Seirbhísí Cúram pobail

Cad iad seirbhísí cúraim pobail?

Tugtar seirbhísí cúraim pobail ar sheirbhísí sláinte poiblí i do phobal, amanna, agus is gnách go gcuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar fáil iad. Féadann eagraíochtaí eile seirbhísí cúraim phobail a sholáthar freisin, i gcomhar leis, nó ar son FSS. Tá éagsúlacht ann i leibhéal na seirbhísí a bhíonn ar fáil i gceantair éagsúla den tír.

Is féidir altranas sláinte poiblí, cúntóir baile, fisiteiripe, teiripe shaothair, cosliacht, cúram lae agus cúram faoisimh (féach thíos) a bheith i gceist le seirbhísí cúraim pobail. Áirítear le seirbhísí cúraim pobail eile oibrithe sóisialta, teiripeoirí urlabhra agus diaitéitigh

Cé ar féidir leo seirbhísí cúraim pobail a fháil?

Má theastaíonn teacht uait ar sheirbhísí cúraim pobail, is féidir le do dhochtúir (DG) nó d’oifig sláinte áitiúil thú a atreorú. Má tá cárta leighis agat, is féidir leat seirbhísí cúraim pobail a fháil saor in aisce.

Mura bhfuil cárta leighis agat, b’fhéidir go mbeidh tú in ann seirbhísí pobail a fháil freisin, má tá fáil orthu, ach is féidir tús áite a thabhairt do shealbhóirí cárta leighis.

Conas iarratas a dhéanamh

Fiafraigh de do DG faoi sheirbhísí cúraim pobail i do cheantar nó déan teagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Mura bhfuil dochtúir agat cheana féin, is féidir leat dochtúir (DG) i do cheantar áitiúil a aimsiú ar láithreán gréasáin FSS.

Saghsanna seirbhísí cúraim pobail

Oibríonn altraí sláinte poiblí i do phobal agus is gnách go mbíonn siad bunaithe i d’ionad sláinte áitiúil de chuid FSS. Cuireann siad cúram altranais agus leighis ar fáil. Is éagsúil iad na seirbhísí a sholáthraíonn altraí sláinte poiblí ó cheantar go ceantar agus gníomhaíonn siad mar phointe rochtana do sheirbhísí cúraim pobail eile. D’fhéadfadh a seirbhísí a bheith éagsúil ó cheantar go ceantar.

Fisiteiripe

Cuirtear seirbhísí fisiteiripe ar fáil go ginearálta i do phobal. Is féidir thú a chur ar liosta feithimh in go leor. Ní bhíonn seirbhísí baile ar fáil ach i roinnt bheag cásanna.

Teiripeoirí saothair

Fostaíonn formhór na nOifigí Sláinte Áitiúla teiripeoirí saothair. Is féidir thú a chur ar liosta feithimh in go leor ceantar.

Seirbhísí cosliachta

Cabhróidh seirbhísí cosliachta leat má bhíonn aon fhadhbanna le do chosa. Tá seo ar fáil i bhformhór na limistéar cúraim pobail.

Cúram faoisimh

Is féidir cúram faoisimh nó cúram sealadach a bhunú sa phobal nó i suíomh cónaithe. Is féidir le cúram faoisimh a bheith éagsúil ag brath ar an áit a gcónaíonn tú sa tír.

Ionaid lae

Cuireann ionaid lae gníomhaíochtaí lae ar fáil, cosúil le háiseanna caithimh aimsire, agus cuireann siad meascán de sheirbhísí leighis agus athshlánaithe gairme ar fáil freisin. Is éagsúil a bhíonn an fháil ar sheirbhísí i limistéir éagsúla. Cuireann FSS roinnt ionaid lae ar fáil go díreach agus cuireann eagraíochtaí eile roinnt ar fáil thar ceann FSS. Tagtar ar ionaid lae trí atreorú agus is éagsúil a bhíonn na coinníollacha cáilitheachta ó cheantar go ceantar.

Seirbhísí cúraim pobail sa bhaile

Seirbhís Tacaíochta Baile

Má tá tú 65 bliain d’aois nó níos sine agus má theastaíonn tacaíocht uait chun leanúint ag maireachtáil sa bhaile nó chun filleadh abhaile i ndiaidh duit bheith ag fanacht san ospidéal, b’fhéidir go mbeidh tú in ann Seirbhís Tacaíochta Baile a fháil. Is féidir leis an tSeirbhís Tacaíochta Baile tacaíocht a thabhairt maidir le tascanna laethúla, ar nós éirí amach ón leaba agus dul isteach sa leaba, folcadh agus gléasadh.

Má tá tú níos óige ná 65 bliain d’aois agus má theastaíonn tacaíocht uait le galar, b’fhéidir go mbeidh tú in ann an tseirbhís tacaíochta baile a fháil, mar shampla, má tá néaltrú a thosaíonn luath ort nó má tá tú faoi mhíchumas.

Is féidir leat eolas breise a fháil faoin tSeirbhís Tacaíochta Baile ó FSS. Thugtaí an tSeirbhís Chúnaimh Baile nó Scéim an Phacáiste Cúram Baile ar an tSeirbhís Tacaíochta Baile roimhe seo.

Cúntóirí Cúraim

Má theastaíonn cúram pearsanta uait, is féidir le d’Oifig Sláinte Áitiúil Cúntóir Cúraim a shocrú mar thaca leis an tseirbhís altranais sláinte poiblí. Cabhróidh an cúntóir cúraim leat tascanna laethúla pearsanta a dhéanamh.

Seirbhís Cúntóra Phearsanta

Má tá tú faoi mhíchumas fisiciúil nó céadfach, b’fhéidir go mbeidh tú in ann seirbhísí Cúntóra Phearsanta (CP) a fháil chun níos mó neamhspleáchais a thabhairt duit. Bíonn an Cúntóir Pearsanta fostaithe agat agus déanann tú cinneadh faoi conas a sholáthraítear an tacaíocht agus nuair a sholáthraítear an tacaíocht. Déan teagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil chun teacht ar eolas ar an bhfáil atá ar an tseirbhís seo i do cheantar.

Seirbhísí béilí

Áirítear leis na seirbhísí cúraim phobail eile oibrithe, teiripeoirí urlabhra agus bia-eolaithe. Má theastaíonn cabhair uait le béilí a ullmhú, cuireann comhlachtaí deonacha agus reachtúla na seirbhísí béilí ar fáil agus tugtar ‘béilí ar rothaí’ orthu, amanna. Is gnách go dtagtar ar sheirbhísí béilí trí atreorú. Is féidir iarraidh ort ranníocaíocht a dhéanamh i dtreo costas seirbhísí béilí. Is éagsúil a bhíonn coinníollacha cáilitheachta ó cheantar go ceantar.

Iompar

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Eanáir 2023