Rialú seirbhísí cónaithe do dhaoine faoi mhíchumas

Cé a rialaíonn seirbhísí cónaithe do dhaoine faoi mhíchumas?

Má tá tú féin nó duine éigin a bhfuil aithne agat orthu ina gcónaí i seirbhís chónaitheach do dhaoine faoi mhíchumas, caithfidh an tseirbhís caighdeáin áirithe a chomhlíonadh. Baineann na caighdeáin seo le gach seirbhís chónaithe, lena n-áirítear:

 • Seirbhísí faoisimh á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • Seirbhísí faoisimh á reáchtáil ag comhlachtaí poiblí, príobháideacha nó deonacha a fhaigheann maoiniú nó cúnamh ó FSS

B'fhéidir gur mhaith leat léamh faoi rialáil chúram cónaitheach do dhaoine scothaosta.

HIQA

Cláraíonn agus déanann an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) na seirbhísí cónaithe uile do leanaí agus do dhaoine fásta faoi mhíchumas a iniúchadh. Ní mór do gach ionad ainmnithe do dhaoine faoi mhíchumas clárú le HIQA.

Foilsíonn HIQA tuarascálacha cigireachta tar éis gach iniúchta. Is féidir leat na tuarascálacha cigireachta a íoslódáil ó Láithreán Gréasáin HIQA. Léigh tuilleadh faoi thuairisciú HIQA thíos.

Caighdeáin i seirbhísí cónaithe do dhaoine faoi mhíchumas

Déanann HIQA cigireacht ar do sheirbhís chónaithe de réir na gCaighdeán Náisiúnta um Sheirbhísí Cónaithe do Leanaí agus do Dhaoine Fásta faoi Mhíchumas chun a chinntiú go gcomhlíonann sé na rialacháin.

Leagann na caighdeáin amach cad is féidir le cónaitheoir, lena dteaghlach, le cúramóir, agus leis an bpobal a bheith ag súil leis i suíomh cúraim chónaitheach do dhaoine faoi mhíchumas. Caithfidh soláthraithe seirbhíse a chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin seo.

Caighdeáin le haghaidh seirbhísí cónaithe

Tá na Caighdeáin Náisiúnta grúpáilte faoi 8 bpríomhthéama. Baineann an chéad 4 le cáilíocht agus sábháilteacht:

 • Tacaíochtaí agus cúram aonair
 • Seirbhísí éifeachtacha
 • Seirbhísí sábháilte
 • Sláinte agus forbairt

Agus baineann 4 le hacmhainn agus le cumas:

 • Ceannaireacht, rialachas agus bainistíocht
 • Úsáid acmhainní
 • Lucht oibre sofhreagrach
 • Úsáid faisnéise

Is féidir leat treoracha atá éasca le léamh ar na caighdeáin do dhaoine fásta agus do leanaí, agus treoirleabhar fuaime ar na caighdeáin, a fháil ar Láithreán Gréasáin HIQA.

Freagrachtaí na soláthróirí seirbhísí cónaithe

Caithfidh do sheirbhís chónaithe clárú le HIQA chun oscailt agus oibriú.

Chun deimhniú clárúcháin a fháil, ní mór don tseirbhís chónaithe a thaispeáint go gcomhlíonann sí:

 • Na caighdeáin Ábhartha
 • Na ceanglais dhlíthiúla
 • Riachtanais na gcónaitheoirí

Ní mór don tseirbhís chónaithe athchlárú le haghaidh deimhniú clárúcháin gach 3 bliana.

Iniúchtaí ar sheirbhísí cónaithe

Déanann HIQA cigireacht ar na seirbhísí cónaithe i gcoinne na gCaighdeán Náisiúnta agus in aghaidh dlíthe agus rialacháin.

Is féidir na cigireachtaí seo a fhógairt roimh ré nó gan réamhfhógra. Is féidir le cigireachtaí tarlú am ar bith i rith an lae, tráthnóna, oíche nó deireadh seachtaine.

Cad a tharlaíonn le linn iniúchta?

Má tá cónaí ort i saoráid chónaithe, labhróidh cigirí leat agus le do theaghlach. Labhróidh siad freisin le bainisteoirí, le baill foirne agus le daoine leasmhara ar mian leo labhairt leo.

Cuirfidh cigirí HIQA ceist ort faoi do thaithí ar chónaí sa tseirbhís chónaithe agus conas mar atá cónaí ann. Breathnóidh siad freisin ar na gnáthaimh laethúla, ar cháilíocht na cóiríochta agus na mbéilí, agus ar ghnéithe eile de shaol laethúil na seirbhíse cónaithe.

Teastaíonn ón gcigire a chinntiú go bhfuil tú sábháilte agus go bhfuil caighdeán maith beatha agat. Ba mhaith leo a sheiceáil go bhfuil tú san áireamh i gcinntí faoi do chúram pearsanta, agus go bhfaigheann tú tacaíocht do do riachtanais aonair sláinte agus sóisialta.

Cad a tharlaíonn tar éis cigireacht?

Má fhaigheann cigirí an HIQA amach go bhfuil do sheirbhís chónaithe neamhshábháilte, nó nach bhfuil na Caighdeáin Náisiúnta agus na rialacháin á gcomhlíonadh, tá an chumhacht dhlíthiúil aige beart a dhéanamh ar do shon féin agus do na daoine eile atá ina gcónaí ann.

Nuair a tharlaíonn sé seo, is féidir le HIQA diúltú an tseirbhís a chlárú, an clárú seirbhíse a chealú, nó coinníollacha a chur le clárú na seirbhíse sin.

Tuarascálacha cigireachta

Is féidir leat tuarascálacha cigireachta HIQA a íoslódáil ó Láithreán Gréasáin an HIQA.

Tugann tuarascálacha cigireachta faisnéis faoi na seirbhísí cónaithe, líon na n-áiteanna atá ar fáil, agus na háiseanna ginearálta. Insíonn an tuarascáil duit cé na caighdeáin chúraim atá go maith agus cad iad na caighdeáin is féidir a fheabhsú.

Sainaithnítear sa tuarascáil chigireachta cad is gá don teach cónaithe a dhéanamh chun a sheirbhís do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú.

Gearán a dhéanamh

Má tá imní ort faoi sheirbhís, is féidir leat faisnéis a thabhairt do HIQA ar an bhfón, trí ríomhphost nó sa phost.

Cé nach féidir le HIQA imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ar leith, déanann sé athbhreithniú ar an bhfaisnéis go léir a fhaigheann siad, a mbíonn tionchar aige ar an gcaoi a ndéanann sé monatóireacht ar sheirbhísí.

Mar shampla, má thugann tú faisnéis gan iarraidh do HIQA faoi sheirbhís, féadfaidh sé iarraidh ar an soláthraí seirbhíse imscrúdú a dhéanamh nó tuilleadh faisnéise a thabhairt faoin tseirbhís sin.

Tuilleadh faisnéise

None

Teil: (021) 240 9300 (Cork)
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 30 Meitheamh 2023