Toircheas agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Réamhrá

Is é an íocaíocht leasa shóisialaigh is mó a aithnítear maidir le toircheas ná Sochar Máithreachais. Mínítear sa cháipéis seo conas a chaitear le toircheas má tá Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta, Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fáil agat nó má tá tú rannpháirteach i scéim fostaíochta.

Má tá tú ag iompar clainne áfach, agus íocaíocht leasa shóisialaigh dhifriúil á fháil agat, leanfaidh tú led' íocaíocht a fháil chomh fada is a shásaíonn tú na coinníollacha a bhaineann léi. Ní féidir leat cáiliú do Shochar Máithreachais má tá tú dífhostaithe agus tú ag iompar clainne, ach amháin má thagann deireadh le do chonradh fostaíochta laistigh de 16 seachtaine den seachtain ina bhfuil tú ag súil leis an leanbh agus go sásaíonn tú na coinníollacha maidir le ranníocaíocht ASPC. Mura gcáilíonn tú do Shochar Máithreachais d'fhéadfá cáiliú d'íocaíocht leasa shóisialaigh eile. D'fhéadfadh go mbeadh tú i dteideal Sochar Máithreachais ar leathráta a fháil má tá íocaíocht leasa shóisialaigh áirithe á fháil agat (mar shampla, Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora) agus go bhfuil tú fostaithe.

Nuair a shaolaítear do leanbh, mura gcáilíonn tú do Shochar Máithreachais, féadfaidh tú leanúint le d’íocaíocht a fháil nó féadfaidh tú cáiliú d’íocaíocht eile. Má tá tú ag oibriú breis agus 19 n-uaire sa tseachtain ar ísealphá agus má tá teaghlach agat, féadfaidh tú cáiliú d’Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (ITF). I roinnt cásanna, féadtar ITF a íoc in éineacht le Sochar Máithreachais.

Toircheas agus íocaíochtaí cuardaitheora poist

Má tá leanbh á iompar agat, féadfaidh tú leanúint agus íocaíocht chuardaitheora poist a fháil – cibé acu Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) nó Liúntas Cuardaitheora Poist. Meastar go bhfuil sé ar chumas agat oibriú mura mbíonn castacht agat le linn do thoirchis nó má tá tú breoite. Ní mór go bhfuil tú ar fáil chun oibriú agus go bhfuil fíor-iarrachtaí á ndéanamh agat chun obair a lorg chun íocaíocht chuardaitheora poist a fháil. Ciallaíonn seo nach mór duit leanúint ag cuardach oibre i rith do thoirchis.

4 seachtaine sula bhfuiltear ag súil leis go saolófar do leanbh agus ar feadh 8 seachtaine i ndiaidh na breithe, áfach, ní gá duit síniú ag d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh agus ní gá duit a chruthú go bhfuil tú ag lorg oibre. Ní mór duit d’ionad Intreo nó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh a chur ar an eolas faoi do thoircheas.

Ní íocfar do Shochar Cuardaitheora poist ach don líon seachtainí atá fanta ar d’éileamh. Mura gcáilítear thú a thuilleadh do Shochar Cuardaitheora Poist, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist. Tá na rialacha a bhaineann le Liúntas Cuardaitheora Poist cosúil leo siúd a bhaineann le Sochar Cuardaitheora Poist ach beidh ort pas a fháil i dtástáil mhaoine.

Nuair a shaolaítear do leanbh, d’fhéadfá cáiliú do mhéadú ar do Shochar nó do Liúntas Cuardaitheora Poist do do leanbh. Más tuismitheoir aonair thú, d’fhéadfá cáiliú don íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’ionad Intreo nó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh chun iad a chur ar an eolas ar an mbreith.

Cad a tharlaíonn mura féidir liom Liúntas/Sochar Cuardaitheora Poist a fháil de bharr breoiteachta le linn na tréimhse toirchis?

Má tá tú breoite nó tinn le linn duit a bheith ag iompar clainne ní cháilíonn tú do Liúntas Cuardaitheora Poist ná Sochar Cuardaitheora Poist. D'fhéadfá Sochar Breoiteachta a fháil má bhí tú ag obair agus go bhfuil go leor ranníocaíochtaí árachais shóisialta agat - féach thíos. Mura bhfuil tú i dteideal Sochar Breoiteachta agus más cosúil go leanfaidh do bhreoiteacht ar feadh breis agus 12 mhí d'fhéadfá a bheith i dteideal Liúntas Míchumais a fháil.

D'fhéadfá roinnt tacaíochta airgeadais a fháil faoin Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh, má tá tú ag iompar clainne agus nach bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fháil agat agus nach bhfuil tú i dteideal aon cheann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh thuas a fháil.

Toircheas agus Sochar Breoiteachta

Má tá tú dífhostaithe, ag iompar clainne agus Sochar Breoiteachta á éileamh agat leanfar leis an Sochar Breoiteachta a íoc leat chomh fada is atá riocht ort seachas toircheas a dhlíonn tú a bheith ar Shochar Breoiteachta. Caithfidh tú leanúint le teastais dochtúra a chur isteach le cáiliú don Sochar Breoiteachta.

Ní féidir leat an toircheas féin a úsáid mar chúis leighis le Sochar Breoiteachta a éileamh. D'fhéadfadh fadhbanna sláinte a eascraíonn de bharr an toirchis na critéir mhíochaine don Sochar Breoiteachta a shásamh áfach.

I ndiaidh bhreith do linbh d'fhéadfá cáiliú le haghaidh méadú i do Shochar Breoiteachta do leanbh cleithiúnach. Ba chóir duit dul i dteagmháil le rannóg an tSochair Bhreoiteachta le fáil amach an gcáilíonn tú.

Is íocaíocht sheachtainiúil é Sochar Sláinte agus Sábháilteachta do mhná fostaithe atá ag iompar clainne nó a bhfuil leanbh cíche acu, agus a thugann a bhfostóirí Saoire Sláinte agus Sábháilteachta dóibh.

Torrach agus ar shaoire bhreoiteachta ón obair

Má tá tú ar shaoire bhreoiteachta ón obair agus Sochar Breoiteachta á fháil agat díreach roimh dháta tosaithe do shaoire mháithreachais, íocfar Sochar Máithreachais leat sa ghnáthshlí má shásaíonn tú na coinníollacha maidir le ranníocaíochtaí árachais shóisialta.

Níl na ranníocaíochtaí árachais shóisialta do Shochar Máithreachais agus Sochar Breoiteachta mar an gcéanna. Dá bhrí sin, má tá tú fostaithe ach ar shaoire bhreoiteachta agus nach bhfuil Sochar Breoiteachta á fháil agat d'fhéadfá fós cáiliú le haghaidh Sochar Máithreachais. Caithfidh tú na ranníocaíochtaí árachais shóisialta a shásamh áfach.

Toircheas agus Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora

Má tá tú ag iompar clainne agus Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fháil agat, leanfaidh tú le híocaíocht a fháil chomh fada is a shásaíonn tú na coinníollacha. I ndiaidh bhreith do linbh cáileoidh tú do mhéadú id' íocaíocht do leanbh cleithiúnach.

Má tá tú ag iompar clainne agus nach bhfuil leanaí eile agat, níl tú i dteideal Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora a fháil go dtí go dtagann do leanbh ar an saol.

D'fhéadfá Sochar Máithreachais ar leathráta a fháil led' Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora má tá tú fostaithe agus go leor ranníocaíochtaí árachais shóisialta agat.

Mura bhfuil tú i dteideal Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora agus nach bhfuil aon ioncam eile agat d'fhéadfá roinnt tacaíochta airgeadais a fháil faoin Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh.

Toircheas agus scéimeanna fostaíochta

Má tá páirt á glacadh agat i scéim fostaíochta, tá an réimse iomlán de chearta reachtúla agat, lena n-áirítear saoire mháithreachais.

Má éiríonn tú torrach fad a bhíonn tú rannpháirteach i scéim fostaíochta (Scéim Fostaíochta Pobail, Scéim Shóisialta Tuaithe agus scéimeanna Gateway) tá tú i dteideal saoire mháithreachais 26 seachtain a fháil (féadfaidh tú 16 seachtaine sa bhreis de shaoire neamhíoctha roghnach a ghlacadh chomh maith). Más féidir, tacófar leat chun do 52 seachtain d’obair íoctha a chríochnú ar an tionscadal céanna nó ar thionscadal eile nuair a chríochnaíonn tú do shaoire mháithreachais.

Ba cheart duit plé a dhéanamh le d’urraitheoir ar an íocaíocht dá gcáilíonn tú fad atá tú ar saoire mháithreachais. D’fhéadfá cáiliú do Shochar Máithreachais má tá dóthain ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha agat. Mura bhfuil, má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil ag do chéile nó do pháirtnéir, d’fhéadfá méadú do dhuine fásta cáilithe a fháil ar a n-íocaíocht. Ní féidir leat leanúint agus do scéim inacmhainne cúram leanaí a úsáid fad atá tú ar saoire mháithreachais.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 6 Eanáir 2022