Ceadúnais Seilge Fia

Eolas

Speiceas faoi chosaint in Éirinn iad fianna faoin Acht um Fhiadhúlra, 1976 (arna leasú) agus is cion tromchúiseach é seilg a dhéanamh orthu gan cheadúnas. In Éirinn, cuimsíonn fianna fiáine an fia rua, an fia buí, an fia Seapánach agus muinseac mar aon leis an bhfia croschineálach. Déanann maortha caomhantais atá fostaithe ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) an pobal fiain i bpáirceanna náisiúnta na hÉireann. Tá an NPWS mar chuid den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Tá úinéirí talún freagrach as fianna fiáine a rialú ar a maoin phríobháideach.

Déanann an NPWS iarratais ar cheadúnais seilge fia a phróiseáil. Eisítear ceadúnais saor in aisce, faoi réir rialacha áirithe a chomhlíonadh. Braitheann líon na gceadúnas seilge fia fhiáin a eisíonn an NPWS ó bhliain go bliain ag brath ar éileamh agus ar bhainistiú an pobal fianna. Athraíonn an séasúr oscailte le haghaidh seilge fianna in Éirinn ó bhliain go bliain freisin ag brath ar shuíomh agus ar speiceas na bhfianna. Féadfaidh úinéirí talún iarratas a dhéanamh ar cheadúnas faoi Alt 42 chun fianna a rialú lasmuigh den séasúr seilge oscailte má tá na fianna ag déanamh damáiste.

Is é seo a leanas an séasúr oscailte seilge fianna in Éirinn:

Séasúr oscailte le haghaidh seilg fianna

 
Cineál fianna Tréimhse seilge Cá háit sa Stát
Fia Buí Fireann Ón 1 Lúnasa Fómhair go dtí an 30 Aibreán Gach contae
Fia Buí Baineann agus gan Bheann Ón 1 Samhain go dtí an 31 Márta Gach contae
Fia Seapánach Fireann Ón 1 Lúnasa Fómhair go dtí an 30 Aibreán Gach contae
Fia Seapánach Baineann agus gan Bheann Ón 1 Samhain go dtí an 31 Márta Gach contae
Fia Rua Fireann Ón 1 Lúnasa Fómhair go dtí an 30 Aibreán Gach contae seachas Ciarraí
Fia Rua Baineann agus gan Bheann Ón 1 Samhain go dtí an 31 Márta Gach contae seachas Ciarraí
Fia Muinseaic Ón 1 Meán Fómhair go 31 Lúnasa Gach contae

Rialacha

Teastaíonn ceadúnas uait chun seilg a dhéanamh ar fhianna in Éirinn agus ní féidir leat seilg a dhéanamh orthu ach ar feadh na tréimhse a luaitear ar do cheadúnas. Folaíonn na pionóis chun fianna a sheilg gan cheadúnas fíneálacha, príosúnacht, nó iad araon.

Chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas seilge fianna, ní mór duit:

 • A bheith os cionn 16 bliana d'aois
 • Fianaise a thabhairt gur thug úinéir(í) talún cead duit fia a sheilg ar a dtailte. Ní mór achar íosta 100 acra (42 heicteár) a bheith sa talamh. Níl feidhm ag an íoscheanglas seo má tá tú ag fáil ceadúnais chun fia a sheilg ar do thalamh féin.
 • Cuir sonraí d'arm tine (gunna) ar fáil. Is é an t-íoscheanglas dlíthiúil atá ar arm tine chun fia a sheilgcalabra .220, le fuinneamh béil de níos mó ná 1,700 troighphunt, a úsáideann urchair nach lú ná 55 meáchan gráinne.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar cheadúnas le linn an tséasúir oscailte nó dúnta ach ní féidir leat fianna a sheilg ach amháin nuair a cheadaítear é. Féadfaidh aon náisiúntacht a bheith agat chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas seilge fianna.

Oiliúint dheimhnithe éigeantach do sheilg fianna

Ní mór d'iarratasóirí céaduaire ar cheadúnais seilge fianna fianaise a thaispeáint ar fhreastal agus ar chríochnú cúrsa oiliúna seilge fianna deimhnithe. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar npws.ie.

Ceadúnas seilge fianna

Tá an t-eolas seo a leanas i do cheadúnas seilge fianna:

 • D'ainm agus do sheoladh
 • Uimhir cheadúnais
 • Eolas faoin Acht um Fhiadhúlra 1976 (arna leasú)
 • Síniú an oifigigh eisiúna údaraithe
 • Do shíniú

Is cion é cur isteach nó a bheith ag gabháil do cheadúnas seilge fianna agus féadfaidh fíneálacha nó príosúnacht nó iad araon a bheith i gceist leis na pionóis as sin a dhéanamh. Ní mór duit do cheadúnas a thaispeáint má iarrann Garda Síochána nó oifigeach caomhnaithe an NPWS é.

Airm thine

Ní mór gach arm tine in Éirinn a bheith cláraithe agus ceadúnaithe. Ní mór duit sonraí faoi d'arm tine (gunna) a sholáthar nuair a chuireann tú d'iarratas isteach ar cheadúnas seilge fianna. Eisíonn Coimisinéir an Gharda Síochána deimhnithe arm tine d'airm chun fianna a fhiach trí do stáisiún Gardaí áitiúil. Tá srianta tábhachtacha ar úsáid agus scaoileadh na n-arm contúirteach seo.

Sula n- eiseoidh do Gharda áitiúil deimhniú arm tine, féadfaidh siad na nithe seo a leanas a iarraidh:

 • Fianaise go bhfuil slándáil leordhóthanach i do theach le haghaidh gunna
 • D'uimhreacha fóilió talún (má tá an t-arm le scaoileadh ar do thalamh)
 • Do cheadúnas seilge fianna

Murar úinéir talún thú, b'fhéidir go mbeidh ort do cheadúnas seilge fianna agus fianaise i scríbhinn a chur ar fáil go bhfuil cead tugtha ag triúr sealbhóirí talún duit fia a sheilg ar a gcuid talún sular féidir leat deimhniú arm tine a fháil.

Ní mór duit na riachtanais riachtanacha a chomhlíonadh má tá tú ar cuairt ó thír eile agus ag iompórtáil arm tine chun críocha spóirt.

Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil an ceadúnas cuí seilge fianna agus arm tine den chalabra cuí agat. Déanfar tú a ionchúiseamh as fia a sheilg le harm tine míchuí nó ar aon mhodh eile.

Rátaí

Ní ghearrtar aon táille ar cheadúnais seilge fianna.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar cheadúnas seilge fianna don séasúr atá le teacht ó dheireadh mhí Aibreáin, ach ní féidir an ceadúnas a eisiúint go dtí mí Lúnasa. Chun do cheadúnas a fháil in am don séasúr nua, ní mór duit iarratas a dhéanamh roimh dheireadh mhí an Mheithimh agus moltar duit iarratas a dhéanamh chomh luath agus is féidir.

Ba chóir duit an fhoirm Iarratais ar Cheadúnas chun Fianna a Sheilg a chomhlánú, atá ar fáil ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Féach an nóta treorach chun cabhair a fháil. Mura bhfuil sé ar intinn agat scaoileadh ar do thalamh féin, ní mór duit fianaise i scríbhinn ar chead a sholáthar ó na húinéirí talún a ligeann cead duit fiach ar a gcuid tailte. Beidh ort uimhir fóilió na dtailte a sholáthar, ar féidir leat í a fháil ó Sheirbhís Chlárlann na Talún de chuid an Údaráis Clárúcháin Maoine.

Ní dhéantar iarratais a mheas ach amháin nuair a fhaightear foirm iarratais atá comhlánaithe go hiomlán agus, má dheonaítear í, tá sí bailí don séasúr seilge in aon bhliain ar leith. Eisítear an fhoirm iarratais do shealbhóirí ceadúnais reatha gach Aibreán.

Scrúdóidh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra d'iarratas, mar aon le cead an úinéara talún. Má eisíodh ceadúnas seilge fianna duit an bhliain roimhe sin, ní mór sonraí faoin bhfia a lámhach tú (tuairisceáin mhála) a chur isteach ar an bhfoirm iarratais. Cinntíonn saoistí caomhnaithe atá fostaithe ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra go bhfuil ceadúnais seilge fianna cuí ag sealgairí. Déanann maortha scrúdú freisin ar iarratais nua ar cheadúnais.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ó npws.ie.

Cá háit le hiarratas adhéanamh

An tSeirbhís Pháirceanna Náisiúnta agus Fiabheatha

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

7 Plás Ely
Baile Átha Cliath 2
D02 TW98
Éire

Teil: (01) 888 3298
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Márta 2024