Tástáil acmhainne do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois le haghaidh cártaí leighis

Réamhrá

Má tá tú os cionn 70 bliain d’aois, cáilíonn tú go huathoibríoch do chárta cuairte DG. Féadfaidh tú cárta leighis a fháil ina ionad sin má tá d’ioncam seachtainiúil faoi bhun méid áirithe. Déanann FSS athbhreithniú ar d’ioncam, coigilteas agus infheistíochtaí sa tástáil acmhainne. Mar sin féin, tá eisceachtaí áirithe ann.

Seiceáil an gcáilíonn tú go huathoibríoch do chárta leighis, mar go bhfuil roinnt daoine díolmhaithe ón tástáil acmhainne.

Má tá tú faoi 70 bliain d’aois, tá tástáil acmhainne eile ann do chárta leighis.

Bunrátaí cártaí leighis do dhaoine os cionn 70 bliain d'aois

The weekly basic rate of income for a single person over the age of 70 is:

  • €550 do dhuine singil
  • €1,050 do lánúin atá pósta, ag comhchónaí nó i bpáirtnéireacht shibhialta

Is ionann d’ioncam seachtainiúil agus d’ioncam comhlán (d’ioncam roimh cháin, ÁSPC agus Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a bheith asbhainte).

Mura dtagann d’ioncam ach ó íocaíochtaí leasa shóisialaigh nó ó íocaíochtaí FSS, ba cheart duit cárta leighis a fháil fiú má tá d’ioncam os cionn an ráta tástála acmhainne do d’aoisghrúpa.

Bunrátaí cártaí leighis do lánúin

Tá an measúnú ar lánúin bunaithe ar aois an duine scothaosta.

Tá do chéile nó do pháirtí faoi bhun 70 bliain d’aois: Sa chás nach bhfuil ach duine amháin agaibh os cionn 70 bliain d’aois, cáileoidh an bheirt agaibh le haghaidh cárta leighis mura bhfuil d’ioncam iomlán os cionn €1,050 sa tseachtain.

Céile nó páirtí marthanach: Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do pháirtnéir comhchónaithe bás agus tú os cionn 70 bliain d’aois, féadfaidh tú do chárta leighis a choinneáil ar feadh 3 bliana, ar an gcoinníoll go bhfanann d’ioncam níos lú ná an teorainn do lánúin. Tar éis 3 bliana, beidh feidhm ag an teorainn ioncaim ábhartha do dhuine singil.

Má tá tú faoi 70 bliain d’aois nuair a fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do pháirtnéir comhchónaithe bás, beidh feidhm ag an teorainn ioncaim ábhartha do dhuine singil.

Cén ioncam a mheasúnaítear?

Déanann FSS athbhreithniú ar d’ioncam comhlán seachtainiúil ó:

  • Pinsin
  • Tuilleamh
  • Ús ó choigilteas agus infheistíochtaí
  • Gach foinse eile ioncaim

Is ionann d’ioncam comhlán agus d’ioncam sular asbhaineadh cáin, ÁSPC agus Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU).

Ioncam gan measúnú

Má tá tú os cionn 70, ní dhéanfaidh FSS measúnú ar ioncam ó:

Nuair a bhíonn d’ioncam do chárta leighis á athbhreithniú ní áiríonn FSS:

Ioncam os cionn na mbunrátaí do dhaoine os cionn 70 bliain d'aois

Má tá d’ioncam os cionn bhunráta FSS do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois:

  • Gheobhaidh tú cárta cuairte DG do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois.
  • Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí fós
  • Is féidir go ndéanfar measúnú ort faoi na bunrátaí do dhaoine faoi 70 bliain d’aois.

Má dhéantar athbhreithniú ar d’ioncam faoin tástáil acmhainne do dhaoine faoi 70 bliain d’aois, ní dhéantar ioncam áirithe a mheasúnú agus cuirfear roinnt speansas incheadaithe (cosúil le costais chíosa nó mhorgáiste agus táillí tithe altranais) san áireamh.

Cárta leighis lánroghnach

Má tá d’airgeadas fós os cionn na dteorainneacha cáilitheacha do chárta leighis, is féidir le FSS féachaint ar do chás sóisialta agus leighis. Socróidh siad an mbeadh deacracht agat íoc as cúram leighis duit féin agus do do theaghlach, agus féadfaidh siad cárta leighis roghnach a thabhairt duit. Mar shampla, breithneoidh siad an mbeadh deacracht agat costais shuntasacha leighis leanúnacha a íoc gan cárta leighis.

Mura gcáilíonn tú do chárta leighis fós,

Measúnú ar choigilteas agus infheistíochtaí

Déanann FSS athbhreithniú ar do choigilteas agus infheistíochtaí sa tástáil acmhainne le haghaidh cárta leighis.

Ní thugtar aird ar choigilteas agus infheistíochtaí suas le €36,000 do dhuine singil, agus suas le €72,000 do lánúin.

Cuirtear ús ar choigilteas nó infheistíochtaí os cionn na dteorann san áireamh sa tástáil acmhainne.

Ciallaíonn sé seo nach áireofar ach an t-ús nó an t-ioncam a thuilltear ar do choigilteas agus infheistíochtaí mar ioncam, ní luach iomlán na gcoigilteas nó na n-infheistíochtaí féin.

Conas a dhéanann FSS measúnú ar ús?

Is féidir le FSS an ráta úis iarbhír ó do choigilteas agus infheistíochtaí a úsáid má sholáthraíonn tú deimhnithe úis.

Mura gcuireann tú deimhnithe leasa ar fáil, cuireann FSS measúnú barúlach úis i bhfeidhm, rud a mhínítear thíos.

Measúnú barúlach ar ús

Caipiteal Acmhainn sheachtainiúil arna measúnú
An chéad €36,000 (duine aonair), €72,000 (cúpla) Nialas
An chéad €10,000 eile €1 in aghaidh an €1,000
An chéad €10,000 eile €2 in aghaidh an €1,000
Iarmhéid €4 in aghaidh an €1,000

Mar shampla, más lánúin thú agus go bhfuil coigilteas de €90,000 agat, ní dhéanfar an t-ús ar an gcéad €72,000 a mheas. Déanfar an t-ús ar an gcéad €10,000 eile a mheas ag €1 in aghaidh an €1,000, iomlán de €10. Agus breathnófar ar an iarmhéid de €8,000 ag €2 in aghaidh an €1,000, iomlán de €16.

Seiceáil cad iad na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait do FSS chun d’ioncam ó choigilteas agus infheistíocht a mheasúnú.

An ndéantar measúnú ar mhaoin don chárta leighis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois?

Má tá tú os cionn 70, ní dhéanann FSS measúnú ar luach do réadmhaoine. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina theach teaghlaigh, ina theach saoire nó ina réadmhaoin ar bith eile.

Maoin atá ar cíos agat

Má tá maoin agat a chuireann tú amach ar cíos, déanann FSS measúnú ar an ioncam cíosa. D’fhéadfadh ioncam ó chíos seomra a fháil ar cíos i dteach do theaghlaigh, teach saoire, talamh ar léas nó aon réadmhaoin eile a bheith san áireamh san ioncam cíosa.

Déantar ioncam cíosa a mheasúnú tar éis íocaíochtaí morgáiste agus préimheanna árachais a asbhaint.

Maoin nach bhfuil ar cíos

Má tá tú os cionn 70 bliain d’aois, ní dhéanfar ioncam ó do mhaoin nach bhfuil ag giniúint ioncam cíosa a mheasúnú.

Má tá tú faoi 70 bliain d’aois, agus má tá talamh nó foirgnimh neamhúsáidte agat nach bhfuil ar cíos agat, ach a d’fhéadfaí a ligean ar léas nó a dhíol, déanann FSS athbhreithniú ar luach na maoine mar mheasúnú coigiltis agus infheistíochta (thuas).

Tuilleadh faisnéise

Léigh tuilleadh faisnéise faoin gcárta leighis, lena n-áirítear conas iarratas a dhéanamh. Faigh cóip den fhoirm iarratais ar chárta leighis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh faoi chártaí leighis agus faoi chártaí cuairte DG, lena n-áirítear conas iarratas a dhéanamh. Má tá tú faoi 70, seiceáil an bhfuil tú incháilithe faoin tástáil acmhainne do dhaoine faoi 70 bliain d’aois.

Is féidir leat léamh faoi tháillí oidis do shealbhóirí cárta leighis.

Faigh tuilleadh faisnéise ar an gcárta leighis agus ar an gcárta cuairte DG ar láithreán gréasáin FSS. Is féidir leat tuilleadh sonraí a fháil freisin i dTreoirlínte Measúnaithe FSS le haghaidh cártaí leighis agus cártaí cuairte DG.

Tá faisnéis ag FSS faoi mheasúnú airgeadais.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 29 Eanáir 2024