Pobal Ar Aire

Eolas

Is clár é Pobal Ar Aire a dhéanann iarracht theacht roimh choir. Tá sé dírithe ar phobail áitiúla a spreagadh chun bheith ar an airdeall faoi ghníomhaíochtaí amhrasacha agus iad a thuairisciú chuig na Gardaí. Cuireann an clár páirtíocht ar bun idir na Gardaí agus an pobal, chun coireanna a sheachaint agus comharsanacht níos fearr a chruthú.

Tagann an spreagadh chun scéim Pobal Ar Aire a bhunú go minic ón bpobal féin, nó d'fhéadfadh an t-iarratas a theacht ó na Gardaí. Is iondúil go socróidh Ceannfort an cheantair áitiúil cruinniú le na daoine a bhfuil spéis acu insan cheist chun claonadh coireanna aitiúla agus fadhbanna coiriúla ar leith sa cheantar a phlé, chomh maith le na bealaí inar féidir le daoine áitiúla cúnamh a thabhairt do na Gardaí.

Cé nach leigheas iomlán ar choir í an scéim Pobal Ar Aire, d'fhéadfadh sí a bheith éifeachtach mar chosc ar choireanna ar leith, go háirithe ar bhuirgléireacht. Is féidir léi chomh maith an t-imní agus an fhaitíos roimh choir atá ag go leor daoine a mhaolú. Is minic nach mbíonn údar leis an bhfaitíos seo ach tá sé sothuigthe.

Rialacha

Ba chóir do gach grúpa Pobail Ar Aire a chúrsaí féin a chur ar bun agus a oifigigh féin a cheapadh nó a thoghadh. Ba chóir na céimeanna seo a leanas a leanúint agus scéim á leagadh amach:

  • Déantar suirbhé ar chuile theaghlach sa cheantar.
  • Má tá sé soiléir ón suirbhé go bhfuil a dhóthain tacaíochta ag an scéim, cuirfear na torthaí ar aghaidh go dtí Oifigeach na Roinne a dhéanfaidh an cinneadh scéim a chur ar bun sa cheantar áirithe sin go foirmeálta.
  • Roghnaítear agus ceaptar comhordnóirí do na sráideanna agus na ceantracha éagsúla ag cruinniú poiblí tar éis don scéim a bheith ceadaithe. Sé an príomh ról atá ag na comhordnóirí ná a bheith mar chéadphointe teagmhála do bhaill na scéime, eolas a ghlacadh agus a dháileadh, agus baill nua a earcú. Is féidir tús a chur le tograí eile trí na comhordnóirí, mar shampla chun comharthaí a chur ar mhaoine, nó nuachtlitir aitiúil a fhoilsiú. Beidh cruinnithe ag na comhordnóirí ó am go chéile chun gnéithe áirithe a phlé nuair a thagann siad chun solais.
  • Tugann na Gardaí eolas do chuile theaghlach a ghlacann páirt sa scéim.
  • Ceaptar Garda áitiúil ar leith mar theagmhálaí do chuile scéim.

tuilleadh eolais ar Pobal ar Aire ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána.

Conas Iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le do stáisiún Garda áitiúil chun fáil amach cé hé/hí do Oifigeach Roinne. Is féidir teacht ar uimhir theileafóin chuile stáisiún Garda sa tír ag tús gach eolaire teileafóin.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 Bealtaine 2015