Seicliosta: teidlíochtaí agus tacaíochtaí do thuismitheoirí aonair

Tacaíochtaí ioncaim

 
Eolas ginearálta Íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar leith
Íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil

 

 

•Íocaíochtaí leasa shóisialaigh do leanaí agus teaghlaigh

•Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

•Íocaíocht Idirthréimhseach Cuardaitheora Poist

•Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair

•Íocaíocht leasa shóisialaigh bhreise ar leathráta a éileamh

•Íocaíocht Teaghlaigh Oibre

•Éileamh do leanbh cleithiúnach

•Síniú den chéad uair

Sochair agus teidlíochtaí a bhaineann le toircheas, breith agus leanaí •Toircheas agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh

•Sochar Sláinte agus Sábháilteachta

•Cuairteanna agus coinní réamhbhreithe

•Ranganna réamhbhreithe

•Saoire mháithreachais

•Sochar Máithreachais

•Saoire Uchtaíoch

•Sochar Uchtaíoch

•Saoire Thuismitheora

•Sochar Tuismitheora

•Saoire Thuismitheoireachta

•Sochar Linbh

An Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh •Íocaíocht eatramhach a fháil

•Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla agus Phráinneacha

Tacaíochtaí ioncaim do bhaintreacha agus baintreacha fir •Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)

•Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)

•Deontas Baintrí/Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Teidlíochtaí a bhaineann le tithíocht •Forlíonadh Cíosa

•An Scéim Cóiríochta Cíosa

•Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (an ÍCT)

•Tithíocht údaráis áitiúil

Teidlíochtaí a bhaineann leis an tsláinte •Cárta leighis

•Cárta cuairte DG

•Cártaí cuairte DG do leanaí faoi 6 bliana d’aois

Eolas dlíthiúil

Eolas ginearálta Eolas sonrach ar ghnéithe den dlí teaghlaigh
Cliseadh ar chaidreamh •Roghanna dlíthiúla tar éis gur chlis ar phósadh

•Colscaradh a fháil in Éirinn

•Idirscaradh breithiúnach

•Comhaontuithe idirscartha

•Idirghabháil teaghlaigh i measc lánúineacha atá i mbun idirscartha

•Gnéithe a thugann an chúirt san áireamh i gcásanna idirscartha/colscartha/scaoilte

•Idirscaradh agus colscaradh: leanaí

•Orduithe cothabhála agus comhaontuithe

•Stádas caomhnóireachta aithreacha

•Toimhde na hatharthachta

•Orduithe sábháilteachta, cosanta agus urchoisc in Éirinn

•Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta agus Cúnamh Dlí

•Fuadach leanaí idirnáisiúnta

Daoine atá ag comhchónaí le chéile (daoine a chónaíonn lena chéile i gcaidreamh tiomanta, ach nach bhfuil pósta ná i bpáirtnéireacht shibhialta) •Caomhnóireacht dhlíthiúil agus lánúineacha comhchónaithe

•Rochtain ar leanaí agus ar lanúineacha comhchónaithe

•Coimeád leanaí agus lanúineacha comhchónaithe

Dlí réadmhaoine •Cearta réadmhaoine lánúineacha comhchónaithe

•Cearta réadmhaoine agus cliseadh ar chaidreamh

•An teaghlach agus tithe comhroinnte

Faoiseamh cánach

Eolas ginearálta Eolas sonrach faoi chánachas
Tús eolais ar chreidmheasanna agus faoiseamh ó cháin ioncaim •Creidmheas Cúramóir Linbh do Dhuine Singil

•Creidmheas Cánach do Leanbh ar Éagumas

•Creidmheasanna agus faoiseamh cánach teaghlach aontuismitheora

•Creidmheasanna agus faoiseamh ó cháin ioncaim d’idirscaradh agus colscaradh

•Cothabháil agus cáin

Tacaíochtaí cúraim leanaí agusoideachais

Eolas ginearálta Eolas sonrach faoi chúram leanaí agus oideachas
Tacaíochtaí do leanaí

Cabhair le costais chúraim leanaí

•Tuismitheoirí agus oideachas

•Cabhair airgeadais maidir le dul ar scoil

•An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí

Ag filleadh ar oideachas agus ar oiliúint •An Clár um Fhilleadh ar Oideachas

•Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

•An Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

•Íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus an deontas mic léinn

Filleadh ar an obair

 
Eolas ginearálta Eolas sonrach faoi thacaíochtaí fostaíochta agus filleadh ar an obair
Scéimeanna fostaíochta •Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

•Liúntas Fiontraíochta Gearrthéarma

•Fostaíocht Pobail

•An Scéim Shóisialta Tuaithe

•Tús

•JobsPlus

•Clár Socrúchán Oibre

Filleadh ar an obair •Obair pháirtaimseartha

•Féinfhostaíocht

Tacaíochtaí eile do dhaoine abhfuil tuistiú aonair á dhéanamh acu

 
Eolas ginearálta Eolas sonrach faoi shochair bhreise leasa shóisialaigh
Sochair bhreise leasa shóisialaigh •Saorthaisteal

•Pacáiste Sochair Teaghlaigh

•Liúntas Breosla

•Forlíontaí aiste bhia agus téimh

•Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla agus Phráinneacha

•Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

Foinsí eile eolais

 
Gníomhaireachtaí Stáit •An tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (an SBCA)

•Tusla – an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

•Seirbhís Idirghabhála Teaghlaigh

•An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

•Ionaid Comhairle Dlí Saor in Aisce (ICDSanna)

Gníomhaireachtaí deonacha •Treoir

•One Family

Is féidir leat teacht ar eolas breise ar na saincheisteanna seo agus ar shaincheisteanna eile sa mhír Teaghlach agus Caidreamh ar citizensinformation.ie.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 21 Eanáir 2022