An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Réamhrá

Comhlacht reachtúil is ea an Bord um Chúnamh Dlíthiúil a bunaíodh faoin Acht um Chúnamh Dlíthiúil, 1995. Is iad príomhfheidhmeanna an Bhoird ná:

 • A chur ar fáil comhairle agus cúnamh dlíthiúil a chur ar fáil i gcásanna sibhialta (i.e. cásanna neamhchoiriúla) do dhaoine a chomhlíonann na critéir
 • A chur ar fáil seirbhís idirghabhála teaghlaigh a chur ar fáil
 • A chur ar fáil faisnéis a chur ar fáil faoina seirbhísí
 • Trí scéim um chúnamh dlíthiúil coiriúil a bhainistiú agus a riaradh (ach ní thugann sé cúnamh díreach nó comhairle dlí dhíreach maidir le ceisteanna choiriúla)
 • Cabhrú le hoibriú na scéime Abhaile (a chabhraíonn le daoine a bhfuil riaráistí morgáiste baile acu)

Is éard atá sa Bhord, cathaoirleach agus dhá bhall déag eile. Ní mór go mbíonn ar a laghad cúigear ball den Bhord ina mná agus ní mór do chúigear bheith ina bhfir. Ní mor do bheirt bhall den Bhord bheith ina n-abhcóidí, ní mór do bheirt bheith ina n-aturnaetha agus ní mór do bheirt bheith mar bhaill foirne den Bhord.

Tá ag an mBord líonra d’ionaid lánaimseartha agus pháirtaimseartha dlí atá lonnaithe ar fud na tíre. Ina theannta sin, bhunaigh an Bord painéal aturnaetha agus abhcóidí i gcleachtas príobháideach a chuireann cúnamh agus comhairle dhlíthiúil ar fáil faoin Acht. Más gá d’abhcóide déileáil le do chás, ceapfaidh an Bord um Chúnamh Dlíthiúil ceann chun ionadaíocht a dhéanamh duit.

Seirbhís Dlí do Dídeanaithe (SDD) ag an mBord freisin. Soláthraíonn sé seirbhís neamhspleách dlí d'iarrthóirí tearmainn ag gach céim den phróiseas tearmainn.

Ní dhéanann an Bord cúnamh dlíthiúil díreach nó comhairle maidir le nithe coiriúla a chur ar fáil. Mar sin féin, tá sé freagrach as bainistiú agus riaradh 3 scéim um chúnamh dlíthiúil coiriúil.

Cabhraíonn an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh le lanúineacha a rinne an cinneadh chun scaradh nó colscaradh a fháil, nó atá scartha cheana féin, idirbheartaíocht a dhéanamh maidir le bealach chun cinn comhaontaithe, chun plé a dhéanammh ar a dtéarmaí féin comhaontaithe, agus dul i ngleic le riachtanais agus le leas gach duine lena mbaineann i gcomhthráth.

Cásanna a chuimsíonn an Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Ábhair shibhialta

Is gnách go gcuireann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil comhairle agus cúnamh dlíthiúil ar fáil go príomha sna limistéir a leanas:

 • Scarúintí breithiúnacha
 • Colscaradh
 • Cothabháil
 • Foréigean teaghlaigh
 • Caomhnóireacht agus rochtain ar leanaí
 • Fadhbanna lena mbaineann comhaontuithe fruilcheannaigh
 • Díospóidí conartha
 • Iarratais ar thearmann, ar chosaint choimhdeach nó ar chead fanacht in Éirinn

Is féidir leis an mBord comhairle dhlíthiúil a chur ar fáil i bhformhór na limistéar. Cuirtear cosc orthu ginearálta as cúnamh dlíthiúil a chur ar fáil sna catagóirí a leanas de chásanna:

 • Maíomh clúmhillte (i.e nuair a dhéantar díobháil do chlú duine mar thoradh ar leabhal nó ar bhéadchaint)
 • Díospóidí talún (i.e. díospóidí lena mbaineann cearta agus leas i dtaca le talamh)
 • Ábhair shibhialta a chuimsíonn an nós imeachta um mionéilimh
 • Ceadúnú (ceadúnais úinéirí tithe tábhairne)
 • Tíolcadh (i.e. aistriú dlíthiúil réadmhaoine ó pháirtí amháin chuig páirtí eile)
 • Achainíocha toghcháin
 • Maíomh a rinneadh i gcáil ionadaíoch, muiníneach nó oifigiúil (féach nóta thíos)
 • Maíomh a ghlacann duine ar son grúpa daoine chun fasach a bhunú ar phointe áirithe dlí (“cásanna samplacha”).
 • Aon chaingean ghrúpa nó ionadaíoch (“caingean aicmeach”)

Nóta: Tagraíonn seo do chás ina bhfuil cás á ghlacadh ag duine ar son duine eile nó i gcáil oifigiúil.

Ábhair choiriúla

Riarann an Bord an 3 scéim chúnamh dlíthiúil coiriúil a leanas:

Cuireann an Bord cúnamh nó comhairle dhlíthiúil ar fáil do ghearánach i gcásanna áirithe coiriúla lena mbaineann ionchúiseamh mar gheall ar réimse cionta gnéasacha, lena n-áirítear éigniú, ionsaí forthromaithe gnéasach agus ciorrú coil. Is é an gearánaí an duine a dhéanann an gearán.

Ina theannta sin, cuireann siad comhairle dhlíthiúil ar fáil maidir le hábhair choiriúla d’íospartaigh a líomhnaítear a bhí thíos le gáinneáil ar dhaoine.

Tuilleadh faisnéise

Is ann do líonra d'Ionaid um Chúnaimh Dhlíthiúil ar fud na hÉireann. Tá ceanncheathrú an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil lonnaithe i gContae Chiarraí agus is féidir teagmháil a dhéanamh leo ar an mbealach a leanas:

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
V23 RD36
Éire

Teil: 066 947 1000
Lóghlao: 0818 615 200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 19 Bealtaine 2020