Do chearta nuair a fhaigheann tú cosaint idirnáisiúnta

Réamhrá

Má fhaigheann tú dearbhú dídeanaithe nó cosanta coimhdí, beidh cearta agat atá leagtha amach san Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015. Tá feidhm ag formhór na gceart seo freisin má tá cead agat fanacht nó teacht go hÉirinn mar dhídeanaí cláir.

Tá faisnéis ar an leathanach seo faoi do chearta agus faisnéis faoi chuid de na rudaí a bheidh ort a dhéanamh tar éis duit do dhearbhú a fháil. Ní mór duit clárú agus Seachadadh Seirbhísí Inimirce a fháil.

Cearta daoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta acu

Tar éis duit a fhógairt mar dhídeanaí nó mar dhuine le cosanta coimhdí, tá an ceart agat:

 • Faigh post gan gá le ceadúnas oibre nó aon chead eile
 • Gnó a oscailt, nó oibrigh i gceird nó gairm
 • Rochtain ar oideachas agus oiliúint
 • Faigh an cúram leighis ceanna agus cuir isteach ar na tacaíochtaí leasa shóisialaigh agus tithíochta céanna agus atá ag saoránach Éireannach
 • Cónaí in Éirinn ar feadh 3 bliana (ar féidir a athnuachan ansin). Féadfar cead a thabhairt do dhídeanaithe cláir cónaí in Éirinn ar feadh tréimhse níos giorra.
 • Déan iarratas ar dhoiciméad taistil
 • Fág agus filleadh ar Éirinn (má tá doiciméad taistil agat)
 • Déan iarratas ar athaontú teaghlaigh le go mbeidh do theaghlach in éineacht leat in Éirinn

Is féidir le dídeanaithe iarratas a dhéanamh ar shaoránacht Éireannach tar éis 3 bliana nó cónaithe. Má tá stádas cosanta coimhdí nó cead fanachta agat, is féidr leat iarratas a dhéanamh tar éis 5 bliana.

Cead fanachta

Murar dearbhaíodh gur dídeanaí thú nó duine le stádas cosanta coimhdí, féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt cead a thabhairt duit fanacht in Éirinn. Tá an chuid is mó de na cearta atá liostaithe thuas agat. Níl an ceart céanna agat ar athaontú teaghlaigh agus atá ag duine a bhfuil dearbhú dídeanaithe nó cosanta coimhdí aige. Is féidir le do theaghlach iarratas a dhéanamh ar víosa chun dul isteach leat, ach ní mór duit na coinníollacha a shásamh chun an víosa a dheonú.

Ní féidir leat doiciméad taistil a fháil ach amháin mura bhfuil tú in ann pas náisiúnta a fháil.

Tithíocht

De ghnáth tagann deireadh le do sholáthar díreach nuair a fhaigheann tú do dhearbhú, ach uaireanta is féidir leat fanacht i soláthar díreach agus tú ag lorg d'áit chónaithe féin.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar thithíocht shóisialta nó breathnú ar lóistín phríobháideach ar cíos.

Tithíocht shóisialta

Is éard is tithíocht shóisialta ann ná tithíocht a sholáthraíonn an t-údarás áitiúil nó comhlacht ceadaithe tithíochta. Chun iarratas a dhéanamh ar thithíocht shóisialta ní mór duit clárú ag oifig d'údarás áitiúil chun dul ar an liosta feithimh le haghaidh tithíochta.

Cóiríocht phríobháideach ar cíos

Má tá tú ar ioncam íseal, féadfaidh an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) cabhrú le do chíos. Caithfidh tú do chóiríocht phríobháideach ar cíos a aimsiú agus ansin iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar an íocaíocht. Déanann an t-údarás áitiúil an íocaíocht ÍCT le do thiarna talún ar do shon. Íocann tú rannaíocaíocht chíosa sheachtainiúil ÍCT leis an údarás áitiúil, bunaithe ar ioncam seachtainiúil do theaghlaigh agus ar do chumas íoc.

Gan dídean

Má éiríonn tú gan dídean nó má cheapann tú go gcaillfidh tú do theach, ba cheart duit dul i dteagmháil le d'údarás áitiúil chun rochtain ar lóistín.

Teach a cheannach

Má tá go leor airgid agat chun , earlais agus ioncam rialta a íoc, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar mhorgáiste chun teach a cheannach.

Leas sóisialach

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Tá íocaíochtaí leasa shóisialaigh éagsúla ar fáil ag brath ar do chás, mar shampla:

 • Má tá tú ar lorg oibre, féadfaidh tú Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil.
 • Mura bhfuil tú in ann oibriú mar gheall ar mhíchumas nó tinnis, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Liúntas Míchumais.
 • Más tuismitheoir nó caomhnóir linbh tú is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Shocar Linbh.
 • Más tuismitheoir aonair tú is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora.
 • Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine a bhfuil cúram lánaimseartha de dhíth air/uirthi mar gheall ar bhreoiteacht nó míchumas, d'fhéadfá cáiliú don Liúntas Cúramóra.

Fostaíocht

Tá an ceart agat chun oibre agus tá cabhair ar fáil chun obair a lorg agus chun post a fháil.

Nuair a thosaíonn tú ag obair, féadfaidh tú faisnéis a fháil faoi do chearta fostaíochta, agus tá nósanna imeachta ann chun cabhrú leat do chearta fostaíochta a fhorfheidhmiú.

Seirbhísí sláinte

carta leighis

a thugann rochtain duit féin agus do do theaghlach ar sheirbhísí leighis saoir in aisce (baineann roinnt táillí oidis).

Mura gcáilíonn tú do chárta leighis, iarrfar ort íoc as seirbhísí leighis áirithe. Déan teagmháil le d'Oifig Sláinte Áitiúile haghaidh sonraí na nDochtúirí Teaghlaigh (dochtúirí teaghlaigh) i do limistéar.

Oideachas

Tá gach leanbh agus duine óg i dteideal oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile saoir in aisce. Má dhéanann tú iarratas ar an tríú leibhéal (coláistí agus ollscoileanna), d'fhéadfá a bheith incháilithe don Deontas Mac Léinn.

Má tá tú dífhostaithe, tá deiseanna éagsúla oideachais agus oiliúna ann a chuimsíonn cúrsaí go sonrach do dhaoine dífhostaithe.

Tuilleadh faisnéise

Le faisnéis agus comhairle a fháil faoi chóiríocht soláthair dhírigh a fhágáil, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Is seirbhís rúnda saor in aisce í an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (SBCA) a chuidíonn le daoine a gcuid airgid a bhainistiú.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 16 Deireadh Fómhair 2023