Cóíreáil i gCoimeád

Réamhrá

Tar éis duine a ghabháil beidh sé/sí faoi choiméad i stáisiún na Gardaí.

Nuair a bhíonn tú faoi choimeád, ní mór go gcaithfí leat le meas cuí ar do chearta pearsanta agus ar do dhínit i gcónaí, agus caithfidh na Gardaí aird a thabhairt ar aon mhíchumas coirp nó meabhrach a d'fhéadfadh a bheith ort. Níor cheart go mbeadh aon mhoill neamhriachtanach ag déileáil leat.

Tá na rialacha agus na módh oibre maidir le conas a chaithfear leat agus tú faoi choimeás leagtha amach san Acht um Cheartas Coiriúil 1984 (An Bhail a Chuirfear ar Dhaoine Faoi Choimeád i Stáisiúin an Gharda Síochána) Rialacháin 1987 agus 2006.

Dualgais an Gharda eolas a thabhairt duit

Tar éis duine a ghabháil, ní mór don Gharda ata i bhfeighil an stáisiúin faisnéis a thabhairt duit faoi:

 • Cén fáth ar gabhadh tú
 • Do cheart dul i gcomhairle le haturnae
 • Do cheart a insint do dhuine eile go bhfuil tú faoi choimeád

Má tá tú faoi 18 mbliana d'aois, ní mór don Gharda a rá leat go gcuirfear do thuismitheoirí ar an eolas go bhfuil tú faoi choimeád agus go n-iarrfar orthu teacht go stáidiún na nGardaí.

Daoine eile a chur ar an eolas fút

Ní mór faisnéis faoin áit ina bhfuil tú faoi choimeád a thabhairt le do thoiliú maidir le:

 • Aon aturnae a fhiosraíonn agus
 • Aon duine eile má tá an Garda atá i bhfeighil an stáisiúin sásta nach gcuirfidh an faisnéis moill ar fhiosrú coire ná go ndéanfaidh sé an t-imscrúdú níos deacra

Má ghabhtar tú i gCeantar Garda seachas an ceann a bhfuil cónaí ort ann, ní mór an Ceanncheathrú Dúiche sa cheantar ina gcónaíonn tú a chur ar an eolas freisin.

Dualgas an Gharda taifid a choimeád

Ní mór do na Gardaí taifead coimeádta a choinneáil ar gach duine atá faoi choimeád. Tá an Garda atá i bhfeighil Stáisiúin na nGardaí freagrach as cruinneas gach iontrála sa taifead coimeádta.

Má aistrítear go Stáisiún Garda eile thú, ní mór don Gharda atá i bhfieghil an stáisiúin an taifead coimeádta a sheoladh leat.

An bhfuil an ceart agam dul i gcomhairle le haturnae?

Ma tá tú 18 mbliana d'aois nó níos sine agus go bhfuil aturnae iarrtha agat nó go gcuirfí duine eile ar an eolas, ní mór don Gharda atá i bhfeighil an stáisiúin é sin a chur in iúl don aturnae nó do dhuine eile a luaithe is féidir.

Má tá tú faoi 18 mbliana d'aois, cuirfidh an Garda ata i bhfeighil an stáisiúin, a luaithe is féidir, in iúl do do thuismitheoir nó do chaomhnóir go bhfuil tú faoi choiméad, cén fath a bhfuil tú faoi choiméad agus go bhfuil sé de cheart agat dul i gcomhairle le haturnae.

Má aistrítear go stáisiúin eile thú, ní mór d'aturnae nó do dhuine ainmnithe eile a chur ar an eolas faoin aistriú chomh luath agus is féidir.

Murar féidir dul i dteagmháil le d'aturnae

Murar féidir dul i dteagmháil leis an aturnae nó le duine eile laistigh de thréimhse réasúnta ama nó mura bhfuil an t-aturnae nó duine eile in ann nó mura bhfuil siad toilteanach freastal, ní mór deis a thabhairt duit aturnae eile nó duine eile a iarraidh.

Mura bhfuil rochtain agat ar aturnae, agus má tá aturnae nár iarradh ag an stáisiúin, ní mór an deis a thabhairt duit dul i gcomhairle leis an aturnae más mian leat.

Nuair a thagann an t-aturnae

Féadfaidh tú dul i gcomhairle le haturnae agus ní mór an cruinniú seo a bheith ar siúil in áit nach féidir leis na Gardaí éisteacht lena bhfuil á rá.

Cuairteanna agus glaonna gutháin

Féadfaidh gaol, cara nó duine ar bith eile a bhfuil spéis aige i do leas cuairt a thabhairt ort. Is féidir leat diúltú duine éigin a fheiceáil más mian leat.

Ní mór don Gharda atá i bhfeighil an stáisiúin a bheith sásta gur féidir maoirseacht chuí a dhéanamh ar an gcuairt agus nach gcuirfidh sí moill ar imscrúdú coire ná go ndéanfaidh sé an t-imscrúdú níos deacra.

Is féidir leat litir a sheoladh nó glao gutháin a dhéanamh, saor in aisce má ta an Garda atá i gceannas sásta nach gcuirfidh sé bac nó moill ar imscrúdú coire. Is féidir le Garda éisteacht leis an nglao gutháin agus is féidir leo deireadh a chur leis. Is féidir leo freisin aon litir a léamh agus diúltú í a sheoladh.

Sula dtugann tú cuairt maoirsithe nó sula ndéanann tú cumarsáid le duine seachas d'aturnae, ní mór a chur in iúl duit go bhféadfaí aon ní a deir tú le linn na cuairte nó sa chumarsáid a thabhairt mar fhianaise.

Agallaimh agus iad faoi choimeád

Ní féidir ach le 2 Gharda tú a cheistiú ag aon am amháin. Féadfaidh suas le ceathrar a bheith i láthair sa seomra agallaimh, áfach. Má mhaireann agallamh níos faide ná 4 huaire an chloig, tá tú i dteideal sos réasúnta a fháil.

Ní féidir duine faoi 18 mbliana d'aois a cheistiú gan tuismitheoir nó caomhnóir a bheith i láthair mura n-údaraíonn an Garda atá i gceannas é.

Tá sé de cheart agat dul i gcomhairle le haturnae sula gcuirtear faoi agallamh tú.

Déantar beagnach gach agallamh a thaifeadadh go closamhairc agus glacann na Gardaí atá i láthair nótaí mionsonraithe.

Cuardach

Má dhéanann Garda tú a chuardach agus tú faoi choimeád, ní mór dóibh cúis an chuardaigh a insint duit agus ní mór dóibh a chinntiú go ndéantar é le meas.

Níor cheart do dhuine (seachas dochtúir) den ghnéas eile thú a chuardach.

Sa chás go mbaineann cuardach le do dhuine éadaí seachas ceannbheart nó éadaí seachtracha a bhaint, ní mór go mbeadh aon duine den ghnéas eile i láthair mura dochtúir é an duine sin. D'fhéadfadh duine den ghnéas eile a bheith i láthair, áfach, má mheasann an Garda atá i gceannas go bhfuil gá leis mar gheall ar d'iompar foréigneach.

Nuair is féidir, ba cheart do dhochtúir cuardach a dhéanamh a bhaineann le do chuid fo-éadaí a bhaint.

Má thógann na Gardaí do chuid éadaí nó bróga, ní mór éadaí athsholáthair a thabhairt duit ar chaighdeán réasúnta.

Ní mór taifead a dhéanamh den chuardach ina luafar ainm an duine atá i mbun an chuardaigh, ainmneacha na ndaoine atá i láthair agus sonraí ar aon mhaoin a tógadh uait nó a thug tú ar láimh.

Méarloirg agus samplaí eile

Go ginearálta is féidir do mhéarloirg, grianghraif, seile, gruaig agus samplaí áirthe eile a thógáil gan do thoiliú. Teastaíonn do thoiliú i scríbhinn sular féidir na samplaí seo a leanas a thógáil agus caithfidh dochtúir nó fiaclóir iad a thógáil de réir mar is cuí:

 • Fuil, fual nó gruaig phoiblí
 • Swab ó do réigiún giniúna nó aon oscailt coirp, seachas do bhéal
 • Lorg fiacla

Ní mór an toiliú a shíniú agus a thaifeadadh sa taifead coimeádta.

Is féidir aon diúltú DNA nó sampla eile a sholáthar gan chúis mhaith a úsáid níos déanaí sa chúirt i do choinne.

Coinníollacha ginearálta agus é faoi choimeád

Ní mór am réasúnta a thabhairt duit chun scíth a ligean.

Ní mór ar a laghad 2 bhéile éadroma agus príomhbhéile amháin a thabhairt duit in aon tréimhse 24 uair an chloig. D'fhéadfadh go gcuirfí béilí ar fáil duit ar do chostas féin nuair is féidir leis an nGarda é seo a shocrú.

Caithfidh rochtain a bheith agat ar áiseanna leithris.

Coinneofar tú, a mhéid is féidir, leat féin i gcillín. Ní ceadmhach daoine den ghnéas eile a chur i gcillín le chéile. Níor cheart duine foréigneach a chur i gcillín le duine eile más féidir é seo a sheachaint.

Agus tú i gcillín, is féidir le Garda cuairt a thabhairt ort timpeall gach 30 nóiméad. Tabharfar cuairt ar dhuine ar meisce nó duine atá faoi thionchar na ndrugaí agus labhrófar leis agus más gá, dúiseofar é gach 15 nóiméad ar feadh tréimhse 2 uair nó níos faide más gá sin dá riocht.

Caithfidh Garda a bheith in éineacht i gcónaí agus iad ag tabhairt cuairte ar dhuine den ghnéas eile atá ina aonar i gcillín.

Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d'aois, níor cheart thú a choinneáil i gcillín mura bhfuil aon lóistín eile ar fáil agus, nuair is féidir ní chuirfear i gcillín thú le duine fásta seachas le gaol aosach.

Droch-chóireáil

Ní féidir le Garda ar bith tú a chur faoi dhrochíde d'aon chineál nó faoi bhagairt drochíde (cibé an bhfuil sé i do choinne, i gcoinne do theaghlach nó i gcoinne aon duine eile a bhfuil baint aige leat) ná cead a thabhairt d'aon duine eile é sin a dhéanamh.

Ní féidir le Garda ar bith forneart a úsáid i do choinne mura bhfuil gá le forneart réasúnach:

 • I féinchosaint
 • Chun a chinntiú go gcloíonn tú le treoracha dleathacha
 • Chun d'éalú a chosc
 • Chun tú a shrianadh ó ghortú a dhéanamh duit féin nó do dhaoine eile, dochar a dhéanamh do mahoin nó scriosadh nó cur isteach ar fhianaise

Má líomhnaíonn tú drochíde fisiciúil, socróidh an Garda atá i bhfeighil an stáisiúin go gcuirfear scrúdú leighis ort. Mar sin féin, má tá an líomhain déanta agat faoi Gharda, ní fhéadfaidh an ball atá i bhfeighil an stáisiúin an scrúdú leighis a ordú má mheasann sé/sí go bhfuil an gearán suaibhreosach nó cráiteach.

Cóir leighis

Ní mór don Gharda atá i bhfeighil dochtúir a fháil nó tú a chur chuig ospidéal má tá tú:

 • Gortaithe
 • Faoi thionchar alcóil nó drugaí agus ní féidir iad a dhúiseacht
 • Ní féidir freagra a thabhairt de ghnáth ar cheisteanna nó ar chomhrá (ní mar gheall ar thionchar alcóil amháin)
 • Ag fulaingt ó mheabhairghalar
 • Teastaíonn cóir leighis

Má theastaíonn cógas uait le haghaidh le do chroí, diaibéiteas, titimeas nó riocht eile a d'fhéadfadh a bheith tromchúiseach, ba cheart don Gharda atá i gceannas é a fháil duit má cheapann siad go bhfuil gá leis.

Má chuirtear chuig ospidéal thú, ní mór é seo a thaifeadadh. Ba cheart aon treoracha a thugann dochtúir faoi do chúram leighis agus na céimeanna atá le déanamh chun cloí leis na treoracha a thaifeadadh freisin.

Má iarann tú go ndéanfaí scrúdú ar do rogha dochtúir ar do chostas féin, ní mór don bhall atá i bhfeighil an stáisiúin na socruithe riachtanacha a dhéanamh.

Má dhéantar tú aistriú go dtí an ospidéal, tabharfar fógra do neasghaol agus d'aon duine eile ar gá.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Feabhra 2023