Ag pósadh thar lear

Réamhrá

Más saoránach Éireannach tú féin nó do pháirtí agus má tá sibh ag smaoineamh faoi phósadh thar lear, beidh oraibh roinnt ceanglais dhlíthiúla a shásamh lena chinntiú go bhfuil bhur bpósadh bailí go dleathach (go n-aithnítear go dhlíthiúil é) nuair a fhilleann sibh ar Éirinn. B’fhéidir go mbeidh oraibh cáipéisíocht áirithe a thabhairt libh freisin.

Nuair a phóstar thar lear sibh, caithfidh sibh ceanglais dhlíthiúla go léir na tíre ina bpósfar sibh a shásamh. Is gnách gurb éagsúil an fhoirmiúlacht dhlíthiúil seo uathu siúd in Éirinn.

Ba cheart daoibh teagmháil a dhéanamh leis an oifig clárúcháin shibhialta sa tír ina bpósfar sibh lena dheimhniú cad go díreach a theastaíonn. Ní bhíonn aon bhaint ag Oifig an Ard-Chláraitheora in Éirinn le póstaí thar lear. Léigh ‘A chinntiú go n-aithnítear do phósadh in Éirinn’ thíos.

Rialacha maidir le pósadh thar lear

Sula bpósfar thar lear sibh, ba cheart daoibh teagmháil a dhéanamh leis an oifig clárúcháin shibhialta sa tír ina bpósfar sibh leis na ceanglais dhlíthiúla a dheimhniú.

Iarrfaidh roinnt tíortha oraibh Deimhniú Saoirse chun Pósadh a sholáthar. Tugtar na rudaí seo a leanas air, amanna:

•Litir Shibhialta Shaoirse

•Deimhniú de Coutume

•Deimhniú Nulla Osta

Léigh ‘Conas Deimhniú Saoirse chun Pósadh a fháil’ thíos.

Anuas ar na ceanglais dhlíthiúla a shásamh, ceanglaítear faoi dhlí na hÉireann ort freisin cumas chun pósadh a bheith agat.

Conas Deimhniú Saoirse chun Pósadh a fháil

Iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Saoirse chun Pósadh

Ba cheart duit tús a chur leis an iarratas ar Dheimhniú Saoirse chun Pósadh ar líne trí úsáid a bhaint as láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha. Beidh ort ceistneoir a fhreagairt agus íocaíocht a dhéanamh ar líne. Cosnaíonn seo €66 faoi láthair, €60 ar an deimhniú, agus €6 ar láimhseáil agus postas san áireamh.

Mar gheall ar COVID-19, ba cheart am breise a cheadú chun iarratais a phróiseáil.

I ndiaidh duit an ceistneoir ar líne a fhreagairt, gheobhaidh tú seicliosta de na cáipéisí tacaíochta go léir a theastaíonn uait. Iarrfar ort freisin dearbhú reachtúil amháin nó níos mó a chur i gcló. Ráiteas scríofa é dearbhú reachtúil ar gá duit é a shíniú le finné.

Iarrfar ort ansin d’iarratas a chríochnú trí é a sheoladh sa phost. Ní bheidh d’iarratas críochnaithe go dtí go bhfaigheann an Roinn do cháipéisí.

Beidh ort an méid seo a leanas a dhéanamh:

1.Do cheistneoir a chur i gcló agus é a shíniú

2.Cóip de gach dearbhú reachtúil a chur i gcló agus a shíniú agus a fhianú. Is féidir léamh faoi na daoine ar féidir leo bheith mar fhinné ar láithreán gréasáin na Roinne. Ní féidir do dhearbhú/dhearbhuithe reachtúil/reachtúla a fianaíodh a bheith dátaithe breis agus 6 mhí roimh dháta do phósta.

3.Bailigh do cháipéisí bunúla, anuas ar fhótachóip de do phas. Seolfar do cháipéisí bunúla ar ais chugat a luaithe a chríochnófar an próiseas iarratais.

4.Seol ar aghaidh iad sa phost cláraithe chuig an seoladh atá clóite ar do cheistneoir.

Níl d’iarratas críochnaithe go dtí go seoltar agus go bhfaightear na cruachóipeanna de do cheistneoir, do dhearbhú/dhearbhuithe reachtúil/reachtúla, agus an cháipéisíocht tacaíochta go léir.

Is féidir leat níos mó a léamh faoi chur isteach ar Dheimhniú Saoirse chun Pósadh, an cháipéisíocht a theastaíonn uait san áireamh, ar láithreán gréasáin an RGE.

Cathain ba cheart dom iarratas a dhéanamh?

Ba cheart duit d’iarratas a sheoladh ar a laghad 4 mhí roimh dháta do phósta.

Má sheolann tú d’iarratas 28 lá nó níos lú roimh an dáta a bheartaíonn sibh pósadh, gearrtar táille bhreise €60 ar gach iarratasóir Éireannach.

Ní chuirtear iarratais ar na misin taidhleoireachta agus na tíortha seo a leanas san áireamh sa chóras íocaíochta ar líne.

•Ambasáid Abuja

•Ambasáid na Maláive

•Consalacht Oinigh Auckland

•An tSúdáin

•An tSúdáin Theas

Cathain a gheobhaidh mé mo Dheimhniú Saoirse chun Pósadh?

I bhformhór na gcásanna, seolfaidh an Roinn do Dheimhniú Saoirse chun Pósadh go díreach chugat. Ba cheart duit é a fháil laistigh de 8 seachtaine ó dháta an phósta.

Nóta: Má phósfar sibh san Iodáil, seolfaidh an Roinn an Deimhniú Saoirse chun Pósadh chuig ambasáid na hÉireann sa Róimh. Aistreoidh an ambasáid é agus seolfaidh siad ar aghaidh é chuig an seoladh san Iodáil a shonraigh tú i do cheistneoir.

A chinntiú go n-aithnítear do phósadh in Éirinn

Póstaí thar lear a chlárú

Cláraítear póstaí saoránach Éireannach thar lear sa tír ina dtarlaíonn siad. Níl aon ról ag Oifig an Ard-Chláraitheora in Éirinn comhairle a chur ar fáil ar phóstaí nó ar phóstaí saoránach Éireannach a chlárú a tharlaíonn thar lear.

Ní chláraítear póstaí a thiteann amach lasmuigh den stát in Éirinn, de ghnáth.

Nóta: Is minic gur searmanas díreach reiligiúnach é pósadh eaglaise thar lear nach mbíonn aon éifeacht dhlíthiúil aige. Mar gheall nach n-aithnítear sa dlí é, ní féidir é a aithint mar phósadh dlíthiúil nuair a fhilleann tú ar Éirinn. Is amhlaidh an cás fiú cé gur féidir le pósadh sa sainchreideamh céanna in Éirinn a bheith ina cheangal dlí.

Ní aithneofar do phósadh in Éirinn ach sna cásanna seo a leanas:

•Iontráiltear é ar chlár sibhialta na tíre inar thit an pósadh amach

•Cloíodh le gach foirmiúlacht dhlíthiúil

Do dheimhniú pósta eachtrach

Más gá duit fianaise a thaispeáint go bhfuil tú pósta, is gnách go nglacfar le do dheimhniú pósta eachtrach le haghaidh cuspóirí oifigiúla in Éirinn.

Má thiteann do phósadh amach i dtír an AE, agus mura bhfuil do dheimhniú pósta eachtrach i mBéarla, is féidir leat iarraidh ar fhoirm chaighdeánach ilteangach (FCI), atá ar fáil i ngach teanga an AE, ó údaráis thír an AE a d’eisigh an cháipéis phoiblí.

Má thiteann do phósadh amach i dtír neamh-AE agus má tá an deimhniú i dteanga iasachta, caithfidh tú aistriúchán oifigiúil nó aistriúchán ó ghníomhaireacht aistriúchán aistriúcháin a sholáthar.

Más mian leat a cóip a fháil de do dheimhniú pósta eachtrach, déan teagmháil leis an údarás clárúcháin shibhialta sa tír inar pósadh sibh.

Eolas breise

Is féidir teacht ar eolas breise faoi phósadh thar lear ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha.

Page edited: 19 March 2021

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 19 Márta 2021