Do chomhpháirtí de facto neamh-LEE a thabhairt go hÉirinn

Réamhrá

Níl ceart uathoibríoch ag comhpháirtí saoránach Éireannach fanacht in Éirinn mura náisiúnaigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), den RA nó den Eilvéis iad.

Má tá tú ag filleadh go hÉirinn ó lasmuigh den LEE le do chomhpháirtí de facto neamh-LEE, na RA nó na hEilvéise, nó má theastaíonn uait go n-oibreodh sé leat anseo, beidh cead ag teastáil ó do pháirtí ó Sholáthar Sheirbhís Inimirce na hÉireann (SSI) chun cónaí leat. in Éirinn.

Treoir céim ar chéim é seo maidir leis an bpróiseas inimirce do do pháirtnéir de facto nach gcónaíonn in Éirinn go fóill.

Cad is páirtnéir de facto ann?

Páirtnéir é páirtnéir de facto, páirtnéir comhghnéis san áireamh, nach bhfuil tú pósta leo ná i bpáirtnéireacht shibhialta leo, ach sásaíonn bhur gcaidreamh na critéir seo a leanas go léir:

 • Tá tú féin agus do pháirtnéir i gcomhchaidreamh agus caidreamh tiomanta cosúil le pósadh nó páirtnéireacht shibhialta i gcleachtas, ach nach amhlaidh é sa dlí
 • Tá sibh ag cónaí le chéile ar feadh ar a laghad 2 bhliain
 • Caidreamh fíor agus leanúnach é bhur gcaidreamh
 • Níl sibh gaolta trí theaghlach

Céim 1: Líon foirm víosa nó foirm réamh-imréitigh ar líne

Más saoránach le tír neamh-LEE do pháirtnéir, b’fhéidir go mbeidh orthu iarratas a dhéanamh ar víosa sula dtaistealóidh siad go hÉirinn. Is féidir leat úsáid a bhaint as láithreán gréasáin SEIÉ lena sheiceáil má theastaíonn víosa ó do pháirtnéir.

Páirtnéirí a dteastaíonn víosa uathu

Má theastaíonn víosa ó do pháirtnéir, caithfidh siad cur isteach ar víosa Fadchónaithe chun Cónaí le Duine Muinteartha (D) ar líne. Beidh orthu cáipéisí tacaíochta a sholáthar, agus táille víosa nach n-íocfar ar ais a íoc.

Ba cheart dóibh a lua go soiléir ina n-iarratas gurb é cuspóir an iarratais cónaí leat, a bpáirtnéir (náisiúnach Éireannach) in Éirinn. Is féidir leat léamh faoi conas an fhoirm iarratais ar líne a líonadh más náisiúnach thú óna dteastaíonn víosa ar láithreán gréasáin SSI

Páirtnéirí nach dteastaíonn víosa uathu

Ní theastaíonn víosa ó shaoránaigh go leor tíortha chun Éire a iontráil (mar shampla, an Astráil, Ceanada agus SAM).

Fiú mura dteastaíonn víosa ó do pháirtnéir, caithfidh siad cur isteach go fóill ar réamh-imréiteach inimirce tríd an bhfoirm iarratais réamh-imréitigh ar líne a líonadh. Beidh orthu cáipéisí tacaíochta a sholáthar, agus táille réamh-imréitigh nach n-íocfar ar ais a íoc.

Is féidir leat léamh faoi conas an fhoirm iarratais ar líne a líonadh más náisiúnach thú nach dteastaíonn víosa uait ar láithreán gréasáin SSI

Céim 2: Seol d’iarratas ar ais

Cibé acu má tá iarratas ar víosa nó iarratas ar réamh-imréiteach á sheoladh ar ais agat, is ionann an chuid seo den phróiseas.

A luaithe a líon siad an fhoirm iarratais ar líne, beidh orthu é a chló agus a shíniú. Beidh ar do pháirtnéir roinnt cáipéisí tacaíochta a thabhairt le chéile lena seoladh ar ais leis an iarratas.

Caithfidh do pháirtnéir na cáipéisí seo agus an fhoirm iarratais shínithe a sheoladh ar ais laistigh de 30 lá tar éis an t-iarratas ar líne a sheoladh. Tá riachtanais bhreise ag roinnt ambasáidí agus consalachtaí.

Ag deireadh an iarratais ar líne, tabharfar foirm iarratais achoimre dóibh. Áireofar leis seo:

•An seoladh a seolfar an fhoirm shínithe agus na cáipéisí tacaíochta chuige (tugtar Ambasáid nó Consalacht na hÉireann air seo, de ghnáth)

•Sonraí faoin táille agus conas íoc

•An uimhir thagartha dá n-iarratas

Dul chun cinn a n-iarratais a sheiceáil

Is féidir le do pháirtnéir a n-uimhir thagartha a úsáid le dul chun cinn a n-iarratais a sheiceáil. Foilsítear cinntí ar láithreán gréasáin SSI de réir uimhir thagartha.

Má dhiúltaítear d’iarratas do pháirtnéara, is féidir leo an cinneadh seo a achomharc laistigh de 8 seachtaine ó dháta na litreach diúltaithe. Tá an próiseas achomhairc saor in aisce agus is féidir leo achomharc a dhéanamh uair amháin. Ba cheart go luafaí san achomharc na cúiseanna a bhí leis an diúltú, faoi mar a luadh sa litir dhiúltaithe agus ba cheart cáipéisí tacaíochta breise a sholáthar, más féidir. Luafar sa litir dhiúltaithe cár cheart d’achomharc a sheoladh.

Ní féidir le do pháirtnéir taisteal go hÉirinn go dtí go ndeonaítear a víosa nó go bhfaigheann siad a litir réamh-imréitigh.

Má cheadaítear iarratas do pháirtnéara, ní cheadaíonn seo ach do do pháirtnéir de facto taisteal go hÉirinn. Ní dhéanann seo do do pháirtnéir de facto a cheadú an Stát a iontráil ná fanacht anseo.

Bíonn an víosa nó an litir réamh-imréiteach bailí ar feadh 6 mhí. Mura dtaistealaíonn do pháirtnéir go hÉirinn laistigh de na 6 mhí seo, caithfidh siad iarratas nua a sheoladh.

Teastóidh a víosa nó a litir réamh-imréitigh ó do pháirtnéir leis an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Dul trí rialú teorann isteach in Éirinn agus a gcead chun an Stát a iontráil a chríochnú
 • Clárú leis na húdaráis inimirce tar éis dóibh teacht i láthair in Éirinn

Céim 3: Déan ullmhú do rialú teorann na hÉireann

Caithfidh gach saoránach de thíortha neamh-LEE, cibé acu má theastaíonn víosa nó réamh-imréiteach uathu, dul trí rialú inimirce nuair a thagann siad i láthair in Éirinn. Ba cheart do do pháirtnéir an t-oifigeach inimirce ag an aerfort nó an pointe iontrála a chur ar an eolas go mbeartaíonn siad cur isteach ar chónaitheacht in Éirinn, bunaithe ar a gcaidreamh leat.

Má cheadaítear do pháirtnéir Éire a iontráil, cuirfidh an t-oifigeach inimirce stampa tuirlingthe ina bpas. Bronnann an stampa tuirlingthe cead orthu fanacht in Éirinn a fhaide leis an dáta a thugtar le fios ar feadh 3 mhí, ar a fhaide.

Ba cheart go mbeadh súil ag do pháirtnéir leis go n-iarrfar orthu na cáipéisí seo a leanas, ar a laghad, a sholáthar ar rialú inimirce:

 • Pas bailí
 • Víosa D (más ó thír atá siad a dteastaíonn víosa chun Éire a iontráil uathu)
 • A litir réamh-imréitigh inimirce (más ó thír atá siad nach dteastaíonn víosa chun Éire a iontráil uathu)

Is féidir leat teacht ar liosta de cháipéisí áisiúla ar láithreán gréasáin SSI.

Céim 3: Cláraigh leis na húdaráis inimirce agus déan iarratas ar chónaitheacht

Caithfidh do pháirtnéir a bheith in Éirinn sular féidir leo clárú leis na húdaráis inimirce agus cur isteach ar chead cónaitheachta Ní gá do do pháirtnéir ach clárú leis na húdaráis inimirce má bheartaíonn siad fanacht in Éirinn ar feadh breis agus 90 lá.

Caithfidh do pháirtnéir clárú i bpearsan le húdarás inimirce a luaithe agus is féidir tar éis dóibh teacht go hÉirinn. Is éard a bhaineann le clárú cead a iarraidh go foirmiúil chun cónaí agus oibriú in Éirinn.

Tá ort féin agus do pháirtnéir na rudaí seo a leanas a sholáthar chun clárú leis na húdaráis inimirce agus iarratas a dhéanamh ar chónaitheacht:

 • Do phas (ní ghlacfar le fótachóip)
 • Pas do pháirtnéara (ní ghlacfar le fótachóip)
 • Fianaise go bhfuil an seoladh céanna in Éirinn agaibh
 • Litir oifigiúil a thugann cead duit cónaí le do pháirtnéir de facto in Éirinn
 • Táille chlárúcháin 300 euro

Glacfar a méarloirg agus a ngrianghraf de do pháirtnéir ag an gcoinne.

Cá ndéanfaidh mé iarratas ar chlárú?

Má tá cónaí ort féin agus ar do pháirtí i mBaile Átha Cliath, ní mór duit dul i dteagmháil le hOifig Soláthraí Seirbhíse Inimirce na hÉireann ag 13/14 Cé an Bhuirg, Baile Átha Cliath 2.

Má tá cónaí ort féin agus ar do pháirtnéir lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, ba cheart daoibh cuairt a thabhairt le chéile ar Cheanncheathrú Cheantar áitiúil an Gharda Síochána. Ba cheart duit glaoch ar an gceanncheathrú roimh ré féachaint an gá duit coinne a dhéanamh.

Má dheonaítear cead cónaitheachta

Cuirfidh an tOifigeach Clárúcháin Stampa 4 i bpas do pháirtnéara. Tugtar cead, leis sin, do do pháirtnéir cónaí agus oibriú in Éirinn don fhad ama a luaitear ar an stampa.

Mura ndeonaítear cead cónaitheachta

I gcásanna áirithe, b’fhéidir nach dtabharfar Stampa 4, mar shampla, má theastaíonn eolas breise faoi aitheantas, stair choiriúil nó stair chaidrimh. Má tharlaíonn seo, is féidir iarraidh ar do pháirtnéir iarratas scríofa a dhéanamh ar chónaitheacht le SSI. Níl do pháirtnéir i dteideal oibriú in Éirinn go dtí go bhfuil Stampa 4 acu.

Céim 4: I ndiaidh go ndeonaítear cead cónaitheachta

Gheobhaidh do pháirtnéir deimhniú clárúcháin, ar a dtugtar Cead Cónaithe Éireannach (CCÉ). Cárta plaisteach ar mhéid chárta creidmheasa is ea seo ar a dtaispeántar eolas bunúsach faoi shealbhóir an chárta.

Tar éis go ndeonaítear cead, caithfidh do pháirtnéir neamh-LEE SSI a chur ar an eolas ar aon athrú a thagann ar sheoladh laistigh de 7 lá tar éis aistriú. Chomh maith leis sin, má thagann athrú ar chúinsí a dteaghlaigh (mar shampla, má chliseann ar bhur gcaidreamh), caithfidh siad SSI a chur ar an eolas.

Breac síos cathain is gá an cead cónaitheachta a athnuachan.

Is gnách go mbeidh cead Stampa 4 do pháirtnéara bailí ar feadh 1 bhliain. Chun fanacht in Éirinn, beidh ar do pháirtnéir an cead seo a athnuachan sula n-éagfaidh sé.

Eolas breise

Tá réimse acmhainní áisiúla ag Tionscadal Imirceach Crosscare chun cabhrú leat do dhaoine muinteartha neamh-LEE a thabhairt abhaile leat go hÉirinn.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 8 Iúil 2022