Cineálacha socruithe tacaíochta cinntí

Cad is socrú tacaíochta cinnteoireachta ann?

D'fhéadfadh go mbeadh dúshláin agat anois, nó amach anseo, maidir le cinntí a dhéanamh nó d'fhéadfadh go mbeadh easpa cumais agat chun cinntí áirithe a dhéanamh agus go dteastaíonn tacaíocht uathu. Is éard is socrú tacaíochta cinnidh ann ná cineál socrú dlíthúil a chabhróidh leat.

Ní mór duit a bheith 18 bliana d'aois nó níos sine chun socrú tacaíochta cinnidh a dhéanamh.

Achroimre ar na socruithe cinnteoireachta ann

D'fhéadfadh go mbeadh leibhéil éagsúla tacaíochta ag teastáil uait chun cinneadh sonrach a dhéanamh ag am ar leith. Braitheann an socrú ar do leibhéal cumais, láithreach agus todhchaí, agus an cineál cinneadh.

Má tá deacrachtaí agat faoi lathair ag deanamh cinntí, nó go bhféadfadh sé go luath amach anseo, tá 3 shocrú tacaíochta cinntí ar fáil. Tá siad seo srathach ó bheith ag teastáil ó roinnt tacaíochta le cinntí og dtí cinntí a dhéanamh ar do shon.

Comhaontú cúnaimh cinnteoireachta

Má theastaíonn tacaíocht uait agus tú a déanamh cuid de do chinntí féin, féadfaidh tú comhaontú cúnaimh cinnteoireachta a dhéanamh. Sa comhaontú seo, roghnaíonn tú duine a bhfuil aithne agat air agus a bhfuil muinín agat as a bheith ina chúntóir cinnteoireachta duit. Cabhróidh siad leat faisnéis fháil agus é a thuiscint, ionas gur féidir leat cinntí conraithe a dhéanamh duit féin.

Comhaontú comhchinnteoireachta

Má bhíonn sé deacracht agat cinntí áirithe a dhéanamh leat féin, nó go mb'fhéidir nach mbeidh tú in ann é a dhéanamh go luath, féadfaidh tú comhaontú comhchinnteoireachta a deanamh. Sa chomhaontú seo, roghnaíonn tú duine a bhfuil aithne agat air agus a bhfuil muinín agat as a bheith ina chomhchinnteoir chun cinntí sonracha a dhéanamh i gcomhpháirt leat. Beidh dochtúir agus gairmí cúram sláinte eile uait chun d'achmhainn a sheiceáil agus chun a dheimhniú go bhfuil tú in ann an comhaontú seo a dhéanamh.

Ordú ionadaíochta cinnteoireachta

Mura féidir leat cinntí áirithe a dhéanamh leat féin nó le tacaíochta duine éigin eile, féadfaidh an Chúirt Chuarda ionadaí cinnteoireachta a cheapadh chun cinntí áirithe dhéanamh ar do shon. Déanann an chúirt é seo in ordú ionadaíochta cinnteoireachta. Cuirfidh an chúirt an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí ar an eolas agus seolfaidh sí cóip de d'ordú ionadaíochta cinnteoireachta chucu.

Pleanáil chun tosaigh

Má tá tú ag pleanáil chun cinn le haghaidh tráth nach féidir leat cinntí áirithe a dhéanamh tú féin, tá 2 chineál socruithe pleanála don todhchaí ar fáil.

Treoir chun cinn cúram sláinte

Féadfaidh tú ráiteas scríofa a dhéanamh faoin gcineál cóireála leighis nó máinliachta atá uait nó nach dteastaíonn uait, mura mbeidh tú in ann na cinntí sin a dhéanamh amach anseo. Tugtar Réamhthreoracha Cúraim (AHD) air seo. Ní mór duit cumas AHD a dhéanamh. Mar chuid de AHD, is féidir leat duine a bhfuil aithne agat air agus a bhfuil muinín agat astu a roghnú mar d'ionadaí cúram sláinte ainmnithe chun gníomhú ar do shon, ag cur comhairle ar oibrithe cúram sláinte faoi na cinntí a rinne tú sa treoir. Níl aon oibleagáid ort ionadaí curam sláinte ainmnithe a ainmniú má dhéanann tú AHD.

Cumhacht sheasmhach aturnae

Féadfaidh tú Cumhacht aturnae a dhéanamh mura bhfuil fadhbanna acmhainne agat faoi láthair, ach gur mhaith leat pleanáil chun cinn le haghaidh tréimhse nuair nach bhfuil acmhainn agat a thuilleadh. Is socrú é seo ina gceapann tú duine a bhfuil muinín agat as a bheith ina aturnae duit. Is é an post atá acu ná gníomhú ar do shon chun cinntí áirithe a dhéanamh mura bhfuil tún in an so todhchaí. Né féidir le cumhacht marthanach aturnae cúrsaí curam sláinte a chlúdach, mar ní mór déileáil leo seo i réamhthreoir cúram sláinte. Ní mór duit féin nó do d'aturnae, thar do cheann, an comhaontú a chlárú leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta. Coinníonn siad clár de chumhacht mharthanach aturnaetha.

Cén cineál cinntí atá san áireamh?

Féadfaidh na cinntí a chuireann tú san áireamh i gcumhacht aturnae, i gcomhaontú cúnaimh cinnteoireachta nó i gcomhaontú comhchinnteoireachta a bheith thart ar 2 ghné éagsúla de do shaol:

  • Do leas pearsanta
  • Cúrsaí airgid agus maoine atá agat

D'fhéadfadh cinntí ar do chóiríocht, fostaíocht, oideachais nó oiliúint, gníomhaíochtaí sóisialta, cúram sláinte (ach ní cinntí faoi chóireáil) agus folláine a bheith i do leas pearsanta. Féadfaidh tú réamhthreoracha cúraim a dhéanamh chun cur síos a dhéanamh ar an gcóireáil leighis is fearr leat i gcás nach féidir leat do mhianta a chur in iúl a thuilleadh.

D'fhéadfadh rialú, bainistiú, ceannach, díol, morgáistiú, cuid de do mhaoin nó do shealúchais nó do chearta maoine a bheith san áireamh i do mhaoin agus gnóthaí.

D'fhéadfadh do ghnó, cánacha, trádáil, conarthaí, leas sóisialach a bheith i do chúrsaí airgid.

Cé atá ina thacadóir cinntí?

Is é tacadóir cinnidh ann ná duine éigin ar féidir leis cabhrú leat cinntí áirithe sonracha a dhéanamh. Sainmhínitear leibhéal na tacaíochta cinnteoireachta ag an gcineál comhaontaithe tacaíochta cinntí atá agat agus an méid atá scríofa ann.

Labhair leo siúd a bhfuil muinín agat astu a d'fhéadfadh feidhmiú mar thacadóir cinntí oiriúnach do do shocrú.

13 chód cleachtais ag an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta do lucht tacaíochta cinntí, idirghbhabhálaithe agus gairmithe ábhartha, Tabharfaidh na doiciméid seo treoir maidir lena ról agus a bhfreagraíochtaí faoin Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015.

Cuardaigh clár na socruithe tacaíochta cinntí

Coiméadfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta clár de shocruithe tacaíochta.

Ní bheidh gach duine in ann clár a chuardach. Beidh rochtain teoranta d'eagraíochtaí áirithe, do dhaoine i gcomhlachtaí gairmiúla áirithe atá formheasta ag an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta agus do roinnt den phobal ar féidir leo a thaispeáint go bhfuil leas dlisteanach.

Coimeádfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta clár inchuardaithe de na nithe seo a leanas:

Coimeádfaidh siad taifead freisin ar gach duine a iarann cuardach a dhéanamh ar chlár.

Léigh tuilleadh faoin gclár a chuardach ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Tacaíochta Cinnteoireachta.

Ní bheidh an clár gníomhach ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Tacaíochta Cinnteoireachta go dtí go mbeidh socruithe inchuardaithe cláraithe, seiceáil an nuashonrú seo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Cé leis ar cheart dul i dteagmháil leo le haghaidh tuilleadh eolais

Tá faisnéis agus físeáin ag an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta (DSS) do dhaoine a dhéanann socruithe tacaíochta cinntí.

Tá liosta de théarmaí tábhachta a úsáidtear i gcinnteoireacht chuidithe curtha ar fáil ag an DSS freisin.

Is féidir leat A Guide to the Legal Aspects of Caring agusPractical Guide for Family Carers on the Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015 a léamh ó Dhlí an Chomhphobail agus Idirghabhála agus Teaghlaigh Chúramóirí Éireann.

Más main leat féin nó do theaghlach tuilleadh faisnéise a fháil, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le foireann faisnéise na Seirbhíse Tacaíochta Cinnteoireachta trí úsáid a bhaint as no sonraí teagmhála thíos.

Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta

Teil: 01 2119750
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 19 Bealtaine 2023