógra a thabhairt don fhostóir go bhfuil sé ar intinn agat saoire thuismitheora a ghlacadh agus na dátaí atá beartaithe agat a thabhairt dó tráth nach déanaí ná 6 seachtaine roimh do shaoire. Ansin déanann tú iarratas ar Shochar Tuismitheora 4 seachtaine ar a laghad roimh an dáta a dtosaíonn tú saoire do thuismitheoirí.

Má tá tú féinfhostaithe ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Tuismitheora 6 seachtaine sula mbeidh sé i gceist agat saoire tuismitheora a ghlacadh.

Teastaíonn uimhir PSP do linbh chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Tuismitheora.

Ranníocaíochtaí ÁSPC le haghaidh Sochar Tuismitheora

Ní mór duit líon áirithe ranníocaíochtaí íoctha ÁSPC a bheith agat ar do thaifead árachais shóisialaigh. D’fhéadfadh do ranníocaíochtaí ÁSPC teacht ó fhostaíocht agus ó fhéinfhostaíocht araon. Ní mór duit na coinníollacha a chomhlíonadh nuair a dhéanann tú iarratas.

Is iad na haicmí ÁSPC a áirítear i Sochar na dTuismitheoirí ná A, B, C, D, E, H agus S (féinfhostaithe).

Tá coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC do Shochar Tuismitheora cosúil leis na coinníollacha a bhaineann le Sochar Máithreachais, Sochar Uchtaíoch agus Sochar Atharthachta. Ní mór duit íosmhéid seachtainí ÁSPC a bheith íoctha laistigh de thréimhse ábhartha.

Faigheann tú ranníocaíochtaí creidiúnaithe nó creidmheasanna go huathoibríoch nuair atá Sochar Tuismitheora á fháil agat.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat cheana féin

D'fhéadfadh Sochar Tuismitheora leathráta a bheith iníoctha má tá tú ag fáil aon cheann de na híocaíochtaí seo a leanas:

Má tá tú ag tabhairt cúram lánaimseartha do dhuine eile, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Liúntas Cúramóra leathráta mar aon le do Shochar Tuismitheora.

Má tá Íocaíocht Teaghlaigh Oibre á fháil agat is féidir leat Sochar Tuismitheora a éileamh má tá tú incháilithe.

Deimhniúchán saoire

Ní mór duit a dhearbhú go bhfuil dátaí saoire do thuismitheoirí faofa ag d'fhostóir nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Tuismitheora. Féadfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) teagmháil a dhéanamh le d'fhostóir ag iarraidh orthu na dátaí a dheimhniú.

Má tá tú féinfhostaithe, déanann tú féinmheasúnú ar do shaoire agus dearbhaíonn tú nach rachaidh tú i mbun fostaíochta ar bith le linn do shaoire tuismitheora.

Má tá tú ag cur isteach ar Shochar Tuismitheora do leanbh uchtaithe, teastaíonn deimhniú socrúcháin don leanbh. Más uchtáil idir thíortha í an uchtáil agus má tharla sé lasmuigh den Stát, tá dearbhú incháilitheachta agus oiriúnachta de dhíth ort chomh maith le dearbhú i scríbhinn ar an lá socrúcháin nó ar an lá socrúcháin ionchasach.

Má bheartaíonn tú gan saoire na dtuismitheoirí a ghlacadh, ní féidir leat Sochar Tuismitheora a fháil. Ba chóir duit aon athruithe ar shocruithe saoire do thuismitheora a insint do rannóg Shochar Tuismitheora na Roinne.

Íocaíocht thar lear

Saoránaigh an AE: Más saoránach AE thú, is féidir leat Sochar Tuismitheora a fháil d’aon tréimhse de shaoire do thuismitheoirí a chaitear i dtír eile den AE.

Saoránaigh neamh-AE: Ní féidir le saoránaigh neamh-AE Sochar Tuismitheora a fháil ach ar feadh tréimhsí saoire tuismitheora a chaitear in Éirinn.

Tá roinnt eisceachtaí ann, is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi Shochar Tuismitheora a fháil thar lear.

Rátaí Sochair Thuismitheora

Ráta seachtainiúil an tSochair Tuismitheora 2024

Sochar Tuismitheora

Ráta seachtainiúil

Íocaíocht chaighdeánach

€274

Íocaíochtaí i leith cleithiúnaithe

Má tá cleithiúnaithe agat, cuirtear ráta do Shochair do Thuismitheoirí i gcomparáid le ráta an tSochair Bhreoiteachta (méaduithe do chleithiúnaithe san áireamh) a íocfaí leat má bhí tú as láthair ón obair trí thinneas. Íoctar an ráta is airde as an dá 2 ráta leat.

Cé go dtosaíonn ráta an tSochair Bhreoiteachta ó bhonn ráta pearsanta níos ísle (is é €232 an ráta pearsanta is mó de Shochar Breoiteachta), cuireann sé san áireamh íocaíochtaí breise do do theaghlach. Sin é an fáth, ag brath ar chúinsí do chéile, do pháirtí shibhialta nó do chomhchónaitheora agus ar cé mhéad leanbh atá agat, go bhféadfá ráta níos airde de Shochar Breoiteachta a fháil.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil ag do chleithiúnaí fásta (do chéile nó do pháirtí) ní bhfaighidh tú Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe (IQA) ach d'fhéadfá Méadú do Leanbh Cáilithe (IQC) leathráta a fháil.

Cáileoidh tú le haghaidh IQA lánráta agus IQC lánráta, má tá do chleithiúnaí fásta dífhostaithe agus ag síniú le haghaidh creidmheasanna nó ag tuilleamh faoi €100.01 in aghaidh na seachtaine.

Má thuilleann do chleithiúnaí fásta idir €00.01 agus € 310 in aghaidh na seachtaine gheobhaidh tú ráta barrchaolaithe IQA agus IQC lánráta. Má tá do chleithiúnaí fásta ag tuilleamh idir €310.01 agus €400 in aghaidh na seachtaine ní bhfaighidh tú IQA ach gheobhaidh tú IQC leathráta. Má thuilleann do chleithiúnaí aosaithe os cionn €400 in aghaidh na seachtaine ní bhfaighidh tú IQA nó IQC.

Conas a íoctar mé?

Íoctar Sochar Tuismitheora go díreach isteach i do chuntas bainc nó cumann foirgníochta (cuntas reatha nó taisce, ní cuntas morgáiste) nó is féidir leat a roghnú go n-íocfar é go díreach i gcuntas bainc d'fhostóra.

Má íocann d'fhostóirí do phá iomlán leat agus tú ar saoire tuismitheora, d'fhéadfadh go n-éileoidís go n-íocfar Sochar Tuismitheora go díreach isteach ina gcuntas bainc. Ba chóir duit do chonradh fostaíochta a sheiceáil chun na coinníollacha a bhaineann leat a chinntiú.

Sochar Tuismitheora inchánach. Ní gá Muirear Sóisialta Uilíoch agus ÁSPC a íoc. Is féidir leat tuilleadh eolais a léamh maidir le conas a ghearrtar cáin ar Shochar Tuismitheora inár ndoiciméad, Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Conas iarratas a dhéanamh ar ShocharTuismitheora

Más fostaí tú, ní mór duit a bheith ceadaithe le haghaidh saoire thuismitheora sular féidir leat iarratas a dhéanamh ar Shochar Tuismitheora. Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar saoire tuismitheora le d'fhostóir 6 seachtaine ar a laghad sula bhfuil sé ar intinn agat do shaoire thuismitheora a thosú. Ansin déanann tú iarratas ar Shochar Tuismitheora 4 seachtaine ar a laghad sula dtéann tú ar saoire.

Má tá tú féinfhostaithe déanann tú iarratas ar Shochar Tuismitheora 6 seachtaine roimh do shaoire phleanáilte.

Iarratais ar Líne

Déanann tú iarratas ar Shochar Tuismitheora ar líne ag mywelfare.ie. Ní mór duit na ceisteanna ar an bhfoirm ar líne a chomhlánú. Beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil freisin:

  • Uimhir PSP do linbh
  • ERN d'fhostóra (Uimhir Chláraithe Fostóra) agus ainm agus seoladh d'fhostóra

Ní mór duit a dhearbhú gur cheadaigh d'fhostóir dátaí do shaoire thuismitheora (ní theastaíonn doiciméadú uait chun é seo a chruthú). Má tá tú ag cur isteach ar mhéaduithe do chleithiúnaithe (céile nó páirtí agus/nó leanaí) teastaíonn a n-uimhreacha PSP agus eolas maidir lena n-ioncam.

Ní mór duit Cárta Seirbhísí Poiblí (atá nasctha le d'uimhir ghutháin phóca) agus cuntas deimhnithe MyGovID a bheith agat le hiarratas a dhéanamh ar líne.

Chun a fháil amach an bhfuil d'uimhir ghutháin phóca nasctha le do Chárta Seirbhísí Poiblí, déan teagmháil le d'Ionad Intreo áitiúil nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh. Mura bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí agat cheana féin, is féidir leat coinne a dhéanamh chun ceann a fháil ag mywelfare.ie. Ní mór duit clárú leis an suíomh ar dtús. Chun é seo a dhéanamh teastaíonn uimhir ghutháin phóca agus seoladh ríomhphoist uait. Nuair a bheidh do choinne déanta agat, priontáil an fógra agus tabhair chuig do choinne é chomh maith leis na doiciméid riachtanacha (atá liostaithe san fhógra).

Faigh tuilleadh eolais maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar íocaíochtaí agus seirbhísí leasa shóisialaigh.

Iarratais tríd an bpost

Má tá deacracht agat iarratas a dhéanamh ar líne is féidir leat foirm iarratais um Shochar Tuismitheora a lorg ag baint úsáide as an tríd an bpost (féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos).

Comhlánaigh an fhoirm agus seol chuig Rannóg um Shochar Tuismitheora sa Roinn Coimirce Sóisialaí í.

Cad a tharlaíonn má tá mo leanbh san ospidéal?

Má tá do leanbh san ospidéal is féidir leat do shaoire thuismitheora agus Sochar Thuismitheora nó an chuid de atá fágtha a chur ar athló. Mar sin féin, ní mór duit Saoire Thuismitheora agus Sochar Tuismitheora a thosú laistigh de 7 lá ó scaoilfear do leanbh ón ospidéal.

Más mian leat na dátaí saoire a athrú toisc go bhfuil do leanbh san ospidéal is féidir é seo a dhéanamh trí mywelfare.ie. Mura bhfuil tú in ann é sin a dhéanamh nó má tá do shaoire le tosú laistigh de na 10 lá atá romhainn, is féidir leat litir a sheoladh go díreach chuig rannóg um Shochar Tuismitheora (féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos) ag insint dóibh faoi na dátaí saoire nua.

Bás linbh

Má fhaigheann do leanbh bás laistigh den chéad bhliain i ndiaidh na breithe nó na huchtála, tá tú fós i dteideal saoire thuismitheoirí agus Sochar do Thuismitheora a fháil.

Conas a dhéanaim achomharc ar chinneadh maidir le Sochar Tuismitheora?

Má tá tú míshásta le cinneadh maidir le d'iarratas ar Shochar Tuismitheora, is féidir leat achomharc a dhéanamh leis an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh. Ba chóir duit achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá ón dáta a fhaigheann tú an cinneadh.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

Rannóg an tSochair Thuismitheoir

Roinn Coimirce Sóisialaí

Bóthar Mhic Artúir
Bun Crannacha
Dún na nGall
Éire
F93 CH79

Teil: (01) 471 5898 or 0818 690 690

Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig an rannóg um Shochar Tuismitheora ag parentben@welfare.ie.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 9 Eanáir 2024