Cúramóirí

  • Faigh amach eolas faoi na híocaíochtaí agus sochair do chúramóirí.
  • Is íocaíocht é a bhfuil fiosrú maoine deanta air agus tugtar é do dhaoine atá ag tabhairt cúram do dhaoine atá ag brath orthu.

  • Tá Liúntas Cúramóra leath-ráta iníoctha le híocaíochtaí leasa sóisialta áirithe eile. Ar an choinníoll go gcomhlíonann tú na critéir cháilithe Faigh tuilleadh eolais maidir le conas bheith incháilithe do Liúntas Cúramóra leath-ráta.

  • Tá cur síos anseo ar shochar cúramaí, íocaíocht leasa shóisialaigh le duine a fhágann a c(h)uid oibre ar mhaithe le haire a thabhairt do dhuine faoi éagumas.

  • Íocaíocht bhliaintúil do chúramóirí is ea an Deontas Tacaíochta do Chúramóirí. An Deontas Cúraim Faoisimh a bhí i gceit roimh.

  • Íocaíocht mhíosúil é Liúntas Cúram Baile a dhéantar le cúramóir linbh a bhfuil míchumas trom air agus a bhfuil ina chónaí sa bhaile. Faigh amach tuilleadh.
    This document is in: Míchumas agus Tinneas