Déan gearán faoin bhfón, faoin idirlíon agus faoin teilifís

Réamhrá

Tá rialacha ann nach mór do sholáthraithe teileachumarsáide a leanúint chun caitheamh go cothrom leat roimh, le linn, agus tar éis duit clárú le haghaidh seirbhíse. I measc na seirbhísí teileachumarsáide tá teileafón, idirlíon agus teilifís.

Má théann rudaí amú, déan gearán go díreach leis an soláthraí seirbhíse ar dtús. Mura bhfuil tú sásta lena bhfreagra, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).

Is comhlacht reachtúil é ComReg a rialaíonn an earnáil cumarsáide leictreonaí (ECS) agus an earnáil poist in Éirinn. Áirítear le ECS teileachumarsáid, cumarsáid raidió, tarchur craolacháin agus seirbhísí ardráta.

Déan gearán leis an soláthraí seirbhíse

Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís atá á fáil agat, déan teagmháil le do sholáthraí seirbhíse ar dtús chun gearán a dhéanamh. Tá sé tábhachtach gníomhú go tapa mar go bhféadfadh tréimhsí ama an-dian a bheith ann inar féidir gearáin a dhéanamh.

Ba cheart duit an próiseas gearáin atá leagtha amach i gCód Cleachtais an tsoláthraí a leanúint – féach ‘Conas a dhéileálfar le do ghearán’ thíos.

Is smaoineamh maith é nótaí a choinneáil ar:

 • Cad a tharla, lena n-áirítear dátaí agus amanna na gcomhráite
 • Ainm an duine ar labhair tú leis
 • Cad a aontaíodh

Déan gearán foirmiúil

Mura bhfuil tú in ann an fhadhb a réiteach go neamhfhoirmiúil nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú, ba cheart duit gearán foirmiúil a dhéanamh i scríbhinn (mar shampla trí litir nó ríomhphost).

Seiceáil do bhille nó ar an rannán cúram custaiméirí den láithreán gréasáin le haghaidh sonraí teagmhála agus faisnéis faoin gcaoi a ndéileáiltear le gearáin. Is féidir leat tuilleadh comhairle a fháil faoi conas gearán a dhéanamh.

Conas a dhéileálfar le do ghearán

Ní mór do sholáthraithe seirbhíse ECS cód cleachtais a bheith acu chun gearáin a láimhseáil. Caithfidh sé a bheith ar fáil ar leathanach baile a láithreán gréasáin agus caithfidh sé a bheith éasca teacht air.

Ní mór go mbeadh:

 • Uimhir shaorghlao, líne thalún, uimhir soghluaiste nó uimhir atá in aisce do gach tomhaltóir
 • Bealach leictreonach chun teagmháil a dhéanamh leo, mar shampla seoladh ríomhphoist nó foirm ghearáin ar líne
 • Seoladh poist ar féidir leat scríobh chuige

Faoin gCód ní mór do sholáthraithe:

 • Tú a aistriú chuig rannóg eile ach amháin más rud é nach mbeidh costas níos mó ar an nglao ná an costas a bhaineann le glao chuig uimhir líne talún nó uimhir ghutháin
 • Do ghearán a admháil laistigh de 2 lá oibre agus cuir nasc chuig an gcód cleachtais san áireamh
 • Uimhir thagartha uathúil a thabhairt duit le haghaidh do ghearán
 • Do ghearán a fhreagairt nó a réiteach laistigh de 10 lá oibre
 • Insint duit faoin bhfráma ama a réiteofar é, murar féidir an spriocdháta 10 lá a bhaint amach
 • Faisnéis a thabhairt duit ar conas is féidir leat an gearán a ardú
 • Próiseas a bheith i bhfeidhm chun do ghearán a thaifeadadh agus a rianú
 • Sonraí a thabhairt duit faoi conas is féidir leat aisíocaíocht a fháil (má bhaineann)

Ag tabhairt do ghearán níos faide

Mura réitítear an fhadhb, nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ón soláthraí, is féidir leat dul i dteagmháil le foireann Cúram Tomhaltóirí ComReg chun tuilleadh comhairle a fháil.

Is féidir leis an bhFoireann Cúraim Tomhaltóirí cabhrú leat le fiosrúcháin faoi cheisteanna seirbhíse nó conartha. Más gá, is féidir go mbeidh siad in ann an gearán a chur ar do shon chuig do sholáthraí seirbhíse.

Ní ghearrtar aon táille as gearán a dhéanamh le ComReg.

Seirbhís láimhseála gearán ComReg

Ní féidir le ComReg cabhrú le do ghearán ach amháin tar éis duit dul tríd an ngnáthphróiseas láimhseála gearán le do sholáthraí seirbhíse.

Tá teorainneacha ama maidir le cathain is féidir leat gearán a dhéanamh le ComReg:

 • Saincheisteanna teileachumarsáide: gearán a dhéanamh laistigh de 9 mí ó tharla d'fhadhb
 • Seirbhísí ardráta:: gearán a dhéanamh laistigh de 3 mhí ó tharla d'fhadhb

Beidh na nithe seo a leanas ag teastáil ó ComReg:

 • Do shonraí teagmhála
 • Ainm an chuntais agus uimhir an chuntais (más gá)
 • Sonraí an ghearáin, lena n-áirítear uimhir thagartha an ghearáin
 • Sonraí faoi dhéileálacha roimhe seo leis an soláthraí seirbhíse
 • Ráiteas soiléir faoin gcaoi ar mhaith leat an fhadhb a réiteach

Abair le ComReg má tá aon sonraí nach mian leat go seolfaidh siad chuig an soláthraí seirbhíse.

Imscrúdú ComReg

Nuair a fhaigheann ComReg do ghearán, déanfaidh sé athbhreithniú ar an gceist.

 • Inseoidh sé duit faoi oibleagáidí an tsoláthraí seirbhíse agus faoi do chearta
 • Ardóidh sé do ghearán ar do shon chuig an soláthraí seirbhíse
 • Tabharfaidh sé tuairim réalaíoch duit ar an toradh dóchúil

Má chuireann ComReg do ghearán faoi bhráid do sholáthraí seirbhíse, rachaidh an soláthraí seirbhíse i dteagmháil leat go díreach chun an gearán a réiteach.

Déanfaidh ComReg monatóireacht ar do ghearán agus déanfaidh sé teagmháil leis an soláthraí seirbhíse mura ndéanann siad teagmháil leat.

Nuair a bheidh an gearán réitithe, seolfaidh an soláthraí seirbhíse freagra chugat agus chuig ComReg. Scrúdóidh ComReg an freagra deiridh chun a chinntiú gur déileáladh le do cheisteanna go léir.

Réiteach foirmiúil díospóide

Má tá gearán ardaithe agat le ComReg agus murar réitigh an soláthraí seirbhíse é laistigh de 40 lá oibre, b’fhéidir go mbeidh tú in ann nósanna imeachta foirmiúla ComReg um réiteach díospóide a úsáid.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig ComReg chun do ghearán a bhreithniú ar tháille €15.

Tá tuilleadh faisnéise ag ComReg faoi fhiosrúcháin agus gearáin.

Tuilleadh faisnéise

Tá tuilleadh faisnéise ag ComReg maidir le gearán a dhéanamh faoi leathanbhanda, fón baile, fón póca, seirbhísí ardráta agus seirbhísí poist (pdf).

Is féidir leat léamh faoi rialú teileafóin, idirlín agus teilifíse.

Is féidir leat faisnéis a fháil freisin faoi chonarthaí teileafóin agus faoi chonarthaí idirlín.

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
1 Sráid na nGildeanna
BÁC 1
D01 E4XO
Éire

Teil: (01) 804 9668
Facs: (01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 27 Iúil 2023