Cearta leanaí agus beartas um leanaí

 • Tugann an doiciméad seo eolas ar chearta an linbh i réimsí éagsúla lena n-áirítear oideachas, fostaíocht, taisteal, áineas, sláinte agus caidrimh.

 • Leagtar amach i gCoinbhinsiún na NA um Cearta an Linbh na cearta bunúsacha atá leanaí i dteideal a fháil.

 • Foilsíodh Straitéis Náisiúnta Leanaí na hÉireann i 2000, i ndiaidh comhairliúcháin fhairsing. Is treoirphlean í chur feabhas a chur ar shaol na leanaí, agur ar shaol na leanaí faoi mhíbhuntáiste ach go háirithe.

 • Cén uair is féidir leat an scoil a fhágáil? Cén uair is féidir leat carr a thiomáint? Insíonn an doiciméad seo duit cén uair is féidir leat an scoil a fhágáil, tosú ag tiomáint, agus go leor rudaí eile.

 • Cuireann an tOmbudsman do Leanaí cearta agus leas leanaí chun cinn. Imscrúdaíonn sé/sí gearáin chomh maith. leanaí cearta leanaí

 • Cúiseanna le heaspa dídine na n-óg, agus socruithe do dhaoine óga atá gan dídean nó atá i mbaol a dteach a chailleadh.
  This document is in: Cailliúint do thí

 • Rialaíonn Acht na Leanaí 2001 conas a dhéileáiltear le leanaí a sháraíonn an dlí coiriúil.
  This document is in: Gasúir agus Ógchiontóirí

 • Thug an tAcht um Cheartas Coiriúil forálacha isteach chun déileáil le hiompar frithshóisialta déanta ag leanaí. Cuireann na forálacha sin ar chumas na nGardaí déileáil le hiompar frithshóisialta ar roinnt bealaí éagsúla.
  This document is in: Gasúir agus Ógchiontóirí