Rochtain ar thaifid na nGardaí

Réamhrá

Coinníonn an Garda Síochána (an fórsa póilíneachta náisiúnta) taifid a bhailítear agus a phróiseáiltear ina chuid oibre chun coireacht a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh, agus chun beatha agus maoin a chosaint.

Tugann dlíthe cosanta sonraí an ceart duit teacht ar fhaisnéis áirithe fút atá i seilbh na nGardaí. Is féidir gur sampla pearsanta den fhaisnéis seo sonraí pearsanta a choinnítear ar chóras PULSE (córas ríomhaireachta an Gharda) nó i gcomhaid imscrúdaithe an Gharda Síochána

Rialacha

An féidir liom rochtain a fháil ar aon sonraí atá á gcoinneáil orm ag na Gardaí?

Is féidir, ach tá roinnt srianta ar na sonraí is féidir leat rochtain a fháil orthu. In imthosca áirithe is féidir leis na Gardaí rochtain a dhiúltú.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig an nGarda Síochána ar chóip d'aon sonraí pearsanta atá aige fút. Nuair a dhéanann tú iarratas rochtana ar na Gardaí, tá tú i dteideal:

 • Faigh cóip de na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil fút
 • Bíodh a fhios agat cén fáth a bhfuil na sonraí á gcoimeád
 • Bíodh aithne agat ar chéannacht aon duine a roinneann na Gardaí leis na sonraí
 • Bíodh a fhios agat conas a fuair na Gardaí na sonraí (mura mbeadh sé i gcoinne leas an phobail).

Tá cearta eile agat freisin faoin dlí um chosaint sonraí, lena n-áirítear an ceart go gceartófaí nó go scriosfaí aon fhaisnéis phearsanta mhíchruinn fút agus an ceart gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí.

Nuair a fhaigheann na Gardaí iarratas bailí uait, caithfidh siad freagra a thabhairt duit laistigh de 1 mhí. Is é seo an cás fiú mura bhfuil aon chuid de do shonraí pearsanta agat nó má dhiúltaíonn siad don iarraidh.

Má chinneann na Gardaí an fhaisnéis a sholáthar duit, caithfidh siad:

 • Cuir an t-eolas chugat laistigh de mhí amháin tar éis duit d'iarratas a fháil. (Má tá d'iarratas casta nó má tá cuid mhór sonraí i gceist, is féidir leis na Gardaí an tréimhse seo a shíneadh go 3 mhí. Caithfidh siad a insint duit go bhfuil siad ag déanamh seo laistigh de mhí amháin tar éis d'iarratas a fháil).
 • Cuir an t-eolas ar fáil ar bhealach atá soiléir.

Má iarrann tú cóip de do thaifead coiriúil, déantar sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe caite (más ann dóibh) a sholáthar ar leithligh do shonraí pearsanta eile a bhaineann le taifid choiriúla nó le torthaí cúirte.

Cén fáth ar féidir leis na Gardaí m'iarratas a dhiúltú?

I gcúinsí áirithe, is féidir leis na Gardaí d'iarraidh ar shonraí pearsanta a dhiúltú agus an fhaisnéis sin a choinneáil siar. Orthu seo tá:

 • D'aithneofaí d'iarratas ar shonraí duine eile. Baineann sé seo freisin le hoibleagáid na nGardaí sonraí faoi fhoinse na faisnéise a sholáthar. Má aithníonn foinse nó tionscnamh na faisnéise tríú páirtí, ansin is féidir é a choinneáil siar.
 • Is gá coireacht a chosc, a bhrath nó a imscrúdú, nó chun ciontóirí a ghabháil nó a ionchúiseamh.
 • De bharr imeachtaí dlíthiúla nó éilimh atá ann cheana nó a bhfuiltear ag súil leo.

An féidir le duine iarratas a dhéanamh chuig na Gardaí ar mo shonraí pearsanta thar mo cheann?

Is féidir. Is féidir le hionadaí ionadaí thar ceann na nGardaí a fháil. Beidh ort a dhearbhú i scríbhinn go bhfuil tú ag údarú don duine seo an t-iarratas a dhéanamh. Beidh ar na Gardaí a bheith sásta maidir le céannacht d'ionadaí agus beidh dóthain faisnéise agat fút chun do chéannacht a aimsiú agus do shonraí a aimsiú.

Sampla de seo is ea nuair a údaraíonn tú do aturnae do shonraí pearsanta a iarraidh.

An féidir leis na Gardaí rochtain a fháil ar shonraí pearsanta a choinníonn daoine eile orm?

Is féidir. I gcúinsí áirithe, tá na Gardaí i dteideal rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta. Sna himthosca sin ní sháróidh an duine a thugann rochtain do na Gardaí ar do shonraí pearsanta rialacha cosanta sonraí i gcoinne sonraí pearsanta a nochtadh do thríú páirtithea.

Tá cead ag na Gardaí rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta sin:

 • I dtuairim comhalta de na Gardaí (nach bhfuil faoi bhun an Phríomh-Cheannfoirt), tá gá leis na sonraí pearsanta chun slándáil an Stáit a chosaint.
 • Tá na sonraí pearsanta ag teastáil chun coireacht a chosc, a bhrath nó a imscrúdú nó chun ciontóirí a ghabháil nó a ionchúiseamh

Conas iarratas a dhéanamh

Conas a dhéanaim iarratas ar na sonraí pearsanta chuig na Gardaí?

Is féidir iarratais ar shonraí pearsanta a dhéanamh ag baint úsáide as foirm iarratais ar rochtain sonraí an Gharda Síochána (pdf).

Ní mór duit dóthain faisnéise a sholáthar chun d’ionannas a aimsiú agus chun cead a thabhairt d’Aonad Próiseála um Chosaint Sonraí an fhaisnéis a iarrann tú a aimsiú.

Chun do shonraí pearsanta féin a fháil, ní mór duit na nithe seo a leanas a sholáthar:

 • D'aimn ionlán
 • Do dháta breithe
 • Aon ainmneacha eile a úsáideann tú
 • Cóip de bhille fóntais le déanaí nó litir rialtais a seoladh chuig do sheoladh reatha (laistigh de na 6 mhí dheireanacha)
 • Aitheantas fótagrafach, mar shampla, cóip de do phas nó do cheadúnas tiomána

Cad is féidir liom a dhéanamh má dhiúltaíonn na Gardaí m'iarratas?

Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí má chreideann tú nach bhfuil na Gardaí ag leanúint an dlí má dhiúltaíonn siad d'iarratas. Na sonraí pearsanta a d'iarr tú, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Nuair a chuireann tú imní in iúl don Choimisiún um Chosaint Sonraí, tabharfaidh sé nuashonrú nó tuairisc toraidh duit laistigh de 3 mhí.

Má tá an Coimisiún um Chosaint Sonraí den tuairim go bhfuil na Gardaí ag sárú an dlí um chosaint sonraí, féadfaidh an Coimisiún fógra forfheidhmiúcháin a sheirbheáil chun na Gardaí a thugann an fhaisnéis a d'iarr tú ort a thabhairt duit.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóir iarratais ar do shonraí pearsanta, nó iarratas ar son duine eile a sheoladh chuig:

Garda Data Protection Processing Unit

National Vetting Bureau

Government Buildings

Vinegar Hill Lane

Templeshannon

Enniscorthy

Wexford

Y21 E924

Ireland

Locall: 1890 488 488

For all other queries about Data Protection in An Garda Síochána contact:

Garda Síochána Data Protection Unit

Third Floor

89-94 Capel Street

Dublin 1

D01 E3C6

Tel: +353 (01) 666 9521

Email: GDPR.DataProtection@garda.ie

Appeals or complaints about a decision to refuse you access to information held about you by the Gardaí should be made to:

Data Protection Commission

Canal House

Station Road

Portarlington

Laois

Ireland

Opening Hours: 09:15-17:30

Tel: +353 57 868 4800

Locall: 1890 252231

Fax: +353 57 868 4757

Homepage: http://www.dataprotection.ie

Email: info@dataprotection.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Meitheamh 2022