Cuairteanna réamhbhreithe

Réamhrá

Is éard is cuairt réamhbhreithe ann aon choinne le do dhochtúir teaghlaigh nó le haonad máithreachais a bhaineann le do thoircheas.

Beidh thart ar 8-10 coinne agat le do dhochtúir nó le do bhean chabhrach i rith do thoirchis. D’fhéadfadh go mbeadh coinní breise agat má faigheann tú diagnóis de riocht a bhaineann le toircheas (mar shampla brú fola ard nó diaibéiteas le linn toirchis, nó má tá tú ag súil le cúpla nó le hilbhreitheanna).

Má chláraigh tú don Scéim Chúraim Mháithreachais agus Naíonán, beidh na cuairteanna réamhbhreithe seo saor in aisce.

Tá tú i dteideal freisin am saor ó d’fhostaíocht le pá a thógáil chun freastal ar choinní réamhbhreithe (agus ar roinnt ranganna réamhbhreithe). Tá do chearta fostaíochta le linn toirchis cosanta i Reachtaíocht na hÉireann.

Toircheas agus vacsaín COVID-19

Má bhíonn tú torrach, rachaidh d’ospidéal máithreachais i dteagmháil leat maidir le do vacsaín COVID-19. Is féidir leat freisin labhairt le d’obstatraí, bean chabhrach nó GP maidir le clárú le haghaidh coinne vacsaíne.

Moltar duit do vacsaín COVID-19 a fháil nuair a chuirtear í ar fáil duit. Is féidir leat vacsaín a fháil ag aon staid de do thoircheas.

Le haghaidh a thuilleadh eolais maidir le vacsaín COVID-19 a fháil le linn toirchis, agus an vacsaín a fháil nuair atá tú ag fanacht ar leanbh nó i mbun beathú cíche ar shuíomh gréasáin an FSS.

Mura bhfuil tú cinnte an fearr vacsaín a fháil roimh, le linn nó tar éis toirchis, is féidir leat leabhrán eolais FSS a léamh (pdf).

Cuairteanna réamhbhreithe

Bhí ar gach ospidéal athruithe a dhéanamh ar conas a sheachadaíonn siad a gcuid seirbhísí i ngeall ar COVID-19. Má tá coinne réamhbhreithe go luath agat, d’fhéadfadh go mbeidh ort freastal ar do choinne i d’aonar. Fiosraigh cén teorainneacha do chuairteoirí atá i bhfeidhm le d’ospidéal/aonad máithreachais. Tá faisnéis nuashonraithe ag an FSS maidir le ospidéil i ngach contae ionas gur féidir leat fiosrú maidir le coinní agus cén teorainneacha atá i bhfeidhm do chuairteoirí sula dtéann tú.

Do chéad chuairt réamhbhreithe

Má chláraigh tú don Scéim Chúraim Mháithreachais agus Naíonán, is le do dhochtúir teaghlaigh a bheidh do chéad choinne. Déanfaidh sé/sí tástálacha réamhbhreithe (mar shampla brú fola agus tástálacha fuail) agus tabharfaidh sé/sí eolas duit ar conas toircheas sláintiúil a bheith agat. Cuideoidh sé/sí leat an dáta breithe a mheas, agus d’fhéadfadh sé/sí aigéad fólach, aclaíocht agus cothú sláintiúil a phlé leat.

Labhróidh do dhochtúir teaghlaigh leat faoi vacsaíní freisin. Ofrálfar vacsaín fliú duit le linn ceann de do choinní (is é séasúr an fhliú Dheireadh Fómhair go hAibreán). Cé go mbeidh an coinne saor in aisce, féadfar táille a ghearradh ort as an vacsaín fliú a thabhairt duit mura bhfuil cárta leighis agat.

Nuair a bheidh idir 16-36 seachtaine caite agat, tabharfar vacsaíniú duit freisin chun do leanbh a chosaint ar an triuch (pertussis). Tá sé seo ar fáil saor in aisce.

Do chéad chuairt ar an ospidéal nó ar an aonad máithreachais

Tugtar ‘cuairt áirithinte’ ar do chéad chuairt ar an ospidéal nó ar an aonad máithreachais.

Le linn an choinne seo:

  • Baileoidh bean chabhrach do stair mhíochaine, stair do theaghlaigh agus star aon toircheas roimhe seo.
  • Seiceálfar do bhrú fola.
  • Tástálfar d'fhual.
  • Tástálfar do chuid fola.
  • Gheobhaidh tú eolas faoi ranganna réamhbhreithe agus faoi bheathú cíche.
  • Déanfar tú a atreorú le haghaidh coinní speisialtóra más gá (mar shampla, le fisiteiripeoirí, diaitéitigh, speisialtóirí um éirí as tobac nó speisialtóirí um éirí as alcóil).
  • Beidh deis agat aon cheisteanna a chur ar an mbean chabhrach

I roinnt ospidéal, d’fhéadfadh go mbeadh scanadh ultrafhuaime agat ar do chéad chuairt, agus in áiteanna eile beidh sé agat am thart ar 20 seachtain.

Mairfidh do chéad chuairt ar ospidéal thart ar 2 uair an chloig. Más gnáth-thoircheas atá i gceist, beidh cuairteanna leantacha i bhfad níos giorra.

Cuairteanna ina dhiaidh sin

Ag gach cuairt réamhbhreithe leantach ina dhiaidh sin, seiceálfar do bhrú fola, tabharfaidh tú sampla fuail, agus déanfar tú a scrúdú.

Má tá aon cheist agat nó imní ort a bhaineann le do thoircheas, ba cheart duit ceist a chur ar an mbean chabhrach nó ar an dochtúir.

Ag 20-22 seachtaine

Tá pointe leath bealaigh do thoircheas sroichte agat.

D'fhéadfadh go n-ofrálfar scanadh aimhrialtachta nó anatamaíochta féatais duit san ospidéal. Ofrálann roinnt ospidéal é seo do gach bean torrach agus ní féidir le hospidéil áirithe eile é seo a ofráil ach do mhná a bhfuil ardriosca toirchis acu. Léireoidh an chuid is mó den scanadh go bhfuil do leanbh ag forbairt mar is ghnáth. Mar sin féin, uaireanta beirtear leanbh a bhfuil fadhb shláinte aige/aici. Braithfidh scanadh anatamaíochta féatais go leor de na fadhbanna seo.

Má aimsítear aimhrialtacht, atreorfar tú chuig cnáimhseoir a dhéanann speisialtóireacht ar aimhrialtachtaí féatais. Ligeann sé seo duit féin agus do chnáimhseoir pleananna a dhéanamh don bhreith agus d’aon iarchúram a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait féin agus ó do leanbh.

Ó 28 seachtaine

Leanfaidh do bhean chabhrach nó do dhochtúir ag déanamh monatóireachta ar do shláinte. Beidh siad ag faire amach le haghaidh comharthaí brú fola ard nó deacrachtaí eile.

Seiceálfaidh siad freisin suíomh do linbh agus forbairt an linbh, chomh maith le airde do bhroinn (útaras) agus ráta croí do linbh.

B’fhéidir nach mbeidh ort scanadh a dhéanamh tar éis do scanadh ag 20 seachtain, ach i gcás gcuirtear in iúl duit go dteastaíonn ceann uait.

Labhróidh do bhean chabhrach nó do chnáimhseoir leat freisin faoi:

  • Ag ullmhú don bhreith
  • Beathú Cíche
  • Aon ábhar imní atá ort

Fostaíocht agus cuairteanna réamhbhreithe

Má éiríonn tú torrach agus tú fostaithe, tá tú i dteideal am saor ón obair le pá chun freastal ar choinní réamhbhreithe.

Ba chóir duit a rá i scríbhinn le d’fhostóir (soláthair fianaise mhíochaine ar do thoircheas) go dteastaíonn am saor uait chun freastal ar choinní réamhbhreithe. Ba cheart duit fógra coicíse i scríbhinn ar a laghad a thabhairt maidir le dátaí agus amanna do choinní.

Mura dtugtar an fógra seo ar chúiseanna nach bhfuil neart agat orthu, is féidir leat do theidlíocht a choinneáil, ar an gcoinníoll go scríobhann tú chuig d’fhostóir le míniú agus leis an bhfógra. Beidh ort é seo a dhéanamh laistigh de sheachtain ón gcoinne.

Maidir le haon chuairt tar éis an chéad choinne, féadfaidh d’fhostóir iarraidh do chárta coinne a fheiceáil. Tá tú i dteideal cuairteanna míochaine tar éis bhreith do linbh ar feadh 14 seachtaine tar éis na breithe, lena n-áirítear aon tréimhse a thógtar ar shaoire mháithreachais tar éis na breithe

Fostaíocht agus ranganna réamhbhreithe

D’fhéadfá a bheith i dteideal am saor ón obair le pá a thógáil chun freastal ar ranganna réamhbhreithe. Clúdaíonn ranganna réamhbhreithe raon leathan ábhar mar fhaoiseamh péine, beathú cíche, cothú, stíl mhaireachtála shláintiúil a choinneáil, agus tú féin agus do theaghlach a ullmhú do bhreith do linbh. Ofrálann mórchuid na n-ospidéal ranganna réamhbhreithe (ar a dtugtar ranganna ceardaíochta thuismitheoirí uaireanta) ar féidir leat freastal orthu gar don am breithe. Féadfaidh do pháirtí nó cara freastal ar na ranganna seo leat.

Más máthair le haghaidh clainne tú, tá tú i dteideal freastal ar 1 shraith ranganna (seachas na 3 cinn dheireanacha i sraith) thar do thoirchís go léir agus tú i bhfostaíocht. Mar shampla, má tá tú ag freastal ar shraith 8 rang agus gurb é seo do chéad toircheas i bhfostaíocht, níl tú ach i dteideal am saor ón obair le freastal ar 5 cinn de na ranganna sin. Is gnách go dtarlódh na 3 rang dheireanacha tar éis thosú do shaoire mháithreachais.

Más athair le haghaidh clainne tú, tá ceart aonuaire agat freastal ar an 2 rang díreach roimh an mbreith.

Tuilleadh eolais

Le haghaidh tuilleadh eolais ar thoircheas, ar breith agus ullmhú chun a bheith i do thuismitheoir, tabhair cuairt ar mychild.ie an FSS.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 12 Samhain 2020