Seirbhís Ghiúiré

Réamhrá

Is gá triail faoi bhreitheamh agus giúiré leis an gcuid is mó de chionta coiriúla nach mionchionta iad. Teastaíonn triail ghiúiré ó chásanna sibhialta áirithe, an aithis, mar shampla. Tá eolas ar cad a dhéanann giúróirí ar fáil inár ndoiciméad ar an ról a bheadh ​​giúiré.

Déantar teagmháil le giúróirí trí thoghairm ón gCláraitheoir Contae, a shonróidh go bhfuil sé d’iallach ort freastal faoi choinne sheirbhís ghiúiré ar dháta faoi leith.

Incháilitheacht do sheirbhís ghiúiré

Bíonn gach saoránach na hÉireann ó 18 bliain d’aois atá ar Chlár na dToghthóirí Dála incháilithe do sheirbhís ghiúiré cé is moite de:

 • Iad siúd a mbíonn baint acu in aon slí le riaradh an cheartais. Áirítear leo seo breithiúna, iar-bhreithiúna, an tUachtarán, an tArd-Aighne, An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, baill den Gharda agus Óglaigh na hÉireann, oifigigh phríosúin, abhcóidí cleachtais, aturnaetha, oifigigh na cúirte ar nós cláraitheoirí agus pearsanra sna Ranna Rialtais a mbíonn baint acu le cúrsaí ceartais nó leis na cúirteanna.
 • Iad siúd nach bhfuil in ann a léamh nó a bhfuil mallachar fadtéarmach ionas nach bhfuil sé indéanta dóibh chun fónamh ar ghiúiré.

Leagtar síos na rialacha i gcomhair incháilitheachta do sheirbhís ghiúiré i Alt 6 agus an Chéad Sceideal de Acht na nGiúiréithe, 1976 arna leasú ag Alt 54 agus Alt 64 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008.

Dícháiliú

Bíonn na daoine seo a leanas dícháilithe ó sheirbhís ghiúiré:

 • Iad siúd a ciontaíodh i gcion tromchúiseach in Éirinn.
 • Iad siúd ar gearradh téarma príosúnachta de chúig bliana nó ní ba mhó orthu riamh.
 • Iad siúd ar gearradh téarma príosúnachta de thrí mhí orthu raimh le deich mbliana anuas.
 • Daoine a chónaíonn in Éirinn nach saoránaigh na hÉireann iad.

Iad siúd a scaoiltear ón giúiré de bharr a gceart

Féadfar scaoileadh leis na daoine seo a leanas ó sheirbhís ghiúiré de bharr a gceart:

 • Ó Eanáir 2009, siúd atá 65 bliain d'aois nó os a chionn.
 • Baill de Thithe an Oireachtais (ceachtar teach), baill den Chomhairle Stáit, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, Cléirigh Dháil Éireann agus Seanad Éireann, duine in Ord Beannaithe, ministéir d’aon sainchreideamh nó pobal creidimh, baill de mhainistreacha nó clochair, piolótaí aerárthaigh, mic léinn lán-aimseartha agus máistirí loinge.
 • Iad siúd a sholáthraíonn seirbhís thábhachtach don phobal, ar nós dochtúirí, altraí, cnáimhseacha (mná cabhrach), fiaclóirí, tréidlianna, poitigéirí srl.
 • Na daoine seo a leanas má dheimhnítear nach féidir le duine eile a bhfeidhmeanna a dhéanamh go réasúnta nó nach fhéidir iad a chur siar; baill fhoirne de cheachtar Teach an Oireachtais, Cinn de Ranna Rialtais, státseirbhísigh eile, príomhoifigigh fheidhmiúcháin agus fostaithe na n-údarás áitiúil, na mbord sláinte agus údaráis na gcuanta, múinteoirí scoile agus léachtóirí ollscoile.
 • Iad siúd a bhí ar ghiúiré cheana le trí bliana anuas nó ar scaoil breitheamh leo ag deireadh thréimhse seirbhíse roimhe seo do thréimhse seirbhíse nach bhfuil críochnaithe.

Ócáidí eile ar ar féidir scaoileadh leat

Áirítear leis na hócáidí eile ar ar féidir scaoileadh leat:

 • Féadann an Cláraitheoir Contae nó breitheamh na trialach scaoileadh leat má cheapann siad go bhfuil "cúis mhaith" ann leis.
 • Ag deireadh cáis "de mianach dian eisceachtúil", féadann breitheamh na trialach scaoileadh leis an ngiúiré ó sheirbhís ghiúiré ar feadh chomh fada agus is oiriúnach leo é.

Leagtar amach na rialacha faoi neamh-incháilitheacht agus dícháiliú ó sheirbhís ghiúiré in Alt 7 d’Acht na nGiúiréithe, 1976 agus in Alt 8 d’Acht na nGiúiréithe, 1976.

Roghnú na nGiúróirí

Déantar teagmháil le giúróirí trí thoghairm ón gCláraitheoir Contae. Ní mór duit freagairt don toghairm ghiúiré trí úsáid a bhaint as an fhoirm agus an clúdach litreach réamh-íoctha a sholáthraítear. Má thiteann tú laistigh de na catagóirí daoine a mbíonn sé de cheart acu a bheith saor ó sheirbhís ghiúiré, caithfidh tú é sin a mhaíomh ar an fhoirm a sholáthraítear.

Más mian leat go scaoilfear leat ó do dhualgais ar chúis eile (ar nós tinnis), caithfidh tú an chúis sin a shonrú agus déanfaidh an Cláraitheoir Contae cinneadh an féidir tú a scaoileadh saor.

Sa chúirt

Gach giúróir a dtugtar toghairm dóibh, ní mór dóibh freastal ar an gcúirt ar an gcéad lá a chuirtear painéal an ghiúiré le chéile. Glaoitear ainm gach giúróir agus caithfidh tú freagairt chun a léiriú go bhfuil tú i láthair.

Tarraingítear ainmneacha ó bhosca ballóide chun is go gcuirfí painéal 12 giúróir le chéile. Má ghlaoitear d’ainm rachaidh tú i mbosca na ngiúróirí agus tabharfar deis duit le maíomh más neamh-incháilithe nó dícháilithe ó sheirbhís giúiré tú nó más aithnid duit aon duine de na finnéithe sa chás.

Leasaigh Alt 23 den Acht gCúirteanna agus Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 an tAcht na nGiúiréithe 1976 ionas gur féidir leis an giúiré comhdhéanta de suas le 15 ball, má táthar ag súil an cás go deireanach níos mó ná 2 mhí.

B’fhéidir nach ndéanfaidh tú seirbhís ghiúiré fiú má ghlaoitear ort chun seirbhís ghiúiré. Glaoitear ar níos mo daoine ná mar is gá de ghnáth. Caithfidh tú filleadh ar cúirt gach lá, is cuma an gcuirtear faoi mhionn ar phainéal giúiré nó nach gcuirtear, mura dtreoraíonn an chúirt a mhalairt duit.

Is féidir le ceachtar taobh den chás agóid a dhéanamh i do choinne sula dtugann tú do mhionn. Níl anseo ach agóid i gcoinne giúróra mholta. Féadann gach taobh agóid a dhéanamh i gcoinne 7 giúróirí féideartha gan aon chúis a thabhairt leis agus is féidir leo agóid a dhéanamh i gcoinne aon líon giúróirí más féidir leo "cúis a léiriú" leis.

Má bhíonn agóid déanta i do choinne agus gan cúis tugtha leis, fágfaidh tú bosca na ngiúróirí. Má thugtar cúis leis an agóid, is é an breitheamh a chinnfidh an dtabharfaidh tú seirbhís nó nach dtabharfaidh.

Tabharfaidh an ball den ghiúiré atá roghnaithe mionnú ina n-aonar nó dearbhóidh siad go dtriailfidh siad an cheist i gceart agus go dtabharfaidh siad breithiúnas fírinneach de réir na fianaise.

Nuair a bhíonn an giúiré curtha faoi mhionn agus sula dtosaíonn an cás, roghnaíonn sé príomhghiúróir oná bhaill. Gníomhaíonn an príomhghiúróir mar chathaoirleach neamhfhoirmiúil agus mar urlabharaí an ghiúiré.

Íocaíocht maidir le seirbhís ghiúiré

Níl aon íocaíocht ar sheirbhís ghiúiré. Ní cheadaítear do chostais taistil. Má bhíonn tú ag feidhmiú ar ghiúiré, cuirfear lón ar fáil ar an lá nó ar na laethanta a mbeidh an triail á héisteacht.

Más féin-fhostaithe tú agus go n-oibríonn tú i d’aonar, agus sa chás go gciallódh do sheirbhís ghiúiré nárbh fhéidir leat do bheatha a thuilleamh, d’fhéadfadh sé go gcáileodh tú le do scaoileadh ó sheirbhís ghiúiré. Déan teagmháil le hoifig ghiúiré na Cúirte lena thuilleadh eolais.

Má tá tú ag síniú le haghaidh íocaíochta Cuardaitheora Poist beidh sé ar aghaidh ag íoc leat. Mar sin féin, ba chóir duit comhairle a chur ar d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil go bhfuil tú bheith ar a dtugtar le haghaidh seirbhíse giúiré.

Má bhíonn tú i bhfostaíocht, leagann Acht na nGiúiréithe 1976 (Alt 29) dualgas ar d’fhostóir a ligean duit freastal ar sheirbhís ghiúiré. Sonraítear sa dlí freisin go gcaithfear leis an seal ar sheirbhís ghiúiré mar is go mbeadh an fostaí i bhfostaíocht iarbhír. I bhfocail eile, má bhíonn tú fostaithe agus ag freastal ar sheirbhís ghiúiré, bíonn tú i dteidil d’íocaíochta agus tú ar shiúl ó do chuid oibre. Bíonn aon duine faoi chonradh fostaíochta (.i. oibrithe páirt-aimseartha, oibrithe conartha, srl.) i dteidil íocaíochta óna bhfostóir fad is a bhíonn siad ar sheirbhís ghiúiré. Níor cheart go gcaillfí aon chearta eile fostaíochta le linn duit a bheith ar ghiúiré ach an oiread. Soláthróidh an Oifig Ghiúiré teastas tinrimh ach é a iarraidh.

Má bhraitheann tú gur sáraíodh do chearta fostaíochta nó gur chaill tú cearta fostaíochta le linn duit a bheith ag freastal ar ghiúiré, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre tríd an fhoirm ghearáin a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie. Léigh tuilleadh faoi chearta fostaíochta a chur i bhfeidhm anseo.

Tuilleadh Eolais

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le giúiréithe agus dualgas giúiré déan teagmháil leis:

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 F95Y
Éire

Teil: +353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: https://courts.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 30 Márta 2016