Do thuras abhaile go hÉirinn a phleanáil

Réamhrá

Is féidir leis an leathanach seo cabhrú leat do thuras abhaile go hÉirinn a phleanáil.

Clúdaíonn sé na rudaí tábhachtacha atá le déanamh sula bhfillfidh tú abhaile ó thar lear, mar shampla do thaifid leighis agus tuairiscí scoile leanaí a bhailiú. Tá faisnéis ann maidir le do chuid giuirléidí a sheoladh, do charr, agus taisteal abhaile le peata.

Rudaí tábhachtacha le déanamh sula bhfillfidh tú

Ullmhaigh áit éigin le maireachtáil a fháil

Chun cabhrú leat áit chónaithe a aimsiú, ba cheart duit doiciméid ábhartha a bhailiú ón tír a bhfuil tú ag fágáil, mar:

  • Tagairtí ó do thiarna talún reatha
  • Cruthúnas gur chuir tú deireadh le do thionóntacht thar lear
  • Cruthúnas gur dhíol tú maoin thar lear.

Sula dtagann tú, déan taighde ar chíos nó ar cheannach tí in Éirinn. Mura rogha é seo, b’fhéidir go mbeifeá in ann iarratas a dhéanamh ar thithíocht shóisialta agus Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) a fháil, ach beidh ort critéir áirithe a chomhlíonadh sula nglacfar le d'iarratas.

Léigh ár leathanach ar thacaíochtaí tithíochta d’eisimircigh atá ag filleadh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Leanaí a chlárú ar scoil

Má tá tú ag filleadh le leanaí, tabhair leat a dtuairiscí scoile le déanaí agus torthaí na dtástálacha chun cabhrú lena scoil nua a chinneadh cén rang a oireann dá riachtanais.

Is féidir leat áiteanna scoile do pháiste a chur in áirithe roimh ré. Féach ar ár leathanaigh ar:

Féadfaidh tú féin agus do leanaí a bheith i dteideal teagasc saor in aisce ar chúrsa tríú leibhéal atá maoinithe go poiblí. Léigh ár bhfaisnéis ar chóras oideachais na hÉireann chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Cruinnigh do thaifid leighis le cheile

Sula bhfilleann tú ar Éirinn, iarr ar do dhochtúir cóipeanna de do thaifid leighis, oidis do dhrugaí agus leigheasanna, agus taifid imdhíonta duit féin agus do do theaghlach.

Léigh tuilleadh faoi rochtain a fháil ar chúram sláinte ar do fhilleadh go hÉirinn.

Faigh obair

Más féidir, ba chóir duit iarracht a dhéanamh post a fháil sula bhfilleann tú ar Éirinn. Is féidir leat do CV (résumé) a ullmhú sula mbogann tú. Is féidir leat freisin iarraidh ar an bhfostóir is déanaí teistiméireacht a thabhairt duit.

Léigh tuilleadh faoi bheith ag obair in Éirinn tar éis cónaí thar lear.

Seiceáil an bhfuil do phas bailí

Go hidéalach, ba cheart go mbeadh do phas bailí ar feadh 6 mhí tar éis an dáta a fhilleann tú abhaile. Má tá sé le dul in éag, ba cheart duit do phas a athnuachan 6 seachtaine ar a laghad sula dtaistealaíonn tú. Má chailltear nó má ghoidtear do phas, ba cheart duit é a chur in iúl go bhfuil sé in easnamh agus é a athsholáthar.

Más dé-shaoránach thú, is féidir leat taisteal ar cheachtar de do phas. Mar sin féin, molaimid duit do phas Éireannach a úsáid agus tú ag taisteal go hÉirinn.

Is féidir leat cárta pas a úsáid má tá tú ag taisteal ó thíortha Eorpacha áirithe.

Ní mór do pháistí a bpas féin a bheith acu. Má tá do leanbh incháilithe do phas Éireannach, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar a gcéad phas Éireannach sula n-aistríonn tú.

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin na bPasanna chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Inimirce agus custaim

Más saoránach Éireannach tú, ní gá duit cead inimirce chun filleadh ar Éirinn.

Má tá tú ag filleadh ar Éirinn le baill de do theaghlach nach saoránaigh Éireannacha iad (cosúil le páirtnéir de facto, céile nó páirtnéir sibhialta) d’fhéadfadh go mbeadh cead inimirce ag teastáil uathu chun cónaí agus oibriú anseo.

Léigh an rannán um chónaitheacht agus saoránacht ar ár láithreán gréasáin le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Custam agus muirir ghaolmhara

Nuair a thagann tú isteach, féadfaidh oifigigh chustaim seiceálacha a dhéanamh ar do chuid giuirléidí, bagáiste pearsanta san áireamh. Déantar é seo chun a chinntiú nach bhfuil tú ag iompar earraí toirmiscthe nó srianta.

Seiceáil na rialacháin chustaim le fáil amach cé mhéad airgid thirim, tobac agus alcóil is féidir leat a thabhairt isteach sa tír. Seans go mbeidh ort táillí iompórtála a íoc, amhail dleacht chustam agus Cáin Bhreisluacha. Mar sin féin, féadfaidh tú faoiseamh a fháil ó tháillí allmhairithe ar earraí áirithe.

Do chuid earraí pearsanta a sheoladh abhaile

Má tá tú ag filleadh ar Éirinn ar feadh tréimhse fada ama, beidh ort do chuid earraí a sheoladh abhaile.

Agus tú ag socrú cad atá le seoladh, tabhair faoi deara go mbeidh an costas ag brath ar mhéid, meáchan agus cruth. Más féidir, faigh admhálacha díolacháin nó sonraisc do na hearraí go léir atá á seoladh agat.

Ag brath ar an gcineál earraí atá á seoladh agat, agus an áit as a dtagann siad, d’fhéadfadh go mbeadh táillí iompórtála cosúil le dleacht chustam agus Cáin Bhreisluacha i bhfeidhm.

D’fhéadfá a bheith in ann faoiseamh cánach a éileamh i leith míreanna áirithe. Tá liosta iomlán de rialacha ag na Coimisinéirí Ioncaim maidir le faoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL.

Do fheithicil a thabhairt go hÉirinn

Sula iompórtálann tú d’fheithicil, déan cinnte go bhfuil na doiciméid go léir atá uait.

Agus feithicil á hiompórtáil isteach in Éirinn, b’fhéidir go mbeidh ort Cáin Chláraithe Feithicle (CCF) a íoc. Tá faisnéis ag na Coimisinéirí Ioncaim ar dhíolúintí CCF agus áireamhán a inseoidh duit cé mhéid a bheidh dlite duit. Beidh ort an fheithicil a chlárú leis an tSeirbhís Náisiúnta Tástála Gluaisteán (NCTS), árachas mótair a fháil, agus mótarcháin a íoc.

D’fhéadfá a bheith in ann faoiseamh a éileamh ó CBL agus dleachtanna custam ar d’fheithicil.

Faigh amach faoi do cheadúnas tiomána a thiontú go ceadúnas tiomána Éireannach.

Do pheata a thabhairt go hÉirinn

Rialaíonn an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) iompórtáil peataí isteach in Éirinn. Tá cead agat uasmhéid de 5 pheata a thabhairt leat go hÉirinn faoi rialacha taistil do pheataí. Tá rialacha éagsúla i bhfeidhm má tá níos mó ná 5 pheata á thabhairt agat. Ní mór páipéarachas bunaidh a bheith agat do gach peata, chan cóipeanna. Caithfidh do pheata teacht leat freisin, nó 5 lá roimh nó tar éis duit taisteal.

Tá rialacha agus nósanna imeachta éagsúla ag brath ar an gcineál peata atá á thabhairt agat go hÉirinn agus cá as a bhfuil sé ag taisteal. Faigh tuilleadh faisnéise faoi:

Sula dtéann tú ag taisteal, iarr ar do thréidlia cóip de thaifid leighis do pheataí. Ba cheart go n-áireofaí leis sin faisnéis faoi oidis do chógais, imdhíonta agus micrishliseanna.

Faigh tuilleadh faisnéise ar láithreán gréasáin na DAFM.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Feabhra 2024