An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Réamhrá

Má tá fadhbanna agat le do mhorgáiste a íoc, d’fhéadfá bheith buartha go gcaillfeá do theach.

Labhair le d’iasachtóir. Munar féidir leat – labhair le MABS.

Tá seirbhís tiomnaithe neamhspleách, faoi rún, saor in aisce ag MABS anois i leith riaráistí morgáiste.

Is ionad ilfhreastail é MABS le haghaidh comhairle agus tarchur i leith fiachais mhorgáiste.

Is cuma cad é do chás, cabhróidh MABS leat an chéad chéim eile a aimsiú.

Glac smacht ar cad a tharlóidh anois.

Cuir glao ar MABS inniu ar 0818 07 2000 chun faisnéis, comhairle agus tarchur neamhspleách a fháil.

Is seirbhís rúnda agus saor in aisce í an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (SBCA) (MABS) dóibh siúd atá i bhfiacha nó go bhfuil fadhb acu ag bainistiú airgid. Cabhraíonn comhairleoirí airgid SBCA le daoine scrúdú a dhéanamh ar a gcuid fiachais, deileáil lena gcreidiúnaithe agus teacht ar mhodhanna socraithe.

Forbairtí nua

Tugann beartais nua do dhaoine a bhfuil riaráistí morgáiste acu ról níos mó do SBCA, ina mheasc seirbhís tiomnaithe i leith riaráistí morgáiste agus seirbhís meantóireachta sa chúirt - féach thíos.

Tá MABS ina phointe rochtaine don scéim nua Abhaile, chun cabhrú le daoine atá dócmhainneach agus i riaráistí morgáiste comhairle neamhspleách dlí agus airgeadais a fháil.

Seirbhísí a chuireann SBCA ar fáil

Cuireann SBCA raon seirbhísí ar fáil:

Deileáil le fiachas

D'fhéadfadh raon chúiseanna a bheith i gceist más rud é go bhfuil fadhbanna fiachais agat - mar shampla, post a chailleadh, tinneas sa chlann, breis billí na roimhe seo, aisíocaíochtaí iasachta nach féidir a dhéanamh. Féadfaidh comhairleoir airgid SBCA:

 • Cabhrú leat do fhiacha a láimhseáil agus buiséad a réiteach duit féin
 • Scrúdú a dhéanamh ar do ioncam le déanamh cinnte go bhfuil tú ag fáil gach a bhfuil ag dul duit
 • Labhairt le do chreidiúnaithe ar do shon, chun socruithe aisíocaíochta a thairiscint, ar féidir leat a íoc
 • Cabhrú leat a chinneadh conas is fearr faoi an mbealach is fearr na h-aisíocaíochtaí a dhéanamh

Chomhaontaigh an SBCA agus Cónaidhm Bhaincéireachta agus Íocaíochtaí na hÉireann (BPFI) prótacal (pdf) chun cabhrú le daoine a n-aisíocaíochtaí fiachais a bhainistiú ar bhealach inacmhainne. Tá na hiasachtóirí atá bainteach tiomnaithe chun oibriú leis an SBCA chun cabhrú le custaiméirí dul i ngleic lena bhfadhbanna fiachais agus comhaontú a dhéanamh ar phlean inbhuanaithe aisíocaíochta. Ceadaíonn an prótacal roinnt fiachais a dhíscríobh, faoi lánrogha an iasachtóra. Ní bhaineann sé le fiachas morgáiste.

Chomh maith leis sin, féadfaidh an SBCA cabhrú leat comhaontú a dhéanamh ar phlean inbhuanaithe aisíocaíochta le creidiúnaithe eile (nach bhfuil mar chuid den phrótacal).

Munar féidir leat d'fhiacha a íoc

Tá formhór na Seirbhísí SBCA ceadaithe mar Idirghabhálaithe Faofa le Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann agus is féidir leo a mheasúnu an mbeadh Fógra um Fhaoiseamh Fiachais (DRN) oiriúnach duit agus cabhrú leat tríd an próiseas iarratais. Is féidir leo tú a tharchur chuig ceann eile de na roghanna um dhócmhainneacht phearsanta a bheadh oiriúnach duit.

Dul i ngleic le riaráistí morgáiste

Má tá deacrachtaí agat le do mhorgáiste a íoc, féadfaidh leis an SBCA comhairle a chur ort ar do chuid roghanna.

Iarrtar i gCód Iompair Riaráistí Morgáiste an Bhainc Cheannais ar iasachtóirí morgáiste Próiseas Réitigh Riaráistí Morgáiste (PRRM) a oibriú do dhaoine a bhfuil deacrachtaí morgáiste acu. Caithfidh an t-iasachtóir thú a atreorú go dtí foinsí eolais agus comhairle, cosúil leis an SBCA. Chruthaigh an Banc Ceannais grafaic faisnéise ar riaráistí morgáiste agus d’fhoilsigh sé eolas a mhíníonn an CIRM agus conas a oibríonn sé (pdf).

Mar chuid den PRRM, ní mór duit do chuid sonraí airgeadais go léir a bhailiú agus ráiteas caighdeánach airgeadais (RCA) (pdf) a chomhlánú do d’iasachtóir, ionas gur féidir leo measúnú a dhéanamh ar do staid airgeadais agus an réiteach is fearr a dheimhniú. Féadfaidh an SBCA cabhrú leat an ráiteas seo a chomhlánú. D’oibrigh siad leis an mBanc Ceannais chun treoir do thomhaltóirí (pdf) a fhorbairt maidir le RCA a chomhlánú.

Seirbhís Riaráistí Morgáiste Tiomnaithe (RMT)

Cuireann an SBCA comhairleoirí Riaráistí Morgáiste Tiomnaithe (RMT) ar fáil chun sainchomhairle neamhspleách a sholáthar má tá deacracht agat le riaráistí morgáiste. Is féidir le comhairleoirí RMT cabhrú leat a dheimhniú cén saghas seirbhísí airgeadais, dócmhainneachta nó dlí a theastaíonn uait agus cabhraíonn siad leat teacht orthu.

Scéim Abhaile

Tá baint ag an SBCA freisin le tacaíocht riaráistí morgáiste saor in aisce a sholáthar mar chuid den scéim Abhaile. Cuireann Abhaile tacaíocht agus comhairle airgeadais agus dlí ar fáil.

Seirbhísí eile

Cuireann an SBCA oideachas ar bhainistíocht airgid ar fáil agus cuireann sé réimse foilseachán le chéile. Cuireann sé uirlisí airgid ar fáil freisin chun cabhrú leat d’airgead a thuiscint agus a phleanáil agus dul i ngleic le haon fhiachas. Tá na hacmhainní seo agus acmhainní áisiúla eile ar fáil ar mabs.ie.

Cad is féidir a dhéanamh tú féin

Cuireann an SBCA uirlisí airgid ar fáil ar féidir leo cabhrú leat

 • D’airgead a bhainistiú
 • A dheimhniú an bhfuil deacracht agat agus cá féidir leat cabhair a fháil
 • Plean a dhéanamh le déileáil le fiachais

Is féidir leat úsáid a bhaint as an uirlis Mo Bhuiséad chun cabhrú leat plean buiséid a dhéanamh. Taispeánann sé duit cé mhéid airgid atá á thuilleamh agat agus á chaitheamh agat i rith bliain amháin, agus cé mhéid a bhíonn fós agat nó cén t-easnamh a bhíonn agat. Cuireann an SBCA comhairle ar fáil ar d’airgead a bhainistiú chun gur féidir leat an leas is mó a bhaint as.

Mura bhfuil tú cinnte cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil deacracht airgeadais agat go fóill, is féidir leat úsáid a bhaint as uirlis an SBCA Mo Scrúdú Airgeadais (‘My Financial Healthcheck’) le heolas a fháil ar cá féidir leat an t-eolas, an chomhairle agus an tacaíocht a fháil a theastaíonn uait.

Más mian leat plean a dhéanamh chun dul i ngleic le fiachas amháin nó níos mó, is féidir leat úsáid a bhaint as uirlis an SBCA M’Íomhá Iomlán Airgeadais (‘My Full Financial Picture’). Taispeánann sé cé mhéid airgid atá á thuilleamh agat agus á chaitheamh agat agus cé mhéid a bhíonn fós agat nó an t-easnamh a bhíonn agat chun íoc as billí agus fiachais. Tá spás ar fáil ann le billí, creidmheas, sócmhainní agus fiachais a chur i dtaifead, a thugann figiúr iomlán fiachais duit.

Cabhróidh an t-eolas a bhailíonn tú leat na céimeanna a leanúint chun déileáil le d’fhiachas:

Is féidir leat léamh faoi na 5 chéim is féidir leat a ghlacadh chun dul i ngleic le d’fhiachas.

Conas is féidir le SBCA cabhrú leat

Cuireann SBCA seirbhís saor in aisce ar fáil agus ní phléifidh an comhairleoir airgid do chás le duine eile ar bith, ach amháin ma aontaíonn tú (i scríbhinn) go dtarlódh a leithéid. Tabharfaidh SBCA faisnéis agus tacaíocht duit chun cinntí a dhéanamh, agus ní inseoidh sé duit cad atá le déanamh faoi do chuid fiachas agus íocaíochtaí. Is tusa an duine a dhéanann cinneadh.

Má dhéanann tú teagmháil le Líne Chabhrach an SBCA – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. Tabharfaidh comhairleoir treoir duit i dtaobh do chuid buarthaí airgid agus cuirfidh sé/sí roinnt comhairle ort. Féadfaidh siad roinnt faisnéise agus ábhar a sheoladh chugat chun cabhrú leat dul i ngleic le do chuid fadhbanna airgid. B’fhéidir go mbeidh tú ábalta déileáil leis na saincheisteanna tú féin ag an gcéim seo, nó b’fhéidir go mbeidh ort casadh le Comhairleoir Airgid i bpearsan in oifig an SBCA. Seirbhís trí choinne, amháin, is ea an tseirbhís seo.

Déan cinnte de, nuair a dhéanann tú teangmháil le SCBA, go n'insíonn tú dóibh faoi aon ní tabhachtach, mar shampla, má tá creidiúnaí ag cur cás cúirte ort nó má tá an comhlacht gáis nó leictreachais tar éis tú a ghearradh ón gcóras. I gcásanna mar seo, déanfar coinne éigeandála leat, de ghnáth.

Chun cabhrú leat, caithfidh an comhairleoir airgid gach eolas is féidir a fháil mar gheall ar do chúinsí airgeadais. Beidh ort gach bille, ráiteas, leabhar chuntais, duillín pá, nó admháil leasa shoisialaigh a chuimsiú, chomh maith le gach litir a sheol do chreidiúnaithe chugat, fiú munar éirigh leat go fóill iad a oscailt.

Déanfaidh an comhairleoir an méid a leanas:

 • Súil a chaitheamh ar d’ioncam go léir agus cinntiú go bhfuil do chuid teidlíochtaí go léir á bhfáil agat
 • D’fhiachais go léir a sheiceáil agus cinntiú gur tú féin an duine atá faoi dhliteanas íoc astu
 • Cabhrú leat a dheimhniú cé mhéid a theastaíonn uait chun íoc as do chuid riachtanais laethúla
 • Comhairle a chur ort ar bhuiséadú
 • Ráiteas airgeadais a chur i dtoll a chéile a úsáidfear nuair atáthar ag déileáil le do chuid creidiúnaithe
 • Cabhrú leat cinneadh a dhéanamh ar na fiachais atá agat a dtugtar an tús áite dóibh
 • Cabhrú leat plean íocaíochta a dheimhniú – cé mhéid is féidir leat a íoc gach seachtain as gach fiachas
 • Déan idirbheartaíocht le do chuid creidiúnaithe ar do shon, más mian leat
 • Tacaíocht a sholáthar fad a dhéileálann tú le do chuid fiachas
 • Thú a atreorú chuig seirbhísí eile agus teagmháil a dhéanamh leo thar do cheann, más mian leat
 • Cabhrú leat méid rialta a íoc ó do chuid fiachas, faoi mar a comhaontaíodh le do chuid creidiúnaithe
 • Tú a atreorú chuig duine éigin ar féidir leo cabhrú leat le roghanna um dhócmhainneacht phearsanta, más cuí

Rátaí

Is seirbhís saor in aisce í SCBA agus níl aon táille maidir le faisnéis, comhairle nó cúnamh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Glaoigh ar Líne Chabhrach an SBCA: 0818 07 2000 (ó 9am go 8pm, ó Luan go hAoine) nó seol ríomhphost chuig: helpline@mabs.ie

Chomh maith leis sin, is féidir leat iarraidh ar ghlaoch ar ais nó WhatsApp a úsáid le teagmháil a dhéanamh leis an SBCA.

Déan teagmháil le hoifig áitiúil an SBCA chun teacht ar choinne chun casadh le comhairleoir airgid.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Feabhra 2022