Conas cothabháil a mheas mar acmhainn

Eolas

Tá dualgas dlíthiúil ar fhir agus mná a gcuid cleithiúnaithe a chothú. Féadfar cothabháil a íoc go deonach nó tríd na gcúirteanna mar thoradh ar ordú cothabhála. Tá tuilleadh faisnéise ar chothabháil a lorg agus a chur i bhfeidhm. ar fáil sa doiciméad maidir leis orduithe agus comhaontuithe cothabhála.

Ní mór duit tástáil acmhainne a shásamh má tá tú ag déanamh iarratais ar íocaíocht leasa shóisialaigh. Tá do foinsí ioncaim go léir (mar shampla fostaiocht, caipiteal, airgead tirim agus cothabháil) measúnaithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Mínionn an doiciméad seo cothabháil a n-áirítear sa tástáil acmhainne amháin. Tá tuilleadh eolais faoi foinsí ioncaim agus conas a mheasúnaítear siad ar fáil sa doiciméad maidir leis an tástáil acmhainne.

Rialacha

Meastar ioncam iomlán ó chothabháil mar acmhainn. Áirítear cothabháil duitse agus cothabháil chugatsa le haghaidh duine ar bith de do leanaí araon anseo. Má fhaigheann tú cothabháil ó níos mó ná duine amháin cuirfear é go léir le chéile agus measfar an t-iomlán mar acmhainn. Má tá tú pósta, cláraithe i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag maireachtáil in aontíos, áfach agus má tá do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir ag fáil cothabhála, níl íocaíochtaí a dhéantar go sonrach le haghaidh chothabháil leanaí inmheasta mar acmhainn.

I gcás na n-íocaíochtaí seo a leanas, ní chuirtear roinnt cothabhála san áireamh (féach ‘Cothabháil nach bhfuil inmheasta’ thíos):

Cothabháil nach bhfuil inmheasta

Áfach, féadfar d'aisíocaíocht cíosa nó morgáiste d'uasmhéid €95.23 sa tseachtain a fhritháireamh in aghaidh íocaíochtaí cothabhála. Ansin meastar leath an fhuílligh mar acmhain. Ní mór duit fianaise a thabhairt ar d'íocaíochtaí cíosa nó morgáiste.

Má tá costais tithíochta agat, d’fhéadfá d’aisíocaíocht chíosa nó mhorgáiste a fhritháireamh i gcoinne íocaíochtaí cothabhála suas go dtí uasmhéid €95.23 in aghaidh na seachtaine. Déanfar leath den iarmhéid a mheasúnú mar mhaoin ansin.

Sampla

Tuismitheoir amháin le leanbh amháin ag fáil cothabháil €150. Sonraíonn ordú cothabhála go bhfuil €50 don tuismitheoir agus €100 don leanbh.
Cothabháil €150.00
Lúide Cíos €95.23
Iomlán €54.77
(Díreach leath-mheasúnaithe mar acmhainn)
Acmhainn Iomlán €27.38

Ag fáil íocaíocht roimh 2003

Má fuair tú íocaíocht atá liostaithe thuas (ach amhain Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht) roimh 2003, féadfaidh tú a cháiliú chun do chothabháil measúnaithe de réir na seanrialacha. Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuilleadh eolais faoi na rialacha seo agus an measúnu cothabhála mar acmhainn.

Conas a mheastar cothabháil i gcomhair Forlíonadh Cíosa agus Forlíonadh Ús Morgáiste

Sna tástálacha acmhainne don Forlíonadh Cíosa agus don Forlíonadh Ús Morgáiste déantar cothabháil a mheasúnú mar ioncam teaghlaigh bhreise (féach thuas) agus déantar íocaíochtaí chothabhála suas go dtí €95.23 in aghaidh na seachtaine a mheasúnú ar an iomlán. Baineann an neamhaird ioncaim teaghlaigh le híocaíochtaí chothabhála os cionn an méid seo.

Neamhaird Ioncaim Teaghlaigh: Ní thugtar méid áirithe de d'ioncam teaghlaigh san áireamh. Ní thugtar €75 de ioncam teaghlaigh bhreise ar bith san áireamh. Ioncam teaghlaigh bhreise is eaé ioncam ó fhostaíocht pháirtaimseartha nó féinfhostaíocht pháirtaimseartha, Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT, Fostaíocht Pobail (FP), Liuntas um Fhilleadh ar Obair, Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair nó cúrsa FÁS. Ní thógtar 25% den ioncam teaghlaigh bhreise os cionn €75 san áireamh freisin. Níl aon uasteorainn ar an méid gur féidir neamhaird a dhéanamh de.

Conas cothabháil a mheas i gcomhair Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Ní féidir ach íocaíocht WFP amháin a dhéanamh maidir le haon teaghlach. Ciallaíonn sé seo, má tá tú ag cur isteach ar WFP, ní ceadmhach don tuismitheoir a bhfuil cothabháil á fháil agat as WFP a fháil.

Ní féidir leat do chostais tithíochta a fhritháireamh in aghaidh íocaíochtaí cothabhála le haghaidh WFP, má tá sin déanta agat cheana sa tástáil mhaoine le haghaidh íocaíochta leasa shóisialaigh eile

Conas a mheastar cothabháil do leanbh a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh de réir tástála acmhainne

Má tá Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil agat, déantar aon chothabháil a íoctar go díreach leatsa nó a íoctar le do thuismitheoir ar do shon a mheas i do choinne mar sochar agus pribhléid. Má íoctar cuid don chothabháilgo díreach leatsa, meastar an chuid seo i do choinne mar airgead tirim agus meastar an fuílleach a íoctar le do thuismitheoir mar sochar agus pribhléid.

Tá cothabháil i bhfoirm airgid thirim ó cheachtar tuismitheoir inmheasta mar acmhainn má tá Liúntas Míchumais á fháil agat.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 16 Feabhra 2023