Pacáiste Sochar Teaghlaigh

An méid atá i gceist leis an bPacáiste Sochair Teaghlaigh

Cuidíonn an Pacáiste Sochair Teaghlaigh (an PST) íoc as costas do bhille leictreachais nó gáis agus as an gceadúnas teilifíse. Ní féidir ach le duine amháin i dteaghlach an Pacáiste a fháil.

Féadfaidh tú an Pacáiste Sochair Teaghlaigh a fháil má tá tú 70 bliain d’aois nó níos sine. Ní gá go bhfuil pinsean Stáit á fháil agat agus ní dhéantar tástáil mhaoine ar an bpacáiste.

Is féidir le daoine níos óige ná 70 bliain d’aois an PST a fháil freisin, ach bíonn rialacha breise i gceist – féach ‘Conas cáiliú don Phacáiste Sochair Teaghlaigh’ thíos.

Coimeád folláin agus te sa gheimhreadh

D’fhéadfadh an aimsir fhuar a bheith deacair ort nuair a bhíonn tú aosta nó má tá tú faoi mhíchumas nó má tá breoiteacht fhadtéarmach ort. Cuireann Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann eolas agus comhairle ar fáil faoi na tacaíochtaí atá ar fáil ar féidir leo cabhrú leat coimeád folláin agus te i rith an gheimhridh (pdf).

Is féidir leat láithreáin ghréasáin chomparáide a úsáid le praghsanna gáis agus leictreachais a sheiceáil.

Conas cáiliú don Phacáiste Sochair Teaghlaigh

Chun an Pacáiste Sochair Teaghlaigh a fháil, caithfidh tú na coinníollacha seo a leanas a shásamh:

 • Caithfidh cónaí a bheith ort in Éirinn (go lánaimseartha, an bhliain go léir)
 • Caithfidh gur tú féin an t-aon duine i do theaghlach a bhfuil an PST á fháil acu
 • Caithfidh an bille leictreachais nó gáis a bheith i d’ainm féin má tá tú ag cur isteach ar Liúntas Leictreachais nó Gáis. (I gcúinsí áirithe d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé seo i gceist – féach ‘Má tá an bille in ainm do thiarnaí talún’ thíos.)
 • Caithfidh tú a bheith 70 bliain d’aois nó níos sine
 • Caithfidh tú a bheith níos óige ná 70 bliain d’aois agus caithfidh tú na rialacha breise a shásamh maidir le ‘Daoine atá 70 bliain d’aois nó níos óige’ a leagtar amach thíos.

Daoine níos óige ná 70 bliain d’aois

Má tá tú níos óige ná 70 bliain d’aois agus má tá tú ag cónaí le do chéile, do chomhchónaitheoir nó do pháirtnéir sibhialta, is féidir leat an PST a fháil má tá íocaíocht leasa shóisialaigh cháilitheach á fáil agat, agus:

 • Má tá méadú ar d’íocaíocht leasa shóisialaigh cháilitheach á fháil agat dóibh (féach an liosta íocaíochtaí leasa shóisialaigh cáilitheacha thíos) nó
 • Tá a n-íocaíocht leasa shóisialaigh cháilitheach féin á fáil acu a liostaítear thíos nó
 • Tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil acu nach liostaítear thíos agus sásaíonn siad tástáil mhaoine.

Is féidir leat cónaí le daoine fásta eile (nach do chéile, do chomháitritheoir nó do pháirtnéir sibhialta iad) agus an PST a fháil.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh cáilitheacha do dhaoine níos óige ná 70 bliain d’aois

Tá tú idir 66 agus 70 bliain d’aois:

 • Pinsean Stáit (Ranníocach)
 • Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 • Sochar Banchéile Thréigthe
 • Liúntas Cúramóra (íocaíocht ar ráta iomlán nó leathráta), ach caithfidh cónaí a bheith ort leis an duine a bhfuil cúram á thabhairt agat dóibh.
 • Tá gnáthphinsean Baintrí/Baintreach Fir Garda ón Roinn Dlí agus Cirt á fháil agat
 • Tá Pinsean nó Sochar Slándála Sóisialaí comhionann ó thír atá cumhdaithe ag Rialacháin an AE nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí ag Éirinn léi á fháil agat

Tá tú idir 66 agus 70 bliain d’aois agus níl ceann de na híocaíochtaí thuas á fháil agat, ach sásaíonn tú tástáil mhaoine - féach ‘An Tástáil Mhaoine’ thíos.

Tá tú níos óige ná 66 bliain d’aois:

 • Liúntas Míchumais
 • Pinsean Easláine
 • Pinsean na nDall
 • Forlíonadh Éagumais (ar feadh ar a laghad 12 mhí) le Pinsean Míchumais (ar feadh ar a laghad 12 mhí)
 • Liúntas Cúramóra (íocaíocht ar ráta iomlán nó leathráta), ach caithfidh cónaí a bheith ort leis an duine a bhfuil cúram á thabhairt agat dóibh
 • Tá Pinsean nó Sochar Slándála Sóisialaí comhionann ó thír atá cumhdaithe ag Rialacháin an AE nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí ag Éirinn léi á fháil agat

Baintreacha/baintreacha fir nó páirtnéirí sibhialta marthanacha

Is féidir leat cáiliú don Phacáiste Sochair Teaghlaigh, más baintreach nó Páirtnéir Sibhialta marthanach thú idir 60 agus 65 bliain d’aois agus má bhí an Pacáiste Sochair Teaghlaigh á fháil ag do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nach maireann sula bhfuair sé nó sí bás. Le cáiliú, caithfidh gur chónaigh sibh le chéile nuair a bronnadh an Pacáiste Sochair Teaghlaigh i dtosach agus caithfidh go bhfuil ceann de na híocaíochtaí seo a leanas á fháil agat:

 • Pinsean Baintrí/Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) nó (Neamh-Ranníocach)
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora (Baintrí/Baintreach Fir)
 • Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin Scéim Sochair Díobhálacha Ceirde
 • Tá Pinsean nó Sochar Slándála Sóisialaí comhionann ó thír atá cumhdaithe ag Rialacháin an AE nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí ag Éirinn léi á fháil agat
 • Tá gnáthphinsean Baintrí/Baintreach Fir Garda ón Roinn Dlí agus Cirt á fháil agat

Má bhí tú níos óige ná 60 bliain nuair a fuair do chéile nó do pháirtnéir sibhialta bás, is féidir leat an Pacáiste Sochair Teaghlaigh a fháil nuair a bhaineann tú 60 bliain amach chomh fada agus a shásaíonn tú na coinníollacha seo.

An tástáil mhaoine

Má tá tú idir 66 agus 70 bliain d'aois agus mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh cháilitheach á fáil agat, caithfidh tú tástáil mhaoine a shásamh. I dtástáil mhaoine, déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí (an RCS) scrúdú ar na foinsí ioncaim go léir atá agat. Caithfidh d’ioncam seachtainiúil a bheith faoi bhun méid áirithe chun go n-éireoidh leat sa tástáil mhaoine.

Is é an méid maoine a cheadaítear duit a bheith agat don PST an ráta uasta reatha de Phinsean Stáit (Ranníocach), aon mhéaduithe san áireamh a d’fhéadfá a fháil do d’aois, maireachtáil aonair agus cleithiúnaithe, móide €200.

Is iad na príomhrudaí a chuirtear san áireamh sa tástáil mhaoine:

 • Ioncam airgid thirim a d’fhéadfadh bheith agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir. B’fhéidir nach gcuirfear roinnt ioncam airgid thirim san áireamh sa tástáil mhaoine.
 • Caipiteal, mar shampla, luach coigiltis, infheistíochtaí, scaireanna nó aon réadmhaoine atá agat (seachas d’áit chónaithe féin). Aimsigh níos mó eolais faoi chaipiteal nach gcuirtear san áireamh sa tástáil mhaoine.

Má tá iarratas á dhéanamh agat don Phacáiste Sochair Teaghlaigh agus má theastaíonn uait pas a bhaint amach i dtástáil mhaoine, seolfar foirm thástála maoine ar leith chugat lena líonadh.

Seomra i d'áit chónaithe a ligean ar cíos

Fógraíodh go dtabharfar athruithe isteach lena cheadú duit seomra i d'áit chónaithe a ligean ar cíos agus ioncam ó chíos a mhéid le €269.23 sa tseachtain (€14,000 sa bhliain) a fháil gan difear a dhéanamh do do Phacáiste Sochair Teaghlaigh. Caithfidh an duine a fhaigheann seomra ar cíos i d’áit chónaithe an seomra a úsáid ar feadh 28 lá i ndiaidh a chéile, ar a laghad, agus níor cheart gurbh fhostaí nó duine muinteartha den neasteaghlach é/í.

Fanacht in ospidéal

Is féidir leat fanacht in ospidéal ar feadh a fhaide le 13 seachtaine i ndiaidh a chéile agus leanúint leis an bPacáiste Sochair Teaghlaigh a fháil.

Athrú ar chúinsí

Caithfidh tú an Roinn a chur ar an eolas má thagann athrú ar do chúinsí. Mar shampla:

 • Má athraíonn do sheoladh
 • Athraíonn tú soláthraí fuinnimh
 • Aistríonn tú isteach i gcúram cónaithe

Má athraíonn do sheoladh, caithfidh tú iarratas eile a dhéanamh ar an bPacáiste Sochair Teaghlaigh, fiú má leanann tú leis na coinníollacha go léir a shásamh.

An méid atá cumhdaithe ag an bPacáiste Sochair Teaghlaigh

Tá dhá liúntas sa Phacáiste Sochair Teaghlaigh:

Liúntas 1

 • Liúntas Leictreachais €35 sa mhí (€1.15 sa lá)

 • Liúntas Gáis Nádúrtha €35 sa mhí (€1.15 sa lá)

Liúntas 2

 • Saorcheadúnas Teilifíse

Liúntas Leictreachais nó Gáis

Má tá soláthar leictreachais agus gáis nádúrtha agat, caithfidh tú rogha a dhéanamh idir an Liúntas Leictreachais agus an Liúntas Gáis. Ní féidir leat ach ceann amháin a roghnú.

Íoctar an Liúntas isteach i do chuntas bainc nó in oifig an phoist ar an gcéad Mháirt gach mí. (Má tá do Liúntas á bhailiú agat ó oifig an phoist trí do Chárta Seirbhísí Poiblí a úsáid, tugtar 90 lá duit le d’íocaíocht a bhailiú.)

Más é Electric Ireland do sholáthraí fuinnimh do leictreachas nó más é Bord Gáis nó Flo Gas do sholáthraí do ghás, is féidir an Liúntas a íoc go díreach le do sholáthraí fuinnimh in aghaidh do bhille gach mí. Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí (an RCS) teagmháil le Electric Ireland nó Bord Gáis nó Flo Gas, agus cuirfidh siad an liúntas i bhfeidhm ansin, aon chreidmheas siardhátaithe san áireamh, ar do chéad bhille eile. Íocann tú as aon leictreachas nó gás a úsáideann tú os cionn an liúntais ar an ngnáthbhealach.

Má athraíonn tú do sholáthraí fuinnimh, caithfidh tú an RCS a chur ar an eolas. Caithfidh tú cruthúnas a sholáthar maidir le do sholáthraí fuinnimh nua (mar shampla, bille gáis nó leictreachais) ón dáta a d’athraigh tú do sholáthraí.

Ní íocann an Liúntas as an gcostas a bhíonn ar sholáthar leictreachais nó gáis nádúrtha a chur isteach i do theach.

Má tá an bille in ainm do thiarnaí talún

Is féidir an Liúntas a íoc má tá an bille leictreachais nó gáis in ainm do thiarna talún. Caithfidh go bhfuil cónaí ort i gcóiríocht fhéinchuimsitheach, áfach, agus beidh ar do thiarna a dheimhniú i scríbhinn gur tionónta thú agus go bhfuil do bhillí féin fuinnimh á n-íoc agat.

Mura n-úsáideann tú do liúntas gáis nó leictreachais go léir

Mura n-úsáideann tú do Liúntas míosúil ar fad, tugann tú ar aghaidh é chuig do chéad bhille eile. Féadfaidh tú é a thabhairt ar aghaidh chuig do chéad bhille eile má athraíonn tú chuig soláthraí fuinnimh difriúil ach beidh ort teagmháil a dhéanamh le d’iarsholáthraí chun aisíocaíocht a fháil.

Saorcheadúnas Teilifíse

Nuair a cháilíonn tú don Phacáiste Sochair Teaghlaigh, féadfaidh tú Saorcheadúnas Teilifíse a fháil ón gcéad dáta athnuachana Ceadúnas Teilifíse eile. Chun do Shaorcheadúnas Teilifíse a fháil, ní mór duit an rogha Ceadúnais Teilifíse a roghnú ar fhoirm an PST nuair a dhéanann tú iarratas.

Gheobhaidh tú saorcheadúnas teilifíse don fhad sin a bhíonn an Pacáiste Sochair Teaghlaigh á fháil agat. Is féidir leat teacht ar níos mó eolais faoin bPacáiste Sochair Teaghlaigh.

Conas iarratas a dhéanamh ar an bPacáiste Sochair Teaghlaigh

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne ar an bPacáiste Sochair Teaghlaigh trí úsáid a bhaint as MyWelfare.ie má tá cuntas MyGovID agat.

Mura féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne, is féidir leat foirm iarratais ar an bPacáiste Sochair Teaghlaigh (pdf) a líonadh agus é sheoladh ar ais chuig an Rannóg Pacáiste Sochair Teaghlaigh:

An Roinn Coimirce Sóisialai

Household Benefits Package
Social Welfare Services
Bóther an Choláiste
Sligeach
Éire
F91 T384

Uaireanta Oscailte: Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do ghlaoiteoirí pearsanta. Ní mór gach ceist a dhéanamh leis an bhfoirm fiosrúcháin ar líne, ar an teileafón nó i scríbhinn.
Teil: (071) 915 7100 or 0818 200 400
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20 Meán Fómhair 2023