Gearán a dhéanamh faoi na meáin

Réamhrá

Ritheann cainéil teilifíse Éireannacha, nuachtáin agus nuachtáin ar líne go príomha gan cur isteach stáit ná cinsireacht. Ina áit sin, aontaíonn cuideachtaí meán ceadúnaithe cóid chleachtais a leanúint ar an gcaoi ar chóir dóibh iad féin a iompar, agus treoirlínte a thabhairt ar cad ba cheart agus nár cheart dóibh a fhoilsiú nó a chraoladh.

Míníonn an leathanach seo cad is féidir leat a dhéanamh más mian leat gearán a dhéanamh faoi chraoladh teilifíse, faoi alt nuachtáin nó faoi phíosa iriseoireachta a fhoilsítear ar líne.

Is é Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) an cuideacht neamhspleách a mhaoirsíonn craoltaí teilifíse agus raidió in Éirinn. Ar 15 Márta 2023, tháinig Coimisiún na Meán in ionad an BAI mar an rialtóir meán do shábháilteacht ar líne, craolachán teilifíse agus seirbhísí físe ar éileamh.

Is í an Chomhairle Preasa an cuideacht neamhspleách a dhéanann maoirseacht ar fhoilseacháin nuachta. Is féidir leis an BAI agus leis an Ombudsman Preasa gearáin a fhiosrú agus cinneadh a dhéanamh ar sháraigh an chuideachta meán lena mbaineann an cód cleachtais.

Tá saoirse cainte cosanta i mBunreacht na hÉireann. Is é seo an ceart do chiontuithe agus do thuairimí a chur in iúl go saorálach. Tá dlíthe cinsireachta ag Éirinn, áfach, a chuireann srian le saoirse cainte i gcúinsí áirithe. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi chinsireacht in Éirinn.

Cad ba cheart duit a bheith ar eolas faoi sula ndéanann tú gearán

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi chraoladh raidió nó teilifíse, nó faoi phíosa iriseoireachta, seiceáil ar dtús an bhfuil an cuideacht meán atá i gceist rialaithe in Éirinn.

Níl na cineálacha craoltaí nó alt seo a leanas faoi rialú na Comhairle Preasa faoi láthair nó faoi cheadúnas agus rialaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann:

 • Craoltaí teilifíse a thionscnaíonn lasmuigh d’Éirinn (mar shampla, BBC nó Sky)
 • Cláir agus scannáin ag sruthú ar ardáin ar nós Netflix. Is é an eisceacht ná seirbhísí eile teilifíse ó chainéil arna rialú ag an BAI.
 • Nuachtáin iasachta atá ar fáil in Éirinn (mura leaganacha Gaeilge de na nuachtáin seo iad, mar shampla The Irish Sun)
 • Cainéil nuachta ar líne nach baill iad de Chomhairle Preasa na hÉireann
 • Ardáin meáin shóisialta, mar Facebook, Twitter agus Instagram

Ón 15 Márta 2023, ní mór roinnt seirbhísí meán closamhairc ar éileamh, seirbhísí meán sóisialta agus seirbhísí ábhartha eile ar líne a chlárú agus beidh siad á rialú ag Coimisiún na Meán nua (nó Coimisiún na Meán).

Conas gearán a dhéanamh faoi nuachtán nó seirbhís nuachtaar líne

Má chreideann tú go bhfuil tú clúmhillte ag alt nuachtáin nó nuachtáin ar líne, féadfaidh tú comhairle dlí a fháil. Is clúmhilleadh é nuair a ghortaítear do chlú mar thoradh ar an bhfoilseachán

Ní dhéanfaidh Ombudsman an Phreasa imscrúdú ar ghearáin nuair a cuireadh tús le caingean dlí.

Conas a dhéanaim gearán leis an gcuideachta?

Ar dtús, seol do ghearán i scríbhinn, sa phost nó trí ríomhphost, chuig eagarthóir an fhoilseacháin, ag míniú cén fáth a gceapann tú gur sháraigh an t-alt an cód cleachtais. Ní mór duit a mhíniú cén fáth a mbíonn tionchar díreach ag an ábhar ort.

Mura bhfaigheann tú freagra laistigh de thréimhse réasúnta ama (thart ar 2 sheachtain) nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra, déan gearán i scríbhinn chuig Ombudsman an Phreasa. Is féidir leat gearán a dhéanamh faoi iompar iriseora.

Conas a dhéanaim gearán leis an Ombudsman Preasa?

Ní mór duit gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Preasa laistigh de 3 mhí ó dháta foilsithe an ailt nó nuair a tharla an teagmhas.

Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas i do ghearán chuig an Ombudsman:

 • Do shonraí teagmhála
 • Achoimre ar do ghearán ag tabhairt sonraí faoi na codanna den Chód Cleachtais, dar leat, a sáraíodh agus cén fáth a gcreideann tú é seo
 • An dóigh a dtéann an t-alt i bhfeidhm ort go pearsanta
 • Cóip dátaithe den alt clóite nó seat scáileáin nó nasc chuig an alt ar líne (má bhaineann)
 • Cóip de do litir nó ríomhphost chuig an eagarthóir

Cad a tharlaíonn tar éis dom gearán a dhéanamh?

Má ghlactar le do ghearán, seolfaidh Ombudsman an Phreasa cóip chuig eagarthóir an fhoilseacháin. Déanfaidh sé iarracht ansin an cheist a réiteach trí idirghabháil. Féadfaidh sé seo suas le 6 seachtaine a thógáil.

Mura féidir teacht ar chomhaontú, déanfaidh an tOmbudsman imscrúdú níos mionsonraithe agus déanfaidh sé cinneadh. Seolfar an cinneadh chugat agus chuig an bhfoilseachán lena mbaineann. Is féidir an cinneadh a dhéanamh gan ainm más fearr leat.

Má thagann an tOmbudsman ar chinneadh i do fhabhar, ní mór don fhoilseachán lena mbaineann an cinneadh a fhoilsiú, ach amháin má dhéantar achomharc ina leith. Foilsítear an cinneadh ar láithreán gréasáin Ombudsman an Phreasa.

Conas is féidir liom achomharc a dhéanamh?

Mura n-aontaíonn tú leis an gcinneadh a rinne Ombudsman an Phreasa, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh le Comhairle Preasa na hÉireann. Ní mór duit achomharc a dhéanamh laistigh de 2 sheachtain ón gcinneadh.

Tá tuilleadh faisnéise ag Ombudsman an Phreasa agus ag Comhairle an Phreasa maidir le gearáin a dhéanamh faoin bpreas.

Conas gearán a dhéanamh faoi chlárraidió nó teilifíse

Má chreideann tú go bhfuil tú clúmhillte ag craoladh teilifíse nó raidió, féadfaidh tú comhairle dlí a fháil.

Ní dhéanfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann imscrúdú ar ghearáin nuair a cuireadh tús le caingean dlí.

Ar 15 Márta 2023, tiocfaidh Coimisiún na Meán in ionad an BAI mar an rialtóir meán do shábháilteacht ar líne, craolachán teilifíse agus seirbhísí físe ar éileamh. Tá an próiseas thíos fós mar an gcéanna do lucht féachana agus éisteoirí. Ní mór duit gearán a dhéanamh leis an gcraoltóir ar an gcéad dul síos. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi seo ar láithreán gréasáin Choimisiún na Meán.

Conas a dhéanaim gearán leis an gcuideachta?

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi ábhar atá feicthe nó cloiste agat ar sheirbhís craolacháin Gaeilge, déan gearán go díreach leis an gcraoltóir ar dtús.

Cuir do ghearán i scríbhinn laistigh de 30 lá ón gcraoladh. Má tá tú ag gearán faoi 2 chraoladh gaolmhar nó níos mó ní mór duit do ghearán a sheoladh laistigh de 30 lá ón gclár deiridh. Má tá tú ag gearán faoi 2 chraoladh ar leithligh nach mbaineann lena chéile, ní mór duit gearán a dhéanamh laistigh de 30 lá ón gcéad chraoladh.

Agus do ghearán á scríobh agat, ba cheart duit na nithe seo a leanas a sholáthar:

 • Dáta agus am an chraolta agus an cainéal ar craoladh é
 • Cóid nó reachtaíocht chraolacháin ábhartha (nó an dá cheann)
 • Achoimre gairid mhionsonraithe ar cad ba chúis leis an gcion

Ba cheart go mbeadh fráma ama socraithe ag an gcraoltóir chun freagra a sholáthar duit (mar shampla, 20 lá).

Mura bhfaigheann tú freagra, nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra, is féidir leat gearán a dhéanamh i scríbhinn chuig an BAI saor in aisce.

An féidir liom dul i dteagmháil leis an BAI in ionad an chraoltóra?

Is féidir leat gearán a dhéanamh go díreach leis an BAI, gan gearán a dhéanamh leis an gcraoltóir ar dtús, i gcás ina mbaineann aon cheann díobh seo a leanas:

 • Baineann an gearán le do phríobháideachas nó le príobháideachas an duine a bhfuil tú freagrach as (mar shampla, leanbh)
 • Baineann an gearán le cláir nó le fógra a luann tú féin nó d’eagraíocht
 • Deonaíonn an BAI iarratas ar anaithnideacht ar d’iarratas
 • Tugann tú cúis inghlactha gan an gearán a chur chuig an gcraoltóir ar dtús

Conas a dhéanaim gearán leis an BAI?

I measc na gcineálacha gearán a ndéanann an BAI imscrúdú orthu tá:

 • Neamhchlaontacht i gcúrsaí nuachta agus reatha
 • Ábhar a dhéanann dochar nó cion
 • Dlí agus ord
 • Sa chás go gcreideann tú gur sáraíodh do cheart chun príobháideachas
 • Cóid chaighdeáin agus cleachtais maidir le fógraíocht, teilishiopadóireacht, urraíocht agus cur chun cinn tráchtála

Ní féidir leat gearán a dhéanamh leis an BAI faoi chraoltaí a fhaightear in Éirinn ach atá ceadúnaithe i dtír eile ar nós na Ríochta Aontaithe. Tá tuilleadh faisnéise ag an BAI faoi na cóid agus na caighdeáin chraolacháin.

Seol do ghearán laistigh de 14 lá ó chinneadh an chraoltóra nó tar éis tréimhse réasúnta ama a bheith caite agus mura bhfuil freagra faighte agat.

Má sheolann tú do ghearán chuig an BAI tar éis an spriocdháta 14 lá, féadfaidh sé fós an cás a bhreithniú (dá rogha féin) ach beidh ort míniú a thabhairt ar an moill.

Agus do ghearán á mheas, breithneoidh an BAI na nithe seo a leanas:

Cinnfidh an BAI an bhfuil meas ag an gcraoltóir ar na cóid agus ar an reachtaíocht ábhartha. Seolfar cóip den chinneadh chugat féin agus chuig an gcraoltóir.

Foilseofar an cinneadh ar láithreán gréasáin an BAI agus tabharfar do na meáin é, ach amháin má mheasann an BAI go bhfuil sé míchuí é sin a dhéanamh. Áireofar san fhoilseachán sonraí an chinnidh agus áireofar ann ainm an chraoltóra, an chláir nó an fhógra a bhfuil gearán á dhéanamh ina leith, agus ainm an ghearánaigh.

Ní féidir leis an BAI costais ná speansais a dhámhachtain d’aon pháirtí.

Faigh tuilleadh faisnéise faoi ghearán a dhéanamh leis an BAI.

Tuilleadh faisnéise

Oifig an Ombudsman Preasa

3 Cearnóg an Iarthair
Sráid an Phiarsaigh
Baile Atha Cliath 2
D02 N567

Lóghlao: 1890 208 080
Facs: (01) 674 0046
Láithreán Gréasáin: http://www.pressombudsman.ie

Údarás Craolacháin na hÉireann

2-5 Plás Warrington
Baile Átha Cliath 2
D02 XP29
Éire

Teil: +353 1 644 1200
Facs: +353 1 644 1299
Láithreán Gréasáin: http://www.bai.ie/
R-phost: info@bai.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 16 Márta 2023