Cead Fostaíochta Ginearálta

Réamhrá

Más náisiúnach thú ó thír nach bhfuil sa Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (an AE, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin), an RA nó an Eilvéis, teastóidh cead uait chun oibriú in Éirinn. Tá ort cur isteach ar chead fostaíochta i bhformhór na gcásanna, mar gheall air seo.

Ligeann an Cead Ginearálta Fostaíochta duit oibriú i ngairmeacha ina bhfuil ganntanas saothair in Éirinn. Féadfaidh tú an cead a fháil oibriú in aon phost nach bhfuil ar an liosta gairmeacha beatha neamh-incháilithe le haghaidh Ceadanna Fostaíochta, agus faoi réir na gcritéar cáilitheach eile

Déanann tú iarratas air sula dtagann tú go hÉirinn i bhformhór na gcásanna. B’fhéidir go mbeidh ort cur isteach go fóill ar víosa freisin chun teacht go hÉirinn.

A luaithe a tháinig tú go hÉirinn, tá ort clárú agus Cead Cónaithe Éireannach a fháil.

Tá saghsanna cead fostaíochta eile ann a d’eisigh an RFTF.

Cé atá incháilithe CeadFostaíochta Ginearálta a fháil?

Caithfidh tú féin nó d’fhostóir iarratas a dhéanamh ar an gCead Fostaíochta Ginearálta sula dtagann tú go hÉirinn.

Má chónaíonn tú in Éirinn cheana féin agus má tá Cead Cónaithe Éireannach (CCÉ) bailí agat le cead stampa 1, 1A, 2, 2A nó 3, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcead gan Éire a fhágáil chun iarratas a dhéanamh. Ní theastaíonn cead fostaíochta ó shealbhóirí Stampa 4 chun obair a dhéanamh. Má tá do chead Stampa 4 ag teacht chun deiridh agus mura féidir leat é a athnuachan, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta.

Féadfaidh tú féin nó d’fhostóir iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Ginearálta má thairgtear post duit a chomhlíonann na coinníollacha thíos:

 • Íocann sé ar a laghad €34,000 in aghaidh na bliana (ó 17 Eanáir 2024) - le haghaidh eisceachtaí féach thíos
 • Nach bhfuil ar an liosta gairmeacha beatha neamh-incháilithe
 • Rinne an fostóir Tástáil Riachtanas Margaidh Saothair
 • Is saoránaigh den AE iad níos mó ná 50% de na hoibrithe sa chuideachta nó san eagraíocht (tugtar riail 50/50 air seo)

Caithfidh íostuarastal bliantúil de €34,000 a bheith ag an bpost.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin má tá do thuarastal bliantúil €30,000 (le íosráta in aghaidh na huaire de €14.79) agus má:

 • Faigheann tú tairscint poist mar oibrí próiseála feola
 • Faigheann tú tairscint poist mar oibrí gairneoireachta

Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin má tá do thuarastal bliantúil €27,000 agus má:

Ba chóir duit an tuarastal bliantúil a sheiceáil chun do chead a athnuachan ar leithligh.

Poist incháilithe

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Chead Ginearálta Fostaíochta le haghaidh aon phoist nach bhfuil ar an Liosta Gairmeacha Neamh-incháilithe le haghaidh Ceadanna Fostaíochta. Caithfidh an fostóir a bheith ag trádáil in Éirinn, cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim agus leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Ní mór go bhfuil na cáilíochtaí, scileanna agus taithí agat a theastaíonn don phost.

Caithfidh an Tástáil Riachtanas Margaidh Saothair a bheith déanta ag an fostóir (féach thíos) agus caithfidh níos mó ná 50% de na hoibrithe atá ann cheana sa chuideachta a bheith ón LEE (féach ‘An riail 50:50’ thíos).

Tairiscint poist

Caithfear gur tairgeadh post duit chun iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta.

Ní ghlactar le hiarratais ar Chead Fostaíochta Ginearálta ó ghníomhaireachtaí earcaíochta agus idirghabhálaithe eile. Ní féidir le d’fhostóir costais earcaíochta a asbhaint ó do phá nó do dhoiciméid phearsanta a choinneáil.

Tástáil riachtanas an mhargaidhsaothair

Ní mór d’fhostóirí a thaispeáint go ndearna siad iarracht an folúntas a líonadh le saoránach Éireannach nó LEE. Déanann siad é seo tríd an bpost in Éirinn agus laistigh den AE a fhógairt ar feadh tréimhse réasúnta. Mura féidir leo iarrthóir oiriúnach a aimsiú don phost is féidir leis an bhfostóir oibrí a earcú a bhfuil cead fostaíochta de dhíth air. Tugtar Tástáil Riachtanas Margaidh Saothair air seo.

Caithfidh an t-iarratasóir ar chead fostaíochta a chruthú go ndearnadh Tástáil Riachtanas Margaidh Saothair.

Conas a oibríonn an Tástáil Riachtanas an Mhargaidh Saothair?

Caithfidh an fostóir an folúntas a fhógairt i ngach ceann díobh seo a leanas:

 • le seirbhísí fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS)/líonra fostaíochta EURES ar feadh 4 sheachtain
 • I nuachtán náisiúnta ar feadh 3 lá
 • I nuachtán áitiúil nó ar láithreán gréasáin phost I dteannta le RCS agus EURES ar feadh 3 lá.

Caithfidh ainm an fhostóra, tuairisc ar an bpost, an tuarastal bliantúil, cá mbeidh an post lonnaithe agus an líon uaireanta an chloig sa tseachtain a bheith san áireamh sa fholúntas.

Caithfidh tú fanacht go dtí go mbeidh an Tástáil Riachtanas Margaidh Saothair críochnaithe sula ndéanann tú iarratas ar do chead fostaíochta. Caithfear an t-iarratas a dhéanamh laistigh de 90 lá ón bhfógra a fhógairt leis an RCS agus EURES.

Ní theastaíonn Tástáil Riachtanas an Mhargaidh Saothair

Áirítear le gach iarratas nua ar Cheadanna Fostaíochta Ginearálta fianaise gur tugadh faoi thástáil riachtanas an mhargaidh shaothair, leis na heisceachtaí seo a leanas:

 • Má tá an t-iarratas d’iar-shealbhóir ceada a rinneadh iomarcach agus chuir tú in iúl do DETE go ndearnadh iomarcach tú.
 • Má tá an t-iarratas do phost atá liostaithe i Liosta na nGairmeacha Ardoilte.
 • Má mhol Fiontraíocht Éireann nó ÚFT Éireann an t-iarratas .
 • Bhí tú ag obair mar chúramóir do dhuine le riachtanais mhíochaine eisceachtúla agus tá siad ag brath ort.
 • Má tá an t-iarratas do phost ag a bhfuil tuarastal bliantúil €64,000 nó níos mó.

An riail ‘50:50 ’

Ní eisíonn DETE ceadanna fostaíochta do phoist i ngnólachtaí a raibh níos mó ná 50% d’oibrithe ó lasmuigh den LEE tráth an iarratais. Tugtar an riail ‘50: 50 ’air seo.

Tá roinnt eisceachtaí ann:

 • Sa chás go bhfuil an chuideachta nua (cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim mar fhostóir le 2 bhliain anuas) agus go bhfuil litir tacaíochta aici ó Fiontraíocht Éireann nó ÚFT Éireann. Ní bhaineann sé seo ach le cuideachtaí ar cliaint de chuid Fiontraíocht Éireann nó ÚFT Éireann iad.
 • Ceadanna fostaíochta a deonaíodh roimh 1 Deireadh Fómhair 2014.
 • Cá tusa an t-aon fhostaí de chuid na cuideachta.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leatsa nó an fostóir iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Ginearálta leis an Rannóg Ceadanna Fostaíochta den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Déanann tú iarratas ar líne leis an gcáipéisíocht riachtanach, trí úsáid a bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta ar Líne (CCFAL). Is féidir leat úsáid a bhaint as an seicliosta Chead Fostaíochta Ginearálta chun cabhrú leat iarratas a dhéanamh.

Caithfidh tú nó d’fhostóir táille €1,000 a íoc. Má dhiúltaítear d’iarratas, gheobhaidh tú 90% de do tháille iarratais ar ais.

I ndiaidh duit iarratas a dhéanamh

Tá na hamanna próiseála iarratais ar láithreán gréasáin na Roinne. Má dhiúltaítear d’iarratas, caithfear na cúiseanna ar leith a diúltaíodh é a thabhairt duit. Is féidir leat an cinneadh seo a achomharc laistigh de 28 lá, trí úsáid a bhaint as an bhfoirm chun cinneadh a sheoladh d’athbhreithniú.

Inimirce agus clárúchán

Má éiríonn le d’iarratas agus má chónaíonn tú lasmuigh d’Éirinn, tá ort iarratas a dhéanamh ar víosa go fóill chun Éire a iontráil más ó thír thú a dteastaíonn víosa ó shaoránaigh na tíre sin chun Éire a iontráil. Caithfidh tú do chead fostaíochta a sholáthar don oifigeach inimirce san aerfort nó sa chalafort iontrála go hÉirinn.

Caithfidh tú clárú le d’oifig clárúcháin áitiúil sa cheantar ina mbeartaíonn tú cónaí nuair a thagann tú go hÉirinn. A luaithe a bhíonn tú cláraithe, gheobhaidh tú Cead Cónaithe Éireannach (CCÉ).

Má chónaíonn tú in Éirinn cheana féin agus cead inimirce eile agat, caithfidh tú freastal ar d’oifig clárúcháin áitiúil chun do chead cláraithe a athrú.

Do theaghlach

Is féidir le daoine a bhfuil Cead Fostaíochta Ginearálta acu a dteaghlach a thabhairt leo chun cónaí leo in Éirinn tar éis bliain amháin a bheith caite ó eisíodh an cead. Caithfidh tú a thaispeáint gur féidir leat tacú leo, trí níos mó ná na teorainneacha le haghaidh Íocaíochta Teaghlaigh Oibre a thuilleamh.

Ó thír atá do theaghlach óna dteastaíonn víosa óna saoránaigh chun Éire a iontráil: caithfidh gach duine acu iarratas a dhéanamh ar víosaí ar leith.

Ó thír atá do theaghlach nach dteastaíonn víosa óna saoránaigh chun Éire a iontráil: caithfidh siad cruthúnas a thaispeáint gur daoine muinteartha le Cead Fostaíochta Ginearálta iad d’oifigeach inimirce san aerfort nó sa chalafort ina n-iontrálann siad Éire.

Iarratas a dhéanamh ar Stampa 4 indiaidh 57 mí

Eisítear Ceadanna Fostaíochta Ginearálta ar feadh uastréimhse 2 bhliain. Má dhéanann tú do chead a athnuachan, féadfaidh tú cead a fháil ar feadh uastréimhse 3 bliana.

Déanann tú an cead a athnuachan trí úsáid a bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta ar Líne (CCFAL). Ba cheart duit iarratas a dhéanamh laistigh de 16 seachtaine sula mbeidh do chead reatha in éag.

Nuair a bheidh 57 mí críochnaithe agat ar Chead Fostaíochta Ginearálta is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig ISD ar chead Stampa 4. Is féidir le sealbhóirí stampa 4 oibriú gan chead fostaíochta. Tar éis 5 bliana cónaithe, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar shaoránacht trí eadóirseacht.

Do phost a athrú nó achailleadh

Do phost a athrú

Más é seo do chéad chead fostaíochta in Éirinn, caithfidh tú fanacht le d’fhostóir ar feadh 12 mhí (seachas faoi chúinsí eisceachtúla). Ina dhiaidh sin, féadfaidh tú aistriú chuig fostóir nua, a fhad agus go ndéanann tú iarratas ar Chead Fostaíochta Ginearálta.

Do phost a chailleadh

Má dhéantar iomarcach thú, ba cheart duit fógra a thabhairt don Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta trí úsáid a bhaint as an bhfoirm fógra iomarcaíochta laistigh de 28 lá i ndiaidh gur dífhostaíodh thú. Tabharfaidh an Roinn 6 mhí duit chun post eile a aimsiú. Nuair a aimsíonn tú post eile, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Ginearálta nua fiú má tá an post anois i gceann amháin de na catagóirí neamh-incháilithe.

Caithfidh tú teagmháil a dhéanamh le d’oifig clárúcháin inimirce áitiúil le do stádas inimirce a dheimhniú. Má éagfaidh do chead inimirce faoi cheann 6 mhí, ar a laghad, is féidir leat cónaí in Éirinn ar feadh 6 mhí. Má tá cead inimirce níos lú ná 6 mhí agat, is féidir síneadh 6 mhí a chur le do chead inimirce, a chiallaíonn go mbeidh ort íoc as CCÉ nua. Murar aimsigh tú post nua i ndiaidh 6 mhí, b’fhéidir go mbeidh ort Éire a fhágáil.

Má fhaigheann tú tairiscint fostaíochta in Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta nua.

Táillí

Caithfidh an t-iarratasóir an táille a íoc as Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla. Is féidir leis an bhfostóir, an fostaí, duine bainteach nó conraitheoir, nó gníomhaire údaraithe a bheith i gceist leis an iarratasóir. Déantar íocaíochtaí ó ghnólachtaí trí ríomhaistriú leictreonach (EFT).

Táillí ar iarratais nua ar Cheadanna Ginearálta Fostaíochta

Fad an cheada Méid
Suas go 6 mhí €500
Suas go 2 bliana €1,000

Táillí chun Ceadanna Fostaíochta Ginearálta a athnuachan

 
Fad an athnuachana Méid
Suas go 6 mhí €750
Suas go 3 bliana €1,500

Má dhiúltaítear nó má aistarraingítear iarratas, aisíocfar 90% den táille leis an iarratasóir.

Is í an táille chun clárú le hinimirce agus CCÉ a fháil €300.

Is féidir leat eolas breise a léamh faoi tháillí ar cheadanna fostaíochta ar shuíomh Gréasáin DETE.

Teagmhálacha

An Roinn Fiontar Trádála agua Fostaíochta

Rannóg Ceadanna Fostaíochta

Ionad Phort an Iarla
bóthar níos ísle
Baile Átha Cliath 2
D02 PW01
Éire

Uaireanta Oscailte: Líne Chabhrach: Luan go hAoine 9:30rn - 5ir
Teil: +353 1 417 5333
Lóghlao: 0818 808 090
Facs: +353 1 631 3268
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Bealtaine 2024