Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána

Cad é Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána?

Déileálann Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (GSOC), nó Ombudsman an Gharda Síochána, le gearáin ón bpobal i gcoitinne faoi bhaill den Gharda Síochána (fórsa póilíneachta na hÉireann).

Tá Ombudsman an Gharda neamhspleách ó na Gardaí.

Bunaíodh Ombudsman an Gharda faoi Acht an Gharda Síochána 2005http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0020/index.html. Tháinig sé in ionad Bhord Gearán an Gharda Síochána ó mhí na Bealtaine 2007.

Cigireacht an Gharda Síochána

Thug Acht an Gharda Síochána 2005 Cigireacht an Gharda Síochána a bunaíodh i mí Iúil 2006 isteach. Is comhlacht ar leith í an Chigireacht a thugann comhairle ar dhea-chleachtais póilíneachta maidir le feidhmíocht oibriúcháin agus riaracháin na nGardaí.

Cé atá in ann gearán a dhéanamh?

Is féidir le haon duine gearán a dhéanamh le hOmbudsman an Gharda Síochána faoi iompar Garda.

Mar sin féin,

 • Caithfidh tú a bheith mar fhinné ar an eachtra atá i gceist
 • Caithfidh gur chuir an eachtra isteach ort go díreach,

Is féidir leat gearán a dhéanamh thar ceann duine eile:

 • Tá foirm toilithe sínithe acu (pdf)
 • Ní féidir leo toiliú a thabhairt mar gheall ar éagumas nó aois (beidh ort doiciméid eile a sholáthar a mhíníonn é seo)

Gearáin ó leanaí

Táthar ag súil go ginearálta go ndéanfadh tuismitheoir, caomhnóir, nó duine fásta freagrach gearán thar ceann linbh nó duine óig.

Mar sin féin, níl aon teorainn aoise níos ísle i gceist, mar sin is féidir le leanaí gearáin a dhéanamh iad féin. Is féidir le leanbh coinne a dhéanamh chun a ghearán a thabhairt ó bhéal go pearsanta ag oifig Ombudsman an Gharda Síochána.

Is féidir leat ráiteas Ombudsman an Gharda Síochána um chumhdach leanaí a léamh a mhíníonn conas a chosnaíonn siad leanaí a úsáideann a seirbhís.

Conas gearán a dhéanamh

Féadfaidh tú gearán a chur isteach ar 3 bhealach:

 1. Ar líne trí Láithreán Gréasáin Ombudsman an Gharda Síochána
 2. Tríd an bpost
 3. Go pearsanta ag aon stáisiún Garda

Is cuma cén chaoi a ndéanann tú do ghearán, iarrfar ort foirm ghearáin a chomhlánú. Is féidir leat foirm ghearáin (pdf) a íoslódáil ó Láithreán Gréasáin Ombudsman an Gharda Síochána.

An bhfuil teorainn ama le gearáin?

Ní mór gearáin a dhéanamh laistigh de 12 mhí ón eachtra, ach féadfaidh Ombudsman an Gharda an teorainn ama a shíneadh má tá cúiseanna maithe ann.

An bhfuil aon phionóis ann as gearán bréagach a dhéanamh?

Is cion é faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a sholáthar maidir le gearán nó imscrúdú.

Má chiontaítear tú sa chion seo, d’fhéadfá aghaidh a thabhairt ar:

Conas a oibríonn an próiseas gearán?

I ndiaidh do ghearán a fháil, ní mór d’Ombudsman an Gharda Síochána cinneadh a dhéanamh an bhfuil do ghearán inghlactha agus ar cheart é a tharchur le haghaidh réiteach neamhfhoirmiúil nó imscrúdú a dhéanamh air.

Sula gcinnfidh tú an bhfuil do ghearán inghlactha, áfach, féadfaidh Ombudsman an Gharda do thoiliú a lorg chun an gearán a réiteach trí idirghabháil áitiúil.

Idirghabháil áitiúil

Má bhaineann do ghearán le saincheist seirbhíse, mar mhíchúirtéis nó faillí ar leibhéal íseal, féadfaidh Ombudsman an Gharda Síochána a chinneadh go bhfuil sé oiriúnach d’idirghabháil áitiúil.

Iarrfar ort do thoiliú chun déileáil leis an ngearán ar an mbealach seo. Má thoilíonn tú, seolfaidh Ombudsman an Gharda Síochána an gearán chuig Cigire Garda ainmnithe a dhéanfaidh iarracht an gearán a réiteach leat.

Má tá tú sásta leis an toradh, dúnfar an gearán.

Mura bhfuil tú sásta leis an toradh, nó mura dtoilíonn tú le hidirghabháil áitiúil, cinnfidh Ombudsman an Gharda an bhfuil an cás inghlactha.

Conas a bheidh a fhios agam ma tá mo chás inghlactha?

Le bheith inghlactha, caithfidh gearán a bheith:

 • Déanta ag duine atá i dteideal gearán a dhéanamh
 • Maidir le hiompar Garda a d’fhéadfaí a mheas mar mhí-iompar
 • Déanta laistigh den teorainn ama inghlactha

Ní mheastar go bhfuil gearán inghlactha má tá sé bréagach nó míthreorach. Cuirfear ar an bhfaisnéis thú i scríbhinn mura bhfuil do ghearán inghlactha agus na cúiseanna. Mura bhfuil do ghearán inghlactha, ní dhéanfar aon ghníomh eile.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi conas a chinneann Ombudsman an Gharda an féidir leo déileáil le gearáin.

Conas a láimhseáiltear gearán inghlactha

Má ghlacann Ombudsman an Gharda le do ghearán mar ghearán inghlactha, féadfar é a láimhseáil ar cheann de na bealaí seo a leanas:

 • Réiteach nó idirghabháil neamhfhoirmiúil
 • Imscrúdú coiriúil Ombudsman an Gharda Síochána
 • Imscrúdú neamhchoiriúil Ombudsman an Gharda Síochána
 • Imscrúdú Garda
 • Imscrúdú Garda faoi mhaoirseacht Ombudsman an Gharda Síochána

Réiteach nó idirghabháil neamhfhoirmiúil

Ag brath ar an ngearán, féadfar réiteach neamhfhoirmiúil nó idirghabháil a thairiscint duit féin agus don Gharda. Caithfidh an dá pháirtí comhaontú i scríbhinn go ndéileálfar leis an ngearán ar an mbealach seo.

Nuair a fhaightear toiliú i scríbhinn, cuirfidh oifigeach cáis atá oilte san idirghabháil glaoch ort féin agus ar an nGarda go leithleach chun an gearán a phlé. Ní bheidh ort bualadh leis an nGarda nó leis an oifigeach cáis duine le duine.

Tá gach faisnéis a roinntear le linn idirghabhála nó réitigh neamhfhoirmiúla faoi rún. Ní féidir é a úsáid in imeachtaí sibhialta nó coiriúla, lena n-áirítear nósanna imeachta araíonachta.

Má réitítear an gearán go neamhfhoirmiúil

Má réitítear do ghearán go neamhfhoirmiúil, iarrfar ortsa agus ar an nGarda foirm a shíniú lena ndeimhnítear é seo. Ní choinnítear aon taifead den ghearán i gcomhad pearsanra an Gharda Síochána.

Mura réitítear an gearán go neamhfhoirmiúil

Mura réitítear an gearán, nó má tharraingíonn ceachtar páirtí an toiliú siar nó má stopann siad de bheith ag plé leis an bpróiseas, is féidir an gearán a bhogadh ar aghaidh lena imscrúdú nó é a scor.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sheirbhísí réitigh neamhfhoirmiúla agus idirghabhála Ombudsman an Gharda Síochána.

Imscrúdú coiriúil Ombudsman an Gharda Síochána

Má bhaineann gearán le cion coiriúil féideartha, seolfaidh Ombudsman an Gharda an t-imscrúdú é féin.

Imscrúdaíonn Ombudsman an Gharda Síochána i gcónaí nuair a bhaineann gearán le duine a fuair bás nó a ndearnadh díobháil dó le linn oibríocht Gharda, nó le linn dó a bheith faoi choimeád nó faoi chúram an Gharda Síochána.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcineál seo imscrúdaithe i mbileog Ombudsman an Gharda Síochána um Imscrúduithe Coiriúla (pdf).

Imscrúdú neamhchoiriúil Ombudsman an Gharda Síochána

Má bhaineann gearán le hábhair neamhchoiriúla, féadfaidh Ombudsman an Gharda Síochána cinneadh a dhéanamh an t-imscrúdú féin a sheoladh.

Ní bhaineann na himscrúduithe seo ach le fáil amach an raibh sárú ar rialacháin an Gharda Síochána. Tá na rialacháin seo leagtha amach i Rialacháin an Gharda Síochána (Araíonacht) 2007.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcineál seo imscrúdaithe i mbileog Ombudsman an Gharda Síochána um Imscrúduithe Neamhchoiriúla (pdf).

Imscrúdú Garda

Má bhaineann gearán le sárú féideartha ar araíonacht an Gharda Síochána, féadfaidh Ombudsman an Gharda Síochána an gearán a tharchur chuig na Gardaí lena imscrúdú.

Ní bhaineann na himscrúduithe seo ach le fáil amach an raibh sárú ar rialacháin an Gharda Síochána. Tá na rialacháin seo leagtha amach i Rialacháin an Gharda Síochána (Araíonacht) 2007.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcineál seo imscrúdaithe i mbileog imscrúduithe araíonachta Ombudsman an Gharda Síochána (pdf).

Imscrúdú Garda faoi mhaoirseacht Ombudsman an Gharda Síochána

Féadfaidh Ombudsman an Gharda Síochána cinneadh a dhéanamh maoirsiú a dhéanamh ar imscrúdú araíonachta an Gharda Síochána ar do ghearán má tá leas poiblí ann.

Aontóidh Ombudsman an Gharda Síochána agus na Gardaí conas ba cheart an t-imscrúdú a láimhseáil. Cuirfidh na Gardaí nuashonruithe ar dhul chun cinn ar fáil d’Ombudsman an Gharda Síochána agus iad ag fiosrú an ghearáin.

Is féidir le hOmbudsman an Gharda Síochána:

 • Imscrúdú an Gharda a stiúradh
 • An t-imscrúdú a ghlacadh

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcineál seo imscrúdaithe i mbileog imscrúduithe araíonachta faoi mhaoirseacht Ombudsman an Gharda Síochána (pdf).

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na cineálacha éagsúla imscrúduithe

Cad a tharlaíonn tar éis an imscrúdaithe?

Má sheastar le mo ghearán

Imscrúdú coiriúil

Má fhaigheann Ombudsman an Gharda Síochána go bhfuil go leor fianaise ann a thabharfadh le tuiscint go bhféadfadh coir a bheith déanta, seolfaidh siad comhad chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, a chinnfidh an ndéanfar ionchúiseamh.

Imscrúdú neamhchoiriúil

Má aimsíonn Ombudsman an Gharda Síochána nó imscrúdú an Gharda go bhféadfadh sárú araíonachta a bheith ann, tuairiscítear é seo do na Gardaí a dhéanann athbhreithniú ar an ngearán agus a chinneann ar tharla sárú.

Má tá sárú déanta, is féidir leis na Gardaí smachtbhanna a ghearradh, nó Bord Fiosrúcháin a bhunú chun smachtbhanna a mholadh má tá an sárú níos tromchúisí.

Athraíonn raon na smachtbhannaí agus

 • Is féidir comhairle a chur ar an nGarda ar cad ba cheart dóibh a bheith déanta sa chás san áireamh
 • Áirítear leo laghdú pá
 • Áirítear leo an Garda a dhífhostú, i gcúinsí an-tromchúiseacha

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach féidir le hOmbudsman an Gharda Síochána a chinneadh gur tharla sárú araíonachta, agus mar sin níl aon chumhacht aige pionóis nó smachtbhannaí a ghearradh air féin.

Mura seastar le mo ghearán

Mura bhfuil go leor fianaise ann chun a fháil amach go bhféadfadh coir a bheith déanta nó go raibh sárú araíonachta an Gharda Síochána ann, féadfar an gearán a dhíbhe agus ní dhéanfar a thuilleadh imscrúdú air.

An féidir liom achomharc a dhéanamh mura seastar le mo ghearán?

Ní féidir achomharc díreach a dhéanamh i gcoinne cinnidh a rinne Ombudsman an Gharda Síochána.

Athbhreithniú ar ghearáin arna bhfiosrú ag na Gardaí

Sa chás gur chuir na Gardaí an t-imscrúdú i gcrích (agus nach raibh faoi mhaoirseacht Ombudsman an Gharda Síochána), is féidir leat iarraidh ar Ombudsman an Gharda athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi ar déileáladh leis.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara:

 • Nach ndéanann Ombudsman an Gharda an gearán a imscrúdú arís
 • Nach féidir le hOmbudsman an Gharda Síochána cinneadh a shárú

Má aimsíonn Ombudsman an Gharda Síochána fadhb leis an imscrúdú, insíonn siad do Choimisinéir an Gharda Síochána cé a chinneann an chéad chéim eile.

Imscrúdú gan gearán a fháil

Is féidir le hOmbudsman an Gharda Síochána ábhar a imscrúdú gan gearán a fháil má tá leas an phobail ann.

Is féidir le hOmbudsman an Gharda Síochána imscrúdú a dhéanamh ar chás ina bhféadfadh Garda:

 • coir a bheith déanta
 • a bheith Iompar ar bhealach a thabharfadh údar le himeachtaí araíonachta
 • Garda a bheith tar éis iad féin a iompar ar bhealach a d’fhág go bhfuair duine bás nó go ndearnadh díobháil thromchúiseach dó.

Féadfaidh Ombudsman an Gharda Síochána:

Gearáin i gcoinne Gardaí nach bhfuil ar dualgas nó iar-Ghardaí

Ní dhéileálann Ombudsman an Gharda Síochána ach le gearáin faoi Ghardaí nach bhfuil ar dualgas nó faoi iar-Gharda nó Gardaí ar scor i gcúinsí áirithe.

Áirítear orthu seo imthosca seo:

 • D'fhéadfadh an t-iompar a bhfuiltear ag gearán faoi ná míchlú a dhéanamh ar na Gardaí
 • Fuair duine éigin bás nó díobháil thromchúiseach mar gheall ar iompar an Gharda nach raibh ar dualgas
 • Tá an gearán curtha faoina bhráid ag na Gardaí
 • Is leas poiblí é sin a dhéanamh

An Bille um Póilíneacht, Slándáil agus Sábháilteacht Pobail, 2023

Faoin reachtaíocht mholta, d’athainmneofaí Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána go hOifig Ombudsman na bPóilíní.

Dá ndéanfaí é a shíniú ina dhlí, dhéanfadh an Bille Póilíneachta, Slándála agus Sábháilteachta Pobail 2023 roinnt athruithe eile, lena n-áirítear:

 • Acht an Gharda Síochána 2005 a aisghairm ina iomláine
 • Údarás Póilíneachta agus Sábháilteachta Pobail nua a bhunú le feidhmeanna maoirseachta an Údaráis Póilíneachta agus Chigireacht an Gharda Síochána araon

Tá an Bille ag dul ar aghaidh trí na céimeanna éagsúla reachtaíochta atá riachtanach le bheith ina dhlí. Féadfaidh tú dul chun cinn an Bhille a fheiceáil ar Láithreán Gréasáin Theach an Oireachtais.

Teagmháil

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána

150 Sráid na Mainistreach Uacht
Dublin 1
D01 FT73
Ireland

Lóghlao: 0818 600 800
Facs: (01) 814 7023
Láithreán Gréasáin: http://www.gardaombudsman.ie/
R-phost: info@gsoc.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 16 Meitheamh 2023