Míchumas agus Tinneas

 • Soláthraíonn an doiciméad seo forbhreathnú ar na sochair atá ar fáil do dhaoine atá tinn nó atá faoi mhícumas.
 • Íocaíocht mhíosúil é Liúntas Cúram Baile a dhéantar le cúramóir linbh a bhfuil míchumas trom air agus a bhfuil ina chónaí sa bhaile. Faigh amach tuilleadh.

 • Má chuirtear in iúl duit tú féin a fhéinaonrú nó má fhaigheann tú diagnóis ort le COVID-19, b’fhéidir go mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar Shochar Breoiteachta feabhsaithe.

 • Cur síos ar Shochar Breoiteachta íocaíocht a dhéantar do dhaoine faoi bhun 66 nach bhfuil ábalta obair a dhéanamh ó thaobh breoiteachta.

 • Is éard Pinsean Easláinte íocaíocht leasa shóisialaigh a íoctar le daoine mura raibh siad i riocht oibre agus go raibh siad ag fáil Sochar Breoiteachta ar feadh 12 mhí ar a laghad roimh dháta d'iarratas.

 • Íocaíocht sheachtainiúil do dhaoine le gortú, tinneas nó míchumas orthu a mbítear ag súil go mairfidh go ceann aon bhliain ar a laghad. Faigh amach conas a cháiliú agus na rátaí íocaíochta.

 • Íocaíocht le scrúdú maoine é Pinsean na nDall a íoctar leis na daill agus le daoine atá faoi mhíchumas na súl a bhfuil gnáthchónaí in Éirinn orthu. Faigh amach tuilleadh faoin íocaíocht leasa shóisialaigh seo agus conas iarratas a dhéanamh.

 • Soláthraíonn an scéim Sochair Gortuithe Ceirde raon sochar d'fhostaithe má tá siad gortuithe nó neamhábalta chun na hoibre de bharr timpiste le linn na hoibre nó fad is a bhí siad ag taisteal chuig/ón obair. Liosta sochar sa scéim.

 • Íocaíocht sheachtainiúil é Sochar Díobhála a dhéantar le fostaithe má tá siad neamhábalta chun na hoibre de bharr timpiste le linn na hoibre nó de bharr galar ceirde a thagann orthu de dheasca na hoibre a dhéanann siad.

 • Is féidir Sochar Míthreorach a íoc leat má chailleann tú cumas fisiceach nó meabhrach de bharr timpiste a tharla agus tú ag obair, timpiste nó de bharr galair a bhuail thú ag obair.

 • Tá duine faoi árachas a gortaíodh ag an obair nó a bhfuil galar áirithe ceirde faighte acu i dteideal sochair leasa shóisialaigh a fháil.

 • Mearthreoir thagartha do sheirbhísí agus do theidlíochtaí do dhaoine atá faoi mhíchumas nó ar a bhfuil galair fhadtéarmacha, agus dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí

 • Scéim atá i gceist leis an Sochar Cumais Pháirtigh le tacaíocht a thabhairt do dhaoine a fhaigheann Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte ar mian leo filleadh ar an obair.

 • Is scéim í an Scéim um Shochar Cóireála a reáchtálann an Roinn Coimirce Sóisialaí agus a chuireann seirbhísí fiaclóireachta, súl agus cluas ar fáil do dhaoine a bhfuil an méid riachtanach ranníocaíochtaí ÁSPC acu.

 • Faisnéis faoi conas a fhéadann obair nó oiliúint athshlánúcháin dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht míchumais agus ar aon sochair bhreise atá á bhfáil agat.