Gearán a dhéanamh faoi fhóntais

Réamhrá

Mura bhfuil tú ag fáil na seirbhíse a bhfuil súil agat léi ó do sholáthraí fuinnimh nó uisce, nó má théann rud éigin mícheart, b’fhéidir gur mhaith leat gearán a dhéanamh. Ní mór do gach cuideachta gáis agus leictreachais, chomh maith le hUisce Éireann (ar a dtugtaí Uisce Éireann roimhe seo), próiseas láimhseála gearán a bheith i bhfeidhm dá gcuid custaiméirí.

Má tá fadhb agat le do sheirbhís gáis nó leictreachais, ba chóir duit d’fhadhb a phlé ar dtús le do sholáthraí gáis nó leictreachais. Más le do sholáthar uisce atá an fhadhb, agus má tá tú ceangailte leis an bpríomhlíonra poiblí, ba cheart duit dul i dteagmháil le hUisce Éireann (Uisce Éireann mar a tugadh air roimhe seo).

Má lean tú an próiseas gearán agus mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra, is féidir leat an gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Rialáil Fóntas (CRU). Is comhlacht reachtúil é an CRU atá freagrach as rialáil na hearnála fuinnimh agus uisce in Éirinn agus is féidir leis do ghearán a fhiosrú.

Cad ba cheart duit a bheith ar eolas sula ndéanann tú gearán

Ní mór do sholáthraithe gáis agus leictreachais, agus Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Water roimhe seo), cloí leis na leabhair rialacha atá curtha i bhfeidhm ag an CRU. Tugtar an Lámhleabhar Soláthraí agus an Lámhleabhar do Chustaiméirí Uisce orthu seo. Éilíonn na lámhleabhair seo ar sholáthróirí cóid chleachtais a tháirgeadh a chlúdaíonn roinnt réimsí lena n-áirítear láimhseáil gearán.

Faoi na Cóid Chleachtais um láimhseáil gearán, ní mór:

 • do sholáthraithe fuinnimh agus Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Water roimhe seo) míniú a thabhairt ar cad a tharla, agus leithscéal a ghabháil nó cúiteamh (nó an dá rud) a thabhairt más cuí.
 • Nós imeachta a bheith i bhfeidhm ag soláthraithe fuinnimh agus Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Water roimhe seo) ionas gur féidir gearáin a ardú.
 • do sholáthraithe fuinnimh agus Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Water roimhe seo) gearáin a réiteach laistigh de 2 mhí.
 • Fógra i scríbhinn a sholáthar duit go bhfuil an gearán dúnta, nuair a bheidh sé réitithe
 • Tú a chur ar an eolas faoi do cheart an gearán a chur faoi bhráid an CRU más gá
 • Gearáin a ghlacadh ó ghníomhaireachtaí nó ó thríú páirtithe a ghníomhaíonn ar do shon

Ní mór d’Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Wate roimhe seo) freagra a thabhairt ar do ghearán laistigh de 5 lá oibre le réiteach nó breac-chuntas ar na céimeanna a ghlacfaidh sé chun an cheist a réiteach.

Ní mór cairt chustaiméirí a bheith ag gach cuideachta fuinnimh (agus Uisce Éireann (ar a dtugtaí Uisce Éireann roimhe seo)), le faisnéis faoin leibhéal seirbhíse ar chóir duit a bheith ag súil leis, agus cad a dhéanfaidh an chuideachta má théann rud éigin amú. Ní mór é seo a fhoilsiú ar láithreán gréasáin na cuideachta.

Tá naisc ag an CRU le soláthraithe éagsúla ar a leathanach liosta de sholáthróirí fuinnimh. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil ar leathanach gealltanas custaiméirí Uisce Éireann.

Tá níos mó faisnéise ag an CRU faoi chosaint custaiméirí.

Conas a dhéanaim gearán leis an soláthraí?

Déan gearán neamhfhoirmiúil

Mura bhfuil tú sásta le do sheirbhís fuinnimh nó Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Water roimhe seo), b’fhéidir go mbeifeá in ann an cheist a réiteach go tapa trí labhairt leis an gcomhlacht.

Maidir le custaiméirí fuinnimh (gás agus leictreachas), déan teagmháil le do:

 • Soláthraí fuinnimh maidir le saincheisteanna mar bhilleáil, fadhbanna cuntais, margaíocht nó fógraíocht, soláthraí a athrú nó do chuntas a dhúnadh
 • Oibreoir líonra i gcás saincheisteanna cosúil le méadar lochtach, costais nasctha, éigeandálaí, bristeacha pleanáilte, nó moilleanna ceangail

Is smaoineamh maith é nótaí a choinneáil ar:

 • Cad a tharla, lena n-áirítear dátaí agus amanna na gcomhráite
 • Ainm an duine ar labhair tú leis
 • Cad a aontaíodh

Beidh sé níos fusa duit taifead comhráite a bheith agat mura féidir leat do ghearán a réiteach go neamhfhoirmiúil.

Déan gearán foirmiúil

Mura bhfuil tú in ann an fhadhb a réiteach go neamhfhoirmiúil nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú ba chóir duit gearán foirmiúil a dhéanamh i scríbhinn (litir nó ríomhphost mar shampla).

Seiceáil do bhille nó ar an rannóg cúram custaiméirí ar an láithreán gréasáin le haghaidh sonraí teagmhála agus faisnéis faoin gcaoi a ndéileáiltear le gearáin.

Is féidir leat tuilleadh comhairle a fháil faoi conas gearán a dhéanamh.

Tá tuilleadh faisnéise ag an CRU maidir le conas gearán a logáil le do sholáthraí agus conas gearán a logáil le hUisce Éireann.

Conas is féidir liom dul níos faide le mo ghearán?

Mura bhfuil freagra faighte agat laistigh den amlíne atá leagtha amach ag an gcuideachta, nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra, is féidir leat do ghearán a thabhairt chuig an CRU.

Is féidir le foirne cúram custaiméirí an CRU cabhrú leat le fadhbanna a bhíonn agat le do sholáthraí fuinnimh nó oibreoir líonra, nó le hUisce Éireann. Is comhlacht ceadaithe é an CRU le haghaidh réiteach malartach díospóide.

Ní dhéanfaidh an CRU imscrúdú ar ghearán ach amháin tar éis duit dul trí ghnáthphróiseas gearán an tsoláthraí nó an líonra fuinnimh, nó Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Water roimhe seo), agus mura bhfuil an cheist réitithe nó mura bhfuil tú sásta le freagra an tsoláthraí.

Chun gearán a dhéanamh leis an CRU, ní mór duit foirm ghearáin a líonadh agus í a sholáthar don fhoireann cúram custaiméirí.

Cad a tharlaíonn tar éis don ghearán a bheith curtha isteach?

Nuair a fhaigheann an CRU d’fhoirm ghearáin, déanfaidh sé:

 • teagmháil leis an soláthróir nó leis an líonra fuinnimh, nó le hUisce Éireann le deimhniú go bhfuil a bpróiseas gearán críochnaithe agat ar dtús. Mura bhfuil, inseoidh siad duit é sin a dhéanamh.
 • Iarr ar an soláthraí nó ar an ngréasán fuinnimh, nó ar Uisce Éireann, tuairisc a sholáthar dóibh ar an gcaoi ar láimhseáil siad an gearán
 • iarracht do ghearán a admháil laistigh de 5 lá oibre
 • uimhir thagartha uathúil a thabhairt duit – ba cheart duit í seo a úsáid i ngach cumarsáid a dhéanfar leis an CRU amach anseo

Nuair a fhaigheann an CRU an tuairisc ón soláthraí

Nuair a fhaigheann an CRU an tuarascáil ón soláthraí nó ón ngréasán fuinnimh, nó Uisce Éireann (ar a dtugtaí Uisce Éireann roimhe seo), déanfaidh sé:

 • an tuairisc a seoladh chugat, de ghnáth laistigh de 10 go 15 lá oibre ón dáta a admhaíodh do ghearán
 • Tá 10 lá oibre eile agat ansin le freagairt agus tuairimí

Cad a tharlaíonn ansin?

Nuair a fhaigheann an CRU faisnéis ón dá thaobh, imscrúdaíonn sé an gearán. Braithfidh an t-am a thógann sé chun imscrúdú a dhéanamh ar cé chomh casta is atá do chás.

Seolann an CRU cinneadh molta chugat féin agus chuig an gcuideachta. Tá 10 lá oibre agat féin agus ag an gcuideachta chun freagra a thabhairt le tuairimí deiridh nó faisnéis. Eisítear cinneadh deiridh laistigh de 90 lá ón dáta a fhaigheann an CRU d’fhoirm ghearáin.

Cinneadh deiridh

Má sheasann an CRU le do ghearán, féadfaidh sé a rá leis an soláthraí nó an líonra fuinnimh, nó Uisce Éireann (ar a dtugtaí Irish Water roimhe seo), an fhadhb a réiteach nó cúiteamh a íoc, nó an dá rud. Má bhronntar cúiteamh, caithfidh sé a bheith íoctha:

 • Laistigh de 14 lá, nó
 • Laistigh de thréimhse bhilleála amháin má tá sé i bhfoirm creidmheasa chuig do chuntas

Tá cinneadh an CRU ina cheangal ar an soláthraí nó ar an oibreoir líonra. Mar sin féin, níl sé ceangailteach ort. Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh a rinne an CRU, féadfaidh tú smaoineamh ar chaingean cúirte a ghlacadh tríd an nós imeachta um éilimh bheaga.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi phróiseas gearáin an CRU ina Chairt Chustaiméirí (pdf).

Tuilleadh faisnéise

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi fhoireann cúram custaiméirí an CRU.

Soláthraíonn an CRU:

Mar mhalairt air sin, is féidir leat foirmeacha gearáin a íoslódáil ó rannóg an CRU maidir le gearán a dhéanamh. Is féidir é seo a sheoladh chuig an CRU ansin trí ríomhphost nó tríd an bpost.

An Coimisiún um Rialáil Fóntas

Foireann Chúraim Chustaiméirí

P.O. 11934 Bosca
Baile Átha Cliath 24
D24 PXW0
Éire

Lóghlao: 1800 404 404
Facs: (01) 4000 850
Láithreán Gréasáin: http://www.cru.ie/

An Coimisiún um Rialáil Fóntais

The Grain House
An Malartú
Cearnóg Belgard Thuaidh
Tamhlacht
D24 PXW0
Baile Átha Cliath 24
Éire

Lóghlao: 1800 404 404
Láithreán Gréasáin: https://www.cru.ie/
R-phost: info@cru.ie

An Coimisiún um Rialáil Fóntais

The Grain House
An Malartú
Cearnóg Belgard Thuaidh
Tamhlacht
D24 PXW0
Baile Átha Cliath 24
Éire

Lóghlao: 1800 404 404
Láithreán Gréasáin: https://www.cru.ie/
R-phost: info@cru.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 21 Nollaig 2022