Eagraíochtaí um chosaint tomhaltóirí

Réamhrá

Tá roinnt gníomhaireachtaí um chosaint tomhaltóirí in Éirinn atá bunaithe ar bhonn reachtúil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil siad bunaithe sa dlí. Tá eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí ginearálta um chosaint tomhaltóirí ann a bhaineann le tionscail nó le hearnálacha sonracha.

Tá roinnt de na róil agus feidhmeanna seo a leanas, nó iad uile, ag eagraíochtaí agus rialtóirí um chosaint tomhaltóirí:

 • faisnéis agus comhairle a sholáthar faoi do chearta tomhaltóirí
 • Na dlíthe um chosaint tomhaltóirí a fhorfheidhmiú in Éirinn
 • Gnólachtaí a dhíolann táirgí nó seirbhísí in Éirinn a cheadúnú agus a chlárú
 • Ag Cabhrú le gearáin faoi ghnóthaí a réiteach

Tugann an leathanach seo faisnéis duit faoi na heagraíochtaí agus na rialtóirí éagsúla um chosaint tomhaltóirí in Éirinn.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil ar ghearáin a bhaineann go sonrach leis an tionscal inár rannán ar conas gearán a dhéanamh.

Eagraíochtaí um chosaint tomhaltóirí in Éirinn

Mínítear thíos na príomheagraíochtaí um chosaint tomhaltóirí agus cad a dhéanann siad.

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC)

Bunaíodh an CCPC an 31 Deireadh Fómhair 2014 agus ghlac an Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí agus an tÚdarás Iomaíochta seilbh air. Is comhlacht reachtúil é a bunaíodh chun iomaíocht agus leas tomhaltóirí a chur chun cinn agus chun comhlíonadh le dlí iomaíochta agus tomhaltóirí in Éirinn a imscrúdú, a fhorfheidhmiú agus a spreagadh.

Oibríonn an CCPC trasna go leor earnálacha gnó.

Faisnéis do Thomhaltóirí

Tá líne chabhrach do thomhaltóirí agus láithreán gréasáin ag an CCPC a thugann faisnéis do thomhaltóirí maidir lena gcearta.

Tugann an láithreán gréasáin faisnéis phraiticiúil neamhspleách ar:

 • Do chearta tomhaltóirí
 • Gearáin a dhéanamh
 • Do chuid airgid a bhainistiú
 • Cuntais bhainc, morgáistí, iasachtaí agus eile a chur i gcomparáid
 • Meabhraíonn táirge

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoina ndéanann an CCPC. Tá laithreán gréasáin ar leith ann do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí.

Láimhseáil gearán

Ní bhíonn baint ag an CCPC le saincheisteanna tomhaltóirí aonair ná le gearáin aonair.

Úsáideann an CCPC faisnéis ó ghearáin chun féachaint nuair nach bhfuil margaí ag oibriú go maith. Féadfaidh sé ceist a imscrúdú má bhraitheann sé go bhféadfadh sárú an dlí a bheith ann.

Forfheidhmiú

Déanann CCPC dlí tomhaltóirí na hÉireann agus na hEorpa agus dlí na hiomaíochta a fhorfheidhmiú in Éirinn. Ar bharr sin, tá an CCPC freagrach as:

 • Rialacháin maidir le sábháilteacht táirgí a fhorfheidhmiú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na Rialachán um Earraí Grósaera, gearáin a imscrúdú agus gníomh forfheidhmithe a ghlacadh
 • Fógraíocht saoráidí creidmheasa ag idirghabhálaithe creidmheasa údaraithe (roinneann siad freagracht as seo leis an mBanc Ceannais)

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoi conas a chinneann CCPC beart a dhéanamh.

Clárú agus ceadúnú

Tá freagracht shonrach ar an CCPC as idirghabhálaithe creidmheasa a údarú agus as Clár na nIdirghabhálaithe Creidmheasa a chothabháil.

Tá freagracht reachtúil ar an CCPC a chinntiú go bhfuil ceadúnas ag geallbhróicéirí.

Banc Ceannais na hÉireann

Bunaíodh Banc Ceannais na hÉireann (Banc Ceannais) faoin Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010. Tháinig sé in ionad an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (ar a dtugtar an Banc Ceannais go ginearálta) agus Údarás Rialála Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (An Rialtóir Airgeadais). Rialaíonn an Banc Ceannais earnáil na seirbhísí airgeadais.

Faisnéis do Thomhaltóirí

Is féidir leat féachaint ar an bhfíseán seo faoina ndéanann an Banc Ceannais.

Féadfaidh tú freagraí a fháil ar na ceisteanna is coitianta a chuirtear ar an mBanc Ceannais ar a Mhol Tomhaltóirí. I measc na n-ábhar a chlúdaítear:

 • Rabhaidh agus foláirimh
 • Scéim ráthaíochta taiscí
 • Mínithe
 • Bearta morgáiste
 • Scrúdú Morgáiste Lorgaire
 • Gnólachtaí neamhúdaraithe
 • Treoracha do thomhaltóirí
 • Ceisteanna Coitianta an Bhreatimeachta do thomhaltóirí
 • Teagmhálacha agus gearáin
 • Nótaí bainc agus boinn

Is féidir leat léamh faoi shaincheisteanna tomhaltóirí, an geilleagar agus ról an Bhainc Ceannais ina mhínitheoirí.

Bainistíonn an Banc Ceannais an clár Creidmheasa Ceannais a bhailíonn agus a stórálann faisnéis faoi iasachtaí. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi do stair chreidmheasa.

Láimhseáil gearán

Ní imscrúdaíonn an Banc Ceannais gearáin ó thomhaltóirí aonair.

Má tá gearán agat gan réiteach le soláthraí seirbhíse airgeadais ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean (FSPO) – féach na sonraí thíos.

Forfheidhmiú

Tá dhá chuid d’obair forfheidhmithe an Bhainc Ceannais:

 • Nós Imeachta Smachtbhannaí Riaracháin:Seo mar a dhéanann an Banc Ceannais imscrúdú agus smachtbhannaí ar sháruithe ar dhlí na seirbhísí airgeadais ag gnólachtaí rialaithe agus daoine aonair
 • Córas Oiriúnachta agus Ionracais: éilíonn sé seo go mbeidh daoine i bpoist áirithe laistigh de ghnólachtaí rialaithe inniúil agus cumasach, macánta, eiticiúil agus ionracas, agus atá fónta ó thaobh airgeadais de

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi conas a dhéanann an Banc Ceannais maoirsiú ar ghnólachtaí agus faoi chumhachtaí forfheidhmithe an Bhainc Ceannais.

Clárú agus ceadúnú

Ní féidir ach le gnólachtaí atá údaraithe ag Banc Ceannais na hÉireann nó ag rialtóir comhfhreagrach i mBallstát LEE eile seirbhísí airgeadais rialaithe a sholáthar in Éirinn.

Is féidir leat a fháil amach an bhfuil gnólacht údaraithe agus rialaithe ag an mBanc Ceannais trí Chlár na nGnólachtaí Údaraithe a sheiceáil.

An Coimisiún um Rialú Fóntas

Is comhlacht reachtúil é an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) atá freagrach as rialáil na hearnála fuinnimh agus uisce in Éirinn. Bunaíodh é den chéad uair i 1999 mar an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh ach athraíodh a ainm go CRU in 2017 tar éis leathnú a róil agus a chumhachtaí forfheidhmithe.

Faisnéis do thomhaltóirí

Is féidir leat faisnéise agus comhairle a fháil faoi shaincheisteanna fuinnimh agus uisce trí theagmháil a dhéanamh le Foireann Chúraim Chustaiméara thiomanta an CRU.

Ar an rannán faisnéise do chustaiméirí ar láithreán gréasáin an CRU do thomhaltóirí, is féidir leat faisnéis a fháil faoi:

 • Do bhille
 • Do mhéadar
 • Naisc agus dícheangail
 • Sceitheadh agus caomhnú
 • Cáilíocht uisce
 • Comhairle ar choigilteas fuinnimh
 • Soláthraithe fuinnimh
 • Méadrú cliste
 • Sábháilteacht baile
 • Soláthraí a athrú

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoina ndéanann an CRU. Tá láithreán gréasáin ar leith ann do chustaiméirí agus do dhaoine gairmiúla.

Láimhseáil gearán

Soláthraíonn an CRU seirbhís saor in aisce um réiteach díospóide do ghearáin fuinnimh, gháis nó Uisce Éireann gan réiteach. Féadfaidh sé an t-ábhar a imscrúdú agus tá aon chinneadh a dhéanfar ina cheangal dlí ar an soláthraí nó ar an oibreoir líonra.

Rialáil agus forfheidhmiú

Is é an CRU an rialtóir reachtúil ar earnálacha leictreachais agus gáis nádúrtha na hÉireann. Clúdaíonn sé seo giniúint leictreachais, líonraí leictreachais agus gáis, agus gníomhaíochtaí soláthair leictreachais agus gáis. Is é an CRU an rialtóir eacnamaíoch ar earnáil uisce poiblí agus fuíolluisce na hÉireann. Tá ról tábhachtach ag an CRU i sábháilteacht fuinnimh.

Clárú agus ceadúnú

Tá ról ag an CRU maidir le roinnt údaruithe agus ceadúnas a dheonú, monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht, a mhodhnú, a chúlghairm agus a fhorfheidhmiú. Deonaíonn an CRU ceadúnais le haghaidh stáisiúin ghiniúna, leagan línte leictreacha, sábháilteacht gáis nádúrtha agus LPG, soláthar leictreachais agus seoladh agus soláthar gáis nádúrtha.

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

Is comhlacht reachtúil é an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) atá freagrach as rialáil na hearnála cumarsáide. Rialaíonn sé teileachumarsáid, cumarsáid leictreonach, cumarsáid raidió, tarchur craolacháin, seirbhísí ardráta agus an earnáil poist. Tá sé mar aidhm aige iomaíocht a chur chun cinn, tomhaltóirí a chosaint agus nuálaíocht a spreagadh.

Faisnéis do thomhaltóirí

Is féidir leat comhairle agus faisnéis a fháil ó ComReg ar na nithe seo a leanas:

 • Fón baile conarthaí, billeáil agus muirir faoi dhíospóid agus aistriú soláthraithe
 • Fánaíocht laistigh agus lasmuigh den AE agus LEE
 • Fón póca conarthaí, fánaíocht, saincheisteanna seirbhíse, teagmháil gan iarraidh, aistriú soláthraí, seirbhísí ardráta agus scamghlaonna
 • Idirlíon agus leathanbhanda conarthaí, luasanna leathanbhanda, aistriú soláthraí leathanbhanda agus saincheisteanna seirbhíse leathanbhanda
 • Poist CCanna, údarú poist, rialáil An Post agus taighde margaidh

Is féidir leat féachaint ar an bhfíseán seo ar cad é a dhéanann ComReg.

Láimhseáil gearán

Tá Foireann Tomhaltóirí tiomnaithe ag ComReg chun cabhrú le fiosrúcháin agus gearáin. Soláthraíonn sé áis comhrá gréasáin beo freisin.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh sa treoir maidir le gearáin faoi fhón póca, fón baile, leathanbhanda, seirbhísí ardráta agus seirbhísí poist (pdf).

Rialáil agus forfheidhmiú

Déanann ComReg monatóireacht agus seiceáil an gcomhlíonann eintitis rialáilte a n-oibleagáidí rialála.

Is féidir leat na gníomhartha forfheidhmithe is déanaí ó ComReg a fheiceáil.

Clárú agus ceadúnú

Tá ComReg freagrach as údarú, ceadúnú agus clárú roinnt seirbhísí éagsúla teileachumarsáide agus poist.

Údarás Craolacháin na hÉireann

Is comhlacht reachtúil é Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a bunaíodh faoin Acht Craolacháin 2009. Tháinig sé in ionad Choimisiún Craolacháin na hÉireann agus an Choimisiúin um Ghearáin Chraolacháin. Is é an BAI an rialtóir craolacháin in Éirinn, a rialaíonn craolachán tráchtála agus seirbhíse poiblí araon.

Faisnéis do thomhaltóirí

Is féidir leat faisnéis a fháil ar láithreán gréasáin an BAI, lena n-áirítear:

 • Conas gearán a dhéanamh
 • Liosta de na stáisiúin raidió agus teilifíse
 • Na meáin a thuiscint
 • Rialachán
 • Ceadúnú
 • Taighde

Láimhseáil gearán

Tá an BAI freagrach as a chinntiú go bhfreagraíonn craoltóirí ceadúnaithe go cuí do ghearáin ón bpobal – féach cód an BAI thíos.

Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an BAI má fheiceann tú nó má chloiseann tú ábhar ar theilifís nó ar raidió na hÉireann nach bhfuil ag cloí le cód an BAI.

Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an BAI má fheiceann tú nó má chloiseann tú ábhar ar theilifís nó ar raidió na hÉireann nach bhfuil ag cloí le cód an BAI.

Rialáil agus forfheidhmiú

Foilsíonn an BAI cód cleachtais, ar a dtugtar cód an BAI. Tá an BAI freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann craoltóirí ceadúnaithe an cód.

Nuair a fhaigheann an BAI gearán féachann sé ar:

 • Nithe a aithníodh sa ghearán
 • Cód Ábhartha
 • Forálacha an Achta Craolacháin 2009
 • Forálacha na Treorach um Sheirbhísí Meán Closamhairc 2010/13/AE
 • Nósanna imeachta, cleachtais agus beartais an BAI.

Cinnfidh an BAI má tá meas ag an gcraoltóir ar na cóid agus ar an reachtaíocht ábhartha.

Tá gach cinneadh de chuid an BAI ar fáil don phobal. Mura measann an BAI go bhfuil sé míchuí déanamh amhlaidh, tugtar achoimrí ar gach gearán do na meáin agus cuirtear ar a shuíomh Gréasáin iad.

Clárú agus ceadúnú

Tá an BAI freagrach as seirbhísí neamhspleácha raidió agus teilifíse a cheadúnú in Éirinn. Tá próisis cheadúnaithe raidió agus teilifíse socraithe nach mór don BAI a chur i bhfeidhm do gach cineál seirbhíse.

An tÚdarás Árachas Sláinte

Bunaíodh an tÚdarás Árachas Sláinte (HIA) in 2001 mar rialtóir reachtúil ar an margadh árachas sláinte príobháideach in Éirinn.

Faisnéis do thomhaltóirí

Soláthraíonn an HIA faisnéis ionas gur féidir leat na buntáistí agus na praghsanna a bhaineann le gach plean árachais sláinte phríobháidigh atá ar fáil ar mhargadh árachas sláinte na hÉireann a fheiceáil agus a chur i gcomparáid.

Is féidir leat faisnéis a fháil faoi:

 • Waiting periods
 • Ag athrú
 • Ag cur ar ceal
 • Rátáil phobail ar feadh an tsaoil
 • Ceisteanna Coitianta

Is féidir leat féachaint ar a gcuid físeáin ar ábhair éagsúla sa mhargadh árachais sláinte.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi do chearta tomhaltóirí agus roghanna sa mhargadh árachas sláinte príobháideach (pdf).

Láimhseáil gearán

Ba cheart duit dul i dteagmháil le d’árachóir sláinte ar dtús le d’fhiosrúchán nó do ghearán faoi árachas sláinte ag baint úsáide as nós imeachta gearán inmheánach an árachóra.

Is féidir leis an HIA fiosrúchán nó gearán faoi árachas sláinte a fhiosrú. Más mian leat do ghearán a ardú, inseoidh an HIA duit na roghanna atá ar fáil le haghaidh tuilleadh gníomhaíochta, mar shampla atreorú chuig an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean nó chuig na Cúirteanna.

Rialáil agus forfheidhmiú

Déanann an HIA monatóireacht ar an earnáil agus cuireann sé comhairle ar an Aire Sláinte ar shaincheisteanna a bhaineann le hárachas sláinte, lena n-áirítear measúnú a dhéanamh ar éifeacht aon rialacháin nó reachtaíochta nua ar thomhaltóirí.

Tá an chumhacht aige gníomh forfheidhmithe a ghlacadh sa chás go dteipeann ar sholáthraí árachais sláinte an reachtaíocht a chomhlíonadh.

Clárú agus ceadúnú

Ní mór do gach árachóir sláinte a bheith cláraithe leis an HIA chun gnó árachas sláinte a sheoladh in Éirinn.

Is féidir leat clár na n-árachóirí sláinte príobháideacha a sheiceáil.

An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Bunaíodh an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsin (FSPO) i mí Eanáir 2018 agus ghlac sé feidhmeanna Bhiúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Ombudsman na bPinsean ar láimh.

Faisnéis do thomhaltóirí

Tá faisnéis ar láithreán gréasáin an FSPO maidir leis na céimeanna chun gearán a dhéanamh.

Is féidir leat na bileoga FSPO maidir le conas gearán a dhéanamh (pdf) a íoslódáil, agus cad ar cheart a bheith ag súil leis le linn na hidirghabhála ina Seirbhís Réitigh Díospóide (pdf).

Is féidir leat faisnéis a fháil ar:

 • Who can complain to the FSPO
 • Cad iad na soláthraithe ar féidir leat gearán a dhéanamh fúthu
 • Conas gearán a dhéanamh le do sholáthraí
 • Teagmháil a dhéanamh leis an FSPO maidir le do ghearán

Láimhseáil gearán

Is comhlacht reachtúil é an FSPO a fheidhmíonn mar idirghabhálaí neamhspleách a chuidíonn le tomhaltóirí gearáin a réiteach le soláthraithe pinsean agus le soláthraithe rialaithe seirbhísí airgeadais.

Mura réitítear gearán, is féidir leis an FSPO an cheist a imscrúdú tuilleadh. Féadfaidh sé cinneadh a dhéanamh atá ceangailteach ó thaobh dlí ar an institiúid airgeadais (faoi réir achomhairc chun na hArd-Chúirte), lena n-áirítear ordú don soláthraí cúiteamh a íoc.

Tá an chumhacht ag an FSPO cinntí atá ceangailteach ó thaobh dlí a fhoilsiú maidir le gearáin faoi sholáthraithe seirbhísí airgeadais.

Rialáil agus forfheidhmiú

Níl aon ról ag an FSPO maidir le soláthraithe seirbhísí airgeadais a rialáil (féach Banc Ceannais na hÉireann thuas).

Mar sin féin, is féidir leis an OCIM a chur in iúl don Bhanc Ceannais nó don Údarás Pinsean faoi aon imní a eascraíonn as imscrúdú, ionas gur féidir gníomh rialála cuí a ghlacadh.

Clárú agus ceadúnú

Níl aon ról ag an FSPO maidir le soláthraithe seirbhísí airgeadais a chlárú agus a cheadúnú (féach an Banc Ceannais thuas).

Údarás Eitlíochta na hÉireann

Is gníomhaireacht tráchtála leathstáit é Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA). Is é an rialtóir eitlíochta náisiúnta aonair é. Tá sé freagrach as feidhmeanna sábháilteachta, slándála agus cosanta tomhaltóirí.

Ghlac an IAA le feidhmeanna a bhí ag an gCoimisiún um Rialáil Eitlíochta roimhe seo.

Faisnéis do thomhaltóirí

Soláthraíonn an IAA faisnéis do thomhaltóirí chun cabhrú leat do chearta agus do theidlíochtaí a thuiscint má chuirtear isteach ar do phleananna taistil aeir.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi chearta taistil aeir.

Láimhseáil gearán

Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an IAA má d’imigh an eitilt a raibh tionchar uirthi ó Éirinn nó má tháinig tú isteach go hÉirinn ó thríú tír (lasmuigh den AE/LEE) ar aerlíne atá bunaithe laistigh den AE.

Is féidir leis an IAA déileáil freisin le gearáin faoi aeriompróirí nó faoi bhainistíocht aerfoirt atá lonnaithe in Éirinn nach gcomhlíonann rialacha cúnaimh do phaisinéirí le soghluaisteacht laghdaithe.

Rialáil agus forfheidhmiú

Tá ról tábhachtach ag an IAA maidir le cosaint tomhaltóirí. Is é an comhlacht forfheidhmithe náisiúnta é chun faireachán agus rialáil a dhéanamh ar reachtaíocht an AE maidir le moill eitilte, cealú nó diúltaithe dul ar bord agus cúnamh a sholáthar do phaisinéirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe.

Clárú agus ceadúnú

Tá an IAA freagrach as ceadúnú:

 • An tionscal taistil (tionscnóirí turas agus gníomhairí taistil araon)
 • Aerlínte Éireannacha
 • Oibríochtaí láimhsiú ar an talamh

Tá freagracht air as oibreoirí drone a chlárú.

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

Bunaíodh an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA) in 2009. Is comhlacht reachtúil neamhthráchtála é atá freagrach as iompar poiblí a sholáthar agus a rialáil. Áiríonn sé seo a chinntiú go gcaitear go cothrom agus go cuí le paisinéirí.

Faisnéis do thomhaltóirí

Tá láithreán gréasáin tomhaltóirí ag an NTA transportforireland.ie.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi iompar poiblí.

Láimhseáil gearán

Feidhmíonn an tÚdarás Náisiúnta Iompair córas náisiúnta gearán agus forfheidhmithe don iompar poiblí.

Ní dhéanfaidh an NTA ach gearáin scríofa a imscrúdú.

Chun cabhrú leat le ceisteanna agus gearáin faoi sheirbhísí iompair phoiblí, d'fhorbair an NTA transportforireland.ie. Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an NTA trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ghearáin um chearta paisinéirí.

Rialáil agus forfheidhmiú

Is é an NTA an comhlacht forfheidhmithe náisiúnta do chearta paisinéirí an AE in iompar iarnróid, muirí agus cóiste.

Rialaíonn sé seirbhísí poiblí bus (idir phríobháideach agus faoi úinéireacht an Stáit), earnáil na bhfeithiclí beaga seirbhíse poiblí (SPSV) (mar shampla, tacsaithe nó hacnaithe), agus oibríochtaí clampála feithiclí.

Oibríonn sé seirbhís réitithe díospóide do sholáthróirí seirbhísí dola leictreonacha.

Clárú agus ceadúnú

Tá an NTA freagrach as gach ceadúnú iompair phoiblí, lena n-áirítear:

 • Tacsaithe, hacnaithe agus limisíní
 • Seirbhísí poiblí bus do phaisinéirí

Rialtóirí eile

Is féidir leat ár ndoiciméid faoi rialtóirí eile a léamh:

 • Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann: comhlacht reachtúil, neamhspleách agus eolaíocht-bhunaithe, atá tiomanta do shláinte an phobail agus leasanna tomhaltóirí a chosaint i réimse na sábháilteachta agus sláinteachais bia
 • An tÚdarás Pinsean: an comhlacht reachtúil a bhfuil sé de chúram air maoirseacht a dhéanamh ar riar cuí scéimeanna pinsin agus cosaint cearta pinsin do dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn

Tuilleadh faisnéise

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte: Línte oscailte Luan-Aoine, 9rn - 6in
Teil: (01) 402 5555 and (01) 402 5500
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Banc Ceannais na hÉireann

Rialachán Airgeadais

Boisce Phoist 559
Baile Átha Cliath 1
D01 F7X3
Éire

Teil: (01) 224 5800
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
1 Sráid na nGildeanna
BÁC 1
D01 E4XO
Éire

Teil: (01) 804 9668
Facs: (01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

Údarás Craolacháin na hÉireann

2-5 Plás Warrington
Baile Átha Cliath 2
D02 XP29
Éire

Teil: +353 1 644 1200
Facs: +353 1 644 1299
Láithreán Gréasáin: http://www.bai.ie/
R-phost: info@bai.ie

An Coimisiún um Rialáil Fóntas

Foireann Chúraim Chustaiméirí

P.O. 11934 Bosca
Baile Átha Cliath 24
D24 PXW0
Éire

Lóghlao: 1800 404 404
Facs: (01) 4000 850
Láithreán Gréasáin: http://www.cru.ie/

Údarás an Árachais Sláinte

Teach na Canálach
Bóthar na Canálach
Baile Átha Cliath 6
D06 FC93
Éire

Teil: +353 (0)1 406 0080
Láithreán Gréasáin: http://www.hia.ie
R-phost: info@hia.ie

An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

3ú Úrlár
Teach Lincoln
Plás Lincoln
Baile Átha Cliath 2
D02 VH29
Éire

Teil: (01) 567 7000
Láithreán Gréasáin: http://www.fspo.ie/
R-phost: info@fspo.ie

Údarás Eitlíochta na hÉireann

Foirgneamh na hAmanna
11-12 Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: +353 1 603 1100
Láithreán Gréasáin: https://www.iaa.ie/
R-phost: info@iaa.ie

Údarás Náisúnta Iompair

Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 WT20
Éire

Teil: (01) 879 8300 or for taxi queries 0818 064 000
Láithreán Gréasáin: https://www.nationaltransport.ie/
Láithreán Gréasáin: https://www.transportforireland.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 Bealtaine 2023