Liúntas Cúramóra

Réamhrá

Íocaíocht is ea an Liúntas Cúramóra do dhaoine ar ioncam íseal atá ag tabhairt aire do dhuine a dteastaíonn tacaíocht uaidh de bharr aoise, míchumais nó breoiteachta (tinneas meabhrach san áireamh).

Má cháilíonn tú do Liúntas Cúramóra, d'fhéadfá cáiliú do shochair teaghlaigh saor in aisce (má tá tú i do chónaí leis an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó) agus Pas Saorthaistil. Má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra, beidh tú i dteideal cárta cuairte DG. Mar sin féin, ba cheart duit seiceáil freisin an gcáilíonn tú le haghaidh cárta leighis.

Má cheapann tú gur diúltaíodh Liúntas Cúramóra duit go héagórach, nó má tá tú míshásta le cinneadh Oifigeach Leasa Shóisialaigh faoi do theidlíochtaí, is féidir leat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh seo.

Rialacha

Le bheith i dteideal Liúntas Cúramóra ní mór duit:

 • A bheith i do chónaí le, nó in ann cúram agus aire lánaimseartha a sholáthar do dhuine a bhfuil cúram de dhíth air nó uirthi nach gcónaíonn in institiúid de ghnáth. Mar sin féin, d’fhéadfaí a mheas go bhfuil tú ag soláthar cúraim agus aire lánaimseartha má tá tú féin nó an duine atá faoi chúram ag dul faoi chóireáil leighis nó cóireáil eile in ospidéal nó in institiúid eile, ar feadh tréimhse nach faide ná 13 seachtaine.
 • Gnáthchónaí a beith ort sa Stát.
 • Comhlíonann tú Tástáil Acmhainne- Féach ‘Cad a áirítear mar acmhainn? ' thíos Tástáil mhaoine a shásamh
 • Gan a bheith i do chónaí in ospidéal, i dteach téarnaimh nó in institiúid eile dá samhail.
 • A bheith 18 mbliana d'aois ar a laghad agus
 • Gan a bheith i mbun cúrsaí fostaíochta, féinfhostaíochta, obair dheonach, oiliúna ná oideachais ar feadh níos mó ná 18.5 uair sa tseachtain. Le linn duit a bheith ag obair nó ar chúrsa oiliúna, caithfidh tú socruithe cúraim a dhéanamh don duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó.

Caithfidh an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó a bheith:

 • Os cionn 16 bliana d'aois agus chomh héagumasach sin go bhfuil cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil uathu nó
 • Faoi bhun 16 bliana d'aois agus ag fáil Liúntas Cúram Baile.

Cad é cúram lánaimseartha?

Meastar go bhfuil cúram agus aire lánaimseartha de dhíth ar dhuine nuair:

•Atá gá aige/aici le maoirseacht leanúnach agus cúnamh go minic i dtaca le gnáthfheidhmeanna coirp nó

•Atá gá aige/aici le maoirseacht leanúnach chun contúirt dó/di féin a sheachaint

Níor chóir go mbeadh an t-am a chaitear ag soláthar cúraim gach seachtain níos lú ná 35 uair in aghaidh na seachtaine, thar 5-7 lá.

Cad a áirítear mar acmhainn?

Is ionann d'acmhainn agus aon ioncam atá agat féin nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir, nó maoin (seachas do theach) nó sócmhainn a d'fhéadfadh airgead a thabhairt isteach nó ioncam a thabhairt duit, mar shampla, pinsean ceirde nó sochair ó thír eile. Ní chuirtear aon íocaíocht a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) san áireamh sa tástáil mhaoine don Liúntas Cúramóra.

Infheistíochtaí agus coigiltis

Ní ghlactar leis gurb é d'acmhainn an t-ioncam iarbhír ó infheistíochtaí agus airgead i gcuntas coigiltis. Ina ionad sin, cuirtear míreanna infheistíochta ar nós airgead i gcuntas coigiltis, airgead ar láimh nó airgead i gcuntas reatha agus luach airgid na n-infheistíochtaí agus na réadmhaoine le chéile agus úsáidtear foirmle speisialta chun d'acmhainn sheachtainiúil a ríomh. Faigh tuilleadh eolais faoi conas a dhéantar caipiteal a mheasúnú sa tástáil mhaoine le haghaidh Liúntas Cúramóra.

Conas a dhéantar measúnú ar acmhainní

Má tá tú singil, ní chuirtear €350 de d'ioncam seachtainiúil comhlán san áireamh (nó gan neamhaird). Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag maireachtáil i bhfochair a chéile tugtar neamhaird ar an gcéad €750 de d'ioncam comhlán seachtainiúil comhlán.

B’fhéidir nach n-áireofar roinnt ioncam airgid thirim sa tástáil acmhainne. Mar shampla, níl aon íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí san áireamh sa tástáil acmhainne.

Déantar ÁSPC, dleachtanna ceardchumainn, aoisliúntas (ranníocaíochtaí pinsin) agus costais taistil a asbhaint freisin (mura n-íocann d’fhostóir liúntas taistil leo). Eisiatar aon acmhainn a bhaineann le Sochar Comhchineáil (BIK) ó thástáil acmhainne don Liúntas Cúramóra.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat ó stát eile, tá méid suas go dtí uasráta Phinsean Stáit (Ranníocach) na hÉireann díolmhaithe ón tástáil mhaoine. Caitear le haon íocaíocht leasa shóisialaigh eachtraigh os cionn ráta uasta Pinsean Stáit (Ranníocach) na hÉireann mar ioncam don tástáil acmhainne.

Cuirtear aon íocaíochtaí cothabhála a fhaigheann tú san áireamh i d’ioncam comhlán seachtainiúil.

I gcás lánúin, déantar an t-iarmhéid comhlán seachtainiúil comhlán a laghdú ansin chun acmhainn sheachtainiúil an chúramóra a thabhairt.

Íocaíochtaí Cúramóra agus íocaíochtaí leathráta

Má tá tú ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe agus má tá tú ag soláthar cúraim agus aire lánaimseartha do dhuine eile, is féidir leat do phríomhíocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil agus Liúntas Cúramóra leathráta a fháil freisin. Má bhí tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh eile sula n-éilíonn tú Liúntas Cúramóra, d'fhéadfá d'íocaíocht bhunaidh a fháil ar ais agus Liúntas Cúramóra leathráta a fháil freisin.

Má tá Liúntas Cúramóra á fháil agat agus má tá tú i dteideal íocaíochta eile ina dhiaidh sin, is féidir leat an íocaíocht eile a éileamh agus leath do ráta Liúntais Chúramóra a fháil ach amháin má tá an íocaíocht eile ina híocaíocht cháilitheach ar Liúntas Cúramóra leathráta. Mar shampla, má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra agus má oibríonn tú 15 uair an chloig gach seachtain, is féidir leat teidlíocht ar íocaíocht ranníocach a thógáil. Ciallaíonn sé seo, má tá tú as obair go breoite b'fhéidir go mbeidh tú i dteideal Sochar Breoiteachta. Sa chás seo, d'fhéadfá Sochar Breoiteachta agus Liúntas Cúramóra ar ráta iomlán a fháil - cé go mbraithfidh sé seo ar do ranníocaíochtaí ÁSPC, leibhéal tuillimh agus modhanna reatha.

Má tá éileamh á dhéanamh ort mar dhuine fásta cáilithe ar íocaíocht leasa shóisialaigh do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora agus má tá tú ag soláthar cúraim lánaimseartha do dhuine eile, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cúramóra leathráta agus do Mhéadú do Cháilithe Duine fásta iomlán.

Má tá tú i do thuismitheoir féin agus má thugann tú cúram agus aire lánaimseartha do do pháiste nó do dhuine eile is féidir leat Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora agus Liúntas Cúramóra leathráta a éileamh go dtí go dtéann do leanbh is óige 16 ar choinníoll go leanann tú ar aghaidh ag comhlíonadh na gcoinníollacha don dá cheann scéimeanna.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad ar Liúntas Cúramóra leathráta.

Ag tabhairt aire do níos mó ná duine amháin

Má tá tú ag soláthar cúraim do níos mó ná duine amháin, d'fhéadfá a bheith i dteideal 50% breise den uasráta den Liúntas Cúramóra gach seachtain.

Comhroinnt cúraim

Is féidir le beirt chúramóirí atá ag soláthar cúraim ar bhonn páirtaimseartha i bpatrún bunaithe íocaíocht Liúntas Cúramóra aonair agus an Deontas Tacaíochta Cúramóra bliantúil a roinnt freisin. Ní mór do gach cúramóir cúram a sholáthar ó Luan go Domhnach ach is féidir leo é sin a dhéanamh gach seachtain. Éilítear ar chúramóir a sholáthraíonn cúram lánaimseartha ar bhonn páirtaimseartha faoin reachtaíocht an cúram seo a sholáthar ar feadh seachtaine iomláine (Luan go Domhnach).

Is féidir le cúramóir atá ag soláthar cúraim ar bhonn páirtaimseartha do dhuine a fhreastalaíonn ar fhoras cónaithe, mar shampla, gach seachtain eile, freastal ar an scéim Liúntas Cúramóra.

Ní mór duit na gnáthchoinníollacha cáilithe go léir a chomhlíonadh don Liúntas Cúramóra.

Deontas Tacaíochta Cúramóra

Íoctar an Deontas Tacaíochta Cúramóra go huathoibríoch le daoine a fhaigheann Liúntas Cúramóra i Meitheamh gach bliain. Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár ndoiciméad faoin Deontas Tacaíochta Cúramóra.

Impleachtaí cánacha

Is foinse ioncaim inchánach é an Liúntas Cúramóra agus ba cheart é a chur in iúl do d'oifig chánach áitiúil.

Conas a dhéantar measúnú ar d’ioncam le haghaidh Liúntas do Chúramóirí

Is íocaíocht de réir tástála acmhainne an Liúntas do Chúramóirí.

Le linn tástála acmhainne, déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí measúnú ar gach foinse ioncam atá ag an iarratasóir. Chun Liúntas do Chúramóirí a fháil, caithfidh d’ioncam a bheith faoi bhun méid áirithe.

Is iad seo a leanas na príomh-mhíreanna atá san áireamh sa tástáil acmhainne:

 • Ioncam airgead tirim - féach thíos.
 • Ioncam caipitil – áirítear leis seo coigilteas, infheistíochtaí, scaireanna nó réadmhaoin ar bith atá agat (ach ní do theach cónaithe féin). Ní chuirtear an chéad €50,000 de do chaipiteal san áireamh. Faigh tuilleadh eolais anseo faoi chaipiteal nach n-áirítear sa tástáil acmhainne.

Déantar d’fhoinsí ioncaim inmheasúnaithe go léir (mar airgead tirim agus caipiteal) a shuimiú le chéile chun d’acmhainn sheachtainiúil iomlán a fháil.

Má tá tú singil, ní chuirtear €350 de d’ioncam iomlán seachtainiúil san áireamh sa tástáil acmhainne don Liúntas do Chúramóirí. Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i do chomhchónaí le duine, ní chuirtear an chéad €750 de d’ioncam iomlán seachtainiúil san áireamh.

I gcás lánúine, glactar leis gurb ionann d’acmhainn agus leath d’acmhainn iomlán tú féin agus do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomhchónaitheora.

Ioncam airgead tirim

Is samplaí d’ioncam airgead tirim iad ioncam ó obair agus íocaíochtaí cothabhála agus áirítear iad sa tástáil acmhainne.

Ní féidir roinnt ioncam airgid thirim a áireamh sa tástáil acmhainne. Mar shampla:

 • Níl áirítear íocaíocht ar bith ón Roinn Coimirce Sóisialaí sa tástáil acmhainne
 • ÁSPC, dleachtanna ceardchumainn, aoisliúntas (ranníocaíochtaí pinsin lena n-áirítear ranníocaíochtaí deonacha breise) agus asbhaintear costais taistil freisin (mura bhfuil liúntas taistil á íoc ag d’fhostóir). Eisiatar acmhainn ar bith a bhaineann le Sochar Comhchineáil freisin ó thástáil acmhainne don Liúntas do Chúramóirí.
 • Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat ó stát eile, ní chuirtear san áireamh méid airgid suas go huasráta Phinsean Stáit na hÉireann (Ranníocach). Déileáiltear le híocaíochtaí leasa shóisialaigh eachtracha atá os cionn méid uasta Phinsean Stáit na hÉireann (Ranníocach) mar ioncam ar chúiseanna na tástála acmhainne.

Rátaí

Tá do íocaíocht comhdhéanta de ráta pearsanta duit féin agus méideanna breise d'aon leanbh cleithiúnach. Níl aon íocaíocht do dhuine fásta cáilithe ag an Liúntas Cúramóra.

Rátaí Liúntas Cúramóra 2024

Cúramór

Uasráta seachtainiúil

Méadú do leanbh cleithiúnach

Faoi bhun 66, ag tabhairt aire do dhuine amháin

€248

 

Leanbh faoi 12 blian d'aois:

€46 (ráta iomlán) ,€23 (leath-ráta)

Leanbh 12 bliana d'aois agus níos sine:

€54 (ráta iomlán), €27 (leath-ráta)

Faoi bhun 66, ag tabhairt aire do 2 nó níos mó

€372

66 bliana d'aois nó níos sine agus ag tabhairt aire do dhuine amháin

€286

66 bliana d'aois+, ag tabhairt aire do bheirt

€429

 

Is féidir leat éileamh ar ráta iomlán a éileamh i d'íocaíocht i leith linbh chleithiúnaigh más cúramóir thú agus má tá tú singil, baintreach, scartha nó páirtnéir sibhialta nach bhfuil ag maireachtáil leis an bpáirtnéir sibhialta eile. Féadfaidh tú méadú leathráta a éileamh ar d'íocaíocht i leith linbh chleithiúnaigh más cúramóir thú agus má tá tú i do chónaí le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir.

Íoctar méadú ar ráta iomlán do leanbh cleithiúnaí leis an Liúntas Cúramóra más tuismitheoir aonair tú. Íoctar méadú leath-ráta do leanbh leis an Liúntas Cúramóra má tá tú i do chónaí le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir. Ní fhaigheann tú méadú do leanbh má tá Liúntas Cúramóra ar leathráta á fháil agat.

Creidiúintí

Is féidir leat ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh creidiúnaithe (ÁSPC) a fháil agus tú ag fáil Liúntas Cúramóra.

Athrú cúinsí

Tá an Liúntas Cúramóra á íoc i gcónaí ar feadh 12 sheachtain tar éis bhás an duine dá dtugtar cúram.

Má aistríonn an duine a bhfuil cúram á chur air / uirthi go buan i dteach cónaithe nó i dteach altranais leanann an Liúntas Cúramóra a íoc ar feadh tréimhse 12 sheachtain.

Conas Iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cúramóra chomh luath agus is féidir. Chun iarratas a dhéanamh, líon isteach foirm iarratais ar Liúntas Cúramóra (CR1) (pdf) atá ar fáil ó d'Ionad Intreo, Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh nó Ionad Faisnéise do Shaoránaigh. Cuimsíonn an fhoirm tuairisc leighis a chaithfidh an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó agus ag a dhochtúir a shíniú. Tá Seicliosta san áireamh freisin san fhoirm agus ba chóir duit é a úsáid chun d'iarratas a athbhreithniú sula seoltar isteach é.

An fhoirm iarratais (CR1)

Iarrann an fhoirm iarratais ar Liúntas Cúramóra a lán faisnéise mionsonraithe uait. Caithfidh an DSP ioncam do theaghlaigh a ríomh amach. Caithfidh an Roinn a bheith sásta go bhfuil tusa, an cúramóir, ag soláthar cúraim agus aire lánaimseartha agus go bhfuil tú in ann é sin a dhéanamh. Ní mór don Roinn freisin scrúdú a dhéanamh ar riocht leighis an duine a bhfuil cúram á chur air / uirthi chun a chinneadh an dteastaíonn cúram agus aire lánaimseartha uathu. Is féidir leat cabhair a fháil chun an fhoirm a líonadh isteach ón Ionad áitiúil Faisnéise do Shaoránaigh.

Is í an chuid dheireanach den fhoirm (Cuid 10) ná Tuarascáil Chúraim.

An Tuarascáil Cúraim

Tá 3 chuid sa Tuarascáil Cúraim:

 • Cuid 1: comhlánaithe agat agus ligeann sé duit cur síos a dhéanamh ar riachtanais chúraim an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó
 • Cuid 2: sínithe ag an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó. Dearbhaíonn sé go bhfuil tú ag soláthar cúraim agus aire lánaimseartha dóibh agus go dtugann siad cead a gcuid faisnéise leighis a roinnt leis an Roinn
 • Cuid 3: comhlánaíonn dochtúir an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó

Iarratas a dhéanamh ar aire a thabhairt do níos mó ná duine amháin

Má tá tú ag cur isteach ar Liúntas Cúramóra do níos mó ná duine amháin atá faoi do chúram, ba chóir duit an fhoirm iarratais le haghaidh 1 de na daoine a bhfuil cúram á gcur orthu a chomhlánú go hiomlán agus ní gá duit ach Codanna 1, 2 agus 10 den fhoirm iarratais a chomhlánú (CR1) don dara duine.

Má tá Liúntas Cúramóra á fháil agat cheana féin do dhuine amháin agus má tá tú ag déanamh iarratais ar dhuine eile, ní mór duit an fhoirm iarratais (CR1) a chomhlánú go hiomlán don dara duine.

Liúntas Cúramóra agus Liúntas Cúram Baile

Ní féidir leat Liúntas Cúramóra a fháil do leanbh faoi bhun 16 bliana d'aois mura bhfuil Liúntas Cúram Baile (DCA) á íoc ar son an linbh sin. Nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Cúramóra do leanbh atá ag fáil DCA, ní gá duit an tuairisc leighis (Cuid 10, Roinn 3) a bheith comhlánaithe ag a ndochtúir. Má stopann an Liúntas Cúram Baile sula sroicheann an leanbh 16 bliana d'aois, stopfaidh an Liúntas Cúramóra freisin.

Is féidir an Liúntas Cúramóra a athbhreithniú ag am ar bith chun a chinntiú go bhfuil tú fós i dteideal na híocaíochta. Nuair a bheidh athbhreithniú á thosú, rachaidh an DSP i dteagmháil leat agus iarrfaidh ort tuairisc liachta arna comhlánú ag dochtúir an linbh a fháil agus iarrfaidh sé ort fianaise a sholáthar le gairid chun a thaispeáint go bhfuil cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil ón leanbh i gcónaí.

Má fhaigheann DSP go gcomhlíonann do leanbh na critéir chúraim agus aire lánaimseartha, leanfaidh tú ag fáil d'íocaíochta Liúntas Cúramóra. Mura gcomhlíonann do leanbh na critéir chúraim agus aire lánaimseartha a thuilleadh, dúnfar d'éileamh. Is féidir leat níos mó fianaise a chur isteach nó an cinneadh seo a achomharc ar an ngnáthbhealach.

Achomhairc

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh faoi d'iarratas, is féidir leat achomharc a dhéanamh leis an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh. Ba chóir duit achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá ón gcinneadh a fháil.

Tar éis duit iarratas a dhéanamh

D’fhéadfadh moill a bheith ann maidir le d'iarratas ar Liúntas Cúramóra a phróiseáil mar d'fhéadfadh sé go dtógfadh sé roinnt ama go ndéanfaí d'iarratas a phróiseáil. D'fhéadfá cáiliú le haghaidh Liúntas Leasa Forlíontach agus tú ag fanacht le próiseáil d'iarratas.

Íocfar an íocaíocht ón dáta a fhaightear d'iarratas nó ón dáta a bhronntar an íocaíocht cháilitheach, más déanaí. Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe ar aghaidh leis na teastais ábhartha chuig an Rannóg Liúntas Cúramóra ag an Roinn Coimirce Sóisialaí - féach an seoladh thíos.

Cá háit le hiarratas a dhéanamh

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Rannóg an Liúntais Cúramóra

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Béal Átha na Lao
An Longfort
Éire

Teil: (043) 334 0000 or 0818 927 770
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 9 Eanáir 2024