Oifig an Ombudsman

Eolas

Is é príomh dhualgas an Ombudsman fiosrú a dhéanamh ar aon ghearán a dhéanann duine faoin tslí ar chaith eagraíocht phoiblí leis/léi. Tá sé de chead ag an Ombudsman cinneadh a cheistniú, nó fiafraí cén fáth nár déanadh aon ní faoi ghearán, nó féachaint isteach i módh riaracháin na n-eagraíochtaí poiblí.

Toghann an tUachtarán an Ombudsman i ndiaidh don Oireachtas é/í a ainmniú. Tá eolas ar an Ombudsman laithreach anseo.

Tá sé de chead ag an Ombudsman aon eolas, cáipéis nó eile a fháil ó na heagraíochtaí atá i gceist.

Ní post polaitiúil é an Ombudsman agus ní mór dó/dí déanamh cinnte de go mbíonn sé/sí neamhspléach sa bhealach a dhéanann sé/sí a c(h)uid oibre.

Bíonn tréimhse 6 bliana ag an Ombudsman sa phost. Tá sé de chead aige/aici éirigh as an bpost nó is féidir é/í a bhriseadh as an bpost ar chúiseanna mí-iompair, neamhábaltachta nó clisiúnachais. Tá air/ uirthi éirigh as an bpost ag aois a 67 bliain.

Rialacha

Is féidir gearán a dhéanamh má tá tú mí-shásta leis an tseirbhís a thugann aon cheann de na heagraíochtaí seo a leanas:

Thug an tAcht Ombudsman (Leasú) 2012 os cionn 180 comhlacht poiblí breise faoi shainchúram an Ombudsman le héifeacht ón 1 Bealtaine 2013, lena n-áirítear comhlachtaí oideachais tríú leibhéal atá maoinithe go poiblí. Tá an Oifig i dtoll a chéile liosta táscach de na comhlachtaí poiblí.

Conas a dhéanann an Ombudsman fiosrú ar ghearáin

I dtosach déanann an Ombudsman réamh-fhiosrú nuair a dhéanann tú gearán leis/léi. Sa réamh-fhiosrú faightear amach an bhfuil gá le fiosrú foirmiúil nó nach bhfuil.

Sa réamh-fhiosrú socraíonn an Ombudsman ar chuir an rud a rinneadh an t-eagraíocht phoiblí atá i gceist sa chás isteach ort i mbealach diúltach. Uaireanta, cuireann an Ombudsman agallamh ort i mbealach neamh fhoirimiúil ag an am seo.

Socraíonn an Ombudsman, ansin, an raibh an gníomh faoinar rinneadh tú an gearán:

 • Déanta gan an t-udarás cuí
 • Déanta ar chúiseanna fánacha
 • Déanta i mbealach fánach nó fáillíoch
 • Bunaithe ar eolas mícheart nó neamh chruinn
 • Leatromach duit
 • Bunaithe ar dhroch chleachtadh riaracháin nó
 • Ag léiriú riarachán míchothromach nó fabhtach

Ní théann móran de na gearáin thar an bpointe seo fiosrúcháin.

An Fiosrú Foirmiúil

Sa chéad chéim eile den phróiséas cuireann an Ombudsman fiosrúchán foirmiúil ar bun. Déanfaidh an Ombudsman, i gcomhar leatsa, amach Ráiteas Gearáin.

Déanfar an fiosrúchán go príobháideach agus i scríbhinn, de ghnáth. Cuirfidh an Ombudsman fios ar aon eolas, cáipéis nó eile a chuideoidh leis/léi an fiosrúchán a dhéanamh.

Ag deireadh an phróiséis fhiosrúcháin nó mór don Ombudsman insint duit cén cinneadh atá tógadh aige/ aici. Níl cumhacht dlí ag an toradh seo agus ní féidir leis an Ombudsman iallach a chuir ar an eagraíocht glacadh leis nó aon rud a dhéanamh faoi.

Muna ndéanann an eagraíocht a bhí i gceist sa ghearán aon ní faoin toradh is féidir leis an Ombudsman tuairisc a chuir ós comhair Tithe an Oireachtais faoin gcás.

Gearáin nach féidir leis an Ombudsman fiosrú

Tá cásanna gearáin ann nach féidir leis an Ombudsman fiosrú ar do shon:

 • Sa chás gur in aghaidh duine príobháideach, eagraíocht phríobháideach, cleachtóir príobháideach mar fhiaclóir, dochtúir súl & rl, a dhéantar an gearán.
 • Má tá do ghearán faoi chinneadh gairimiúil dochtúra
 • Má chuireann aon Aire Rialtais iarratas i scríbhinn chuig an Ombudsman ag iarraidh air éirigh as an bhfiosrúchán
 • Má tá an gearán a rinne tú á phlé sna Cúirteanna
 • Má tá cead faoin dlí agat dul chuig an gCúirt faoin ngearán in aghaidh na heagraíochta poiblí atá i gceist
 • Má tá eagraíocht neamhspléach achomhairc ar fáil gur féidir an cinneadh a thóg an eagraíocht phoiblí a chur ós a chomhair
 • Má bhaineann an cheist gearáin in aghaidh na heagraíochta poiblí le coinníollacha oibre nó le hearcaíocht foirne san eagraíocht úd
 • Má bhaineann do ghearán le cinneadh faoi inimirce nó faoi headóirseacht
 • Má bhaineann do ghearán le cinneadh faoi loghadh nó pardún ar théarma príosúin
 • Má bhaineann do ghearán le cinneadh faoi na Gardaí nó faoi bhainistíocht phriosúin.

Rataí

Níl aon chostas ar ghearán a chuir chuig an Ombudsman.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór an gearán a dhéanamh chomh luath agus is féidir é. Tá ort an gearán, faoi chinneadh nó faoi ghníomh éigin in aghaidh eagraíochta poiblí, a dhéanamh taobh istigh de 12 mí i ndiaidh don eachtra tarlú nó i ndiaidh an chinneadh a bheith tógtha. Is féidir go dtógfaí an dáta ón uair gur cuireadh ar an eolas tú faoin gcinneadh nó faoin eachtra.

Is féidir an gearán a dhéanamh i scríbhinn, ar líne, ar teileafón nó ar ríomh-phost. Ba chóir duit aon cháipéis nó litreacha a bhaineann leis an ngearán a chuir isteach leis an ngearán .

Tá Oifig an Ombudsman oscailte ó 9.15r.n. go dtí 5.30 i.n. ó Luan go hAoine. Coinnigh an Ombudsman 12 oifige míosúil réigiúnach agus eagraítear clár bliantúíl cuairteanna réigiúnacha.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig an Ombudsman

6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 HE97
Éire

Teil: (01) 639 5600
Láithreán Gréasáin: https://www.ombudsman.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 12 Márta 2014