An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre

Intreoir

Scéim dreasachta cánach is ea an Scéim Rothaíochta chun na hOibre (ar a dtugtar an Scéim Rothaíochta chun na hOibre de ghnáth) chun fostaithe a spreagadh chun rothaíocht chun na hoibre. Faoin scéim is féidir le fostóir íoc as rothar nua (lena n-áirítear gabhálais rothar) agus ansin aisíocann an fostaí an costas i dtráthchodanna rialta óna n-olltuarastal.

Ní íocann tú cáin, ÁSPC ná an Muirear Sóisialta Uilíoch ar do chuid aisíocaíochtaí.

Ní gá do d'fhostóir páirt a ghlacadh sa scéim. Ach má dhéanann siad, caithfidh siad é a thairiscint dá bhfostaithe go léir. Má tá tú féinfhostaithe níl tú i dteideal leas a bhaint as an Scéim Rothar chun na hOibre mura n-íocann tú ÁSPC mar fhostaí de bhreis ar do chuid oibre féinfhostaithe.

Rialacha

Conas is féidir liom airgead a shábhail ar an céim Rothaíochta chun na hOibra?

Mar fhostaí sábhálann tú na costais a bhaineann le rothaíocht chun na hoibre mar go dtagann do chuid aisíocaíochtaí as do thuarastal sula ndéantar cáin, MSU agus ÁSPC a asbhaint. Ciallaíonn sé seo go sábhálfaidh duine ar an ráta cánach is airde beagnach leath de chostas rothar agus trealaimh nua.

Cé mhéad is féidir liom a chaitheamh ar an Scéim Rothaíochta chun na hOibre, agus cé chomh minic is féidir liom í a úsáid?

Tá 3 theorainn ann, ag brath ar an saghas rothair a cheannaigh tú. Is í an teorainn (trealamh sábháilteachta gaolmhar san áireamh):

 • €3,000 do rothair lastais agus rothair leictreacha lastais.
 • €1,500 do rothair leictreacha.
 • €1,250 do rothair eile.

Ón 1 Lúnasa 2020 go dtí an 31 Nollaig 2022, ba í an teorainn do rothair leictreacha lastais agus rothair lastais €1,250 agus €1,500, faoi seach.

Nóta: Rothar é rothar lastais a bhfuil fráma sainchuspóra aige a dearadh chun ualaí troma, nó paisinéirí, seachas an rothaí, a iompar. Is féidir coimeádán nó ardán a chomhtháthú isteach in, nó a cheangal leis, an fráma seo os comhair an rothaí nó laistiar den rothaí. Rothar lastais é rothar leictreach lastais a bhfuil cumraíocht rothair leictrigh aige. Ní féidir rothar lastais a dhéanamh de rothar gan ach coimeádán nó leantóir a cheangal leis. Caithfidh an fráma a bheith saindeartha chun ualaí nó paisinéirí móra nó troma a iompar.

Mar fhostaí, is féidir leat úsáid a bhaint as an scéim uair amháin gach 4 bliana. Déantar an t-achar ceithre bliana idir sosanna cánach a ríomh de réir bliain chánach. Má cheannaigh tú rothar in 2020, gan aird ar an mí, d’fhéadfá rothar nua a cheannach agus an chéad fhaoiseamh cánach eile a fháil in Eanáir 2024.

Cén tealamh a chlúdaíonn an Scéim Rothaíochta chun na hOibra?

Clúdaíonn an scéim na nithe seo a leanas, a chaithfear a cheannach mar nua (gan a bheith réchaite):

 • Rothair nua agus rothair leictreacha
 • Rothair Nua Electric (rothair a fhaigheann cúnamh leictreach a dteastaíonn iarracht éigin uathu chun tiomáint)
 • Clogaid rothaíochta
 • Cloig agus Bonnáin
 • Soilse (lena n-áirítear pacáistí dynamo)
 • Scátháin
 • Clóis láibe agus gardaí sciorta
 • Gearrthóga rothaíochta
 • Pinnéirí, iompróirí bagáiste agus strapaí
 • Glais agus slabhraí
 • Caidéil
 • Feisteáin deisiúcháin punála agus trealamh uirlis rothaíochta
 • Éadaí machnamhach
 • Frithchaiteoirí rothar

Níl suíocháin leanaí, clogaid agus leantóirí san áireamh.

Ní áirítear leis an scéim gluaisrothair, móipéidí, scútair nó rothair nó trealamh athláimhe nó codanna rothair nó trealamh gaolmhar.

Conas a cheannaím rothar faoi Scéim na Rothar chun Oibre?

Ba cheart duit iarraidh ar d’fhostóir má oibríonn siad an scéim agus a riachtanais a sheiceáil. Is féidir leo a cheadú duit an rothar agus an trealamh a roghnú ó aon siopa, nó gan rothair áirithe a roghnú ach ó shiopaí ar leith. Más státseirbhíseach nó fostaí sa tseirbhís phoiblí thú, caithfidh an siopa rothar a bheith ar liosta na soláthraithe (pdf).

Is féidir leat do rothar a roghnú trí chuairt a thabhairt ar shiopa rothar agus an rothar agus an trealamh is mian leat a cheannach a roghnú. Ansin, cuir an rogha seo in iúl do d'fhostóir. Íocfaidh an fostóir an siopa rothar nó an soláthróir don rothar agus don trealamh go díreach ansin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach féidir le d'fhostóir aisíocaíocht a thabhairt duit má dhéanann tú an íocaíocht.

Ní mór duit comhaontú scríofa a shíniú ag rá go bhfuil an rothar chun do úsáide féin agus go n-úsáidfidh tú é ar na rudaí a mheasann na Coimisinéirí Ioncaim maidir le turais cháilitheacha: dul chuig an obair agus ón obair.

Ansin socraíonn do fhostóir asbhaintí tuarastail thar thréimhse ama aontaithe suas le 12 mhí chun na costais a aisghabháil. Is féidir na hasbhaintí seo a dhéanamh gach seachtain, gach coicís nó gach mí ag brath ar do shocruithe tuarastail.

Tabhair faoi deara go gcaithfidh d’fhostóir íoc as an rothar. Níl feidhm ag an díolúine cánach má íocann tú as an rothar agus má aisíocann d’fhostóir tú.

Céard a tharlóidh má cheannaíonn mo fhostóir rothar dom agus nach gcuireann sé mise as dom?

Tá sé sin inghlactha agus ní ghearrfar cáin ort faoin scéim don sochar comhchineáil má fhaigheann tú rothar ó d’fhostóir chomh fada agus nach mó costas an rothair agus an trealaimh €1,250 nó €1,500 ar rothar leictreach.

Tuilleadh eolais

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoin scéim ón gCoimisinéir Ioncaim.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 Aibreán 2023