Rochtain ar thaifid leighis

Réamhrá

Féadfaidh tú rochtain a fháil ar do thaifid leighis agus ar fhaisnéis ar roinnt bealaí éagsúla.

Rúndacht agus nochtadh

Ní mór do do dhochtúirí agus d'fhoireann cúram sláinte do thaifid leighis a choinneáil príobháideach duit (faoi rún).

Tá príobháideacht do chuid faisnéise pearsanta ar nós do thaifid leighis faoi chosaint ag dlíthe cosanta sonraí agus ag an Acht um Shaoráil Faisnéise. Faoi na dlíthe seo, ní féidir le daoine agus eagraíochtaí eile rochtain a fháil ar do chuid faisnéise pearsanta ach amháin i gcúinsí eisceachtúla.

Teacht ar thaifid leighis sa chóras cúram sláinte poiblí

Is féidir leat do thaifid leighis a rochtain sa chóras cúram sláinte poiblí:

 • Trí scríobh chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • Faoi dhlíthe um chosaint sonraí
 • Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
 • Ar bhonn conartha idir an t-othar agus an lia-chleachtóir nó ospidéal
 • Trí fhionnachtain, i gcúrsa imeachtaí cúirte

Soláthraíonn FSS liosta d’ospidéil phoiblí.

Is othar thú den chóras sláinte poiblí má úsáideann tú cárta leighis nó cárta cuairte DG le haghaidh seirbhísí Dochtúra Teaghlaigh, nó ospidéal poiblí nó a fhaigheann maoiniú poiblí.

Teacht ar thaifid leighis sa chóras cúram sláinte príobháideach

Má thugann tú cuairt ar do dhochtúir teaghlaigh mar othar príobháideach, má fhreastalaíonn tú ar ospidéal príobháideach, nó má fhaigheann tú cúram i dteach altranais príobháideach, féadfaidh tú rochtain a fháil ar do thaifid leighis:

 • Faoi dhlíthe um chosaint sonraí
 • Ar bhonn do chonartha leis an tseirbhís leighis, nó
 • Le hordú cúirte

An tAcht um Shábháilteacht Othar, 2023

I mí Aibreáin 2023 ritheadh dlíthe nua a fheabhsóidh do theidlíocht ar fhaisnéis leighis mar othar.

Ceanglóidh an tAcht um Shábháilteacht Othar (Teagmhais Infhógartha agus Nochtadh Oscailte) 2023 ar sholáthróirí cúram sláinte teagmhais sábháilteachta tromchúiseacha áirithe a nochtadh don othar agus/nó dá dteaghlaigh. Beidh sé éigeantach freisin go gcuirfí in iúl do dhaoine go bhfuil ceart acu athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí scagthástála ailse. Bainfidh sé seo le suíomhanna cúram sláinte poiblí agus príobháideacha.

Déanfar an leathanach seo a nuashonrú nuair a chuirfear na dlíthe seo i bhfeidhm.

Rochtain rialta agus riaracháin ar thaifid FSS

Féadfaidh tú rochtain a fháil ar do thaifid sláinte FSS trí scríobh chuig an tseirbhís ina bhfuair tú do chúram sláinte. Tugann FSS faisnéis ar fáil do thaifid sláinte trí úsáid a bhaint as gnáthrochtain agus riaracháin.

Cosaint sonraí chun rochtain a fháil ar do chuid faisnéise leighis

Tá tú i dteideal a fháil amach an bhfuil faisnéis fút ar taifead, rochtain a fháil ar na taifid sin agus iad a cheartú má tá siad míchruinn. Baineann sé seo le soláthraithe cúram sláinte poiblí agus príobháideacha. Caithfidh na sonraí a choinnítear a bheith cruinn agus cothrom le dáta. Tá na rialacha maidir le cosaint sonraí leagtha síos ag an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS).

D’fhéadfadh cásanna a bheith ann inar dócha go ndéanfaí dochar mór do do shláinte fhisiciúil nó mheabhrach má thugtar an fhaisnéis atá ar do thaifid duit. Sa chás seo, ní thabharfar faisnéis duit.

Nuair a fhaigheann tú féin nó duine éigin a bhfuil aithne agat air bás, ní bhaineann dlíthe RGCS leis na sonraí pearsanta. Is féidir leat léamh thíos faoi conas rochtain a fháil ar thaifid duine éagtha.

Faigh faisnéis ar Láithreán Gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí maidir le rochtain a fháil ar do chuid faisnéise pearsanta.

Déileálann an Coimisiún freisin le gearáin maidir le cosaint sonraí.

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar mo chuid faisnéise trí úsáid a bhaint as RGCS?

Más mian leat rochtain a fháil ar d’fhaisnéis, scríobh chuig an tseirbhís sláinte ábhartha chun iarratas rochtana sonraí a dhéanamh. B’fhéidir go n-iarrfar ort fianaise ar d’aitheantas a sholáthar.

Má tá iarratas rochtana á dhéanamh agat ar sheirbhís de chuid FSS (pdf) seol Foirm Iarratas Rochtana Ábhar FSS (pdf) chucu.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi RGCS ar Láithreán Gréasáin FSS.

Saoráil Faisnéise chun rochtain a fháil ar do chuid faisnéise leighis

Is iad do thaifid leighis ná do thaifid phearsanta.

Tá ceart rochtana aonair agat ar do thaifid phearsanta atá i seilbh an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (An tAcht um Shaoráil Faisnéise).

Áirítear ar chomhlachtaí poiblí a bhfuil feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise dóibh seo:

 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • Ospidéil dheonacha
 • Roinnt gníomhaireachtaí sláinte
 • Taifid DG

Is féidir leat an liosta seo de chomhlachtaí poiblí atá clúdaithe ag Saoráil Faisnéise a sheiceáil.

Más sealbhóir cárta leighis tú, is féidir leat Saoráil Faisnéise a úsáid chun taifid leighis a fháil ó thaifid atá i seilbh do Dhochtúir Teaghlaigh.

Ní féidir leat Saoráil Faisnéise a úsáid le haghaidh taifid leighis ó ospidéal príobháideach nó ó do dhochtúir teaghlaigh má thugann tú cuairt orthu mar othar príobháideach. Tá roinnt comhlachtaí poiblí díolmhaithe ó Shaoráil Faisnéise.

Conas rochtain a fháil ar mo thaifid leighis trí Shaoráil Faisnéise a úsáid

Más mian leat rochtain a fháil ar thaifid faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, ba cheart duit iarratas a dhéanamh chuig an gcomhlacht poiblí a shealbhaíonn iad.

Má tá cárta leighis agat, coimeádann an FSS taifid shealbhóirí cártaí leighis.

Má chreideann ceann an chomhlachta phoiblí go bhféadfadh go ndéanfaí dochar do do shláinte nó d’fholláine mhothúchánach má thugtar an fhaisnéis duit, is féidir leis na taifid leighis a thabhairt do ghairmí sláinte a roghnaíonn tú.

Má tá díospóid agat faoi rochtain ar thaifid faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, ba cheart duit dul i dteagmháil le hOifig an Choimisinéara Faisnéise.

Conas rochtain a fháil ar thaifid leighis duine eile

Is féidir leat Saoráil Faisnéise a úsáid chun rochtain a fháil ar fhaisnéis leighis:

 • Do leanbh más tuismitheoir nó caomhnóir tú
 • Duine fásta a dtugann tú aire dó mura bhfuil siad in ann a gcearta a fheidhmiú

Ní thabharfaidh ceannaire an chomhlachta phoiblí rochtain ar na taifid ach amháin má mheasann siad gurb é sin leas an linbh nó an duine a dtugann tú aire dóibh.

An féidir liom rochtain a fháil ar thaifid leighis duine tar éis dóibh bás a fháil?

Féadfaidh tú rochtain a fháil ar thaifid leighis duine atá marbh:

 • Más tusa an t-ionadaí pearsanta a riarann eastát an duine a fuair bás
 • Má tá feidhm dhlíthiúil éigin á comhlíonadh agat a bhaineann leis an duine a fuair bás nó lena eastát
 • A gcéile (áirítear leis seo céile colscartha nó comhchónaitheoir), neasghaol nó duine eile a mheasann ceann an chomhlachta phoiblí a bheith cuí

Rochtain a fháil ar fhaisnéis leighis sa chúirt

Féadfaidh tú rochtain a fháil ar thaifid leighis le haghaidh cásanna cúirte má tá ordú follasaithe cúirte ann. Féadfaidh an chúirt a ordú d’ospidéal nó do dhochtúir doiciméid nó taifid leighis a nochtadh nó a fháil amach do chomhairleoirí gearánaí má bhaineann na doiciméid sin leis an gcás cúirte.

Tuilleadh faisnéise

Féadfaidh tú dualgas eiticiúil na n-oibrithe sláinte maidir le rúndacht a léamh i dtreoirlínte Guide to Professional Conduct and Ethics for Registered Medical Practitioners.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Líne Eolais
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine, 8am-8pm, Dé Sathairn, 9am-5pm. Dé Domhnaigh agus laethanta saoire bainc dúnta.
Lóghlao: 1800 700 700

An Coimisiún Cosanta Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam Theas
Baile Átha Cliath 2
D02 RD28
Éire

Teil: 01 765 0100 or 1800 437 737
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
Téigh i dteagmháil linn: https://forms.dataprotection.ie/contact

Oifig an Choimisinéara Faisnéise

6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773
Éire

Uaireanta Oscailte: 9.15 rn go 5 in, Luan go hAoine
Teil: +353 (0)1 639 5689
Láithreán Gréasáin: http://www.oic.ie
Téigh i dteagmháil linn: http://www.oic.ie/contact/
R-phost: info@oic.ie

Láraonad Beartas Saorála Faisnéise

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

7-9 Rae Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: 01 604 5245
Láithreán Gréasáin: http://foi.gov.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 19 Deireadh Fómhair 2023